Kamu Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Kamu Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İdarenin (yönetimin) her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” ifadesindeki “idare (yönetim)” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Hükümet
B
Hiyerarşi
C
Devlet
D
Örgüt
E
Yönetişim
Soru 2

Devletin tarım, sanayi ve ulaştırma gibi bazı sektörlere mali teşviklerle yardım etmesini, destek olmasını ifade eden devlet fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakemlik fonksiyonu
B
Sosyal fonksiyon
C
Kaynakları harekete geçirici fonksiyon
D
Deregülasyon fonksiyonu
E
Klasik fonksiyon
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin yararlarından biri değildir?

A
Kamu hizmetlerinin dengeli ve eşit olarak sunulmasının en etkili yolu olması
B
Demokratik değerlerin geliştirilmesine olanak sağlaması
C
Kırtasiyeciliği azaltarak hizmetlerin verimliliğini ve etkinliğini arttırması
D
Merkezi yönetimin hizmet yükünü hafifletmesi
E
Hizmetlerin yerel ihtiyaçlara ve koşullara uygun olarak sunulmasını sağlaması
Soru 4

Aşağıdaki ülkelerden hangisi federal devletlere bir örnek değildir?

A
Kanada
B
Hindistan
C
Rusya
D
Avustralya
E
Fransa
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel yerinden yönetim ilkesinin ortaya çıkardığı kuruluşlarından biri değildir?

A
ÜnI versiteler
B
Sanayi odaları
C
Muhtarlıklar
D
Barolar
E
Ticaret odaları
Soru 6

19. yüzyılın sonunda yazdığı “Yönetimin İncelenmesi” adlı makalesinde “siyaset” ile “yönetim”in iki ayrı alan olduğunu vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Leonard D. White
C
Thomas Jefferson
D
Woodrow Wilson
E
Herbert Simon
Soru 7

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde geçen “Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur” hükmünün işaret ettiği yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmette yerellik
B
Halkın ihtiyacına uygunluk
C
Yetki genişliği
D
Yetki devri
E
Yasal yönetim
Soru 8

İlk kez Dünya Bankası'nın 1989 tarihli raporunda toplum-devlet ilişkilerinde yeni bir tarzı ifade etmek için kullanılan, o tarihten itibaren popüler hale gelerek literatürde “yönetim” kavramının alternatifi olarak kullanılmaya başlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimsel yönetim
B
Kamu işletmeciliği
C
Stratejik yönetim
D
Yönetişim
E
Çağdaş yönetim
Soru 9

I. İnceleme ve araştırma sonucunda ilgililer hakkında disiplin soruşturması açılmasını talep etmek
II. Kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek
III. Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla başvuru üzerine ya da re'sen inceleme ve araştırma yapmak
IV. Kamuda etik kültürü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yaptırmak
Yukarıdakilerden hangileri Kamu Görevlileri Etik Kurulunun görev ve yetkileri arasında yer alır?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 10

Yeni kamu yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bürokrasi yönelimlidir.
B
Çıktı ve sonuç odaklıdır.
C
Merkeziyetçi bir yapısı vardır.
D
Katı örgüt yapısına sahiptir.
E
Hizmetlerde nicelik önemlidir.
Soru 11

Ekonomik, toplumsal ve siyasal gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristokrasi
B
Monarşi
C
Teknokrasi
D
Bürokrasi
E
Teokrasi
Soru 12

Max Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin yapısal ve işlemsel özelliklerinden biri değildir?

A
Kamu ve özel hayatın birlikte olması
B
Yönetimin yazılı belgelere dayandırılması
C
Kurallara bağlı ve biçimsel olması
D
Yetki ve görevlerde uzmanlaşma olması
E
Gayrişahsilik ilkesine dayanması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün kuruluş amaçlarından biri değildir?

A
Kamu yöneticilerinin çağdaş yönetim anlayışına göre geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak
B
Kamu yönetimi alanını idare hukuku kapsamında incelemek
C
Yönetim konusunda çalışan kurumlara katkılarda bulunmak
D
Kamu görevlilerinin yönetim alanında uzmanlaşmalarını sağlamak
E
Yönetim konusunda öğretim elemanı yetiştirmek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Janet Denhardt ve Robert Denhardt’ın yeni kamu hizmeti ilkelerinden biri değildir?

A
Kamu yararı, bir ara ürün değil bir amaç olmalı
B
Kamu görevlisi müşterilere değil vatandaşlara hizmet etmeli
C
Kamu görevlisinin görevi toplumu ve vatandaşları yönlendirmek olmalı
D
Kamu görevlisi stratejik düşünür ama demokratik şekilde hareket etmeli
E
Sadece üretkenliğe ve verimliliğe değil aslında insana değer verilmeli
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi klasik dönem yönetim bilimcilerinden biri değildir?

A
Frederick Winslow Taylor
B
Max Weber
C
Henri Fayol
D
Luther Gulick
E
Elton Mayo
Soru 16

Bürokrasi kavramı ilk kez kim tarafından ve hangi ülkede kullanılmaya başlanmıştır?

A
Robert Michels - İtalya
B
Max Weber - Almanya
C
Vincent de Gournay - Fransa
D
Ludwig von Mises - Avusturya
E
Jonh Stuart Mill - İngiltere
Soru 17

- Sistematik bir bürokrasi teorisi geliştirmemiştir.
- Bürokrasiyi devlet yönetimi içinde güç ilişkileri bağlamında ele almıştır.
- Bürokrasiyi kapitalist sistemin egemenlik kurma ve savunma mekanizması çerçevesinde değerlendirmiştir.
Bu bilgiler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Robert Michels
B
Max Weber
C
Peter Blau
D
Martin Albrow
E
Karl Marx
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol’un ortaya koyduğu temel yönetim unsurlarından biri değildir?

A
Denetim
B
Bütçeleme
C
Planlama
D
Eş güdüm
E
Örgütleme
Soru 19

Max Weber'in otorite sınıflandırmasına göre, bir kişiye duyulan mutlak bağlılığa ve güvene, onun kahramanlığına ya da başka üstün niteliklerine inanmaya dayanan otorite biçimine ne ad verilir?

A
Yasal otorite
B
Patrimonyal otorite
C
Rasyonel otorite
D
Karizmatik otorite
E
Geleneksel otorite
Soru 20

“Yürütmenin Fonksiyonları” adlı çalışmasında bir örgütün açıklanmasında klasik yaklaşımların ileri sürdüğü biçimsel açıklamaların yetersiz olduğunu, bunun yanında örgütlerin doğal boyutunun göz önüne alınması gerektiğini ifade eden yönetim bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Chester Barnard
B
Mary Parker Follett
C
Luther Gulick
D
Max Weber
E
Frederick Winslow Taylor
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...