Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Strateji
B
Yönetim
C
Hedef
D
Vizyon
E
Misyon
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sık yaşanan doğal afetlerden biri değildir?

A
Sel
B
Deprem
C
Toprak kayması
D
Tsunami
E
Kaya düşmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal performans yönetiminde kullanılan ölçütlerden biridir?

A
Güvenilirlik ölçütü
B
Eğitim ölçütü
C
Denetim ölçütü
D
işlevsellik ölçütü
E
Yönetsel etkinlik ölçütü
Soru 4

ABD’de devletin yeniden yapılanmasını öneren ve federal yönetimin nitelikli personel ihtiyacına vurgu yapan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ibbs Raporu
B
Al Göre Raporu
C
Northcote-Trevelyon Raporu
D
Fulton Raporu
E
Plovvden Komitesi Raporu
Soru 5

I. Zayıf yanların belirlenmesi
II. Fırsatların belirlenmesi
III. Tehditlerin belirlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri için SWOT Analizi'nin ]£ analiz yöntemini kullanmak gerekir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de 1980’lerde egemen olan “Thatcherizm”in temel amaçlarından biridir?

A
Kültürel birlikteliği kurmak
B
Otoriteyi merkezileştirmek
C
Devletin ekonomideki hacmini artırmak
D
Federal düzeyde büyümek
E
Piyasa liberalizmini yeniden canlandırmak
Soru 7

İşe ilgi ve verimlilik artışı için uygulanan koçluktürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orta kademe yönetici koçluğu
B
Kariyer koçluğu
C
Üst yönetim koçluğu
D
Girişimci koçluğu
E
Performans koçluğu
Soru 8

Bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla tüm aktörlerin birbirleriyle karşılıklı etkileşiminin olduğu topluma ne ad verilir?

A
Sanayi toplumu
B
Modern toplum
C
Sosyal toplum
D
Ağ toplumu
E
Postmodern toplum
Soru 9

Kamu kurum ve kuruluşları, parlamento, hükümet, muhalefet ve vatandaşlar arasındaki bilişim ortamında yürütülen ve sürdürülen iletişim ve etkileşimleri içeren süreç ve yapıların tesis edilmesini ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Mobil devlet
B
Bilgi toplumu
C
E-Demokrasi
D
Ağ toplumu
E
Sosyal ağ
Soru 10

I. Mal bildiriminde bulunma
II. Savurganlıktan kaçınma
III. Çıkar çatışmasından kaçınma
Yukarıdakilerden hangileri kamu görevlilerince uyulması beklenen etik ilkelerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11

Aynı psiko-sosyal ortam içinde ortak kültürel değerleri benimseyenleri kayırmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal kayırma
B
Sistematik kayırma
C
Nepotik kayırma
D
Kültürel kayırma
E
Sosyal kayırma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi siber saldırı türlerinden biri değildir?

A
Ticari bilgi çalma
B
Kimlik çalma
C
Program spekülasyonu
D
Takip ve gözetleme
E
Ajan yazılım
Soru 13

Bir kamu görevine atamada, her iki aday da işin gerektirdiği niteliklere sahip olmadıkları halde, kamu hizmetinde aksama yaşanmaması için iki adaydan daha iyi durumda olanı seçmek zorunda kalan yöneticinin yaşadığı ikilem türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaklaşma-Uzaklaşma
B
Yaklaşma-Kaçınma
C
Kaçınma-Kaçınma
D
Uzaklaşma-Uzaklaşma
E
Yaklaşma-Yaklaşma
Soru 14

Devletlerin ekonomik, politik ve sosyal konularda aldıkları kararlara, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların mali durumlarına, uluslararası kuruluşların faaliyetlerine ilişkin zamanında, anlaşılır, ilgili, nitelikli, güvenilir bilgiye bireyler tarafından erişilebilmesini ifade eden yönetişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katılımcılık
B
Hesap verebilirlik
C
Etkinlik
D
Cevap verebilirlik
E
Şeffaflık
Soru 15

Rasyonel kapsayıcı karar alma modeli ile artırımcı yaklaşım modelinin sınırlı olduğu saptamasından hareketle karma tarama modelini geliştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amitai Etzioni
B
Peter F. Drucker
C
Herbert Simon
D
Chester Bernard
E
Max VVeber
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü sektör kuruluşlarından biri değildir?

A
işçi konfederasyonları
B
Dernekler
C
Belediyeler
D
Vakıflar
E
Meslek odaları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yönetişimin tanımlarından biri değildir?

A
Bir sosyo-politik sistemdeki ilgili bütün aktörlerin ortak çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapıdır.
B
Belirli amaç veya amaçları gerçekleştirmek üzere tek aktör tarafından yürütülen bir faaliyettir.
C
Daha iyi yönetebilmek amacıyla yönetimin yeniden yapılandırılmasıdır.
D
Kamu kuruluşları ile özel sektör arasındaki sınırlarda gelişen bir yönetim tarzıdır.
E
Birbirine bağlı olan pozisyonların ve çatışan, karşıt çıkarları olan aktörlerin oluşturduğu, farklı ağsal yapıları koordine eden bir süreçtir.
Soru 18

Piyasa koşullarında her zaman kendi çıkarını maksimize etme yönünde hareket eden insana ne ad verilir?

A
Sezgici insan
B
Rasyonel insan
C
Pragmatist insan
D
Ekonomik insan
E
Oportünist insan
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...