Kamu Ekonomisi 1 2018-2019 Final Sınavı

Kamu Ekonomisi 1 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vergi ödeme gücü yaklaşımının uygulanmasının, devlet bütçesini daha da büyüteceğini ileri süren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borcherding Hipotezi
B
Downs Hipotezi
C
Dengesiz Büyüme Hipotezi
D
Açık Ekonomi Hipotezi
E
Oates Hipotezi
Soru 2

1985 sonrası uygulamaya konulan politikalara rağmen kamu kesiminin ekonomideki payının azalmamasının nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulmaktadır?

A
Kamu regülasyonlarında azalma olması
B
Sosyal harcamaların azalması
C
Sömürgecilik politikasının yayılması
D
Savunma harcamalarının azalması
E
Hükümet harcamalarının bütçe dışına kaydırılması ve bütçe dışı fonların uygulamaya konulması
Soru 3

Piyasa ekonomisinin etkin işleyişinin sağlanmasına yönelik devlet müdahalelerini ya da kamusal düzenlemeleri çeşitli boyutlarıyla araştıran iktisat disiplinine ne ad verilir?

A
Regülasyon ekonomisi
B
Piyasa ekonomisi
C
Sanal ekonomi
D
Yapısal ekonomi
E
Anayasal ekonomi
Soru 4

Piyasadaki alıcı ve satıcıların, fiyatları ve üretim miktarını etkilevemevecek kadar sayıca çok olması tam rekabet piyasasının hangi özelliğini ifade eder?

A
Homojenite
B
Akıcılık
C
Atomisite
D
Mobilite
E
Seyyalite
Soru 5

Sahipliğin bulunmaması nedeniyle, kamusal organizasyonlardaki etkinlik ve verimliliğin, özel organizasyondakilere göre daha az olduğunu ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mülkiyet Hakları Teorisi
B
Mali Aldanma Teorisi
C
Kamu Tercihi Teorisi
D
X-Etkinsizlik Teorisi
E
Net Fayda Teorisi
Soru 6

Vergi mükellefi olan seçmenlerin devlet tarafından kendilerine sunulan bazı mal ve hizmetlerin kendilerine olan maliyetini tam olarak fark etmemeleri nedeniyle, bu mal ve hizmetlere olan taleplerini sürekli olarak artırmalarına ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
politik talep
B
seçmen ilgisizliği
C
rant kollama
D
mali aldanma
E
politik miyopluk
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamu ekonomisinin başarısız olmasına yol açan, siyasal talep cephesinden kaynaklanan sorunlardan biridir?

A
Siyasal etik sorunu
B
Politik rekabetin eksikliği
C
Bürokratik etkinsizlikler
D
Hizmet kayırmacılığı
E
Seçmenin politik miyopluğu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mevcut üretim faktörleriyle ne kadar katma değer yaratıldığını ifade eder?

A
Hizmet etkinliği
B
Teknik etkinlik
C
Teknolojik etkinlik
D
X-Etkinlik
E
Maliyet etkinliği
Soru 9

I. Enformasyona ulaşma olanaklarının eksikliği
II. Seçmenin politik miyopluğu
III. Eğitim seviyesinin düşüklüğü
IV. Seçmenlerin, kendi oylarının tek başına bir anlamı olmadığını düşünmeleri
Yukarıdakilerden hangileri seçmenin eksik enformasyona sahip olmasının nedenleri arasında yer almaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 10

Kaynak dağıtımında etkinlik aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Ölçek büyümesi sonucu ortalama maliyetlerdeki artışı
B
Toplam maliyetlerin ne ölçüde minimize edildiğini
C
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı dolayısıyla elde edilen maliyet tasarrufunu
D
Üretim faktörlerinin, hizmet sunum alanlarına ne ölçüde adil dağıtıldığını
E
Müşterilerin sunulan hizmetten sağladığı faydayı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kamu kesiminde organizasyonel performansın düşük olmasının nedenlerinden biridir?

A
Rekabetin çok yüksek olması
B
Gizli işsizliğin olmaması
C
iflas tehlikesinin olmaması
D
Risk alma kabiliyetinin yüksek olması
E
Etkin liderlik
Soru 12

Milletvekili adaylarının objektif kriterlere dayanmadan parti başkanları tarafından belirlenmesi, kamu ekonomisinin başarısız olmasına yol açan aşağıdaki sorunlardan hangisine örnektir?

A
Seçmen ilgisizliği
B
Siyasal iktidarın miyopluğu
C
Politik rekabet eksikliği
D
Parti içi demokrasi eksikliği
E
Politikacıların özel çıkar güdüsü
Soru 13

Eğitim hizmetleri sonucunda, toplumdaki huzursuzlukların azalması ve refahın artması aşağıdaki fayda türlerinden hangisine örnektir?

A
Dışsal fayda
B
içsel fayda
C
Parasal fayda
D
Direkt fayda
E
Maddi fayda
Soru 14

I. Özelleştirme politikalarının en önemli araçlarından biridir.
II. Temel amacı tüm sektörlerde rekabetin canlanmasıdır.
III. Yasal kurumsal serbestleşme yönünde alınacak kararlar, serbest piyasa ekonomisinin gücünü azaltır.
IV. Mevcut ekonomik regülasyonlara son verilmesi anlamına gelir.
Yasal kurumsal serbestleşme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Proje ürünlerini doğrudan kullananların elde ettikleri faydaya ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dışsal fayda
B
azalan fayda
C
marjinal fayda
D
endirekt fayda
E
direkt fayda
Soru 16

Devletin, belirli bazı sektörlerde veya üretim dallarında faaliyet gösteren işletmelere borç temini için kefil olması, aşağıdaki sübvansiyonlardan hangisini ifade eder?

A
Karşılıksız nakit sübvansiyonları
B
Senyoraj sübvansiyonları
C
Arbitraj sübvansiyonları
D
Garanti sübvansiyonları
E
Vergi sübvansiyonları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Choski'ye göre kamu girişimciliğinin nedenlerinden biridir?

A
Fiyat istikrarını azaltmak
B
ihracatı artırmak
C
Üretimi azaltmak
D
Özel teşebbüsün yok olmasını sağlamak
E
istihdamı azaltmak
Soru 18

Bireyin ödeyebileceği maksimum tutar ile ödediği tutar arasındaki farka ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tüketici artığı
B
mali aldanma
C
talep esnekliği
D
optimizasyon
E
arbitraj
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özelleştirmenin gerekçelerinden biridir?

A
Yabancı sermayenin ülkeye girişini engellemek
B
Servetin geniş kitlelere yayılmasını engellemek
C
Sermaye piyasasını daraltmak
D
KİT'lerdeki gizli işsizliği artırmak
E
KİT'lerin, Hazine ve Merkez Bankası üzerindeki yükünü hafifletmek
Soru 20

Piyasada gözlemlenen fiyatların yetersiz olduğu ya da fiyatın hiç oluşmadığı durumlarda toplumsal fayda ve maliyetleri yansıtması için mallara ve faktörlere bağlanan fiyatlara ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şeklide tamamlar?

A
ortalama maliyet fiyatı
B
faktör fiyatları
C
gölge fiyatlar
D
nispi fiyatlar
E
marjinal maliyet fiyatı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...