Kamu Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Kamu Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Luther Gulick’in yönetim fonksiyonlarından biri değildir?

A
Örgütleme
B
Personel yönetimi
C
Eş güdüm
D
Disiplin
E
Planlama
Soru 2

Bürokrasi kavramının ilk kez kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
İtalya
C
Fransa
D
Hollanda
E
İngiltere
Soru 3

Weber'in tanımladığı, irsiyet ve statüye dayanan otorite türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karizmatik otorite
B
Geleneksel otorite
C
Diktatoryal otorite
D
Yasal otorite
E
Milliyetçi otorite
Soru 4

Kamu hizmetleriyle ilgili temel kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, karara dönüştürülmesi ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya tamamına, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek olanların katkıda bulunmasına ne ad verilir?

A
Yönetsel katılım
B
Kamuoyu katılımı
C
Siyasal katılım
D
Yargısal katılım
E
Yasama katılımı
Soru 5

Aynı amaca hizmet eden faaliyetlerin bir plan ve programa bağlı olarak bir yönetici tarafından yürütülmesine ne ad verilir?

A
Yönetim birliği
B
Komuta birliği
C
Eş güdüm birliği
D
Denetim birliği
E
Otorite birliği
Soru 6

Kamu yönetiminin işleyişiyle ilgili olarak halkın şikâyetlerine bakan ve yasama organına bağlı olarak çalışan bağımsız kamu denetçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüksek Denetleme Kurulu
B
Sayıştay
C
Ombudsman
D
Devlet Denetleme Kurulu
E
Danıştay
Soru 7

Kamu yönetiminin kamu yararını gerçekleştirebilmesi için özel kişiler karşısında sahip olduğu üstün yetki ve ayrıcalıkları ifade eden, çoğu zaman tek taraflı işlem biçiminde ortaya çıkan durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kolluk
B
Zabıta
C
Kamu gücü
D
Kamu yönetimi
E
Kamu yararı
Soru 8

Merkezî nitelikli tek bir yasama, yürütme ve yargı erkini içeren devlet örgütlenme türüne ne ad verilir?

A
Totaliter devlet
B
Federal devlet
C
Güçlü devlet
D
Üniter devlet
E
Otoriter devlet
Soru 9

Köy yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Köy tüzel kişiliğinin yürütme organı muhtardır.
B
Köy ihtiyar meclisi yalnızca seçimle gelen üyelerden oluşur.
C
Muhtar, köy yönetiminin başıdır ve devletin köydeki temsilcisidir.
D
Köy derneği, köy tüzel kişiliğinin genel karar organıdır.
E
Köy Kanunu’nda köye ait işler, “zorunlu” ve “isteğe bağlı” olarak iki grupta toplanmıştır.
Soru 10

Politika oluşum sürecinde doğrudan ya da dolaylı olarak rol oynayan resmi ve resmi olmayan kişi ve kurumlardan oluşan kamu politikası unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politika aktörleri
B
Politika girdileri
C
Politika tipolojileri
D
Politika sonuçları
E
Politika çıktıları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri değildir?

A
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
B
Para Kredi Kurulu
C
Rekabet Kurumu
D
Sermaye Piyasası Kurulu
E
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Soru 12

Akıl yoluyla evrenin açıklanabileceğini ve bilginin elde edilebileceğini savunan görüşe ne ad verilir?

A
Sosyalizm
B
Rasyonalizm
C
Korporatizm
D
Kapitalizm
E
Ampirisizm
Soru 13

Hiyerarşik yapıda halkla doğrudan temas halinde olan polis ve sosyal hizmet görevlisi gibi kimseleri içine alan bürokratik yapıya ne ad verilir?

A
Teknokrasi
B
Politika döngüsü
C
Yasal bürokrasi
D
Rasyonel bürokrasi
E
Sokak düzeyi bürokrasi
Soru 14

Yürütme organının işlemlerinden dolayı parlamentoya karşı sorumlu olmasına ne ad verilir?

A
Sosyal sorumluluk
B
Cezai sorumluluk
C
Mülki sorumluluk
D
Yönetsel sorumluluk
E
Siyasal sorumluluk
Soru 15

İşlerin düzenlenmesinin görevler, sorumluluklar ve görevler için gerekli becerilerin belirlenmesi esasına dayanan sisteme ne ad verilir?

A
Kadro sınıflandırması
B
Rütbe sınıflandırması
C
Liyakat sistemi
D
Performans sistemi
E
Terfi sistemi
Soru 16

Hükümet ya da bir bakanın görevden uzaklaştırılması amacıyla TBMM’de yapılan genel görüşmeye ne ad verilir?

A
Teftiş
B
Meclis görüşmesi
C
Meclis araştırması
D
Meclis soruşturması
E
Gensoru
Soru 17

Kişinin kendini bir uzmanlığa adaması veya aralarında ilişkiler bulunan bir görevler dizisindeki yükselme sürecini anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetenek
B
Sınıflandırma
C
Yeterlilik
D
Liyakat
E
Kariyer
Soru 18

Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başbakanlığa bağlıdır.
B
Kurul, kendisine yapılan başvuruları etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilmediği açısından inceler ve araştırır.
C
Kurul beş üyeden oluşur.
D
Kurul üyeleri, Bakanlar Kurulu tarafından atanır.
E
Kurula şahsen, posta ve e-posta yoluyla başvuru yapılabilir.
Soru 19

Valinin, il genel meclisi tarafından alman kararları hukuka aykırı görmesi halinde yeniden görüşülmek üzere il genel meclisine iade edebilme yetkisine sahip olması aşağıdaki denetim türlerinden hangisine bir örnektir?

A
iç denetim
B
Teftiş denetimi
C
Hiyerarşik denetim
D
Vesayet denetimi
E
Siyasal denetim
Soru 20

Devlet memurluğu için yapılan sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna atanan görevlilere ne ad verilir?

A
Asli memur
B
Acemi memur
C
Geçici memur
D
Aday memur
E
Yüksek memur
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...