İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan ELECTRE yöntemi, alternatiflerin __________ göre birbirleriyle kıyaslanarak seçim yapılması temeline dayanmaktadır.
Boşluğa hangi kavram gelmelidir?

A
performanslarına
B
bütçelerine
C
teknolojisine
D
kaynaklarına
E
denetimine
1 numaralı soru için açıklama 
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan ELECTRE (ELimination Et Choix Tradusiant la REalité – Eleme ve Gerçeği İfade Eden Seçim) yöntemi, alternatiflerin performanslarına göre birbirleriyle kıyaslanarak seçim yapılması temeline dayanmaktadır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Electre yönteminin aşamalarından birisi değildir?

A
Electre yönteminde bir alternatif tüm alternatiflerle kıyaslanır.
B
Electre yönteminde kıyaslama sonucunda bütün alternatifler özelliklerine göre birbiri ile göreceli olarak en iyiden en kötüye doğru sıralanır.
C
Electre yönteminde ikili kıyaslamalarla yapılan süreç değerlendirme sonucunda sadece gerekli olan en kötü belirlenmiş olur.
D
Electre yönteminde alternatiflerin birbirine göre sağlamış oldukları üstünlüğe göre tercih sıralaması elde edilir.
E
Electre yönteminde ideal durum yoktur ve mevcut kriterlere göre alternatifler sıralanarak etkinlik durumları birbirleriyle kıyaslanarak ortaya konur.
2 numaralı soru için açıklama 
ELECTRE yönteminde, bir alternatif diğer tüm alternatiflerle kıyaslanmaktadır. Yapılan kıyaslama sonucunda bütün alternatifler özelliklerine göre birbirleri ile göreceli olarak en iyiden en kötüye doğru sıralanır. Yöntemde, TOPSIS yönteminde olduğu gibi ideal bir durum yoktur ve mevcut kriterlere göre alternatifler sıralanarak etkinlik durumları birbirleri ile kıyaslanarak ortaya konmaktadır. Böylece alternatiflerin birbirlerine göre sağlamış oldukları üstünlüğe göre tercih sıralaması elde edilir.
Soru 3

ELECTRE yönteminin temel yaklaşımı, her bir kriter için ayrı ayrı alternatifler arasındaki __________ karşılaştırmaları kullanmasıdır. Boşluğa hangi kavram gelmelidir?

A
ikili
B
dinamik
C
durumsal
D
çözümsel
E
içsel
3 numaralı soru için açıklama 
ELECTRE yönteminin temel yaklaşımı, her bir kriter için ayrı ayrı alternatifler arasındaki ikili karşılaştırmaları kullanmasıdır.
Soru 4

________ yöntemi,tercih sıralamasına göre birbirleri ile kıyaslanarak secim yapılması temeline dayanan bir yöntemdir. Size göre yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
ELECTRE
B
TOPSİS
C
KARAR AĞACI
D
AHP
E
ANP
4 numaralı soru için açıklama 
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan ELECTRE (ELimination Et Choix Tra- dusiant la REalité – Eleme ve Gerçeği İfade Eden Seçim) yöntemi, alternatiflerin perfor- manslarına göre birbirleriyle kıyaslanarak seçim yapılması temeline dayanmaktadır. Bu yöntem karar vericilere, çok sayıda nicel ve nitel kriteri karar verme sürecine dahil etme, kriterleri amaçları doğrultusunda ağırlıklandırma ve ağırlıklarını toplayarak alternatifler arasından en uygun olanı seçebilme imkânı sunar.
Soru 5

Electre yöntemi iki kriterden daha fazla ve bazı koşulların en az birini sağlamış karar problemlerinin çözümü için uygundur aşağıdakilerden hangisi bu koşullardan birisi değildir?

A
Electre yöntemi avantajlar ve bazı dezavantajlar ile iki kriterli az alternatifli seçeneklere odaklanır.
B
Electre yöntemi bir problemde nitel ve nicel verilerin aynı anda değerlendirilmesine olanak verir.
C
Electre yönteminde üstün olmayan alternatiflerin yer aldığı alt küme de oluşturulur.
D
Electre yöntemi diğer çok kriterli yöntemlere göre daha az bilgiye gereksinim duyulur.
E
Electre yönteminde probleme ait verilerin kalite ve güvenilirliği arttıkça alternatiflerin sıralaması ve seçimi daha gerçekçi olur.
5 numaralı soru için açıklama 
ELECTRE yöntemi iki kriterden daha fazla ve aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan karar problemlerinin çözümü için uygundur. ELECTRE yöntemi aşağıdaki durumların enaz birini sağlayan karar problemlerinde kullanılır (Ishizaka ve Nemery, 2013, 181): • Kriterlerin performansları süre, ağırlık, fiyat, renk vb. gibi farklı birimlerde ifade edildiğinde ve karar vericinin bu farklı birimleri zor ve karmaşık olan ortak bir ölçekte tanımlamaktan kaçındığı durumlarda,• Küçük farklılıkların önemsiz olmakla birlikte, küçük farkların toplamı belirleyici olduğu ilgisizlik ve tercih eşik değerinin kullanımına gerek olduğu durumlarda, • Farklılıkların karşılaştırılmasının zor olduğu aralık ölçeklerinde veya alternatiflerin belirli bir ölçekte sıralamasının yapıldığı durumlarda.
Soru 6

I. ELECTRE yöntemi nitel ve nicel verilerin birbirinin yerine kullanılmasına izin vermektedir.
II. Yöntem üstün olmayan alternatifleri değerlendirme dışında bırakmaktadır.
III. Yöntem sadece lider alternatifleri üretir, bazen tercih edilen alternatifleri belirlemede yetersiz kalır.
IV. Diğer çok kriterli yöntemlere göre daha az bilgiye gereksinim duymaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ELECTRE yönteminin avantajları arasındadır?

A
Yalnızca IV
B
I ve II
C
I veIV
D
I, II ve III
E
Yalnızca III
6 numaralı soru için açıklama 
ELECTRE yöntemlerinin çok kriterli karar problemlerinin çözümünde sağladığı avantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
I- ELECTRE yöntemi nitel ve nicel verilerin aynı anda kullanılmasına izin vermektedir.
II- Yöntemde üstün olmayan alternatiflerin yer aldığı küme de oluşturulabilir.
III-Diğer çok kriterli yöntemlere göre daha az bilgiye gereksinim duymaktadır.
IV- Probleme ait verilerin kalitesi ve güvenirliği arttıkça, alternatiflerin sırlaması ve seçimi daha gerçekçi olacaktır.
Soru 7

ELECTRE yöntemiyle ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
ELECTRE yöntemi, çok kriterli karar verme problemleri içinde, alternatiflerin performanslarına göre karşılıklı ikili kıyaslamalarına dayanan üst derecelendirme (outranking) yöntemleri sınıfında yer almaktadır.
B
ELECTRE yöntemi Türkçe’de “Uyum- Uyumsuzluk Yöntemi” olarak bilinir.
C
ELECTRE yöntemi, alternatiflerin tercih sıralamasına göre birbirleri ile kıyaslanarak seçim yapılması temeline dayanan bir yöntemdir.
D
Yöntemin, aralarında çok küçük farklar barındıran Iv, Is, I, II, III, IV ve TRI olarak adlandırılan yedi versiyonu bulunmaktadır.
E
ELECTRE yönteminde TOPSIS yönteminde olduğu gibi ideal bir durum vardır.
7 numaralı soru için açıklama 
Yöntemde, TOPSIS yönteminde olduğu gibi ideal bir durum yoktur ve mevcut kriterlere göre alternatifler sıralanarak etkinlik durumları birbirleri ile kıyaslanarak ortaya konmaktadır. Böylece alternatiflerin birbirlerine göre sağlamış oldukları İŞL408U - İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİ Ünite 7 - Electre Çözümlü Sorular 1 3 üstünlüğe göre tercih sıralaması elde edilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi alternatiflerin en iyiden en kötüye doğru sıralanması problemlerinde, ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır?

A
ELECTRE IV
B
ELECTRE II
C
ELECTRE I
D
ELECTRE Is
E
ELECTRE Iv
8 numaralı soru için açıklama 
Alternatiflerin en iyiden en kötüye doğru sıralanması problemlerinde ELECTRE II, ELECTRE III ve ELECTRE IV yöntemleri kullanılmaktadır. ELECTRE II ve III yöntemleri, kriterlerin göreceli önemini ölçmenin istenildiği ve mümkün olduğu durumlarda, ELECTRE IV yöntemi ise bu ölçmenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.
Soru 9

Uyum üstünlük matrisi (F) (mxm) boyutludur.
Aşağıdakilerden hangisinin karşılaştırılmasıyla matrisin elemanları belirlenir?

A
Uyum eşik değerinin (c) uyum matrisinin elemanlarıyla (ckl) karşılaştırılmasıyla.
B
Uyum ve uyumsuzluk setlerinin karşılaştırılmasıyla.
C
Y matrisinin c matrisiyle karşılaştırılmasıyla.
D
Uyum setiyle (Ckl) karşılık bir uyumsuzluk setinin (Dkl) karşılaştırılmasıyla.
E
Karar matrisi ile uyum matrisinin karşılaştırılmasıyla.
9 numaralı soru için açıklama 
Uyum üstünlük matrisi (F) (mxm) boyutludur ve matrisin elemanları uyum eşik değerinin (c) uyum matrisinin elemanlarıyla (ckl) karşılaştırılmasından elde edilir.
Soru 10

Üstünlüklerin net olarak anlaşılmadığı durumlarda aşağıdakilerden hangisinin hesaplanması gerekmektedir?

A
Toplam Üstünlük Matrisinin.
B
Uyum üstünlük matrisinin.
C
Net uyumluluk ve net uyumsuzluk indekslerinin
D
Uyumsuzluk (Dkl) Setlerinin Belirlenmesiyle.
E
Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin hesaplanmasıyla.
10 numaralı soru için açıklama 
Üstünlüklerin net olarak anlaşılmadığı durumlarda net uyumluluk ve net uyumsuzluk indekslerinin hesaplanması gerekmektedir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi VİKOR tekniğinde kullanılan normalizasyon yaklaşımlarından biri değildir?

A
Doğrusal orantı
B
Medyan normalizasyonu
C
Doğrusal sabit
D
Standartlaştırma
E
Vektör normalizasyonu
11 numaralı soru için açıklama 
En yaygın kullanılan normalizasyon yaklaşımları şunlardır: Doğrusal Orantı Doğrusal Sabit Standartlaştırma (Z Score) Vektör Normalizasyonu Bir Referans Noktasına Göre Normalizasyon İkili Kıyaslamalar VIKOR tekniğinde normalizasyon işlemi için Doğrusal Sabit yaklaşımı kullanılmaktadır.
Soru 12

Farklı ölçüm birimleriyle temsil edilen kriterleri birimlerinden arındırmak ve karşılaştırılabilir biçime dönüştürmek amacıyla yapılan işleme ne ad verilir?

A
Kriterler arası karşılaştırma
B
Kriterler içi kıyaslama
C
Kriterleri ağırlıklandırma
D
Alternatifleri önceliklendirme
E
Normalizasyon
12 numaralı soru için açıklama 
Farklı ölçüm birimleriyle temsil edilen kriterleri birimlerinden arındırmak ve karşılaştırılabilir biçime dönüştürmek amacıyla yapılan işleme normalizasyon denir. Bu işlem nitel değerlerin nicel değerlere dönüştürülmesi ve farklı birimlerle ifade edilen tüm nicel değerlerin ortak bir ölçeğe çevrilmesidir. Kriterleri birimlerinden arındırmak için gerçekleştirilen ve normalizasyon işlemi olarak adlandırılan bu işlemde, farklı yaklaşımlar kullanılabilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi VIKOR tekniğinin uygulandığı problemlerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Karar vericinin, ideal çözüme en yakın çözümü kabul etmeye istekli olması
B
Karar verici için, fayda ile her bir kriter fonksiyonu arasında doğrusal bir ilişkinin olması
C
Karar vericinin tercihleri kriterlere verilen ağırlıklar ile ifade edilebilir olması
D
Kriterlerin birbirleriyle örtüşen ve karşılaştırılabilir birimlerle ölçülüyor olması
E
Alternatiflerin belirtilen tüm kriterler için değerlendirilmesi
13 numaralı soru için açıklama 
VIKOR tekniğinin uygulandığı problemlerde aşağıdaki özellikler bulunur: Problemin çözümü için uzlaşma kabul edilebilir olmalıdır. Karar verici, ideal çözüme en yakın çözümü kabul etmeye istekli olmalıdır. Karar verici için, fayda ile her bir kriter fonksiyonu arasında doğrusal bir ilişki olmalıdır. Kriterler birbirleriyle çelişen nitelikte ve karşılaştırılamayan birimlerle ölçülüyor olmalıdır. Alternatifler, belirtilen tüm kriterler için değerlendirilmelidir. Karar vericinin tercihleri kriterlere verilen ağırlıklar ile ifade edilebilir olmalıdır. VIKOR tekniği, karar vericinin etkileşimli katılımı olmadan başlar, fakat nihai çözümü karar verici onaylayacağından, bu nihai çözüme kendi tercihlerini de dahil edebilir.
Soru 14

VIKOR tekniğinde normalizasyon işlemi ve normalize karar matrisinin oluşturulmasından sonra aşağıdaki adımlardan hangisine geçilir?

A
Ortalama grup faydası (Si) ve en büyük pişmanlık (Ri) değerlerinin hesaplanması
B
Qi değerlerinin hesaplanması
C
Ağırlıklı normalize karar matrisinin oluşturulması
D
Alternatiflerin sıralanması ve koşulların denetlenmesi
E
Her kriter için en iyi ve en kötü değerlerin belirlenmesi
14 numaralı soru için açıklama 
VIKOR tekniğinin adımları: Karar Matrisinin Oluşturulması - Her Kriter İçin En İyi ve En Kötü Değerlerin Belirlenmesi - Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması - Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması - Ortalama Grup Faydası ve En Büyük Pişmanlık Değerlerinin Hesaplanması - Qi Değerlerinin Hesaplanması - Alternatiflerin Sıralanması ve Koşulların Denetlenmesi
SONUÇLAR
14 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...