Kamu Mali Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Kamu Mali Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bedeli peşin veya bazı hallerde taksitle ödenmek kaydıyla belirli esas ve usuller çerçevesinde anlaşarak ya da zorla alınmasına ne denir?

A
Satın alma
B
İstimlak
C
Devir etme
D
Trampa
E
İstimval
1 numaralı soru için açıklama 
Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bedeli peşin veya bazı hallerde taksitle ödenmek kaydıyla belirli esas ve usuller çerçevesinde anlaşarak ya da zorla alınmasına kamulaştırma (istimlak) denilmektedir.
Soru 2

Kamu malları kamu hizmetlerine veya kamunun kullanımına ayrılmış mallar olmaları nedeniyle, bu statülerini korudukları sürece alınıp satılamazlar, kazandırıcı zamanaşımı ile elde edilemezler ifadesi kamu mallarının hangi özelliğidir?

A
Kamu Malları Özel Mülkiyete Konu Olamaz
B
Kamu Malları Tapuya Tescil Edilemezler
C
Kamu Malları Kamulaştırılamazlar
D
Kamu Malları Ayrıcalıklı Korumaya Tabidir
E
Kamu Mallarından Yararlanma Genel Olarak Ücretsizdir
2 numaralı soru için açıklama 
Kamu malları kamu hizmetlerine veya kamunun kullanımına ayrılmış mallar olmaları nedeniyle, bu statülerini korudukları sürece alınıp satılamazlar, kazandırıcı zamanaşımı ile elde edilemezler. Bu bağlamda, kamu malları trampa edilemezler, bağışlanamazlar, haczedilemezler, ipotek edilemezler ve işgal yoluyla iktisap edilemezler. Kamu mallarının haczedilemez ve devredilemezlik özelliği, hukuken güvence altına alınmıştır.
Soru 3

Kayıt Envanter Muhasebesi Bakım Onarım Koruma Denetimi.
Yukarıda verilen kavramlar kamu mallarının hangi özelliklerinde yer almaktadır?

A
İzlemesi
B
Yönetimi
C
Değerlendirilmesi
D
Edinimi
E
Sınıflandırılması
3 numaralı soru için açıklama 
Devlet mallarının izlenmesi bu malların kayıt, envanter ve muhasebesi, bakım, onarım koruma ve denetimi ile gerçekleştirilmektedir.
Soru 4

Belli bir malın mülkiyetinin başkasına ait bir malın mülkiyetiyle değiştirilmesi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trampa
B
Tefevvüz
C
Teferruğ
D
Kamulaştırma
E
Devletleştirme
4 numaralı soru için açıklama 
İdarenin mal edinme yollarından birisi de trampadır. Trampa, belli bir malın mülkiyetinin başkasına ait bir malın mülkiyetiyle değiştirilmesidir.
Soru 5

TBMM’nin devlet mallarının yönetimine ilişkin yasama yetkisi yanında aşağıdakilerden hangisine bazı kanunlarla satış, kira, tahsis, bedelsiz devir gibi devlet mallarının yönetimine ilişkin bir takım yetkiler verilmiştir?

A
Defterdarlık
B
Belediyeler
C
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
D
Cumhurbaşkanlığı
E
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
5 numaralı soru için açıklama 
TBMM’nin devlet mallarının yönetimine ilişkin yasama yetkisi yanında Cumhurbaşkanına bazı kanunlarla satış, kira, tahsis, bedelsiz devir gibi devlet mallarının yönetimine ilişkin bir takım yetkiler verilmiştir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi devletin özel mallarının özelllikleri arasında yoktur?

A
Haczedilebilirler
B
Uyuşmazlıklarında adli mahkemeler yetkilidir
C
Yararlanma genel olarak ücretsizdir
D
Yönetimleri özel kurallara tabidir
E
Karşılıksız devredilemezler
6 numaralı soru için açıklama 
Haczedilebilirler Devletin kamu mallarının özelliklerinden olan haczedilmezlik kuralı, devletin özel malları için geçerli değildir. Bununla birlikte haczedilmezlik kuralı, çok istisnai durumlarda devletin özel mallarına da uygulanmaktadır. Karşılıksız Devredilemezler. Devletin özel malları ancak bedeli karşılığında devredilebilirler. Bununla birlikte, kanunlarla, devletin özel mallarının bazı kurumlara veya hizmetlere bedelsiz devir ve terki söz konusudur. Örneğin yol, meydan, otopark, yeşil alan gibi imar uygulaması yapılacak yerlerde, devlete ait arazi ve arsaların belediyelere, ortak kullanım amacıyla bedelsiz terkedilmesi gibi. Kamuya terk olarak bilinen bu uygulama sürekli tahsis niteliği taşımaktadır. Devletin kamu mallarının özelliklerinden olan, “tescil edilmeme” kuralının aksine, devletin tüm özel taşınmaz malları, ilgili kamu kurum ve kuruluşu adına tapu kütüğüne kaydedilirler. Taşınır niteliktekilerden kara taşıtları trafik siciline, gemiler gemi siciline, uçaklar uçak siciline yazılırlar. Resmi dairelerde bir yıldan fazla kullanılan demirbaş eşya ve malzemeler ise ayniyat defterlerine kaydedilirler. Yönetimleri Özel Kurallara Tabidir Devletin özel malları esas itibariyle, özel hukuk kurallarına tabi ise de, iç ilişkilerinde bir takım kamu hukuku kurallarına tabidir. Örneğin tapulu bir devlet arazisi bir gerçek kişi tarafından kiralandığında, devletle kiracı arasındaki ilişkilerde borçlar hukukunun kira sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanırken, bu taşınmazın yönetimi, gelirlerinin tahsili, bunların devlet kayıtlarına intikali ve denetimi konularında kamu hukuku kuralları uygulanır. Uyuşmazlıklarında Adli Mahkemeler Yetkilidir. Devletin kamu mallarının aksine, devletin özel malları ile ilgili uyuşmazlıklarla ilgili davalar adli yargıda görülmektedir. Ancak devletin özel bir malı üzerinde görülen kamu hizmeti ile ilgili uyuşmazlıkta durum tartışmalıdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ormanların bakımını yapmak ve yaptırmaktan sorumludur?

A
Orman Genel Müdürlüğü
B
Defterdarlık
C
Belediyeler
D
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
E
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
7 numaralı soru için açıklama 
Sahipsiz ve orta mallarının bakım ve onarımını ise bunların yönetimleri ile görevli kurum ve kuruluşlar yapmaktadır. Örneğin otoyolların bakım ve onarımını Karayolları Genel Müdürlüğü, ormanların bakımını ise Orman Genel Müdürlüğü yapmaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangileri kamu idaresi kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için taşınır veya taşınmaz olan ve “kamu malları” diye isimlendirilen kavramla aynı anlama gelen sözcüklerdir?
I. Devlet malları,
II. Amme emlaki
III. Devlet emlaki
IV. Maddi emlak
V. Hazine malları

A
Yalnızca I.II ve IV
B
Yalnızca II.III ve V
C
I.II.III.V
D
I.III.IV.V
E
II.III.IV.V
8 numaralı soru için açıklama 
Kamu idaresi kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için taşınır veya taşınmaz mallara ihtiyaç duymaktadır. Bu mallara sahip olmaksızın üstlenilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi olanaksız olan bu mallara “kamu malları” denmekle birlikte, devlet malları, amme emlaki, kamu hizmeti eşyası, devlet emlaki, milli emlak, hazine malları gibi kavramlar da kullanılabilmektedir. IV seçenekte yer alan maddi emlak kamu malları ile aynı anlama gelmez ve yanlıştır.
Soru 9

Kamu malları rejimi Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde 1858 tarihli Arazi-i Kanunname-i Hümayunu ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre özel mülkiyete girebilen sahipsiz topraklara ne ad verilmekte idi?

A
Arazi-i Metruke
B
Miri toprak
C
Arazi-i Mevkufe
D
Arazi-i Mevat
E
Arazi-i Memluke
9 numaralı soru için açıklama 
Kamu malları rejimi Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde 1858 tarihli Arazi-i Kanunname-i Hümayunu ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre kamu malları altı gruba ayrılmıştır. Bunlardan ilki miri topraktır. Kuru mülkiyeti devlete ait olan ve ekip dikmeleri amacıyla çiftçilere bırakılmış topraklara miri toprak denilmektedir. Çiftçiler toprak üzerinde çalıştıkları sürece bunlara sahip olabilirler. Çiftçiler kullanım karşılığında tımar veya zeamet sahibine bir para ödemektedirler. Miri toprakların mülkiyet hakkı devlete, intifa hakkı çiftçilere aittir. Kamu mallarının ikincisine Arazi-i Metruke adı verilmektedir. Yollar, nehirler, göller, mera, otlak gibi halkın ortak kullanımına bırakılmış yerlere Arazi-i Metruke denmektedir. Üçüncü olarak sayılabilecek Arazi-i Mevat, özel mülkiyete girebilen sahipsiz toprakları ifade etmektedir. Dördüncü olarak ele alabileceğimiz Arazi-i Mevkufe vakıf mallarıdır. Padişah ve ailesinin şahsi malları beşinci tür kamusal malları oluşturur ve bunlara Hazineyi Hassa’ya ait mallar adı verilmektedir. Sonuncusu Arazi-i Memluke’dir. Bunlar bireylerin özel mülkiyeti altında bulunan topraklardır. Bunlar içinde devlete ya ürün üzerinden bir hisse verilmekte veya maktu bir ücret ödenmektedir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özellikleri arasında yer almaz?

A
İktisap edilemezler
B
Denetlenemezler
C
Bağışlanamazlar
D
Haczedilemezler
E
İpotek edilemezler
10 numaralı soru için açıklama 
Kamu malları, kamu hizmetlerine veya kamunun kullanımına ayrılmış mallar olmaları nedeniyle, bu statülerini korudukları sürece alınıp satılamazlar, kazandırıcı zamanaşımı ile elde edilemezler. Bu bağlamda, kamu malları trampa edilemezler, bağışlanamazlar, haczedilemezler, ipotek edilemezler ve işgal yoluyla iktisap edilemezler. Kamu mallarının haczedilemez ve devredilemezlik özelliği, hukuken güvence altına alınmıştır. Denetlenemezler ifadesi kamu mallarının özellikleri arasında yer almaz ve yanlıştır.
Soru 11

Genel kamu yönetimi sistemi içinde yer alan ancak denetlenen kuruluş dışında örgütlenmiş birimlerce yapılan denetim olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargısal denetim
B
Kurumsal denetim
C
Sosyal denetim
D
İç denetim
E
Dış denetim
11 numaralı soru için açıklama 
Dış denetim ise genel kamu yönetimi sistemi içinde yer alan ancak denetlenen kuruluş dışında örgütlenmiş birimlerce yapılan denetimdir.
Soru 12

Denetçinin denetim yaparken olanı dikkate alması ve olması gerekenle karşılaştırarak sonuca varması hangi ilkeyi ifade etmektedir?

A
Bağımsızlık
B
Yasallık
C
Nesnellik
D
Dürüstlük
E
Hukukilik
12 numaralı soru için açıklama 
Denetim faaliyetlerinde uyulması gereken ilkelerden biri olan nesnellik; denetçinin denetleme yaparken olanı dikkate alması ve olması gerekenle karşılaştırarak sonuca varmasıdır.
Soru 13

Yasama organının önemli fonksiyonlarından biri denetimidir. Siyasal iktidarın kararlarının uygulama aracı olan idareyi, denetleme görevi halk temsilcilerinden oluşan hangi kuruma verilmiştir?

A
Adalet bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
TBMM
D
Dışişleri bakanlığı
E
Diyanetişleri Başkanlığı
13 numaralı soru için açıklama 
Yasama organının önemli fonksiyonlarından biri denetimidir. Siyasal iktidarın kararlarının uygulama aracı olan idareyi, denetleme görevi halk temsilcilerinden oluşan TBMM'ye verilmiştir
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir?

A
Meclis araştırması
B
Genel görüşme
C
Meclis soruşturması
D
Yazılı soru
E
Soruşturma
14 numaralı soru için açıklama 
Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak için uygulanan sistemli bir süreçtir?

A
Denetim
B
Yönetim
C
Kamu mali yönetimi
D
Örgüt teftişi
E
Planlama denetimi
15 numaralı soru için açıklama 
Denetim: Kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak için uygulanan sistemli bir süreçtir.
Soru 16

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetleme yetkisinde aşağıdaki hangi yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A
Kamuoyu yoklaması
B
Meclis araştırması
C
Genel görüşme
D
Meclis soruşturması
E
Yazılı soru
16 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanmaktadır.
Soru 17

İç Kontrol sisteminin esasları hangi kanun veya değişiklikle belirlenmiştir?

A
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
B
6085 sayılı Sayıştay Kanunu
C
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi
D
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
E
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
17 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Beşinci Kısmında iç kontrol sisteminin esasları düzenlenmiştir. Bu kısımda iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri konularına yer verilmiştir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi denetim için söylenemez?

A
Denetim, kamu yönetiminin sağlıklı işleyişinde önemli bir yere sahip olan, yönetimin temel ve vazgeçilmez işlevlerinden birisidir.
B
Yönetim sürecinin son aşamasında karşımıza çıkan bir süreçtir.
C
Yapılması planlanan şeyin, istenilen biçime uygun olarak gerçekleştirilmesine yardımcı olan en önemli araçtır.
D
Diğer bir tanıma göre denetim, amaçlara verimli olarak ve zamanında ulaşıp ulaşmadığımızı belirleyen bir araçtır.
E
Denetimde temel amaç, istenilen amaç ile gerçekleşen durumun karşılaştırılması, yaklaştırılmasıdır.
18 numaralı soru için açıklama 
Yönetim sürecinin son aşamasında değil her aşamasında karşımıza çıkan bir süreçtir.
Soru 19

Kamu kurumlarında uygulanan iç kontrol sisteminde kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunan yararlı bilgileri sağlama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Kurum dışındakiler
B
Üst yönetici
C
Mali yönetim ve kontrol merkezi uyumlaştırma birimi
D
Personel
E
İç denetim birimi
19 numaralı soru için açıklama 
Kamu kurumlarında uygulanan iç kontrol sisteminde kurumun hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunan yararlı bilgileri sağlama görevi kurum dışındakilere aittir. Dolayısıyla doğru cevap A'dır.
Soru 20

Türk kamu yönetimin denetimi için yasama organının elinde çok çeşitli araçlar bulunmaktadır. TBMM’ye doğrudan görev ve yetki olarak verilen denetim araçları bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi meclis soruşturmasıyla ilgili doğru bilgi içermektedir?

A
Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden oluşmaktadır.
B
Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.
C
Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında 106 ıncı maddenin beşinci, altıncı, yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadır.
D
Yazılı olarak en geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarıdır.
E
Genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usûlleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenmektedir.
20 numaralı soru için açıklama 
Mecli soruşturması Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında 106 ıncı maddenin beşinci, altıncı, yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...