İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

İşletmelerde Karar Verme Teknikleri 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Strateji matrislerinin grafiksel olarak gösterilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Strateji matrisleri bir akış diyagramı yapısına dönüştürülmeli
B
Strateji matrislerinin alternatifleri yazılmalı
C
Strateji matrislerinin stratejileri yazılmalı
D
Doğal durumlar tespit edilmeli
E
Karar verici problemi özetlemeli
1 numaralı soru için açıklama 
Strateji matrisleri bir akış diyagramı yapısına dönüştürülerek grafiksel olarak da gösterilebilinir.
Soru 2

Karar verme problemlerinde karar dalları aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Doğal durum
B
Stratejiler
C
Doğal Olay
D
Karar
E
Nihai Sonuç
2 numaralı soru için açıklama 
Karar verme problemlerinde karar dalları stratejileri (seçenekler-alternatifler), şans dalları ise doğal durumları (olayları) göstermek için kullanılır.
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri karar ağacı için geçerlidir? i. Karar ağaçlarının, çizimleri kolaydır. ii. Karar ağaçları sadece kesikli değişkenler için uygundur. iii. Karar ağaçları aşırı hesaplamaya gerek kalmadan sınıflama yapar.

A
Sadece i
B
Sadece ii
C
Sadece iii
D
i ve ii
E
i ve iii
3 numaralı soru için açıklama 
Karar ağaçları, çizimleri kolay olan ve karar vericiye en iyi karar alternatifinin seçiminde görsel olarak yardımcı olan grafiklerdir. Karar ağaçları aşırı hesaplamaya gerek kalmadan sınıflama yapar ve hem sürekli, hem de kesikli değişkenler için uygundur.
Soru 4

Bir yatırımcı elinde bulunan Türk Lirası cinsinden nakiti hisse senedi veya gayrimenkul olarak değerlendirebileceğini düşünmektedir. Piyasa koşullarının bu yatırım seçenekleri üzerinde etkili olduğunu önceki yatırımlarından bilen yatırımcı, önündeki 12 ay içerisinde ekonomik koşulların iyi olması veya kötü olması durumlarının yıl sonu kazanç beklentisi üzerinde etkili olacağını tespit etmiştir. Bu amaç ile yaptığı araştırmalar yardımıyla, izleyen 12 ay sürecinde ekonomik koşulların olumlu olma olasılığını %70 ve olumsuz olma olasılığını ise %30 olarak belirlemiştir. Bu ekonomi koşullarını doğal durum olarak tanımlayan yatırımcı, geçmiş deneyimlerine dayanarak şu anda elinde bulunan nakit ile yapacağı yatırımdan 12 ay sonra ne kadar kazanabileceğini tüm piyasa koşulları için hesaplamış ve bu değerleri aşağıdaki strateji matrisinde bir araya getirmiştir. Hisse senedi ve gayrimenkul için beklenen değerler nedir?
Olumlu P(Olumlu)=0,70 Olumsuz P(Olumsuz)=0,30 Hisse Senedi 1500 500 Gayrimenkul 2700 900

A
1200 ve 2000
B
1000 ve 2100
C
1200 ve 2160
D
1500 ve 2500
E
1600 ve 2160
4 numaralı soru için açıklama 
Beklenen Değerler Hisse Senedi İçin 1500*(0.70)+500*(0.30)= 1200 Gayrimenkul için 2700*(0.70)+900*(0.30)= 2160
Soru 5

Karar ağacında daire sembolü ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şans Düğümü
B
Dal
C
Bitiş Noktası
D
Karar düğümü
E
Başlangıç düğümü
5 numaralı soru için açıklama 
Şans düğümleri, karar ağacında daire sembolü ile gösterilir.
Soru 6

Bir beyaz eşya üreticisi yeni bir fabrika kurma kararı veriyor. Bu amaçla ülke içerisinde araştırmalar yaparak 3 farklı lokasyon belirliyor. Lokasyon tespiti sırasında üretici yetkilileri devletin farklı lokasyonlarda farklı destekler ile fabrika kurmayı teşvik ettiğini öğrenmişlerdir. Uzun inceleme ve araştırmalar sonucunda fabrika kuruluş maliyetleri hesaplamasında 3 teşvik düzeyine göre hesaplamalar yapılmıştır. Lokasyonlar için farklı tipteki teşviklere göre en düşük maliyet değerleri; Lokasyon A için 2300, Lokasyon B için 2500 ve Lokasyon C için 2200 şeklindedir. Üretici kararını verirken iyimser bir yaklaşım benimsemektedir. En iyi kararı iyimserlik ölçütü yardımıyla üretici lokasyon için hangi kararı almalıdır?

A
Lokasyon A
B
Lokasyon B
C
Lokasyon A ya da B
D
Lokasyon C
E
Lokasyon B ya da C
6 numaralı soru için açıklama 
Lokasyon C için maliyet değeri en düşük olduğu için Lokasyon olarak C seçilmelidir.
Soru 7

Hangi doğal durumun ortaya çıkacağının kesinlikle öğrenilmesiyle elde edilebilecek en iyi getiri değeri ile hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkacağı bilgisi öğrenilmeden önceki en iyi beklenen getiri değeri arasındaki fark olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beklenen Değer
B
Koşullu olasılık
C
Tam bilginin beklenen değeri
D
Önsel Olasılık
E
Doğal Durum
7 numaralı soru için açıklama 
Tam bilginin beklenen değeri, hangi doğal durumun ortaya çıkacağınınkesinlikle öğrenilmesiyle elde edilebilecek en iyi getiri değeri ile hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkacağı bilgisi öğrenilmeden önceki en iyi beklenen getiri değeri arasındaki fark olarak tanımlanabilir.
Soru 8

Bayes kuralı içerisinde yer alan ve P(Di|x) biçiminde yazılan olasılıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sonsal olasılıklar
B
Önsel olasılıklar
C
Doğrusal Olasılıklar
D
Olabilirlikler
E
Sezgisel Olasılıklar
8 numaralı soru için açıklama 
Bayes kuralı içerisinde yer alan ve P(Di|x) biçiminde yazılan olasılıklarsa olabilirlikler olarak adlandırılır.
Soru 9

Geçmiş deneyimlere göre atanmış olabilen ya da karar vericinin öznel kararları ile de oluşturulmuş olasılıkların simgesel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
P(Di|x)
B
P(Di)
C
P(Dj)
D
P(Dk|x)
E
P(Dj|x)
9 numaralı soru için açıklama 
P(Di) olasılıkları; örneklem bilgisi elde edilmeden ya da ekstra araştırmalar yapılmadan önce doğal durumlar için atanan ilk olasılık değerleridir. Bu olasılıklar geçmiş deneyimlere göre atanmış olabileceği gibi karar vericinin öznel kararları ile de oluşturulmuş olasılıklardır.
Soru 10

Bir olaya ilişkin bilinen olasılıkların yeni bilgi ışığı altında tekrar gözden geçirilmesi işlemi olarak tanımlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hipotez Testi
B
Karar Ağacı
C
Bayes Teoremi
D
Ki-Kare Testi
E
Z Testi
10 numaralı soru için açıklama 
Bayes teoremi temel olarak bir olaya ilişkin bilinen olasılıkların yeni bilgiışığı altında tekrar gözden geçirilmesi işlemidir.
Soru 11

Hiyerarşik yapının oluşturulmasında ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amacın belirlenmesi
B
Kriterlerin belirlenmesi
C
Hedefin belirlenmesi
D
Seçeneklerin belirlenmesi
E
Sürecin tanımlanması
11 numaralı soru için açıklama 
Hiyerarşik yapı amaç, kriterler ve seçeneklerden oluşur. Hiyerarşik yapının oluşturulmasında ilk adım amacın belirlenmesidir.
Soru 12

Analitik hiyerarşi sürecinde kullanılan temel ölçekte 7 değerinin tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Çok önemli
B
Eşit derecede önemli
C
Orta derecede önemli
D
Önemli
E
Aşırı derecede önemli
12 numaralı soru için açıklama 
Sayısal değer 7 ise tanımı Çok önemli şeklinde ve açıklaması Bir faktör diğerine göre yüksek derecede kuvvetle daha önemlidir. şeklindedir.
Soru 13

Hiyerarşide yer alan elemanların bir üst düzeydeki eleman üzerindeki etkilerinin gücüne göre karşılaştırılmasına ne ad verilir?

A
Temel ölçek
B
İkili karşılaştırma
C
Tutarlılık oranı
D
Tutarlılık İndeksi
E
Tutarlılık Matrisi
13 numaralı soru için açıklama 
İkili karşılaştırma, hiyerarşide yer alan elemanların bir üstdüzeydeki eleman üzerindeki etkilerinin gücüne göre karşılaştırılmasıdır.
Soru 14

Analitik hiyerarşi sürecinde karar vericinin ikili karşılaştırmalarda yapabileceği tutarsızlık hesaplanırken kullanılan ve RI simgesi ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutarlılık İndeksi
B
Tutarlılık Oranı
C
Rassal Tutarlılık Indeksi
D
İkili karşılaştırma Oranı
E
Temel Oran
14 numaralı soru için açıklama 
CI: Tutarlılık İndeksi RI: Rassal Tutarlılık Indeksi (Rassallık göstergesi) olmak üzere; Tutarlılık Oranı (CR) olarak tanımlanır.
Soru 15

İkili karşılaştırmalara ilişkin tutarsızlığın ifadesi olan tutarlılık oranı hangi oranın üzerinde ise karar vericinin ikili karşılaştırmalar matrisini oluştururken içinde bulunduğu yargıları tekrar gözden geçirmesi uygun olur?

A
1 - 2 - 3 - 4 - 5
B
1 : 1
C
% 10
D
4 -- > 8 --> 20
E
50
15 numaralı soru için açıklama 
İkili karşılaştırmalara ilişkin tutarsızlığın ifadesi olan tutarlılık oranı 0,10’un (%10) üzerinde ise karar vericinin ikili karşılaştırmalar matrisini oluşturuken içinde bulunduğu yargıları tekrar gözden geçirmesi uygun olacaktır.
Soru 16

Göreli önem değerlerine ulaşmak için yapılan işlem adımlarının birincisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İkili karşılaştırma matrisinde her bir satırın satır toplam değerleri bulunur.
B
Sütunda yer alan her bir eleman değeri, bulunduğu sütunun toplam değerine bölünür.
C
İkili karşılaştırma matrisinde her bir sütunun sütun toplam değerleri bulunur.
D
Satırda yer alan her bir eleman değeri, bulunduğu satırın toplam değerine bölünür.
E
Elde edilen yeni matrisin her satırının aritmetik ortalaması alınır.
16 numaralı soru için açıklama 
Göreli önem değerlerine ulaşmak için aşağıda açıklanan işlem adımları yerine getirilir. • İkili karşılaştırma matrisinde her bir sütunun sütun toplam değerleri bulunur. • Sütunda yer alan her bir eleman değeri, bulunduğu sütunun toplam değerine bölünür. • Elde edilen yeni matrisin her satırının aritmetik ortalaması alınır. Elde edilen değerler ilgili elemanlardan oluşan kümenin göreli önem vektörünü gösterir.
Soru 17

Seçenekler için bütünsel önem değerlerinin hesaplanmasında wi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
i’inci kriterin boyutu
B
j’inci seçeneği
C
i' inci seçeneği
D
i'inci kriterin ağırlığı
E
i'inci seçeneğin j’inci kritere göre ağırlığı
17 numaralı soru için açıklama 
Formülde; sj : j’ inci seçeneği (j = 1, 2, …, m) wi : i’inci kriterin ağırlığı (i = 1, 2, …, n), pij: j’ inci seçeneğin i’inci kritere göre ağırlığı (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m) göstermektedir.
Soru 18

Analitik hiyerarşi sürecinin uygulama alanları düşünüldüğünde Seçeneklerin en iyi alternatif kombinasyonunun bulunması hangi problem türüne örnektir?

A
Değerlendirme
B
Önceliklendirme
C
Seçim problemleri
D
Kıyaslama
E
Kaynak dağıtım problemleri
18 numaralı soru için açıklama 
Kaynak dağıtım problemleri: Seçeneklerin en iyi alternatif kombinasyonununbulunması.
Soru 19

Analitik hiyerarşi sürecinin uygulama alanları düşünüldüğünde Süreçlerin veya sistemlerin bilinen süreç ve sistemlerle karşılaştırılması hangi problem türüne örnektir?

A
Seçim
B
Önceliklendirme
C
Kıyaslama
D
Derecelendirme
E
Kaynak dağıtım
19 numaralı soru için açıklama 
Kıyaslama: Süreçlerin veya sistemlerin bilinen süreç ve sistemlerle karşılaştırılması.
Soru 20

AHP (Analytic Hierarchy Process) kavramı için aşağıdaki ifade ya da ifadelerden hangisi doğrudur?
i. Thomas L. Saaty tarafından geliştirilmiştir.
ii. 1900'lü yılların başında geliştirilmiştir.
iii. En temel uygulama alanı, seçenekler kümesi içinden karşılaştırma sonucunda birinin belirlendiği seçim problemleridir.

A
i ve iii
B
i ve ii
C
ii ve iii
D
Sadece i
E
Hepsi
20 numaralı soru için açıklama 
1970’lerin sonlarında geliştirilmiş tekniğin en temel uygulama alanı, seçenekler kümesi içinden karşılaştırma sonucunda birinin belirlendiği seçim problemleridir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...