Kamu Mali Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Kamu Mali Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mevcut ile ulaşılması istenen durum arasındaki yolları, amaçları, hedefleri ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri ortaya koyarak tarif eden sürece ne ad verilir?

A
Yönetişim
B
Denetim
C
Stratejik planlama
D
Hesap verilebilirlik
E
Saydamlık
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi D. Mueller’in devletin büyümesine ilişkin öne sürdüğü temel öğelerden biri değildir?

A
Devletin gerçek hacmi hakkında mali yanılsama
B
Devlet bürokrasisinin çıkarları
C
Kamusal malların üretilmesi
D
Gelirin yeniden dağılımı
E
Kamu giderlerinin azalması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim döngüsünün aşamalardan biri değildir?

A
Stratejik planlama
B
Bütçeleme
C
Değerlendirme
D
Uygulama
E
Yönetim
Soru 4

Bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecek üç yıllık perspektife sahip olan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta vadeli program
B
Bütçe çağrısı
C
Orta vadeli mali plan
D
Bütçe hazırlama rehberi
E
Yatırım genelgesi
Soru 5

Kamu giderlerinin gelirlerden fazla olduğu bölgelere, kamu gelirlerinin giderlerden fazla olduğu bölgelerden para nakledilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit akımlarının uyumlaştırılması zaman bakımından
B
Nakit akımlarının uyumlaştırılması yer bakımından
C
Nakit akımlarının denkleştirilmesi
D
Nakit akımlarının uyumlaştırılması anlam bakımından
E
Nakit akımlarının uyumlaştırılması tarih bakımından
Soru 6

Nakit dengesinin negatif değer alması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bütçe açığı vadır.
B
Gelir fazlalığı vardır.
C
Nakit fazlası vardır.
D
Nakit açığı vardır.
E
Gider azlığı vardır.
Soru 7

Nakit yönetiminin modernizasyonu çalışmaları kapsamında çıkarılan 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A
2000
B
2001
C
2002
D
2003
E
2004
Soru 8

Kamu kurum ve kuruluşlarının bankalardaki varlık ve yükümlülüklerini izleyen bilişim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit talep aktarım sistemi
B
Nakit yönetimi bilgi sistemi
C
Bütçe yönetim ve enformasyon sistemi
D
Kamu haznedarlığı bilgi sistemi
E
Vergi dairesi otomasyon sistemi
Soru 9

I. Piyasa riski
II. Sistematik risk
III. Likitide riski
IV. Operasyonel risk
Yukarıdakilerden hangileri kamu borç yönetiminde karşılaşılan riskler arasında yer alır?

A
I ve IV
B
I ve III
C
I II ve III
D
I III ve IV
E
I II, III ve IV
Soru 10

Tahvil sahibinin isteğine bırakılmadan önceden çıkarılmış olan yüksek faizli tahvillerin düşük faizli tahvillerle değiştirilmesi şeklindeki devletin borç yükünü hafifletme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konsolidasyon
B
ihtiyari konversiyon
C
Zorunlu konversiyon
D
Moratoryum
E
Borç bileşimi
Soru 11

Devlet borçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için bir strateji geliştirilmesi ve yürütülmesi sürecine ne ad verilir?

A
Konsolidasyon
B
Borçların bileşimi
C
Konversiyon
D
Borç yönetimi
E
Moratoryum
Soru 12

Birincil piyasada ihraç edilen menkul kıymetlerin ilk ihraç sonrası alınıp satıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birincil piyasalar
B
ikincil piyasalar
C
Üçüncül piyasalar
D
Dördüncül piyasalar
E
Beşincil piyasalar
Soru 13

Kamu mallarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kamu malları özel mülkiyete konu olamaz.
B
Kamu malları tapuya tescil edilebilir.
C
Kamu malları kamulaştırılamaz.
D
Kamu malları ayrıcalıklı korumaya tabidir.
E
Kamu mallarından yararlanma genel olarak ücretsizdir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde özel mülkiyete girebilen sahipsiz toprakları ifade eder?

A
Miri toprak
B
Arazi-i Memluke
C
Arazi-i Mevat
D
Arazi-i Mevkute
E
Arazi-i Metruke
Soru 15

Kamu taşınmaz mallarının kayıt ve envanteri konusunda genel olarak aşağıdaki kanunlardan hangisinde hükümler bulunur?

A
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
B
Kamulaştırma Kanunu
C
Harcırah Kanunu
D
Kamu ihale Kanunu
E
Kadastro Kanunu
Soru 16

Satın alınan bir taşınmazın tapuda devir işleminin yapılmasına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
teferruğ
B
istimval
C
trampa
D
tefevvüz
E
izale-i şuyu
Soru 17

________ , meclisin belli bir konuda bilgi edinmek için milletvekillerinden oluşturduğu bir komisyon tarafından yapılan incelemelerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Soru
B
Meclis araştırması
C
Gensoru
D
Genel görüşme
E
Meclis soruşturması
Soru 18

Denetimin ikinci ana öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürüstlük
B
Bağımsızlık
C
Yasallık
D
Nesnellik
E
Verimlilik
Soru 19

5018 sayılı KMYKK’ya göre, Türkiye’de dış denetim yetki ve sorumluluğunun verildiği tek kurum asağıdakilerden hangisidir?

A
Sayıştay
B
Yargıtay
C
Vergi idaresi
D
Danıştay
E
Maliye Bakanlığı
Soru 20

Kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak için uygulanan sistemli sürece ne ad verilir?

A
Denetim
B
Soruşturma
C
Revizyon
D
Kovuşturma
E
Hesap verilebilirlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...