Kamu Ekonomisi 1 2017-2018 Vize Sınavı

Kamu Ekonomisi 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisinin başlıca araçlarından biri değildir?

A
Regülasyon ve kontroller politikası
B
Maliye politikası
C
Diplomasi politikası
D
KİT politikası
E
Dış ticaret politikası
Soru 2

Faydası bölünebilen, pazarlanabilen ve topluma önemli ölçüde dışsal faydalar sağlayan mallara ne ad verilir?

A
Yarı kamusal mallar
B
Tam kamusal mallar
C
Özel mallar
D
Demerit mallar
E
Dışsal mallar
Soru 3

İçsel ekonomiler, teknolojik gelişmeye bağlı olarak zamanla bazı sektörlerde aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?

A
Düopol
B
Monopson
C
Tröst
D
Fiyat karteli
E
Doğal tekel
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerde ortaya çıkabilecek dengesizlik ve istikrarsızlıkların esasen geçici nitelikte olduğunu ve bunların zaman içerisinde ortadan kalkacağını “doğal düzen” ifadesi ile açıklamıştır?

A
Merkantilistler
B
Klasikler
C
Fizyokratlar
D
Monetaristler
E
Keynesyenler
Soru 5

Özellikle mal piyasalarında satıcıların kendi aralarında anlaşıp centilmen anlaşmaları yaparak kartel, tröst gibi kurumlar oluşturmak yoluyla fiyatları istedikleri gibi belirlemeleri, aşağıdaki tam rekabet koşullarından hangisinin gerçekleşmediğini gösterir?

A
Homojenite
B
Serbestlik
C
Şeffaflık
D
Atomisite
E
Mobilite
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi birçok ülkede devletin, tekel konumunda olduğu piyasaları özel sektöre açmadan önce gerçekleştirdiği bir önlemdir?

A
Halka açıklık oranını artırmak
B
Regülasyon kurumlan oluşturmak
C
Vergi indirimleri sağlamak
D
istihdam zorunluluğu getirmek
E
Sigorta primlerini düşürmek
Soru 7

1980 sonrasında ABD’de ve İngiltere'de; piyasa ekonomisi, özelleştirme, mali disiplin ve vergi oranlarının düşürülmesi şeklinde uygulanan ekonomi politikalarına ne ad verilir?

A
Reaganizm ve Thatcherizm politikaları
B
Regülasyon politikaları
C
Optimizasyon politikaları
D
Keynezyen politikalar
E
Yerelleşme politikaları
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında devletin daha çok mal ve hizmet üretmesi yönündeki talepler nedeniyle devletin rolünün arttığı alanlardan biri değildir?

A
Sağlık hizmetleri
B
işsizlere ve genelde kamusal yardımlar muhtaçlara yapılan
C
Eğitim hizmetleri
D
Çevrecilik hizmetleri
E
Kamusal emeklilik tedbirler ödemeleri ile ilgili
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi enerji ve telekomünikasyon gibi alanlarda devlet tekeli anlayışının değişmesine yol açmış ve bu alanlara özel sektörün girişini kolaylaştırmıştır?

A
Teknolojik devrimler
B
Merkantilist iktisat politikası
C
Asimetrik enformasyon
D
Enflasyon oranlarının düşmesi
E
Ölçeğe göre artan getirili ekonomiler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1985 sonrasında devletin yeniden yapılandırılması yönündeki temel uygulamalardan biri değildir?

A
Özelleştirme
B
Deregülasyon ve liberalizasyon yoluyla rekabetin sağlanması
C
Kamudaki yönetim tekniklerindeki değişiklikler
D
Teknolojik yeniliklere yapılan harcamaların azaltılması
E
Refaha yönelik kamu kaynaklı programların azaltılması
Soru 11

Devletin asgari ücret uygulaması, aşağıdaki regülasyon türlerinden hangisine örnektir?

A
Süreç regülasyonları
B
işgücü regülasyonları
C
Ekonomik regülasyonlar
D
idari regülasyonlar
E
Sosyal regülasyonlar
Soru 12

Aşağıdaki teorilerden hangisi kamusal regülasyonları, piyasa başarısızlıkları ve bunların telafi edilmesi yönünden ele alır?

A
Yapısal Ekonomi Teorisi
B
Özel Çıkar Teorisi
C
Chicago iktisat Teorisi
D
Virginia Politik iktisat Teorisi
E
Kamu Çıkarı Teorisi
Soru 13

Devletin uygulamaya koyduğu regülasyon politikalarının çoğunlukla özel çıkar gruplarının menfaatlerine hizmet ettiğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miktar Teorisi
B
Konjonktürel Ekonomi Teorisi
C
Kamu Çıkarı Teorisi
D
Nitelikli işgücü Teorisi
E
Özel Çıkar Teorisi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi regülasyonların maliyetleri arasında yer almaz?

A
idari maliyetler
B
Fırsat maliyetleri
C
Değişken maliyetler
D
Refah maliyetleri
E
Uyum maliyetleri
Soru 15

Devletin piyasada rekabeti sağlamaya yönelik düzenleyici önlemler alması, aşağıdaki regülasyon türlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Siyasi regülasyonlar
B
Süreç regülasyonları
C
Ekonomik regülasyonlar
D
idari regülasyonlar
E
Sosyal regülasyonlar
Soru 16

Devletin iktisadi faaliyetlerinin emek yoğun olmasının, kamu harcamalarının artmasının temel nedenlerinden biri olduğunu ileri süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık Ekonomi Hipotezi
B
Dengesiz Büyüme Hipotezi
C
Oates Hipotezi
D
Downs Hipotezi
E
Olson Hipotezi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin büyümesinin siyasal nedenleri arasında yer almaz?

A
Soğuk savaş ve dış tehditler
B
Keynesyen görüşlerin kamu politikalarına hakim olması
C
Sıcak savaş tehlikesinin yaşanması
D
Bürokrasinin bütçenin hacmini genişletmesi
E
Politik konjonktürde seçim ekonomisi uygulanması
Soru 18

Kamu harcamalarındaki artışın en önemli nedenlerinden birinin gelir dağılımındaki eşitsizlikler olduğunu ileri süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borcherding Hipotezi
B
Demsetz Hipotezi
C
Olson Hipotezi
D
Peltzman Hipotezi
E
Peacock-Wiseman Hipotezi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminin büyümesinin ekonomik ve mali nedenleri arasında yer almaz?

A
Ölçek ekonomilerinin söz konusu olduğu hizmetler
B
Nüfus artışı
C
Tam kamusal mal ve hizmetlere olan ihtiyaç
D
Mali aldanma
E
Enflasyonist baskılar
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...