Kamu Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Kamu Yönetimi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Frederick W. Taylor’un bilimsel yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geleneksel iş yönetimi teknikleri yerine bilimsel yönetim teknikleri kullanılmalıdır.
B
Çalışanların yönetilmesi ve performanslarının ölçülmesinde bilimsel ölçütler geliştirilerek verimlilik sağlanmalıdır.
C
Yönetim işleriyle çalışanların işleri arasındaki rol ve sorumlulukların belirlenmesinde süregelen yöntemlerin korunması çalışma barışı açısından önemlidir.
D
Bilimsel ilkelerin uygulanmasında çalışanların iş birliğini kazanmak gerekir.
E
En verimli kişileri işe almak için eleman seçiminde bilimsel yöntemler ve ölçütler kullanılmalıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kamu politikasında rol oynayan sivil aktörlerden biridir?

A
Yargı
B
Seçmenler
C
Bürokrasi
D
Hükümet
E
Meclis
Soru 3

Kişinin kendini bir uzmanlığa adaması veya aralarında ilişkiler bulunan bir görevler dizisindeki yükselme sürecini anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeterlilik
B
Liyakat
C
Yetenek
D
Sınıflandırma
E
Kariyer
Soru 4

Özel girişimin yerine devlet teşebbüsünün ikame edilmesini “totalitarizm” olarak nitelendiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Martin Albrow
B
John Stuart Mili
C
Reinhard Bendix
D
Ludwig Von Mises
E
Peter M. Blau
Soru 5

Bürokrasi kavramının ilk kez kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
İtalya
C
İngiltere
D
Hollanda
E
Almanya
Soru 6

Hükümet ya da bir bakanın görevden uzaklaştırılması amacıyla TBMM’de yapılan genel görüşmeye ne ad verilir?

A
Meclis soruşturması
B
Gensoru
C
Meclis görüşmesi
D
Teftiş
E
Meclis araştırması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi devletin hakemlik rolünü ifade eder?

A
Piyasaların serbest rekabet koşulları içinde belirlenen kurallara uygun olarak düzenli işlemesini gözetmek
B
Yargı, diplomasi, güvenlik, temel altyapı gibi kamu hizmetlerini üretmek ve halka sunmak
C
Yaşlılar, yoksullar ve engelliler gibi toplumdaki bazı gruplara sosyal yardım yapmak
D
Vergi toplamak ve kamu harcamalarını yapmak
E
Tarım, sanayi ve ulaştırma gibi belirli bazı sektörlere mali teşvik sağlamak
Soru 8

Yöneticilerin aksaklıkları ortaya çıkarmalarına ve gelecekte bunların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalarına imkân sağlayan denetim türüne ne ad verilir?

A
Sonradan denetim
B
Anında denetim
C
Düzeltici denetim
D
Ön denetim
E
iç denetim
Soru 9

Aşağıdaki ülkelerden hangisi federal devletlere bir örnek değildir?

A
Rusya
B
Fransa
C
Hindistan
D
Avustralya
E
Kanada
Soru 10

- Charles E. Lindblom tarafından ortaya atılmıştır.
- Karar verme işleminde rasyonel modele tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki bilgiler hangi karar verme modeline aittir?

A
Fonksiyonel yaklaşım
B
Karma model
C
Realist yaklaşım
D
Mantıksal yaklaşım
E
ilaveci yaklaşım
Soru 11

Anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve idari kararlar ile bunlara ilişkin yargı makamlarının kararları ve içtihatlarından meydana gelen kamu yönetimi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu düzeni
B
Adli idare
C
Norm düzeni
D
idari sistem
E
Kamu politikası
Soru 12

Max Weber’e göre, kölelik sisteminin yaygın olduğu dönemlerdeki idari örgütleri anlatan ve hür olmayan memurlara dayanan bürokrasi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yasal bürokrasi
B
Rasyonel bürokrasi
C
Teknokrasi
D
Meritokrasi
E
Patrimonyal bürokrasi
Soru 13

Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışan inceleme, araştırma ve denetleme kurulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
B
Türkiye insan Hakları Kurumu
C
Kamu Denetçiliği Kurumu
D
Devlet Denetleme Kurulu
E
Yüksek Denetleme Kurulu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi memurlar için konan yasaklardan biri değildir?

A
Siyasi partilere girme yasağı
B
Sendika kurma yasağı
C
Gizli bilgileri açıklama yasağı
D
ikinci görev yasağı
E
Grev yasağı
Soru 15

I. Köy
II. Kanton
III. Belediye
IV. il özel idaresi
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de bulunan yerel yönetim birimleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 16

Yetki genişliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yetki genişliği merkezi örgütlerin iş yükünün bir kısmının alt birimlere aktarılmasını sağlar.
B
Anayasa, illerin idaresinin yetki genişliği esasına dayanacağını hükme bağlamıştır.
C
Türkiye’de yetki genişliği ilkesi kaymakamlara tanınmamıştır.
D
Türkiye il yönetiminde yetki genişliğini vali kullanır.
E
Yetki genişliği, yerinden yönetimin yumuşatılmış bir biçimidir.
Soru 17

Türkiye’de iki meclisli sistemin uygulandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
1920-1924
B
1939-1945
C
1961-1980
D
1982-1987
E
1996-2002
Soru 18

Kamu yöneticilerinin genel yöneticilik sıfatlarından ayrı olarak teknik anlamda kendi mesleklerinde profesyonel kişiler olduğundan hareketle bağlı oldukları meslek örgütlerine karşı gerektiğinde hesap vermelerine dayanan hesap verebilirlik ilkesine ne ad verilir?

A
Yasal hesap verebilirlik
B
Toplumsal hesap verebilirlik
C
Profesyonel hesap verebilirlik
D
Mali hesap verebilirlik
E
Yönetsel hesap verebilirlik
Soru 19

Türkiye’de il yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
illerin kurulması, kaldırılması ve adlarının değiştirilmesi Bakanlar Kurulu kararı ile olur.
B
il genel yönetiminin başı validir.
C
illerin idaresi, yetki genişliği esasına dayanır.
D
Merkezi yönetimin taşra örgütlenmesinin temel birimi ildir.
E
Bir ilçenin bir ilden alınıp diğer bir ile bağlanması yasal düzenlemeyi gerektirir.
Soru 20

“Yönetimin Atasözleri” adlı çalışmasında, geleneksel yaklaşımları eleştiren, yönetimin aslında bir karar verme sürecinden oluştuğunu ve dolayısıyla yönetimin bu karar verme sürecinde gösterilen idari davranış ile açıklanabileceğini öne süren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Henri Fayol
B
Luther Gulick
C
Robert Dahi
D
Herbert Simon
E
Chester Barnard
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...