Kamu Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Kamu Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Örgütte çalışanların, en üst yöneticiden başlayarak en alt düzeydeki iş görene kadar yetki ve görevler bakımından ast-üst biçiminde derecelenmesine ne ad verilir?

A
Hiyerarşi
B
Entropi
C
Sevk
D
Bürokrasi
E
Kamu işletmeciliği
Soru 2

Yetki genişliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yetki genişliği ilkesi kaymakamlara tanınmamıştır.
B
Yetki genişliği yasal bir düzenleme ile belirlenir.
C
Yetki genişliğine, tevsi-i mezuniyet adı da verilir.
D
Yetki genişliğine sahip olan bir yönetici, bu yetkisini merkeze danışmadan kullanamaz.
E
Yetki genişliği merkezden yönetimin yumuşatılmış bir biçimidir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin yararlarından biri değildir?

A
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın bölgeler arasında dengeli bir şekilde yürütülmesini sağlaması
B
Yerel şartları ve ihtiyaçları en iyi şekilde değerlendirmesi ve kamu hizmetlerini bu önceliklere göre yürütmesi
C
Kamu görevlilerinin bölgesel etkiler altında kalmadan merkezin denetim ve gözetimi altında tarafsız hizmet yürütmelerini sağlaması
D
Ülke düzeyinde kaynakların rasyonel ve planlı bir şekilde değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlaması
E
Yönetimde birlik, bütünlük ve koordinasyonun sağlanmasında etkili bir yöntem olması
Soru 4

Büyük bir devletin yönetimi, küçük bir devletin yönetiminden daha zordur.
Yukarıdaki ifadede yönetim kelimesi aşağıdaki hangi anlamda kullanılmıştır?

A
Sevk ve idare
B
Devlet
C
Örgüt
D
idari sistem
E
Hükümet
Soru 5

Belirli bir amaç veya amaçları gerçekleştirmek için işbirliği içinde yürütülen grup faaliyetine ne ad verilir?

A
itaat
B
Motivasyon
C
Disiplin
D
Yönetim
E
iletişim
Soru 6

Merkezî nitelikli tek bir yasama, yürütme ve yargı erkini içeren devlet örgütlenme türüne ne ad verilir?

A
Otoriter devlet
B
Federal devlet
C
Üniter devlet
D
Güçlü devlet
E
Totaliter devlet
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi modern anlamda desantralizasyon (adem-i merkeziyetçilik) kavramı içinde değerlendirilmez?

A
Hizmette yerellik
B
Yetki devri
C
Mali tevzin
D
Yetki genişliği
E
Özelleştirme
Soru 8

1982 Anayasası'nda yer alan “Kamu tüzel kişiliği kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.” hükmünün işaret ettiği yönetim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
idarenin bütünlüğü
B
Yerinden yönetim
C
Yetki genişliği
D
Merkezden yönetim
E
Yasal yönetim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi devletin klasik fonksiyonlarından biri değildir?

A
Dış ilişkiler
B
Vergi toplama
C
Güvenlik
D
Savunma
E
Hakemlik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel kamu yönetimi anlayışının özelliklerinden biridir?

A
Yönetişime önem vermesi
B
Kamu sektöründe rekabetin artırılmasından yana olması
C
Sivil toplumun geliştirilmesinden yana olması
D
Girdilerden çok sonuçlara önem vermesi
E
Özel sektör yönetiminden oldukça farklı olması
Soru 11

Max Weber’e göre aşağıdakilerden hangisi bürokratik esaslara göre örgütlenen yapıların üstünlüklerinden biridir?

A
Bürokrasinin esnek bir işleyişe sahip olması
B
Bürokrasinin oligarşik bir yapıya sahip olması
C
Bürokrasinin kırtasiyeci bir işleyiş biçimi ortaya çıkarması
D
Bürokrasinin etkin ve verimli bir örgüt biçimi olması
E
Bürokrasinin zaman içinde küçülme eğiliminde olması
Soru 12

Kamu yönetimi düşüncesinin gelişiminde klasik dönem içinde değerlendirilen Henri Fayol’un çalışmaları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
insan ilişkileri yaklaşımı
B
Bilimsel yönetim yaklaşımı
C
Yönetim ilkeleri yaklaşımı
D
Bürokrasi yaklaşımı
E
iyi yönetişim yaklaşımı
Soru 13

Merkezi devletin gücünü artırmak için geliştirilen devlet yönetimi bilgisi ve tekniğine ne ad verilir?

A
Kameralizm
B
Merkantilizm
C
Federalizm
D
Sosyalizm
E
Pluralizm
Soru 14

Max Weber’e göre, kölelik sisteminin yaygın olduğu dönemlerdeki idari örgütleri anlatan ve hür olmayan memurlara dayanan bürokrasi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknokrasi
B
Meritokrasi
C
Patrimonyal bürokrasi
D
Yasal bürokrasi
E
Rasyonel bürokrasi
Soru 15

Max Weber'in otorite sınıflandırmasına göre, bir kişiye duyulan mutlak bağlılığa ve güvene, onun kahramanlığına ya da başka üstün niteliklerine inanmaya dayanan otorite biçimine ne ad verilir?

A
Karizmatik otorite
B
Geleneksel otorite
C
Patrimonyal otorite
D
Rasyonel otorite
E
Yasal otorite
Soru 16

Osborne ve Gaebler'e göre aşağıdakilerden hangisi girişimci yönetimlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Rekabetçi yönetim
B
Merkeziyetçi yönetim
C
Sahibinin vatandaşlar olduğu yönetim
D
Piyasa yönelimli yönetim
E
Uzak görüşlü yönetim
Soru 17

I. Özerk yapı
II. Bilgi ve uzmanlık
III. Hızlı karar verme iktidarı
Yukarıdakilerden hangileri bürokrasinin güç kaynakları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Kamu yönetimi disiplininin ortaya çıkmasında ilk öncüler arasında yer alan Frank J. Goodnovv'un ileri sürdüğü temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üniversitelerde kameral bilimler kürsülerinin kurulması gerektiğini ileri sürmesi
B
Hükümetin siyaset ve yönetim olmak üzere iki farklı işlevi olduğunu ileri sürmesi
C
Genel çıkarların özel çıkarlardan daha üstün olduğunu ileri sürmesi
D
Örgütlerdeki doğal ilişkilerin biçimsel ilişkilerden daha önemli olduğunu ileri sürmesi
E
Kamu yönetiminin idare hukuku içinde incelenmesi gerektiğini ileri sürmesi
Soru 19

Bürokrasi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisinin çalışmalarına dayanır?

A
Henri Fayol
B
Woodrow Wilson
C
Luther Gulick
D
Max Weber
E
Frederick W. Taylor
Soru 20

Siyasi yöneticilerin, bürokrasi üzerinde etkili olabilmek için başvurdukları yöntemlerden biridir. Bu yöntem, üst düzey bürokratik kadrolara, hükümet politikasına yakın kişilerin atanması biçiminde uygulanır.
Yukarıda açıklaması yapılan ve ABD’de yaygın olarak uygulanan personel politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meritokrasi
B
Spoils (yağma) sistemi
C
Patrimonyal sistem
D
Liyakat sistemi
E
Kast sistemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...