Kalem Mevzuatı 2012-2013 Final Sınavı

Kalem Mevzuatı 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İstinaf mahkemeleri olarak da anılan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Danıştay
B
Ceza mahkemeleri
C
Anayasa mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemeleri
E
Yargıtay
Soru 2

Gömlek dosyanın kapağına aşağıdakilerden hangisi yazılır?

A
Delillere ilişkin bilgiler
B
Bilirkişi raporuna ilişkin belgeler
C
Dosya esas numarası ve taraf bilgileri
D
Zabıt katibinin adı
E
Hakimin sicil numarası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma aşamasında tutulan tutanaklardan biri değildir?

A
İfade tutanakları
B
Sorgu tutanakları
C
Elkoyma tutanağı
D
Otopsi tutanağı
E
Tutuklama müzekkeresi
Soru 4

Hukuk mahkemelerinde tutulan karar kayıtları ne zamandan itibaren sıra numarası almaya başlar?

A
Icerisinde bulunulan yilin Ocak ayinin sonuncu gununden itibaren
B
İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının birinci gününden itibaren
C
İçerisinde bulunulan yılın Aralık ayının sonuncu gününden itibaren
D
Kararın verildiği ayın sonuncu gününden itibaren
E
İçerisinde bulunulan yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren
Soru 5

İnfaz hâkimi duruşma yapmaksızın dosya üzerinden ne kadar süre içinde karar verir?

A
Bir hafta
B
15 gün
C
30 gün
D
45 gün
E
2 ay
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemelerinde fiziki dosyaları inceleyerek suret alabilecek kişilerden biri değildir?

A
Sanık vekili
B
Şikayetçi
C
Mağdur
D
Sanığın eşi
E
Katılanın vekili
Soru 7

Ceza mahkemelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuk ceza mahkemesi özel ihtisas mahkemesidir.
B
Ceza hukukundan kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemelerdir.
C
Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemesi olmak üzere üç tür genel ceza mahkemesi vardır.
D
Ceza mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca kurulur.
E
Yalnızca asliye ceza mahkemeleri her adli yargı teşkilatında bulunması gerekir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı sistemi içerisinde müstakil olarak kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinden biri değildir?

A
İcra ceza mahkemesi
B
Çocuk ağır ceza mahkemesi
C
Çocuk ceza mahkemesi
D
Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi
E
infaz hâkimliği
Soru 9

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnfaz defteri
B
Arama defteri
C
Kabahat eylemleri kayıt defteri
D
Hapis ile tazyik defteri
E
Denetimli serbestlik genel defteri
Soru 10

Suç isnat edilen kişiler ile ilgili mahkemece verilen hüküm kesinleşmediği sürece, suçlu sayılamayacağı ilkesine ne ad verilir?

A
Beraat
B
Masumiyet karinesi
C
Şüpheli
D
Sanık
E
Suçsuz
Soru 11

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hukuk mahkemesinde dava açılması amacıyla gönderilen talep yazısına ne ad verilir?

A
İddianame
B
Fezleke
C
Soruşturma
D
Davaname
E
istinabe
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet savcısının görevlerinden biri değildir?

A
Sanıkların tutuklanmasına karar vermek
B
Duruşmalara katılmak
C
Adlî göreve ilişkin işlemleri yapmak
D
Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen adlî ve idarî görevleri yerine getirmek
E
Gerektiğinde Cumhuriyet başsavcısına vekâlet etmek
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi vezne kasa hesabında bulunmaz?

A
Teminat hesabı
B
Cezaevi yapı harcı
C
Gelir ve damga vergisi tevkifatı
D
Harç hesabı
E
Emanet para hesabı
Soru 14

Elektronik imza sahibi gerçek kişiler, güvenli elektronik imza ile dava açmaları durumunda, davanın yargılama harçlarını ve gider avansını nereden yatırabilirler?

A
UYAP Kurum Bilgi Sisteminden
B
UYAP Vatandaş Bilgi Sisteminden
C
UYAP Avukat Portalından
D
UYAP Tevzi Bürosundan
E
Mahkeme Veznesinden
Soru 15

Tereke ve izale-i şüyu işlemleri hangi mahkeme bünyesinde yürütülür?

A
Asliye hukuk mahkemesi
B
İcra hukuk mahkemesi
C
Sulh hukuk mahkemesi
D
Kadastro mahkemesi
E
Aile mahkemesi
Soru 16

2012 yılı itibariyle Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lira’sıdır?

A
9,85
B
13,75
C
15,00
D
19,15
E
21,15
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kalem hizmetlerini yürütmek veya denetlemek görevlerinden herhangi birini yerine getiremez?

A
Yazı işleri müdürü
B
Emniyet amirleri
C
Zabıt kâtipleri
D
Mübaşirler
E
hakimler
Soru 18

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cumhuriyet savcılarını denetleyemezler.
B
Görülmekte olan bir davaya müdahale edip hakim yerine karar verebilirler.
C
Hakimlerin adli ve idari görevlerini incelerler.
D
Görülmekte olan bir ceza davasında savunma hazırlanmasına yardımcı olabilirler.
E
Görülmekte olan bir soruşturmayı savcılar yerine tamamlayabilirler.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi disiplin sorumluluğu kapsamında aylıktan kesme cezası gerektiren fiil ve hallerden biridir?

A
Verilen emirlere itiraz etmek
B
Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek
C
Toplu müracaat ve şikayet etmek
D
Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
E
Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının yapabilecekleri eylemlerden biridir?

A
Siyasi partiye üye olmak
B
Belli bir kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutmak
C
Siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep kıstaslarına göre ayrımda bulunmak
D
Siyasi ve ideolojik amaçlı beyan ve eylemde bulunmak
E
Oy kullanmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x