Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Excel üzerinde çok sık kullanılan işlevleri bir prosedür ile tanımlayarak otomatikleştiren excel özelliğine ne ad verilir?

A
Ad yöneticisi
B
Formül denetleme
C
Çözücü eklentisi
D
Grafikler
E
Makrolar
1 numaralı soru için açıklama 
Excel üzerinde çok sık kullanılan işlemleri bir prosedür ile tanımlayarak otomatikleştiren excel özelliğine makrolar denilir. Bu nedenle doğru yanıt E olur.
Soru 2

Girdi deki bir değişimin çıktılardaki değerler nasıl değiştirdiğini belirleyen tablolara ne ad verilmektedir?

A
Çift yönlü veri tablosu
B
2X2'lik tablo
C
Çok değişkenli veri tablosu
D
Tek yönlü veri tablosu
E
Çarpraz tablo
2 numaralı soru için açıklama 
Tek–yönlü veri tablosu, girdideki bir değişimin çıktılardak i değerleri nasıl değiştirdiğini belirlemektedir.
Soru 3

6x2 + 7x3<=30 kısıtının LINGO formatında yazımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
6x2 + 7x3<=30
B
6*x2+7*x3=30
C
6x2+7*x3<=30
D
6*x2+7x3<30
E
6*x2+7*x3<=30
3 numaralı soru için açıklama 
6x2+7x3<=30 kısıtının LINGO formatında yazımı 6*x2+7*x3<=30 şeklinde olur.
Soru 4

Bir karar destek sisteminde analitik, benzetim ve optimizasyon araçlarından karar vericiyi yararlandırma işlevini yürüten modüle ne ad verilir?

A
Karar verici modülü
B
Model yönetimi modülü
C
Veri yönetimi modülü
D
Diyalog yönetimi modülü
E
Yöntembilgisi yönetimi modülü
4 numaralı soru için açıklama 
Bir karar destek sisteminde analitik, benzetim ve optimizasyon araçlarından karar vericiyi yararlandırma işlevini yürüten modüle model yönetimi modülü denir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.
Soru 5

_____________ mevcut kaynak miktarını gösteren, problemdeki kısıt denklemlerinin sağ tarafında yer alan değerlerdir.
Yukarıda yer alan boşluğa aşağıda verilen kavramlardan hangisi gelir?

A
TOPLA.ÇARPIM fonksiyonu
B
Sağ taraf değişkenleri
C
Sağ taraf sabitleri
D
Olumsuz çözüm hücresi
E
Sağ solver
5 numaralı soru için açıklama 
Sağ taraf sabitleri, mevcut kaynak miktarını gösteren, problemdeki kısıt denklemlerinin sağ tarafında yer alan değerlerdir. Örneğin, sedan araba üretmek için kullanılabilir toplam işgücü saati.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi analitik sistemlere yönelik başlıklardan birisi değildir?

A
Bütünsel
B
Betimsel
C
Tanısal
D
Buluşsal
E
Kestirimci
6 numaralı soru için açıklama 
Analitik sistemler, sundukları işlevlere göre betimsel (descriptive), tanısal (diagnostic), buluşsal (discovery), kestirimci (predictive) analitik ve karar) analitiği (bazen çözümsel analitik de denir) olarak beş ana başlıkta ele alınabilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi S_SAYI_ÜRET fonksiyonuna yönelik yanlış bir ifadedir?

A
0 ile 1 arası rassal sayıları döndürür
B
Rassal olmayan sayıları üretmek için kullanılmaktadır
C
Belirli bir parametreye sahiptir
D
Kesirli sayıları geri döndürmez
E
Belirli bir formüle sahip değildir
7 numaralı soru için açıklama 
S_SAYI_ÜRET ve RASTGELEARALIK fonksiyonları, rassal sayıları üretmek için kullanılmaktadır. S_SAYI_ÜRET fonksiyonu, herhangi bir parametreye sahip değildir. S_SAYI_ÜRET fonksiyonu, 0 ve 1 arasında rassal olarak seçilen kesirli sayıları geri döndürür. S_SAYI_ÜRET formülü vardır.
Soru 8

aşağıdakilerden hangisi KDS geliştirme aşamalarından biri değildir?

A
KDS’yi Planlama, Tasarlama ve Geçerliliğini Değerlendirme
B
KDS Mimarisini Oluşturma
C
KDS Geliştirme Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
D
KDS’yi Kurma, Test etme ve Kullanıma Sunma
E
KDS'nin pazarlanması
8 numaralı soru için açıklama 
KDS'nin pazarlanması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ için doğrudur?

A
Uzman sistemler, yapay zekâ ile ilgili çalışmalardan biri değildir.
B
Yapay zekânın insan zekâsından üstün olması mümkün değildir.
C
Sembolik bilgi işlemeye değil sayısal bilgi işlemeye dayalıdır.
D
Yapay zekâ, algoritmik problem çözme yöntemidir.
E
YZ sistemleri, sembolik girdi ve gösterimlerle çalışmak zorundadır.
9 numaralı soru için açıklama 
İnsan zekâsı, insanların duyusal deneyimlerini doğrudan kullanmasını ve onlardan yararlanmasını mümkün kılmaktadır. Buna karşın YZ sistemleri, sembolik girdi ve gösterimlerle çalışmak zorundadır.
Soru 10

Bankada gişe işlemlerinde memur olarak görev yapan bir işgörenin yüklü miktarda döviz almak isteyen bir müşterisine yardım aşamasında şube müdürüyle görüşmeyi tercih etmesi bu kişinin problemiyle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşandığını gösterir?

A
Yapılandırılmış bir problemleme sahiptir
B
Otomatik karar sistemleri devreye girmiştir
C
Yapılandırılmamış bir problemle
D
Karar otomasyon sistemleri aktifleşmiştir
E
Yarı yapılandırılmış bir problemle müdahale edilmesi gerekmektedir.
10 numaralı soru için açıklama 
Kısmen-yapılandırılmış problemler, karar vericinin yargısına gereksinim duyulan kararlardır. Karar verici, probleme ilişkin birçok bilgiye erişilebilir, betimsel ve kestirimci analitikten yararlanabilir ve karar analitiği uygulayabilir. Tüm bu çalışmalar problemin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmakla beraber, problemin çözüme kavuşturulması ancak bir veya bir grup karar vericinin değerlendirmesiyle sonuçlanır. Soru örneğinde de bahsi geçen vezne görevlisi karşılaştığı problemin niteliği nedeniyle şube müdürünün değerlendirmesiyle karar vermeyi tercih etmiştir. Dolayısıyla doğru cevap D’dir.
Soru 11

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir modeldeki karar değişkenler ve karar değişkenlerle parametreler arasındaki ilişkiyi gösteren ifade olarak tanımlanmaktadır?

A
Karar değişkeni
B
Kısıt
C
Parametre
D
Teknolojik katsayılar
E
Sağ taraf sabitleri
11 numaralı soru için açıklama 
Karar değişkeni bir karar probleminde kontrol edilebilir durumları temsil eden ve modelin çözülmesi ile değerleri belirlenecek olan değişkendir. Parametreler, kontrol edilemeyen sabit değerli katsayılardır. Parametreler, teknolojik katsayılar ve sağ taraf sabitleri olarak iki alt başlıkta incelenebilir. Teknolojik katsayılar, modeldeki her bir faaliyet için gerekli kaynak miktarıdır. Sağ taraf sabitleri ise mevcut kaynak miktarını gösteren, problemdeki kısıt denklemlerinin sağ tarafında yer alan değerlerdir. Bununla birlikte bir modeldeki karar değişkenler ve karar değişkenlerle parametreler arasındaki ilişkiyi gösteren ifade kısıt olarak tanımlanmaktadır? Dolayısıyla doğru cevap B’dir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi çok değişkenli bir modelin kurulmasında gerekli bir girdi degildir?

A
Mevcut işçi sayısı
B
Birim üretim maliyeti
C
Kısıtlar
D
Talepler
E
Başlangıç stok miktarı
12 numaralı soru için açıklama 
Bu tür problemler için gerekli bir girdi sayısı vardır. Bunlar arasında başlangıç stok miktarı, stok tutma maliyeti, talepler, mevcut işçi sayısı, bir işçiyi işe alma ve işten çıkarma maliyeti ve birim üretim maliyetidir. Kısıtlar girdiler arasında yer almaz. Dolayısıyla doğru cevap C’dir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Holsapple ve Whnston tarafından yapılan KDS sınıfları arasında yer almaz?

A
İletişim-yönelimli ve grup KDS
B
Veritabanı-yönelimli KDS
C
Metin-yönelimli KDS
D
Kural-yönelimli KDS
E
Çözücü-yönelimli KDS
13 numaralı soru için açıklama 
İletişim-yönelimli ve grup KDS diğer ifade ile Grup tabanlı karar verme ve işbirliği iletişimi içeren KDS'ler Bilgi Sistemleri Derneği tarafından yapılan sınıflama içerisinde yer almakta, Holsapple ve Whnston tarafından yapılan sınıflama içerisinde yer almamaktadır.
Soru 14

Bir veya daha fazla, genellikle büyük ve karmaşık optimizasyon ve benzetim modellerinin kurulması, çözülmesi, duyarlılık analizi ve senaryo analizlerini içeren KDS kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yöntem bilgisi -yönelimli KDS
B
Model-yöneliml i KDS
C
Belge-yöneliml i KDS
D
Veri-yönelimli KDS
E
İlet işim-yönelimli ve grup KDS
14 numaralı soru için açıklama 
Model-yöneliml i KDS: Bu KDS’ler bi r veya daha fazla, genelli kle büyük ve karmaşık opt imi zasyon ve benzet im modeller ini n kurulması, çözülmes i, duyarlılık anal iz i ve senaryo anal izleri ni i çer ir. Büyük ölçekli karar modelleri n in kurulması, çözümlenmes i ve sonuçlarının görsellestirilmesi dah i KDS içi n önemli b r gerekçe ve karar veri c iler iç in öneml i bi r katkıdır.
Soru 15

I. Bütün kısıt koşullarını sağlayan çözüm, olurlu çözümdür.
II. Kısıtlardan en az biri için istenilen koşulu sağlamayan çözüm, olursuz çözümdür.
III. Amaç fonksyonu için en iyi değeri veren olurlu çözüm, en iyi çözümdür
Bir en iyleme model için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
15 numaralı soru için açıklama 
Karar modellerinin kurulması ve çözümünden önce en iyileme ile ilgli bazı bilesenlerin hatırlatılması yararlı olacaktır.Bütün kısıt kosullarını sağlayan çözüm, olurlu çözüm (feasible soluton); kısıtlardan en az biri için istenilen kosulu sağlamayan çözüm, olursuz çözüm ( infeasible soluton); amaç fonksiyonu için en iyi değer veren olurlu çözüm, eni yi çözüm (optimum) olarak adlandırılmaktadır.
Soru 16

Bir modeldeki karar değişkenleri ve karar değişkenler ile parametreler arasındaki ilişkiyi gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olurlu Çözüm
B
Olursuz Çözüm
C
Kısıt
D
Amaç Fonksiyonu
E
Opt imum
16 numaralı soru için açıklama 
Kısıt, bİr modeldeki karar değişkenleri ve karar değişkenler ile parametreler arasındak iilişkiyi gösteren ifadedir.
Soru 17

I. Analitik sistemler kurumsal olarak benimsenmiş ve akredidasyonu bulunan sistemlerdir.
II. Analitik sistemler karar analizine ileri analiz araçları ve entegre veri kaynakları olanaklarını ekler
III. Analitik sistemler yalnızca internet-merkezli veri kaynak ve veri akımlarından yararlanır
Analitik sistemler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
17 numaralı soru için açıklama 
Analitik sistemler, işletmedeki bir karar verici, karar problemi veya bir operasyona yönelik raporlama, analiz ve değerlendirme araçlarını, veri ambarı, veri marketi gibi kurumsal veri kaynaklarının olanakları ile birlikte ve/veya internetmerkezli veri kaynak ve veri akımlarından yararlanmak üzere tasarlanmış ve kurumsal olarak benimsenmiş sistemlerdir.
Soru 18

“Yönetsel problemlerin çözümünde bilimsel yöntemlerin uygulanması”
Yukarıda tanımı verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim Bilimi
B
Bilimsel Etik
C
Karar Destek Sistemleri
D
Yöneylem Analizi
E
Karar Analizi
18 numaralı soru için açıklama 
Yönetim Bilimi doğru cevaptır.
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x