Kamu Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Kamu Yönetimi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bürokrasiyi siyasallaştırma yönteminin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulamasına ne ad verilir?

A
Yağma sistemi
B
Kadro sistemi
C
Kariyer sistemi
D
Liyakat sistemi
E
iç kabine sistemi
Soru 2

1982 Anayasası'nda yer alan “Kamu tüzel kişiliği kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.” hükmünün işaret ettiği yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerinden yönetim
B
Merkezden yönetim
C
idarenin bütünlüğü
D
Yasal yönetim
E
Yetki genişliği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımının kamu yönetimi disiplininde öne çıkardığı kavramlardan biri değildir?

A
Sonuçlara dayalı hesap verebilirlik
B
Girişimcilik
C
Kamu hizmeti
D
Performans ölçümü
E
Dış kaynak kullanımı
Soru 4

“Küçük bir belediyenin yönetimi, büyük bir belediyenin yönetiminden daha kolaydır” cümlesindeki “yönetim” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Koordinasyon
B
Örgüt
C
idari sistem
D
Organizasyon
E
Sevk ve idare
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig'de yönetim ile ilgili yer alan ifadelerden biri değildir?

A
Devletin temeli adalettir.
B
Devlet hastalanırsa ilacı akıl ve bilgidir.
C
Vazifeyi ihmal ve insanlara zulüm devleti zaafa uğratır.
D
Hükümdarlık törelerden üstündür.
E
Memleket kılıç ile tutulur, fakat kalem ile yönetilir.
Soru 6

Avukat, doktor ve mühendis gibi meslek mensuplarının kendi meslekleri ile ilgili ilke ve standartlar konusunda tabi oldukları hesap verebilirlik türüne ne ad verilir?

A
Yasal hesap verebilirlik
B
Mali hesap verebilirlik
C
Siyasal hesap verebilirlik
D
Profesyonel hesap verebilirlik
E
Toplumsal hesap verebilirlik
Soru 7

Belirlenen amaçların etkin ve verimli bir biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğinin üstler tarafından sürekli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesine ne ad verilir?

A
Planlama
B
Örgütleme
C
Denetim
D
Yönlendirme
E
Koordinasyon
Soru 8

I. Özerk yapı
II. Bilgi ve uzmanlık
III. Hızlı karar verme iktidarı
Yukarıdakilerden hangileri bürokrasinin güç kaynakları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 9

Hizmet yerinden yönetim kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendilerine ait bir bütçeleri yoktur.
B
Vesayet denetimine tabidirler.
C
Kamu yararına yönelik olarak çalışırlar.
D
Kanunla ya da kanunun verdiği yetkiye dayanarak kurulurlar.
E
Genellikle tek amaçlı örgütlerdir ve uzmanlık ilkesine dayanırlar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri değildir?

A
Kamu ihale Kurumu
B
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
C
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
D
Sermaye Piyasası Kurulu
E
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Soru 11

Kamusal sorunlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çok sayıda insan üzerinde kaygı ve memnuniyetsizlik oluşturur.
B
Doğrudan sorunun parçası olmayan insanları etkilemez.
C
Bireysel çabayla çözülmesi mümkün değildir.
D
Çözümü için kamu otoritelerine baskı yapılan sorunlardır.
E
Ayrıntılı olarak tanımlanan sorunlardır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamu politikasının resmi olmayan aktörlerinden biridir?

A
Medya
B
Hükümet
C
Bürokrasi
D
Yargı
E
Parlamento
Soru 13

Belirli bir zamanda karar alıcıların aktif olarak ve ciddi biçimde ilgi gösterdikleri konular veya sorunlar listesine ne ad verilir?

A
Rasyonel karar verme
B
Gündem
C
Politika değişimi
D
Politika analizi
E
Politika formülasyonu
Soru 14

Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?

A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının ödev ve yükümlülüklerinden biri değildir?

A
Mal bildiriminde bulunmak
B
Devlet malını korumak
C
iş başında bulunmak
D
Sadakat
E
Taraflılık
Soru 16

Memurun yaptığı iş ile ilgili bakış açısını, düşüncesini geliştirmeye ve onu geleceğe hazırlamaya yönelik eğitime ne ad verilir?

A
Performans eğitimi
B
Vizyon eğitimi
C
Mesleki yeterlilik eğitimi
D
ilkeler eğitimi
E
Değerler eğitimi
Soru 17

Kişinin girdiği bir işte kademeli olarak ilerlemesi, kendini bir uzmanlığa adaması veya aralarında ilişkiler bulunan görevler hiyerarşisinde yükselmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ehliyet
B
Kariyer
C
Performans
D
Rütbe sınıflandırması
E
Liyakat
Soru 18

İdari eylem ve işlemlerden dolayı hakları ihlal edilmiş olan kişilerin uğradıkları zararın karşılanması istemiyle açtıkları davaya ne ad verilir?

A
Tam yargı davası
B
istihkak davası
C
iptal davası
D
Edim davası
E
inşai dava
Soru 19

Kamu idaresinin bağımsız bir kamu denetçisi tarafından denetlenmesine ne ad verilir?

A
Kamuoyu denetimi
B
Teftiş denetimi
C
Sayıştay denetimi
D
Ombudsman denetimi
E
idari denetim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkilerinden biri değildir?

A
idari soruşturma
B
inceleme
C
Vergileme
D
Denetleme
E
Araştırma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...