İşletme Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

İşletme Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmede elde edilen sonuçlarla elde edilmesi beklenen sonuçlar karşılaştırıldığında olumlu ya da olumsuz bir sapmanın söz konusu olup olmadığının belirlenmesi işlemi yönetimin öğelerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Örgütleme
B
Yöneltme
C
Kontrol
D
Planlama
E
Koordinasyon
Soru 2

Yöneticileri “işe eğilimli” ve “çalışana eğilimli” olarak sınıflandıran ve bu yöneticilerin davranış özellikleriyle ilgili varsayımlarda bulunan araştırmacı kimdir?

A
Rensis Likert
B
Elton Mayo
C
Derek Pugh
D
Max Weber
E
C. Northcote Parkinson
Soru 3

Her örgütün amaçları, büyüklüğü, kullandığı teknoloji, örgüt kültürü vb. ________ ve tedarikçileri, içinde yer aldığı sektör vb. ________ birbirinden farklıdır.
Bu durumda her örgütün yapısı ve yönetim tarzı birbirinden farklı olacaktır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
iç çevre koşulları, dış çevre koşulları
B
dinamik sosyal koşulları, küresel sosyal koşulları
C
nitel örgüt yapısı, nicel örgüt yapısı
D
ortaklı kurumsal yapısı, şahıs kurumsal yapısı
E
durumsal yapı koşulları, sistematik yapı koşulları
Soru 4

__________, belirli bir problem ya da durum karşısında organizasyonun verdiği genel cevabı belirler. Bir başka deyişle işletmedeki çalışanlara davranışlarında ve yapacakları işlerde yol gösteren genel davranış planıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Strateji
B
Bütçe
C
Program
D
Politika
E
Düzenleme
Soru 5

Örgütsel yapı ile çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren ve örgüt şemasını açıklayan doküman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgüt el kitabı
B
Stratejik planlar
C
Muhasebe kayıtları
D
Finansal tablolar
E
İstatistiki belgeler
Soru 6

I. Çapraz fonksiyonel takımlar
II. Ademi merkezileşme
III. Açık emir komuta zinciri
IV. Yüksek formelleşme
Yukarıdakilerden hangileri mekanik örgütlerin özelliklerindendir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 7

__________, iki veya daha fazla bireyin ortak bir gaye için çalışmaları halinde aralarındaki ilişkilerde yaratılmış olan bağlardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Önderlik etme
B
Planlama
C
Örgütleme
D
Yöneltme
E
Kontrol
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu bir haktır?

A
Yetki
B
Karizma
C
Sorumluluk
D
Hiyerarşi
E
Emir verme
Soru 9

I. Açık iş tanımları
II. Çok sayıda örgütsel kurallar
III. Çalışma sürecini kapsayan açıkça tanımlanmış prosedürler
Yukarıdakilerden hangileri yüksek formelleşmenin olduğu örgütlerde görülür?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 10

Kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli yönlerde davranışa sevk eden faktörleri anlamaya önem veren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç teorileri
B
Sonuçsal şartlandırma teorisi
C
Amaç teorileri
D
Eşitlik teorisi
E
Kapsam teorileri
Soru 11

Bir işletmede amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve uygun organizasyon yapısının oluşturulmasından sonra örgütün harekete geçirilmesi aşamasına ne ad verilmektedir?

A
Kontrol
B
Sistemleştirme
C
Dönüştürme
D
Yöneltme
E
Durumsallaştırma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Rensis Likert'in Sistem 4 Modelinde astlarına az da olsa güven duyan ve yöneticinin bazen astlarına fikrini sorduğu liderlik davranışıdır?

A
istismarcı otokratik liderlik
B
Dürüst otokratik liderlik
C
Katılımcı otokratik liderlik
D
Demokratik otokratik liderlik
E
Yardımsever otokratik liderlik
Soru 13

İletişim sürecinde yer alan aşağıdaki unsurlardan hangisi mesajların yorumlanması ve anlatılmak istenen şeyin anlaşılması için alıcı tarafından anlamlı hale getirilmesi aşamasıdır?

A
Analiz etme
B
Geri bildirim
C
Kodlama
D
Çözümleme
E
Sistemleştirme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kontrol sürecinin ilk aşamasıdır?

A
Performansın ölçülmesi
B
Standartların belirlenmesi
C
Performans ile standartların karşılaştırılması
D
Gerçekleşen performansın düzeltilmesi
E
Düzeltici önlemlerin alınması
Soru 15

Yöneticilerin de, çalışanların da iş hayatında daha yüksek performans göstermeleri ve karşılarındakileri daha iyi anlamaları için kimi zaman kendilerini onların yerine koymalarına ne ad verilir?

A
Çözümselleştirme
B
Empati
C
Sistematikleştirme
D
içselleştirme
E
Durumsallaştırma
Soru 16

Bir fabrikadaki üretim bandında parçaların montajını yapan bir işçinin, önüne gelen bir parçadaki arızayı fark ederek üretim bandını durdurması ve arızanın araştırılarak sorunun çözülmesi aşağıdaki kontrol türlerinden hangisine örnek verilebilir?

A
Hantal kontrol
B
ileri dönük kontrol
C
Bürokratik kontrol
D
Eş zamanlı kontrol
E
Geriye dönük kontrol
Soru 17

Kurumsal itibarın yönetilmesi sürecinde; işletmelerin stratejik analiz yaparak işletme için arzulanan gelecek itibar değerini, rakip işletmelerin durumlarını göz önünde bulundurarak değerlendirdikleri aşamaya ne ad verilir?

A
Kurumsal yapının analizi
B
Durumun teşhisi
C
Ekonomik ve siyasal değişkenlerin analizi
D
Değişimin yönetilmesi
E
Gelecek durumun belirlenmesi
Soru 18

Açıklanmayan, anlaşılması ve paylaşılması zor olan ve genellikle gizlenen bilgi türüne ne ad verilir?

A
Organik bilgi
B
Örtülü bilgi
C
Açık bilgi
D
Serbest bilgi
E
Biçimlendirilen bilgi
Soru 19

Çatışmaların, yöneticinin gücünün ve otoritesinin kullanılarak çözümlenmesini ifade eden ve sık sık bu yola başvuran bir yöneticinin işgörenin motivasyonu ve morali üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratabileceği çatışma yönetimi stratejisine ne ad verilir?

A
Kaçınma
B
işbirliği
C
Güç kullanma
D
Kurumlaşma
E
Uzlaşma
Soru 20

Kriz yönetimi sürecinde yöneticilerin bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda kriz oluşmadan önce ortaya çıkan uyarı sinyallerini almaları bu sürecin hangi aşamasında gerçekleşir?

A
Durumun kontrol altına alınması
B
Krize hazırlık
C
Kriz belirtilerinin anlaşılması
D
Düzeltici önlemlerin alınması
E
Krizi önleyici tedbirlerin alınması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...