Kamu Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Kamu Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Max Weber’e göre, kölelik sisteminin yaygın olduğu dönemlerdeki idari örgütleri anlatan ve hür olmayan memurlara dayanan bürokrasi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meritokrasi
B
Patrimonyal bürokrasi
C
Teknokrasi
D
Yasal bürokrasi
E
Rasyonel bürokrasi
Soru 2

Mary Parker Follett ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bürokratik yapıların gerçekte birer sosyal varlık olduğunu belirtmiştir.
B
“Yürütmenin Fonksiyonları” adlı çalışmasını 1926 yılında yayınlamıştır.
C
Yönetim mekanizmasını sadece emirlerin verildiği ve bu emirlerin yerine getirildiği bir yapı olarak görmüştür.
D
Klasik dönem yönetim bilimcileri arasında yer alır.
E
Örgütlerde çalışanların katılım ve iş birliğine ihtiyaç olmadığını vurgulamıştır.
Soru 3

Bir kuruluşta amaçların ve planların gerçekleştirilmesi için gerekli etkinlikleri gruplandırarak yönetim üniteleri oluşturmaya, bu ünitelerdeki yönetici ve çalışanların görevlerini tanımlamaya ve aralarındaki ilişkileri düzenlemeye ne ad verilir?

A
Koordinasyon
B
Örgütleme
C
Bütçeleme
D
Yönlendirme
E
Planlama
Soru 4

Ast-üst biçiminde örgütlenmiş her bir kamu kurumunun kendi içindeki bütünlüğünü ve düzenini sağlamak amacıyla kullanılan denetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sayıştay denetimi
B
Ombudsman denetimi
C
Siyasi denetim
D
Hiyerarşik denetim
E
Vesayet denetimi
Soru 5

Akıl yoluyla evrenin açıklanabileceğini ve bilginin elde edilebileceğini savunan görüşe ne ad verilir?

A
Korporatizm
B
Sosyalizm
C
Rasyonalizm
D
Kapitalizm
E
Ampirisizm
Soru 6

Kamu politikası analiz modellerinden biri olan kurumsal yaklaşımın en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari kurumlan ve bunlar arasındaki ilişkileri biçimsel ve yasal yönleriyle incelemesi
B
idari kurumların çevresiyle ilişkisini ele alması
C
idari yapıyı bir bütün olarak incelemesi
D
idari sistemi girdi, süreç ve çıktı açısından incelemesi
E
Kamu politikasını bir süreç olarak ele alması
Soru 7

Türk kamu yönetimi yapısına göre aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşlarından biridir?

A
Belediyeler
B
Bakanlıklar
C
il özel idareleri
D
Köyler
E
Üniversiteler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer alan, yerel yönetimler ile ilgili özelliklerden biri değildir?

A
Yerel yönetimlerin karar organları seçimle belirlenir.
B
Büyük yerleşim merkezleri için kanunla özel yönetim biçimleri oluşturulabilir.
C
Yerel yönetimler; il, belediye veya köy halkının genel ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişileridir.
D
Yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır.
E
Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimde yer alan yardımcı kuruluşlardan biri değildir?

A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Yüksek Planlama Kurulu
C
Milli Güvenlik Kurulu
D
Özelleştirme Yüksek Kurulu
E
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Soru 10

Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bakanlar Kurulu kararlarını oy birliğiyle alır.
B
Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder.
C
Bakanlar Kurulu hükümet olarak da adlandırılır.
D
Bakanlar Kurulunda görev alan bakanların milletvekili olmaları zorunludur.
E
Bakanlar Kurulu yürütme organı içinde yer alır.
Soru 11

Parlamentosu, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasından oluşan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
Amerika Birleşik Devletleri
C
İngiltere
D
İsviçre
E
ispanya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamu politikası çıktılarından biri değildir?

A
Yapımı tamamlanan otoyol uzunluğu
B
Toplanan vergi miktarı
C
Aşılanan çocuk sayısı
D
işsiz sayısındaki artış
E
Ödenen işsizlik yardımı miktarı
Soru 13

Kamu Denetçiliği Kurumunun bağlı olduğu organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhurbaşkanlığı
B
TBMM Başkanlığı
C
Bakanlar Kurulu
D
Başbakanlık
E
Adalet Bakanlığı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamuda insan kaynakları yönetiminin dayandığı ilkelerden biri değildir?

A
Liyakat
B
Esneklik
C
Performans
D
Kariyer
E
Tarafsızlık
Soru 15

Hükümet ya da bir bakanın görevden uzaklaştırılması amacıyla TBMM’de yapılan genel görüşmeye ne ad verilir?

A
Teftiş
B
Meclis görüşmesi
C
Meclis araştırması
D
Meclis soruşturması
E
Gensoru
Soru 16

Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kararları kesin hüküm niteliğindedir.
B
Yargı organlarını soruşturma yetkisine sahiptir.
C
1982 Anayasası ile kurulmuştur.
D
Görev ve yetki alanı kamu idareleri ile sınırlıdır.
E
Başbakana bağlıdır.
Soru 17

I. Grev hakkı
II. Emeklilik hakkı
III. ikinci görev hakkı
Yukarıdakilerden hangileri memurların temel hakları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Örgüt tarafından benimsenen amaçların ya da üstlenilen görevlerin eksiksiz, verimli ve zamanında gerçekleşip gerçekleşmediğinin hiyerarşi içinde ve yaptırımlı biçimde izlenmesine ne ad verilir?

A
Örgütleme
B
Yöneltme
C
inceleme
D
Denetim
E
Teftiş
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sistemini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Örgüt
B
Norm düzeni
C
Mali kaynak
D
Halk
E
Kariyer
Soru 20

Devlet memurluğu için yapılan sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna atanan görevlilere ne ad verilir?

A
Geçici memur
B
Asli memur
C
Yüksek memur
D
Aday memur
E
Acemi memur
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...