İşletme Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

İşletme Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eldeki kaynakların planlanması ile başlayan yönetim süreci hangi işlevle sona ermektedir?

A
Koordinasyon
B
Örgütleme
C
Yöneltme
D
Yürütme
E
Denetim
Soru 2

Bir girişimci 13 milyon TL’lik yeni fabrika yatırımını 18 ayda tamamlayıp fabrikanın çalışır hale gelmesini hedefliyor. 18 ay sonra fabrika çalışmaya başlıyor ancak maliyet 15 milyon TL’ye çıkıyor.
Yukarıdaki durumu “etkinlik” ve “verimlilik” açısından nasıl analiz edebiliriz?

A
Etkin ama verimli değil
B
Etkin ve verimli
C
Etkin değil ama verimli
D
Etkin de verimli de değil
E
Sistematik olarak etkin
Soru 3

Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanımına ne ad verilir?

A
Verimlilik
B
Etkinlik
C
iktisadilik
D
işbirliği
E
Amaç birliği
Soru 4

Büyük bir inşaat firması bir baraj inşaatına başlamaya karar verir ve yöneticisi Ertan Bey’i bu işin başına görevlendirir. Ertan Bey baraj bitinceye kadar, 24 ay boyunca, baraj inşaatının başında işin bütün görevlerinden sorumludur.
Ertan Bey yukarıdaki örnekte ne tür bir yöneticilik icra etmektedir?

A
Sistem yöneticisi
B
Durumsal yönetici
C
Proje yöneticisi
D
Genel yönetici
E
Fonksiyonel yönetici
Soru 5

Yönetici ve girişimci adaylarına farklı bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılır, buna da “paradigma” diyoruz.
Yukarıdaki yönetim paradigması hangi iki yaklaşım üzerine kurulmuştur?

A
Sistem organizasyonu ve yeniden yapılandırma
B
Çevre analizi ve dışsallıkların azaltılması
C
Dışsallıkları azaltma ve koşul bağımlı yapılandırma
D
Gelir maksimizasyonu ve gider minimizasyonu
E
Durumsal yönlendirme ve yeniden yapılandırma
Soru 6

Hawthorne Araştırmalarının en önemli ve en çarpıcı bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Performans ve ödüllendirmenin ne gibi sonuçları olduğunun bulunması
B
Şahıs odaklı değil de sistem odaklı bir yapının olumlu sonuçlarının bulunması
C
Biçimsel olmayan örgütün öneminin keşfedilmesi
D
Hızlı değişen bir çevrede analiz yapmanın öneminin ortaya çıkması
E
Yeni teknolojilerin iş yapma yöntemini nasıl değiştirdiğinin bulunması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un 'Y Kuramı' varsayımlarından biri değildir?

A
insanlar çalışmaktan hoşlanmazlar.
B
insanlar çalışırken kendilerini yönlendirebilir ve denetleyebilirler.
C
insanlar sorumluluk alabilmek için öğrenirler.
D
insanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkıda bulunabilirler.
E
insanlar mevcut yeteneklerini tam anlamıyla kullanmamaktadırlar.
Soru 8

I. Kişilerin birbirleriyle etkili iletişim kurmaları
II. Kişilerin işbirliğinde bulunmaya istekli olmaları
III. Yönetim birliğinin sağlanması
IV. Ödüllendirme ve ücret mekanizmalarının belirlenmesi
Chester Barnard’ın yönetim modelinde yukarıdaki ilkelerden hangileri yer almaktadır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I,II ve III
D
I,II ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 9

Akılcı - yasal bürokratik örgütlerin toplumda egemen olacaklarına inanan Weber’e göre, örgütün yasal olarak adlandırılmasının nedeni nedir?

A
Ulaşılması istenen hedeflerin önceden belirlenmesi
B
Örgüt üyelerinin otoritelerinin yasalar, yönetmelikler, kurallar doğrultusunda belirlenmesi
C
Her zaman değişen koşullara uyumun yasal yapılarla sağlanabilmesi
D
Tasarım ilkelerinde belirlenen kuralların yazılı olarak kayıt altına alınması
E
İşbirliği ve ortaklık yapmaya en uygun yapının mevzuata uygun yapılar olması
Soru 10

“Amaçlara göre yönetim” kavramını geliştirerek Taylor’un görüşlerine katkıda bulunan araştırmacı kimdir?

A
Henri Fayol
B
Peter F. Drucker
C
Max Weber
D
Alfred P. Sloan
E
Henry L. Gantt
Soru 11

Aristoteles’in “Bütün, kendisini oluşturan parçaların toplamından fazladır.” önermesine dayanan ve sistem yaklaşımının temelinde yer alan görüşe ne ad verilir?

A
Ekliptizm
B
Dinamizm
C
Entropizm
D
Özdekselizm
E
Holizm
Soru 12

Teknolojinin çalışan verimliliği, motivasyon, moral ve stres üzerine etkilerini incelemek amacıyla kömür madenlerinde araştırma yaparak “Sosyo-Teknik Sistem Teorisi”ni geliştiren yazarlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burns ve Stalker
B
Trist ve Bamforth
C
Duncan ve Woodward
D
Lawrance ve Lorsch
E
Blake ve Mouton
Soru 13

“Her durumda geçerli en iyi tek bir örgüt yapısı yoktur. En iyi örgüt yapısı örgütün içinde bulunduğu koşullara göre farklılık göstermektedir.” görüşünü savunan bir araştırmacı hangi yaklaşımı savunmaktadır?

A
Strateji
B
Sistem
C
Ekoloji
D
Durumsallık
E
Kaynak bağımlılık
Soru 14

Bir sistemdeki çıktıların çevrede yarattığı etkiye dair bilginin elde edilmesi ve değerlendirilmesine ne ad verilir?

A
Süreç
B
Katma değer
C
Çıktı
D
Girdi
E
Geri bildirim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi örgüt ile çevre ilişkisini inceleyen araştırmalardan biri değildir?

A
Robert Duncan’ın araştırması
B
Burns-Stalker’in araştırması
C
Lawrence-Lorsch’un araştırması
D
Emery-Trist’in araştırması
E
Thompson’un araştırması
Soru 16

İşletmenin misyonu doğrultusunda üst düzey yöneticiler tarafından belirlenen amaçlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vizyon
B
Stratejik amaçlar
C
Fonksiyonel amaçlar
D
Taktik amaçlar
E
Bölüm amaçları
Soru 17

Bir işletmenin “planlama bakış açısına sahip olması ve bir düşünce tarzı olarak planlamayı benimsemesi” o işletmenin üst düzey yöneticilerinin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?

A
Planlamanın önemi konusunda bir paradigmaya sahip olduklarını
B
Kriz durumlarında planlama yapan işletmelerin ne kadar kârlı çıktığını bildiklerini
C
Değişen çevre koşullarında sürekli planlamanın anlamsız sonuçlar doğuracağını bildiklerini
D
Planlamanın küresel dinamiklerle ele alınacağını bildiklerini
E
Siyasi ve ekonomik değişkenlerin plan sürecine nasıl dahil edilmesi konusunda hassas olduklarını
Soru 18

“Bu yıl ortalama müşteri bekletme süresini 30 saniye azaltmak” olarak ifade edilen bir amaç hiyerarşik basamaklara göre değerlendirildiğinde hangi tür amaç grubu kapsamına girer?

A
Sistematik amaç
B
Durumsal amaç
C
Taktik amaç
D
Stratejik amaç
E
Fonksiyonel amaç
Soru 19

Planın daha çok muhasebe ve finans yönünü temsil eden ve aynı zamanda bir denetim aracı olan tek kullanımlık plana ne ad verilir?

A
Proje
B
Prosedür
C
Düzenleme
D
Bütçe
E
Kural
Soru 20

I. işletme misyon ve vizyonunun açıklanması
II. Varsayımların belirlenmesi
III. Enflasyonun tahmin edilmesi
IV. işletme amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
V. işletmenin yıl sonu kârının tahmin edilmesi
VI. Alternatifler arasından seçim yapılması
Yukarıdakilerden hangileri planlama sürecinin içerisindedir?

A
Yalnız III
B
I,III ve V
C
II, III ve IV
D
I,II, IV ve VI
E
I, IV, V ve VI
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...