İstihdam ve İşsizlik 2018-2019 Üç Ders Sınavı

İstihdam ve İşsizlik 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sıla Hanım iş aramakta ancak piyasa ücret düzeyinin çok düşük olduğunu düşündüğü için çalışma isteği duymamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tanımına göre Sıla Hanım’ın istihdam durumu ile ilgili olarak aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi söylenebilir?

A
iradi işsiz
B
işsiz
C
işgücü
D
Gizli işsiz
E
Ücretsiz aile işçisi
Soru 2

Bir ülkedeki çalışma çağı nüfusu belirlenirken dikkate alman unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyin medeni durumu
B
Bireyin çalıştığı iş
C
Bireyin eğitim düzeyi
D
Bireyin yaşı
E
Bireyin yaşadığı yer
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal olmayan nüfusa örnektir?

A
Huzurevlerinde yaşayanlar
B
Evlerinde yaşayanlar
C
Hastanelerde yaşayanlar
D
Yurtlarda yaşayanlar
E
Bakımevlerinde yaşayanlar
Soru 4

İşçilerinin işten ayrılmalarını önlemek ve onları daha çok çalışmaya motive etmek isteyen bir işverenin uygulayabileceği ücret politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asgari ücret
B
Sabit ücret
C
Etkin ücret
D
Günlük ücret
E
Brüt ücret
Soru 5

Ekonomi biliminin kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir?

A
Adam Smith
B
John Stuart Mili
C
Robert Malthus
D
Jean Baptiste Say
E
David Ricardo
Soru 6

Bir ülkenin zenginleşmesinin başlıca unsurunun altın ve gümüş olduğunu savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neo-Klasik iktisadi Düşünce
B
Fizyokrasi
C
Keynesyen Düşünce
D
Merkantilizm
E
Marjinalist Düşünce
Soru 7

İşsiz sayısının 10 ve toplam işgücünün de 100 kişi olduğu bir ekonomide işsizlik oranı yüzde kaçtır?

A
5
B
10
C
20
D
90
E
100
Soru 8

A fabrikasında bilgisayarlı üretim aşamasına geçilmiş bu kapsamda makinalar yenilenmiştir. Yenileme çalışması sona erdiğinde ise 40 işçi işten çıkarılmıştır.
Bu durum hangi işsizlik türü kapsamında tanımlanmaktadır?

A
Teknolojik işsizlik
B
iradi işsizlik
C
Gizli işsizlik
D
Geçici işsizlik
E
Mevsimlik işsizlik
Soru 9

İşsizlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işsizlik, genel olarak çalışmak için işgücü piyasasına gelen işgücüne uygun çalışma olanağı bulunmaması durumudur.
B
işsizlik, talep yetersizliği, işyeri yetersizliği, mevcut işyerlerinin çalıştınlamaması gibi nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.
C
işsizlik, çalışma isteğinde olmama gibi sübjektif nedenlerden çok emek arzının emek talebinden fazla olması durumudur.
D
1930'larda sanayileşmiş ülkelerin karşılaştığı en önemli sorun işsizliktir.
E
işsizlik sorunu, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte günümüzde önemini yitirmiştir.
Soru 10

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesinin en büyük 4 büyük ekonomisi aşağıdaki hangi seçenekte birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika
B
Brezilya, Honduras, Şili, Meksika
C
Arjantin, Bolivya, Venezuela, Uruguay
D
Kolombiya, Peru, Venezuela, Arjantin
E
Meksika, Şili, Paraguay, Honduras
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “zayıf istihdam” içinde yer almaz?

A
Yasal bir güvence altında olmaksızın çalışan ücretsiz aile işçileri
B
işlerinde eşitsizlik ve güvencesizlikle karşı karşıya olan atipik çalışanlar
C
Genellikle asgari ücret seviyesinde ve yetki verilmeden çalıştırılıp kimi zaman sömürülen genç işçiler
D
Aynı işleri yapıp diğerleriyle aynı istihdam haklarına sahip çalışanlar
E
Çoğu zaman temel istihdam haklarına sahip olmayan endüstriyel ev çalışanları
Soru 12

Çalışma ekonomisi literatüründe iş aramaktan vazgeçmiş ve işgücü piyasalarının dışında kalmış olan kişiler nasıl adlandırılmaktadır?

A
Gizli işsiz
B
Gücenmiş işgücü
C
Sivil işgücü
D
işsiz
E
Kurumsal nüfus
Soru 13

1 yıl veya daha fazla süreden beri iş aranıp bulunamaması durumunda ________ oluşur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kır işsizliği
B
uzun süreli işsizlik
C
kent işsizliği
D
teknolojik işsizlik
E
kısa süreli işsizlik
Soru 14

Türkiye'de en yoğun istihdam hangi bölgededir?

A
Ege
B
Akdeniz
C
Marmara
D
iç Anadolu
E
Karadeniz
Soru 15

Asgari yaşam standardına erişememe ya da asgari yaşam standartlarını sürdürebilecek gelirden yoksun olma durumuna ne ad verilir?

A
işsizlik
B
Muhtaçlık
C
Engellilik
D
Hastalık
E
Yoksulluk
Soru 16

Evde çalışma ve tele çalışma hangi esneklik türünün uygulamaları arasında sayılabilir?

A
Fonksiyonel esneklik
B
Sayısal esneklik
C
Zamana göre esneklik
D
Ücret esnekliği
E
Kaynak kullanım esnekliği
Soru 17

I. iş bulma zorluklarını giderme
II. Yeni istihdam alanları açma
III. Emek arz ve talebini kurumsal yapılanmalar sayesinde bir araya getirerek emek piyasasını kolaylaştırma
Yukarıdakilerden hangileri aktif istihdam politikalarının ilkelerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 18

“Çalışanların işyerinde değişik işleri yapabilmesi ve farklı görevler üstlenebilmesi” olarak ifade edilen esneklik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ücret esnekliği
B
Kaynak kullanım esnekliği
C
Zamana göre esneklik
D
Fonksiyonel esneklik
E
Sayısal esneklik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönemle orantılı olarak gelir desteği sağlayan pasif istihdam politikaları uygulamasıdır?

A
Ücret garanti fonu ödemeleri
B
işsizlik sigortası
C
Kısa çalışma ödeneği
D
Prim ödemeleri
E
5 puanlık prim teşviki
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Ulusal İstihdam Stratejisi ilkelerinden biri değildir?

A
Bütüncül yaklaşım
B
Sosyal diyalogun esas alınması
C
işi değil insanı korumak
D
işverenler üzerine ek yük getirilmemesi
E
Politikaların emredici olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...