Kamu Mali Yönetimi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Kamu Mali Yönetimi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kamu yönetimindeki temel değişim alanlarından birisi değildir?

A
Devletlerin küçültülerek hantal yapılarından kurtarılmaları,
B
Siyaset yönetim dengesinin yeniden kurulması,
C
Şeffaf olmayan yönetim,
D
Merkeziyetçilikten uzaklaşma
E
Şeffaf ve dürüst yönetim,
1 numaralı soru için açıklama 
Gelişen teknoloji ile birlikte, kamu yönetiminde çabuk hareket etme, hızlı karar alma, yönetime dinamik ve daha esnek bir yapı kazandırma, değişen ve gelişen koşulların ortaya çıkardığı toplumsal taleplerin karşılanması amacına yönelikbir kamu mali yönetimi oluşturmak da artık yönetimin temel amaçları arasına girmiştir. Bütün bunların sonucunda; - Devletlerin küçültülerek hantal yapılarından kurtarılmaları, - Siyaset yönetim dengesinin yeniden kurulması, - Şeffaf ve dürüst yönetim, - Merkeziyetçilikten uzaklaşma kamu yönetimindeki temel değişim alanları olarak belirlenmiştir.
Soru 2

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Geleneksel Kamu Yönetimi özelliklerinden biri değildir?

A
Tek Aktörlü
B
Edilgen ve Yönetilir
C
Esnek
D
Kapalı
E
Hizmeti Bizzat Sağlayıcı
2 numaralı soru için açıklama 
Geleneksel Kamu Yönetimi - Katı - Tek Aktörlü - Geçmise Odaklı - Hizmeti Bizzat Saglayıcı - Kapalı - Edilgen ve Yönetilir - Sorumsuz - Kaynakların Kötü Kullanımı - Belirsizlik
Soru 3

I. Halk
II. Mali Kaynak
III. Örgüt
IV. Eşitlik
V. Norm Düzeni
Yukarıdakilerden hangileri kamu yönetiminin temel unsurlarındandır?

A
I, III, IV
B
I, III, IV, V
C
II, III, V
D
I, II, IV, V
E
I, II, III, V
3 numaralı soru için açıklama 
Kamu yönetimi, çeşitli unsurlardan meydana gelir. Kamu yönetiminin temel unsurları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Halk, Örgüt, Kamu politikası, Norm düzeni, Mali kaynak, Kamu görevlileri.
Soru 4

Kamu hizmetinin sürekli ve düzenli biçimde ya da kesintisiz görülmesi, kamu hizmetinin yürütülme ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Tarafsızlık İlkesi
B
Değişkenlik ve Uyum İlkesi
C
Süreklilik İlkesi
D
Eşitlik İlkesi
E
Tutarlılık İlkesi
4 numaralı soru için açıklama 
Süreklilik İlkesi: Kamu hizmetinin sürekli ve düzenli biçimde ya da kesintisiz görülmesidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde değişimin yönünü belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Kültürel
B
Coğrafi
C
Tarihsel
D
Ekonomik
E
Yasal
5 numaralı soru için açıklama 
Kamu yönetiminde değişimin yönünü belirleyen faktörler yasal, kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihsel olarak sıralanmaktadır (Şekil 1.2).
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yönetişimin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Tutarlılık
B
Adillik
C
Katılımcılık
D
Liyakat
E
Saydamlık
6 numaralı soru için açıklama 
Yönetişim kavramı, devletler bakımından daha fazla şeffaflığın sağlanması, sorumluluk, etkinlik, tarafsızlık ve katılım gibi konuları kapsamaktadır. Bu anlamda yönetişimin temel ilkeleri; - Tutarlılık (öngörülebilirlik), - Sorumluluk, - Hesap verebilirlik, - Adillik, - Saydamlık, - Katılımcılık, - Etkinlik, - Hukuka bağlılık olarak sıralanabilir.
Soru 7

I. Kamu gücünün kötüye kullanılmasını önler,
II. Kamunun düzenlemelerine olan uyum artar,
III. Tüm taraflar arasında ortak bir dil oluşur,
IV. Saydamlık güçlenir.
Yukarıdakilerden hangileri katılımcılığın kamu mali yönetimine sağladığı katkılardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II, III, IV
D
I, II, III
E
II, III, IV
7 numaralı soru için açıklama 
Verilen bilgiler katılımcılığın kamu mali yönetimine sağladığı katkılardandır.
Soru 8

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Yönetişimin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Hesap verebilirlik,
B
Adillik,
C
Saydamlık,
D
Tek Aktörlü
E
Katılımcılık,
8 numaralı soru için açıklama 
Yönetişim kavramı, devletler bakımından daha fazla şeffaflığın sağlanması, sorumluluk, etkinlik, tarafsızlık ve katılım gibi konuları kapsamaktadır. Bu anlamda yönetişimin temel ilkeleri; Tutarlılık (öngörülebilirlik), Sorumluluk, Hesap verebilirlik, Adillik, Saydamlık, Katılımcılık, Etkinlik, Hukuka bağlılık olarak sıralanabilir
Soru 9

Yönetimin kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik çıkarması kamu yönetiminin hangi temel fonksiyonu ile ilgilidir?

A
Yürütme faaliyeti
B
Yasama Faaliyeti
C
Yönetme Faaliyeti
D
Yargı Faaliyeti
E
Denetleme Faaliyeti
9 numaralı soru için açıklama 
Yasama Faaliyeti: Yönetimin kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik çıkarmasıdır.
Soru 10

Kamusal faaliyetlerin finansmanında devletlerin elinde çok çeşitli finansman araçları bulunmaktadır. Kamu gelirleri, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla kanuna dayanarak çeşitli kaynaklardan elde ettikleri gelirlerdir. Bu eyleme verilen doğru cevap aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A
Devlet taşınmazlarının yönetimi,
B
Mali sorumluluk, hesapların tutulması ve denetlenmesi,
C
Gelirlerin yönetimi,
D
Giderlerin yönetimi,
E
Borç yönetimi,
10 numaralı soru için açıklama 
Giderlerin yönetimi: Klasik devlet anlayışından modern devlet anlayışına geçişle birlikte, devlete düşen görevler önemli ölçüde artmış ve artık devletler, sunmuş oldukları temel nitelikteki hizmetlerin yanında ekonomik ve sosyal hayatta birtakım ilave görevler üstlenmişlerdir. Bu artan görevler sonucunda da kamu harcamalarında büyük artışlar görülmüştür. Bütçe süreçlerinin önemli bir bölümü giderlerle ilgili işlemleri kapsamaktadır.
Soru 11

Uzun vadeli mali öngörülerin bir grup ülkede doğrudan bir şekilde bütçe uygulama ve prosedürleri ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Görülebileceği gibi dört ülkede mali öngörülerin devlet bütçesi ile sunulduğu bilinmektedir. Bunlar ülkeler aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A
Kanada, İsveç, İngiltere ve ABD’dir
B
Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD’dir
C
İran, Irak, İngiltere ve ABD’dir
D
Norveç, Venezüella, İngiltere ve Portekiz’dir
E
Belçika, İsveç, Almanya ve Suriye’dir
11 numaralı soru için açıklama 
Uzun vadeli mali öngörülerin bir grup ülkede doğrudan bir şekilde bütçe uygulama ve prosedürleri ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bilindiği gibi dört ülkede mali öngörülerin devlet bütçesi ile sunulduğu bilinmektedir. Bunlar: Norveç, İsveç, İngiltere ve ABD’dir. Bununla birlikte İsveç ve İngiltere’de bu periyodik bir durum olmamakla birlikte, zaman zaman kullanılmaktadır.
Soru 12

Büyük Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri arasındaki tarihi bağların ve devam eden ilişkinin bir sonucu olarak, bu özellik aynı zamanda Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi diğer İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde değer alır. Mali disiplini ve harcama etkinliğini vurgulayan bu yaklaşıma verilen ad aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A
Avrupa Komisyonu
B
Avrupa Birliği Adalet Divanı
C
Avrupa Birliği Merkez Bankası
D
İstikrar ve Büyüme Paktı
E
İngiliz Milletler Topluluğu çok yıllı bütçeleme yaklaşımı
12 numaralı soru için açıklama 
İngiltere’nin çok yıllı bütçe uygulamasının temel elementleri; çok yıllı bir süreçte harcama kararlarının belirlenmesiyle harcama etkinliği, politika rasyonalizmi ve bütçe disiplininin takip edilmesidir. İngiltere’de çok yıllı bütçeleme sürecinde üzerinde durulan tek nokta mali disiplin ve yeterlilik değildir. Büyük Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu üyeleri arasındaki tarihi bağların ve devam eden ilişkinin bir sonucu olarak, bu özellik aynı zamanda Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda gibi diğer İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde de yer alır. Bu yüzden, mali disiplini ve harcama etkinliğini vurgulayan bu yaklaşım ‘‘İngiliz Milletler Topluluğu çok yıllı bütçeleme yaklaşımı’‘ olarak nitelendirilmektedir.
Soru 13

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunundan kaynaklanan sorunlar, yıllık bütçeler ile plan bütçe ilişkisinin kurulamaması, mali disiplin sorunu ve kamu mali yönetimindeki diğer problemler, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile sonuçlanmıştır.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun çıkış tarihidir?

A
2005
B
2000
C
1999
D
2003
E
1995
13 numaralı soru için açıklama 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunundan kaynaklanan sorunlar, yıllık bütçeler ile plan bütçe ilişkisinin kurulamaması, mali disiplin sorunu ve kamu mali yönetimindeki diğer problemler, 24.12.2003 tarihinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile sonuçlanmıştır. Kamu mali yönetiminde köklü değişikler getiren 5018 sayılı KMYKK, ülkemizde çok yıllı bütçelemenin de temel altyapısını oluşturmuştur.
Soru 14

Mevcut bütçe politika ve programlarının uzun dönemde sürdürülebilir olup olmadığının tahminlenmesi yoluyla istenmeyen harcama eğilimlerinin önceden belirlenmesini sağlayan bir tür erken uyarı sistemi olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa vadeli öngörüler
B
Orta vadeli öngörüler
C
Uzun vadeli öngörüler
D
Kesintisiz öngörüler
E
Aşamalı öngörüler
14 numaralı soru için açıklama 
Uzun vadeli mali öngörüler mevcut bütçe politika ve programlarının uzun dönemde sürdürülebilir olup olmadığının tahminlenmesi yoluyla istenmeyen harcama eğilimlerinin önceden belirlenmesini sağlayan bir tür erken uyarı sistemleridir.
Soru 15

- Mali sürdürülebilirliğin arttırılması,
- Mevcut politikaların mali sürdürülebilirliğinin tartışılması için bir çerçeve sağlanması,
- Reformların olası mali etkilerinin izlenebilirliğinin arttırılması, - Uzun vadeli politika analizi için sorumluluğun merkezîleştirilmesi.
Yukarıda verilen mali öngörüler hükümetler açısından hangi özellik olarak açıklanabilir?

A
İlkeleri
B
Faydaları
C
Zararları
D
Beklentileri
E
Çıkarımları
15 numaralı soru için açıklama 
Bu doğrultuda mali öngörüler aracılığıyla hükûmetlerin şu faydaları sağladıkları söylenebilir: - Mali sürdürülebilirliğin arttırılması, - Mevcut politikaların mali sürdürülebilirliğinin tartışılması için bir çerçeve sağlanması, - Reformların olası mali etkilerinin izlenebilirliğinin arttırılması, - Uzun vadeli politika analizi için sorumluluğun merkezîleştirilmesi.
Soru 16

Sadece gelecek yılın harcamaları yeniden gözden geçirilebilecek ve uzun vadeli bir bakış açısıyla harcamalar hem görülemeyecek hem de uzun vadeli programlar yeterince kontrol edilemeyecektir ifadesini kullanan birisi çok yıllı bütçelemenin hangi sakıncasına vurgu yapmaktadır?

A
Borçlanma sorunu
B
Dar Görüşlülük Sorunu
C
Muhafazakârlık Sorunu
D
Aşırı Harcama Sorunu:
E
Uzağı İyi Görememe (Miyopluk) Sorunu
16 numaralı soru için açıklama 
Uzağı İyi Görememe (Miyopluk) Sorunu: Sadece gelecek yılın harcamaları yeniden gözden geçirilebilecek ve uzun vadeli bir bakış açısıyla harcamalar hem görülemeyecek hem de uzun vadeli programlar yeterince kontrol edilemeyecektir.
Soru 17

İlgili yıla ait verilerin yanında takip eden iki ya da üç yıllık bir sürece ilişkin gelir ve gider tahminlerini içeren bir bütçeye ne ad verilir?

A
Çok yıllı bütçe
B
Dinamik bütçe
C
Eşgüdümlü bütçe
D
Statik bütçe
E
Durumsal bütçe
17 numaralı soru için açıklama 
Çok yıllı bütçe ilgili yıla ait verilerin yanında takip eden iki ya da üç yıllık bir sürece ilişkin gelir ve gider tahminlerini içeren bir bütçedir
Soru 18

Hükümetlerin öncelikleri ve yapısal reformları da esas alınarak mali hedefleri belirten ve gelir ve gider tahminlerini ortaya koyan bir çerçeveye ne ad verilir?

A
Tavandan Tabana Bütçeleme Anlayışı
B
Dinamik Bütçeleme Anlayışı
C
Eşgüdümlü Bütçeleme Anlayışı
D
Durumsal Bütçeleme Anlayışı
E
Geri Beslemeli Bütçeleme Anlayışı
18 numaralı soru için açıklama 
Tavandan Tabana Bütçeleme Anlayışı Hükûmetlerin öncelikleri ve yapısal reformları da esas alınarak mali hedefleri belirten ve gelir ve gider tahminlerini ortaya koyan bir çerçevedir.
Soru 19

İstikrar ve Büyüme Paktı’na göre, AB üye ülkelerinin sürdürülebilir temelde bir__________ temin etmeleri gerekir. Boşluğa hangi kavramlar gelmelidir?

A
Kamu finansmanı
B
İçerik analizi
C
Stratejik yönetim
D
Bütçe denkliği
E
Kadro denkliği
19 numaralı soru için açıklama 
İstikrar ve Büyüme Paktı’na göre, AB üye ülkelerinin sürdürülebilir temelde bir kamu finansmanı temin etmeleri gerekir.
Soru 20

AB üye ülkelerin bütçe pozisyonlarının denetimi ve ekonomi politikalarının koordinasyonu ile yüksek düzeyde bütçe açığının engellenmesi prosedürünün uygulanmasına yönelik anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalkınma ve Destek Paktı
B
Borçlanma ve Faiz Paktı
C
Büyüme ve Destek Paktı
D
İstikrar ve Büyüme Paktı
E
İstikrar ve Destek Paktı
20 numaralı soru için açıklama 
İstikrar ve Büyüme Paktı Maastrich kurallarının belirdiği mali disiplin ilkeleri üzerine kurulmuştur. Üye ülkelerin bütçe pozisyonlarının denetimi ve ekonomi politikalarının koordinasyonu ile yüksek düzeyde bütçe açığının engellenmesi prosedürünün uygulanmasına yöneliktir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...