Kalem Mevzuatı 2016-2017 Final Sınavı

Kalem Mevzuatı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi medeni yargı alanındaki özel mahkemelerden biri değildir?

A
Fikri ve sınai haklar mahkemesi
B
iş Mahkemesi
C
Asliye hukuk mahkemesi
D
Aile mahkemesi
E
Kadastro mahkemesi
Soru 2

Harcın hesaplanması ve hukuk mahkemeleri veznesi bulunmayan yerlerde tahsiline ilişkin işlemleri yapmak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A
idari işler müdürünün
B
Mübaşirin
C
Hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürünün
D
Ceza mahkemeleri yazı işleri müdürünün
E
Zabıt kâtibinin
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından biri değildir?

A
Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı
B
Dava takip yetkisine sahip olunması
C
Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması
D
Mahkemenin görevli olması
E
Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması
Soru 4

Tutuklama veya adli kontrol kararlarına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayda ne ad verilir?

A
Temyiz kaydı
B
İstinaf Kaydı
C
Karar Kaydı
D
istinabe kaydı
E
Sorgu kaydı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi idari yargı ilk derece mahkemelerinde tutulması zorunlu kartonlardan biri değildir?

A
Harç ve para cezası tahsil müzekkeresi kartonu
B
Hapis cezasının infazının ertelenmesi kararı kartonu
C
Talimat karar kartonu
D
Gizli Evrak kartonu
E
Yürütmeyi durdurma kararları kartonu
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda dava açılırken dava dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?

A
Tarafların anne ve babalarının ad ve soyadları
B
Tarafların ve varsa vekillerinin ad ve soyadları
C
Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller
D
Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi
E
Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar
Soru 7

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun gereği soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararları aleyhine yapılan itiraz başvurusu sonuçlarının işlendiği kayda ne ad verilir?

A
Kıymetli Evrak ve Eşya Kaydı
B
İstinaf Kaydı
C
Kamu görevlileri itiraz kaydı
D
Talimat Kaydı
E
Yürütmeyi Durdurma İtiraz Kaydı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde idari yargı ilk derece mahkemeleri bir arada verilmiştir?

A
Asliye hukuk mahkemesi - Sulh hukuk mahkemesi
B
idare mahkemesi - Vergi mahkemesi
C
Danıştay - Yargıtay
D
idare mahkemesi - Asliye hukuk mahkemesi
E
Bölge idare mahkemesi - idare mahkemesi
Soru 9

I. Asliye hukuk mahkemesi II. icra dairesi III. icra mahkemesi Yukarıdakilerden hangileri asıl icra organları ndandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

İlamsız icra takibinde, ödeme emri kaç numaralı baskı kağıdı kullanılmak suretiyle hazırlanır?

A
Örnek 1
B
Örnek 5
C
Örnek 7
D
Örnek 10
E
Örnek 12
Soru 11

I. Mübaşir II. icra müdürü III. icra müdür yardımcısı IV. Zabıt katibi Yukarıdakilerden hangileri icra dairelerinde görevli personellerdendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 12

İcra mahkemelerinde kullanılan diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ancak icra mahkemesince yazılan veya icra mahkemesine gelen evrakın işlendiği kayda ne ad verilir?

A
Esas Kaydı
B
Zimmet kaydı
C
Tevzi kaydı
D
Posta mutemet kaydı
E
Muhabere kaydı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisinde adli yargı üst derece mahkemeleri bir arada verilmiştir?

A
Danıştay - Anayasa Mahkemesi
B
Bölge idare Mahkemesi - Bölge Adliye Mahkemesi
C
Yargıtay - Danıştay
D
Bölge Adliye Mahkemesi - Yargıtay
E
Ağır ceza mahkemesi - Yargıtay
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay Birinci Başkanlıkta tutulması gereken defterlerden biri değildir?

A
Maaş Defteri
B
içtihadı Birleştirme Esas Defteri
C
Hukuk Genel Kurulu Müzakere Defteri
D
Birinci Başkanlık Hakem işleri Esas Defteri
E
Yönetim Kurulu Soruşturma Esas Defteri
Soru 15

Ceza dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı karton aşağıdakilerden hangisidir?

A
inceleme raporları kartonu
B
Zimmet kartonu
C
Posta giderleri kartonu
D
İş cetvelleri kartonu
E
Ön inceleme değerlendirme kartonu
Soru 16

Ceza dairelerinde dairece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin dinlenilmesi, görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin safahatının işlendiği kayda ne ad verilir?

A
Dağıtım kaydı
B
Esas Kaydı
C
Taşra Temyiz Kaydı
D
Dağıtım kaydı
E
SEGBİS kaydı
Soru 17

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeye ne ad verilir?

A
Resmi belge
B
Adli belge
C
Hizmet belgesi
D
Hususi belge
E
Kurumsal belge
Soru 18

Resmi yazışma usulüne göre resmi bir yazışmada aşağıdaki tarih yazımlarından hangisi doğrudur?

A
On Yedi Ekim İkibinondört
B
17-10-2014
C
17,10,2014
D
17/10/2014
E
17 ekim 2014
Soru 19

Dosyanın bilirkişiye, başka bir mahkemeye veya mercie gönderilmesi gerektiğinde, zabıt kâtibi tarafından düzenlenen ve dosyada bulunan belgeleri gösteren listeye ne ad verilir?

A
Dosya listesi
B
Evrak kağıdı
C
İş Listesi
D
Dizi pusulası
E
Duruşma listesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının bölümleri arasında yer almaz?

A
Tarih
B
Sayfa numarası
C
Başlık
D
Sayı
E
Konu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x