Kalem Mevzuatı 2014-2015 Final Sınavı

Kalem Mevzuatı 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biri değildir?

A
Sulh hukuk mahkemesi
B
Ağır ceza mahkemesi
C
Disiplin Mahkemeleri
D
Askerî mahkemeler
E
Uyuşmazlık mahkemesi
Soru 2

UYAP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
UYAP memurlara daha duzgun dosya tutulmasini ogreten bir egitim programidir.
B
Bu program 1975 yılında uygulanmaya başlanmıştır.
C
UYAP daktilo kullanımını teşvik etmektedir.
D
UYAP’ın amacı adalet hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlamaktır.
E
UYAP yalnızca merkez teşkilatlara bağlı adalet kurumlarında kullanılmaktadır.
Soru 3

Yargılama makamının bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazıya ne ad verilir?

A
Tutanak
B
Senet
C
Tahliye taahhütnamesi
D
Müzekkere
E
istinabe
Soru 4

Mahkeme yazı işleri müdürleri, aile kütükleri üzerinde tescil yapılmasını gerektirecek bütün karar ve işlemleri kesinleşme tarihinden itibaren, kaç gün içerisinde o yerin nüfus müdürlüğüne bildirmekle görevlidirler?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
45
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ceza mahkemelerinde fiziki dosyaları inceleyerek suret alabilecek kişilerden biri değildir?

A
Sanık vekili
B
Şikayetçi
C
Mağdur
D
Katılanın vekili
E
Sanığın eşi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin mağduru şikâyetinden vazgeçerse sanığa ceza verilmez?

A
Taksirle ölüme neden olma
B
Kasten adam öldürme
C
Sövme suçu
D
Küçükleri suistimal
E
Şirket vergi borcunu zamanında ödememe
Soru 7

İnfaz hâkimi duruşma yapmaksızın dosya üzerinden ne kadar süre içinde karar verir?

A
1 hafta
B
15 gün
C
30 gün
D
45 gün
E
2 ay
Soru 8

Ceza mahkemeleri ile iligili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuk ceza mahkemesi özel ihtisas mahkemesidir.
B
Yalnızca asliye ceza mahkemeleri her adli yargı teşkilatında bulunması gerekir.
C
Ceza hukukundan kaynaklanan davalara bakmakla görevli mahkemelerdir.
D
Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza mahkemesi olmak üzere üç tür genel ceza mahkemesi vardır.
E
Ceza mahkemeleri, Adalet Bakanlığınca kurulur.
Soru 9

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hukuk mahkemesinde dava açılması amacıyla gönderilen talep yazısına ne ad verilir?

A
İddianame
B
Davaname
C
Fezleke
D
Soruşturma
E
istinabe
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma sonucu verilen kararlardan biri değildir?

A
Zamanaşımı kararı
B
İddianame
C
Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar
D
Birleştirme kararı
E
Görevsizlik kararı
Soru 11

Suç isnat edilen kişilerin ilgili mahkemece verilen hükmü kesinleşmediği sürece suçlu sayılamayacağı aşağıdaki kurallardan hangisi ile ifade edilir?

A
Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
B
Oranlılık İlkesi
C
Savcıların tarafsızlığı ilkesi
D
Adil yargılanma ilkesi
E
Masumiyet karinesi
Soru 12

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’a göre tahsili lazım gelen bilumum vergi, resim, harç ve para cezaları ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uyarınca infaz edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen kararların kaydının yapıldığı defter aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnfaz defteri
B
Hapis ile tazyik defteri
C
Arama defteri
D
Kabahat eylemleri kayıt defteri
E
Denetimli serbestlik genel defteri
Soru 13

Hukuk mahkemesinde dava açılması sürecinde, her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderler için davacından alınan meblağa ne ad verilir?

A
Gelir vergisi
B
Kurumlar vergisi
C
Gider avansı
D
Tazminat
E
Para cezası
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi vezne kasa hesabında bulunmaz?

A
Teminat hesabı
B
Gelir ve damga vergisi tevkifatı
C
Cezaevi yapı harcı
D
Harç hesabı
E
Emanet para hesabı
Soru 15

Harç hesabında, tahsil edilen harç ve vergi paralarının en geç kaç gün içerisinde ilgili Maliye birimine yatırılması zorunludur?

A
7
B
10
C
15
D
20
E
30
Soru 16

2012 yılı itibariyle sulh hukuk mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde başvurma harcı kaç Türk Lirası’dır?

A
9,85
B
13,75
C
15,00
D
19,15
E
21,15
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezası gerektiren fiil veya hallerden biridir?

A
Devlete ait resmi aracı özel menfaat sağlamak için kullanmak
B
Görevi ile ilgili olarak çıkar sağlamak
C
Belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak
D
Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek
E
Verilen emirlere itiraz etmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının yapabilecekleri eylemlerden biridir?

A
Siyasi partiye üye olmak
B
Belli bir kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutmak
C
Oy kullanmak
D
Siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep kıstaslarına göre ayrımda bulunmak
E
Siyasi ve ideolojik amaçlı beyan ve eylemde bulunmak
Soru 19

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettişleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Cumhuriyet savcılarını denetleyemezler.
B
Görülmekte olan bir davaya müdahale edip hakim yerine karar verebilirler.
C
Görülmekte olan bir ceza davasında savunma hazırlanmasına yardımcı olabilirler.
D
Hakimlerin adli ve idari görevlerini incelerler.
E
Görülmekte olan bir soruşturmayı savcılar yerine tamamlayabilirler.
Soru 20

Cumhuriyet Başsavcısı ve kalem konusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cumhuriyet Başsavcılarının kendisine bağlı kalemleri denetleme görevi bulunmaktadır.
B
Cumhuriyet Başsavcısı başsavcılığa bağlı kalemlerde yürütülen hizmetlerden sorumludur.
C
Cumhuriyet Başsavcısı başsavcılığa bağlı kalemlerde çalışan personelden sorumludur.
D
Başsavcı denetleme görevini başka bir savcıya devredebilir.
E
Cumhuriyet Başsavcılarının kendisine bağlı kalemler ile ilgili sorumluluğu bulunmamaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x