İstihdam ve İşsizlik 2016-2017 Vize Sınavı

İstihdam ve İşsizlik 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aktif nüfusun aynı olduğu A ve B ülkelerinden A’da işgücüne katılma oranının B’den daha yüksek olmasını sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
iki ülke verimlilik düzeylerinin farklı olması
B
Kurumsal nüfusun her iki ülkede aynı olması
C
A’da işsizlik oranının daha yüksek olması
D
A’da yedek işgücü ordusunun bulunması
E
B’de bağımlılık oranının daha düşük olması
Soru 2

Emek piyasası içerisindeki kişilerin yetenek, beceri ve motivasyon ve iş yapma istekleri bakımından farklı olmaları aşağıdaki hangi emek piyasası özelliği ile açıklanmaktadır?

A
Emek piyasasında grup ilişkilerini etkileyen bir çok faktörün olması
B
istihdam ilişkisinin sürekli olması
C
işçinin ve işverenin eksik bilgiye sahip olması
D
Emek arzının heterojen olması
E
Emeğin pazarlık gücünün az olması
Soru 3

İşgücünün aktif nüfusa oranına ne ad verilir?

A
Çalışma çağı nüfusu
B
istihdam hacmi
C
işgücüne katılma oranı
D
işsizlik oranı
E
istihdam oranı
Soru 4

Emek piyasalarının avukatlar piyasası, çiçekçiler piyasası vb. sınıflandırılması durumunda yapılan sınıflandırmanın dayandığı temel nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşitsizlik
B
Coğrafi alan
C
Beceri
D
Güvence
E
Hareketlilik
Soru 5

Aşağıdaki nüfus gruplarından hangisi hanehalkı işgücü anketleri kapsamı dışında tutulmaktadır?

A
işsiz nüfus
B
istihdamdaki nüfus
C
Aktif nüfus
D
Kurumsal nüfus
E
Sivil nüfus
Soru 6

I. iş aramak
II. iş arama girişiminde bulunmak
III. 65 yaşın altında olmak
IV. işbaşı yapabilecek konumda olmak
Yukarıdakilerden hangileri işsizliğin unsurları içinde yer alır?

A
I ve II
B
I ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 7

Hanehalkı işgücü anketleri kapsamında referans döneminde 30 yaşında olan, hanede ikamet eden ve iş bulma ümidi olmayan bir kişi aşağıdaki hangi nüfus grubu içinde değerlendirilir?

A
istihdamdakiler
B
işgücüne dâhil olmayanlar
C
işsizler
D
Kurumsal nüfus
E
Gizli işsizler
Soru 8

Keynes’e göre toplam talebin tam çalışmayı sağlayacak düzeye çıkması için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?

A
Piyasa güçleri
B
Fiyat mekanizması
C
Görünmeyen el
D
Fayda maksimizasyonu
E
Devlet müdahalesi
Soru 9

Klasik iktisat düşüncesine göre üretilen her malın kendi satış olanağını yaratması olarak tanımlanan “Mahreçler Yasası” aşağıdaki koşullardan hangisi altında işlemez hale gelmektedir?

A
Elde edilen gelirin tamamının harcanmaması
B
Ücret düzeyinin düşük olması
C
Piyasada çok fazla rakip mal olması
D
Ekonomide güven eksikliği
E
Tüketici taleplerine önem verilmemesi
Soru 10

Bir ülkenin zenginleşmesinin başlıca unsurunun altın ve gümüş olduğunu savunan düşünce akımına ne ad verilir?

A
Merkantilizm
B
Neo-Klasik iktisadi Düşünce
C
Keynesyen Düşünce
D
Marjinalist Düşünce
E
Fizyokrasi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik İstihdam Teorisinin temel varsayımlarından biri değildir?

A
Piyasa hakkında tam bilgi
B
Tam rekabet
C
Alıcı ve satıcıların fiyatı veri alması
D
Ürün homojenliği
E
Piyasaların dengesizliği
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Monetaristlerce tam istihdam gibi yorumlanan “Doğal İşsizlik Oranı”nm zaman içinde yükselmesine neden olan etkenlerden biri değildir?

A
Demografik değişmeler
B
içeridekiler - dışarıdakiler olgusu
C
Etkin ücret hipotezi
D
izlenen kamu politikaları
E
Yapısal işsizliğin azalması
Soru 13

Yeni Klasik düşünceye göre çalışma ya da boş zaman kullanma konusunda karar vermeye çalışan bir bireyin ücret ve faiz oranlarını dikkate alarak karar vermesi ve zaman içinde emeğin bu şekilde tahsis edilmesine ne ad verilir?

A
Para hayali
B
Emeğin zamanlar arası ikamesi
C
Bireysel emek arz eğrisi
D
Tasarruf paradoksu
E
Emek arzı fazlası
Soru 14

Marx’a göre asgari geçim düzeyinde istihdama yol açan temel durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nüfusun yaşlanması
B
Verimliliğin azalması
C
Ücret fonunun küçülmesi
D
Sermayedarlar arası rekabet
E
Yedek işsizler ordusu
Soru 15

Mevsimlik işsizliği konjonktürel işsizlikten ayıran temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu politikaları
B
Dalgalanmaların önceden bilinmesi
C
Ücretlerin tahminine imkan vermesi
D
istihdam daraltıcı etkisi
E
Analiz yapabilme kolaylığı
Soru 16

Bir işletmede çalışanların çalışma saatleri ve yoğunlukları değişmemek koşulu ile çalışanlardan bir kısmının işten çıkarılması sonucu toplam üretimde herhangi bir azalma yaşanmamıştır.
Yukarıdaki durumda işten çıkarılan kişiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Yedek işgücü ordusunu oluşturdukları
B
Gizli işsiz oldukları
C
Eğitim düzeylerinin yeterli olmadığı
D
Dışardakiler kategorisinde bulundukları
E
işe geç geldikleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işçilerin mevcut çalışma koşularından habersiz olmaları ya da çalışacakları yere gitmenin masraflarına katlanamamaları durumunda ortaya çıkan işsizlik türüdür?

A
Yapısal işsizlik
B
Gizli işsizlik
C
Teknolojik işsizlik
D
Geçici işsizlik
E
Mevsimlik işsizlik
Soru 18

Marjinal ürününe ya da verimliliğine eşit bir reel ücret teklifini reddeden bir kişi aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisine girer?

A
iradi işsiz
B
Eğitimli işsiz
C
Gayri iradi işsiz
D
Genç işsiz
E
Kısa dönemli işsiz
Soru 19

İşsizliğin doğal oranının üzerindeki her 1 puan artışın ekonominin potansiyel hasılasının %2,5'i kadar azalmasına yol açtığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okun Yasası
B
Marjinal Verim Teorisi
C
Yedek işsizlikler Ordusu
D
Nüfus Teorisi
E
Azalan Verimler Yasası
Soru 20

İşsizlik türleri içinde en ciddi problem olan tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konjonktürel işsizlik
B
Mevsimlik işsizlik
C
Yapısal işsizlik
D
iradi işsizlik
E
Geçici işsizlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...