Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisinin aktörlerinden biri değildir?

A
Unicef
B
Tarsus Amerikan Lisesi
C
Orhan Pamuk
D
NATO
E
Eskişehir Anadolu Lisesi
1 numaralı soru için açıklama 
Yerel olması ve kanaat önderliği gibi bir misyonu bulunmaması nedeniyle Eskişehir Anadolu Lisesi’nin kamu diplomasisi aktörü olma gibi bir iddiası yoktur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin toplumsal rollerinden biridir?

A
Taraflı
B
Liberal
C
Pragmatik
D
Materyalist
E
Kültürel
2 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkilerin toplumsal rolü incelendiğ inde karşımıza altı farklı dünya görüşü çıkmaktadır: Pragmatik, tarafsız, muhafazakar, radikal, idealist ve eleştirel toplumsal roller. Bu roller halkla ilişkiler kavramının tanımlarında görülmektedir.
Soru 3

Geçen yüzyılda ülkelerin elindeki en önemli stratejik araç olan propagandanın yerini alan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu diplomasisi
B
Demokratik katılım
C
Seçim kampanyaları
D
Halkla ilişkiler
E
Basın tanıtımı
3 numaralı soru için açıklama 
Soğuk savaş döneminde “devletten - devlete” yürütülen diplomatik ilişkiler, paradigma değişimi ile birlikte “toplumdan - topluma” yürütülen bir ilişki biçimine dönüşmüştür. Yeni uluslararası düzende medya, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar gibi pek çok yeni aktör sahneye çıkmış ve bunlar karar alıcıları doğ rudan etkilemeye başlamıştır. Kamu diplomasisi; dış politikanın biçimlendirilmesi ve uygulanması için kamunun tutumlarını etkileme amacı taşımaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yeni uluslararası sistemde ülkelerin yumuşak güçlerine örnek olarak verilebilir?

A
Ordu
B
Parlamento
C
Üniversite
D
Meclis
E
Bakanlık
4 numaralı soru için açıklama 
Soğ uk savaş dönemindeki sert güç kavramı, yeni uluslararası sistemde yerini ülkelerin “yumuşak güçlerine” bırakmıştır. Ülkeler artık sahip oldukları yumuşak güç potansiyeli ile (bilim, sanat, kültür, spor, eğitim vb.) başka ülkeleri etkilemekte, onlar için cazip bir ülke konumuna gelmekte ve bu süreçte kendi politikalarını başka ülkelere kabul ettirmektedir. Bu sürecin temelini iletişim, etkileşim, ikna ve işbirliği oluşturmaktadır.
Soru 5

Aşağıdaki şıklardan hangisinde kamu diplomasisinin boyutları tam olarak verilmiştir?

A
Günlük iletişim ve bilgilendirme, stratejik planlama ve ülkenin markalaşması, uzun vadeli ilişkiler kurmak ve geliştirmek
B
Günlük iletişim ve bilgilendirme, stratejik planlama ve ülkenin markalaşması
C
Stratejik planlama ve ülkenin markalaşması, uzun vadeli ilişkiler kurmak ve geliştirmek
D
Günlük iletişim ve bilgilendirme
E
Günlük iletişim ve bilgilendirme, uzun vadeli ilişkiler kurmak ve geliştirmek
5 numaralı soru için açıklama 
Günlük iletişim ve bilgilendirme, stratejik planlama ve ülkenin markalaşması, uzun vadeli ilişkiler kurmak ve geliştirmek kamu diplomasisinin boyutlarıdır.
Soru 6

Yeni medya kanallarının hızla artması ve yaygınlaşması geleneksel medya araçlarının yayınlarını nasıl etkilemiştir?

A
Yeni medya araçlarının yayınlarını bu zeminlere taşımasını kaçınılmaz hale getirmiştir.
B
Hiçbir değişim yaşanmamıştır.
C
Geleneksel medya araçları yapılarını korumuştur.
D
Geleneksel medya araçlarında daha ilgi çekici yapımlar yer bulmaya başlamıştır.
E
Basılı yayınların güçlendirilmesi yoluna gidilmiştir.
6 numaralı soru için açıklama 
Yeni medya kanallarının hızla artması ve yaygınlaşması geleneksel medya araçlarının yayınlarını bu zeminlere taşımasını kaçınılmaz hale getirmiştir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi aracı olarak kullanılan geleneksel medya araçlarından biri değildir?

A
Radyo
B
Sinema
C
Televizyon
D
Facebook
E
Gazete
7 numaralı soru için açıklama 
Facebook geleneksel medya araçlarından biri değildir.
Soru 8

ABD’nin e-diplomasi kategorileri düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi toplumu bilgilendirme adına bilgiye erken ulaşma ve güçlü tahminlerde bulunma olarak açıklanabilir?

A
Afet müdahale
B
İnternet özgürlüğü
C
Politik planlama
D
Enformasyon yönetimi
E
Dış kaynaklar
8 numaralı soru için açıklama 
ABD’nin kullandığı e-diplomasi kategorileri şu şekildedir: bilgi yönetimi, kamu diplomasisi, enformasyon yönetimi, konsolosluk iletişim ve sorumluluk, afet müdahale, internet özgürlüğü, dış kaynaklar, politik planlama. Toplumu bilgilendirme adına bilgiye erken ulaşma ve güçlü tahminlerde bulunma ile bu noktada politikalar oluşturma da enformasyon yönetimine girmektedir.
Soru 9

Seçeneklerden hangisi diplomatların görevleri arasında yer almaz?

A
Görevlendirildikleri ülkenin iç politikası hakkında bilgi toplamak
B
Uluslararası örgütler nezdinde ülkelerini temsil etmek
C
Uluslararası anlaşmaları yürürlüğe koymak
D
Kendi ülkelerinin dışişleri bakanlığına bilgi aktarmak
E
Görevlendirildikleri ülkenin askeri kapasitesi hakkında bilgi toplamak
9 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası anlaşmaları yürürlüğe koymak
Soru 10

Yunus Emre Enstitüsü faaliyetlerine hangi tarihte başlamıştır?

A
2009
B
2007
C
1990
D
1985
E
2000
10 numaralı soru için açıklama 
2009
Soru 11

Aşağıda verilen görevlerden hangisi Cumhurbaşkanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA ) ile ilgili değildir?

A
Gerektiğinde yabancı ülke ve topluluklara yapılacak insani yardım ve teknik desteklerin koordinasyonunu sağlamak.
B
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlemek
C
Yurtdışında kültürel işbirliği programları yürütmek ve gerektiğinde Türk kültürüyle ilgili faaliyet gösteren merkezlerle işbirliği yapmak.
D
Gerektiğinde uluslararası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleriyle ortaklaşa projeler yürütmek.
E
Başkanlığın faaliyetleri kapsamında programa alınacak ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projeleri hakkında Danışma Kuruluna bilgi vermek.
11 numaralı soru için açıklama 
Gerektiğinde yabancı ülke ve topluluklara yapılacak insani yardım ve teknik desteklerin koordinasyonunu sağlamak; Yurtdışında kültürel işbirliği programları yürütmek ve gerektiğinde Türk kültürüyle ilgili faaliyet gösteren merkezlerle işbirliği yapmak; Gerektiğinde uluslararası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleriyle ortaklaşa projeler yürütmek; Başkanlığın faaliyetleri kapsamında programa alınacak ülke ve topluluklara yönelik işbirliği ve yardım projeleri hakkında Danışma Kuruluna bilgi vermek gibi görevler Cumhurbaşkanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA ) ile ilgilidir. Ancak B seçeneğinde verilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlemek” görevi, Türkçe Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği faaliyet alanlarındandır. Dolayısıyla sorunun cevabı B seçeneğidir.
Soru 12

Joseph Nye’ın Gücün Üç Biçimi Tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi yumuşak güç unsurlarındandır?

A
Rüşvetler
B
Yaptırımlar
C
Çift Taraflı ve Çok Taraflı Diplomasi
D
Baskı
E
Caydırma
12 numaralı soru için açıklama 
Rüşvetler, yaptırımlar, baskı ve caydırma ekonomik ve askeri güç unsurlarındandır. Çift taraflı ve çok taraflı diplomasi ise yumuşak güç unsurlarındandır. Cevap C seçeneğidir.
Soru 13

Aşağıdaki seçeneklerde uluslar arası ilişkiler ve inşacılık yaklaşımını bağdaştıran ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanlar, kurumlar, nesneler, yani dünya sürekli olarak yeniden tanımlanmakta ve inşa edilmektedir.
B
Sosyal inşa olan devletler için güç ve çıkarların yanı sıra fikirler de önemlidir.
C
Çıkarları oluşturan ortak düşünceler vardır.
D
İnşa sürecinin oluşumunda iletişim önemli bir etmendir.
E
Devletler, inşa sürecinde kendilerini uluslar arası arenadan soyutlarlar.
13 numaralı soru için açıklama 
Uluslar arası ilişkiler ve inşacılık yaklaşımını bağdaştırırken şu noktalar önemlidir: İnsanlar, kurumlar, nesneler, yani dünya sürekli olarak yeniden tanımlanmakta ve inşa edilmektedir. Sosyal inşa olan devletler için güç ve çıkarların yanı sıra fikirler de önemlidir. Çıkarları oluşturan ortak düşünceler vardır. İnşa sürecinin oluşumunda iletişim önemli bir etmendir. Devletler, inşa sürecinde kendilerini uluslar arası arenadan soyutlamazlar aksine uluslararası arenadan etkilenirler. Cevap E seçeneğidir.
Soru 14

Bakanlığ ın internet sitesinde oluşturulan aşağıdaki hangi başlıklı bir bö lü m vasıtasıyla temel dış politika konuları, gü ncel ve sorulara verilen cevaplarla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır?

A
Haber alma
B
Uluslararası diplomasi
C
Kültürel diplomasi
D
Halkla ilişkiler
E
Sorlarla dış politika
14 numaralı soru için açıklama 
Bakanlığ ın internet sitesinde oluşturulan “Sorularla Dış Politika” başlıklı bir bö lü m vasıtasıyla temel dış politika konuları, gü ncel ve sorulara verilen cevaplarla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır
Soru 15

I. kültür
II. eğitim
III. sanat
IV. spor
V. teknoloji
kamu diplomasisinin uygulama alanları hangisinde tam olarak verilmiştir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
III ve IV
E
I, II, III ve IV
15 numaralı soru için açıklama 
verilenlerin tamamı kamu diplomasisinin uygulama alanlarındandır. Yanıt E.
Soru 16

Kamu diplomasisi veya kültürel diplomasi adı verilen faaliyet, sadece ABD’ye özgü olmayıp teknolojik ve maddi olanaklara sahip pek çok ülke, bu alana yatırım yaparak dış politikasında etkin bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Örneğin, kendi dilinin ve edebiyatının yurtdışında öğretilmesi adına 1883’te Alliance Française adlı sivil toplum kuruluşu hayata geçirildi. Bu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABD
B
İtalya
C
Fransa
D
Britanya
E
Almanya
16 numaralı soru için açıklama 
Kamu diplomasisi veya kültürel diplomasi adı verilen faaliyet, sadece ABD’ye özgü olmayıp teknolojik ve maddi olanaklara sahip pek çok ülke, bu alana yatırım yaparak dış politikasında etkin bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Örneğin, Fransız dilinin ve edebiyatının yurtdışında öğretilmesi adına 1883’te Alliance Française adlı sivil toplum kuruluşu hayata geçirildi. Benzer biçimde Almanya, iki Dünya Savaşı sonrasında imajını düzeltmek amacıyla kurduğu Goethe Enstitüleri ve Akademik Değişim Servisi (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD ) ve Deutsche Welle (DW) adlı medya kuruluşu ile kültürel alanda kendini ifade etmeye çalıştı. Benzer biçimde Britanya, British Council ve BBC aracılığıyla kültürel diplomasi faaliyetleri yürüttü; hedef kitle adına dil, edebiyat, kültür ve düşünce dünyası üzerinde bir çekim merkezi oluşturmaya çalıştı.
Soru 17

Kamu diplomasisi modellerinde hedef kitleyi anlamanın ve karşılıklı anlayışı sağlamanın belirleyicisi nedir?

A
İletişimin yönü
B
Haber yönetimi
C
Stratejik çalışmalar
D
En önemli farklılıklar
E
Ayrım veya sınıflandırma
17 numaralı soru için açıklama 
Hedef kitleyi anlamanın ve karşılıklı anlayışı sağlamanın belirleyicisi olan iletişimin yönü, kamu diplomasisi modellerinde karşılaşılan ayrımlardaki en önemli farklılıktır.
Soru 18

Resmi kalkınma yardımlarının bölgelere göre dağılımına gelince Türkiye 2014 yılında hangi ülkeye en çok yardımı yapmıştır?

A
Tunus
B
Nijer
C
Suriye
D
Filistin
E
Kırgızistan
18 numaralı soru için açıklama 
Sorunun doğru yanıtı C şıkkıdır. Ülkelere göre dağılıma bakacak olursak Türkiye 2014 yılında en çok yardımı 2291,5 milyon dolar ile Suriye’ye yapmıştır.
Soru 19

Seçeneklerden hangisi TRT bünyesinde faaliyet gösteren radyo kanallarından biri değildir?

A
Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR)
B
TRT Arapça
C
TRT Radyo 6
D
TRT-Vot World
E
TRT-Vot West
19 numaralı soru için açıklama 
TRT Arapça
Soru 20

Yeni medya kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi/hangileri doğrudur?
1. Ağ toplumu fikri Toffler'a aittir.
2. Üçüncü dalga kavramsallaştırması Castells'e aittir.
3. Yeni medyanın diplomasi üzerindeki etkileri gün geçtikçe artmaktadır.

A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
1 ve 2
E
1 ve 3
20 numaralı soru için açıklama 
Toffler’in üçüncü dalga olarak adlandırdığı bilgiyi temel alan yeni bir medeniyetin ortaya çıkmakta olduğu öngürüsü sonrasında Castells’in bilgi çağı üzerine bina ettiği ağ toplumu fikri ile kristalize olmuştur. Yeni medyanın diplomasi üzerindeki etkileri gün geçtikçe daha hissedilebilir bir hal almıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x