Kamu Mali Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

Kamu Mali Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimindeki temel değişim alanlarından biridir?

A
Düşük düzeyde siyasal katılım
B
Şeffaf ve dürüst yönetim
C
Aktif katılımın sağlanması
D
Merkeziyetçiliğin benimsenmesi
E
Devletlerin yapısının büyütülmesi
Soru 2

________ , nihai mal ve hizmet sunumunda etkinliğin (yani mümkün olan en az maliyetle sunulup sunulmadığının veya amaçlanan toplumsal hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının) değerlendirilmesine yarayan veya bu değerlendirmeyi kolaylaştıran bilgilerin sunulmasıdır.
Yukardaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Performans saydamlığı
B
Mali saydamlık
C
Hesap verilebilirlik
D
Bütçe saydamlığı
E
Mali yönetim
Soru 3

I. Neredeyiz?
II. Nereye ulaşmak istiyoruz?
III. Nasıl ulaşabiliriz?
IV. Nasıl ölçer ve değerlendiririz?
Yukarıdakilerden hangileri stratejik planlamayla cevap aranan sorular arasında yer alır?

A
Yalnız IV
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III, ve IV
E
I, II, III, ve IV
Soru 4

Kaynakları ülkenin stratejik önceliklerine göre tahsis etmek ve bunların genel mali hedeflerle uyumunu sağlamak amacıyla oluşturulan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalkınma planı
B
Orta vadeli mali çerçeve
C
Büyüme çerçevesi
D
Orta vadeli bütçe çerçevesi
E
Kalkınma programı
Soru 5

Nakit yönetiminin modernizasyonu çalışmaları kapsamında çıkarılan 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A
2000
B
2001
C
2002
D
2003
E
2004
Soru 6

Kamu giderlerinin gelirlerden fazla olduğu bölgelere, kamu gelirlerinin giderlerden fazla olduğu bölgelerden para nakledilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit akımlarının uyumlaştırılması zaman bakımından
B
Nakit akımlarının uyumlaştırılması yer bakımından
C
Nakit akımlarının denkleştirilmesi
D
Nakit akımlarının uyumlaştırılması tarih bakımından
E
Nakit akımlarının uyumlaştırılması anlam bakımından
Soru 7

Nakit dengesinin negatif değer alması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Nakit fazlası vardır.
B
Bütçe açığı vadır.
C
Gider azlığı vardır.
D
Nakit açığı vardır.
E
Gelir fazlalığı vardır.
Soru 8

Kamu kurum ve kuruluşlarının bankalardaki varlık ve yükümlülüklerini izleyen bilişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu haznedarlığı bilgi sistemi
B
Vergi dairesi otomasyon sistemi
C
Nakit yönetimi bilgi sistemi
D
Nakit talep aktarım sistemi
E
Bütçe yönetim ve enformasyon sistemi
Soru 9

Tahvil sahibinin isteğine bırakılmadan önceden çıkarılmış olan yüksek faizli tahvillerin düşük faizli tahvillerle değiştirilmesi şeklindeki devletin borç yükünü hafifletme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borç bileşimi
B
ihtiyari konversiyon
C
Konsolidasyon
D
Moratoryum
E
Zorunlu konversiyon
Soru 10

Birincil piyasada ihraç edilen menkul kıymetlerin ilk ihraç sonrası alınıp satıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil piyasalar
B
ikincil piyasalar
C
Üçüncül piyasalar
D
Dördüncül piyasalar
E
Beşindi piyasalar
Soru 11

I. Piyasa riski
II. Sistematik risk
III. Likitide riski
IV. Operasyonel risk
Yukarıdakilerden hangileri kamu borç yönetiminde karşılaşılan riskler arasında yer alır?

A
I ve IV
B
I ve III
C
I II ve III
D
I III ve IV
E
I II, III ve IV
Soru 12

Devlet borçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için bir strateji geliştirilmesi ve yürütülmesi sürecine ne ad verilir?

A
Borçların bileşimi
B
Borç yönetimi
C
Konversiyon
D
Konsolidasyon
E
Moratoryum
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde özel mülkiyete girebilen sahipsiz toprakları ifade eder?

A
Arazi-i Metruke
B
Arazi-i Mevkute
C
Arazi-i Mevat
D
Arazi-i Memluke
E
Miri toprak
Soru 14

Satın alınan bir taşınmazın tapuda devir işleminin yapılmasına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
teferruğ
B
trampa
C
tefevvüz
D
izale-i şuyu
E
istimval
Soru 15

Kamu mallarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabidir.
B
Kamu malları kamulaştırılamaz.
C
Kamu malları özel mülkiyete konu olamaz.
D
Kamu mallarından yararlanma genel olarak ücretsizdir.
E
Kamu malları tapuya tescil edilebilir.
Soru 16

Kamu taşınmaz mallarının kayıt ve envanteri konusunda genel olarak aşağıdaki kanunlardan hangisinde hükümler bulunur?

A
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
B
Harcırah Kanunu
C
Kamulaştırma Kanunu
D
Kadastro Kanunu
E
Kamu ihale Kanunu
Soru 17

Kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak için uygulanan sistemli sürece ne ad verilir?

A
Soruşturma
B
Hesap verilebilirlik
C
Denetim
D
Revizyon
E
Kovuşturma
Soru 18

Denetimin ikinci ana öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürüstlük
B
Bağımsızlık
C
Yasallık
D
Nesnellik
E
Verimlilik
Soru 19

5018 sayılı KMYKK’ya göre, Türkiye’de dış denetim yetki ve sorumluluğunun verildiği tek kurum asağıdakilerden hangisidir?

A
Maliye Bakanlığı
B
Yargıtay
C
Sayıştay
D
Danıştay
E
Vergi idaresi
Soru 20

________ , meclisin belli bir konuda bilgi edinmek için milletvekillerinden oluşturduğu bir komisyon tarafından yapılan incelemelerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Meclis araştırması
B
Gensoru
C
Meclis soruşturması
D
Genel görüşme
E
Soru
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...