Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Final Ünite 5 Sınavı

Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Final Ünite 5 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sağlanması arzu edilen ancak şart olmayan kısıta ne ad verilmektedir?

A
Olurlu Çözüm
B
Yapay Zeka
C
Esnek Kısıt
D
Yöntem bilimi
E
Kısıt
1 numaralı soru için açıklama 
Esnek kısıtlar, sağlanması arzu edilen ancak şart olmayan kısıtlardır.
Soru 2

Hangisi, bir makronun tamamlandığını ifade eden standart satırdır?

A
1
B
4
C
7
D
20
E
13
2 numaralı soru için açıklama 
Kod satırı 13 makronun tamamlandığını ifade eden standart satırdır.
Soru 3

Aynı girdi değerleri ve başlangıç koşulları ile her zaman aynı çözümü döndüren arama yöntemleri ve algoritmalar için kullanılan kavram seçeneklerden hangisidir?

A
Sezgisel Yöntemler (Heuristics)
B
Deterministik Arama
C
Yerel ve Bütünsel Eniyi (Optimum)
D
Kısmi Sayımlama
E
Tam Sayımlama
3 numaralı soru için açıklama 
Deterministik Arama: Aynı girdi değerleri ve başlangıç koşulları ile her zaman aynı çözümü döndüren arama yöntemleri ve algoritmalar için kullanılır.
Soru 4

Seçeneklerden hangisi işletme analitiğinin en güçlü düzeyi olan karar analitiğinin taşıdığı bir anlam değildir?

A
Rekabet gücü
B
Deterministik arama
C
Karar problemlerinin karmaşıklığı
D
Kestirimci analitik
E
Betimsel analitik
4 numaralı soru için açıklama 
Karar analitiği, işletme analitiğinin en üst basamağında yer alır. Bunun üç yönlü anlamı vardır. 1. Rekabet gücüne katkısı: Bunlardan ilki yarattığı rekabet avantajı açısından ürettiği bilgilerin diğer analizlerden daha etkili olmasıdır. Bir kararın farklı senaryolara göre sonucunun hangi koşullar altında eniyi çözüme göre nerede konumlandığını görmek, modele yansıtılamayan diğer faktörler yönüyle de değerlendirme yapabilmek, karar kalitesi ve işletmecilik yeteneğine son derece olumlu yansımaktadır. 2. Karar problemlerinin karmaşıklığı: Karar analitiğinin en üst basamakta yer almasının bir diğer anlamı aslında bu tür analizlerin karmaşıklığıyla da yakından ilgilidir. Otomasyona uygun olmayan, karar vericinin yakın etkileşimini gerektiren analizler bu düzeyde yoğunlaşmıştır. Çözümlenmesi güç bazen imkânsız problemlerin sezgiler veya sezgisel yöntemlerle ele alınmasını da gerektiren problemler karar analitiğinin konusunu oluşturmaktadır. 3. Betimsel ve kestirimci analitiğin katkıları: Karar analitiğinin matematiksel ve benzetim modelleri, sezgisel yöntemler ve algoritmaları ancak kullandıkları veri, bilgi ve parametrelerin hassasiyeti, doğruluğu ve tamlığı oranında etkili olabilir. Betimsel analitik, işletme veritabanlarından yararlanarak söz konusu veri, bilgi ve parametreleri tedarik etmektedir. Bazı modeller ise tahmin ve kestirim değerlerinden yararlanmaktadır. Kestirimci analitik bu noktada karar analitiğinin gereksinim duyduğu parametrelere ilişkin kestirim değerlerini (beklenen talep, olasılık dağılımı vb.) sunarak sürece katkı sağlar. Karar analitiğinin başarısı betimsel ve kestirimci analitikte gelinen düzeyle yakından ilgilidir.
Soru 5

Bir OKDS geliştirmede farklı ürün grupları için kârdaki değişimleri inceleme işlevinden sorumlu bileşen hangisidir?

A
Karar verici
B
Veri marketi
C
Veri yönetimi modülü
D
Model yönetimi modülü
E
Diyalog yönetimi modülü
Soru 6

Aynı girdi değerleri ve başlangıç koşulları ile her zaman aynı çözümü döndüren arama yöntemleri ve algoritmalar için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deterministik Arama
B
İkili Arama
C
Hızlı Arama
D
Doğrusal Arama
E
Derinlik Öncelikli Arama
6 numaralı soru için açıklama 
Deterministik Arama doğru olan kavramdır.
Soru 7

Bir problem için belirlenmiş bir ya da bir kaç amaç doğrultusunda, erişilebilir çözümler arasından diğer hiç bir çözümden daha kötü olmayan çözüm veya çözümlerin belirlenmesi çabalarının bütününü kapsayan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Optimizasyon
B
Çıkarım
C
Boyut İndirgeme
D
Sınıflandırma
E
Kümeleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi optimizasyonla ilgili olan sınırlamaların her birinde umut verici ve kullanımını yüreklendiren gelişmelerden biri değildir?

A
Kullanılan eğitim verisinde çözümü içeren bir bilgi olmasa da çözümü arayarak bulabilen yöntemlerdeki gelişmeler
B
Matematiksel modellerin otomatik olarak kurulabilmesi konusundaki gelişmeler
C
İşletme analitiği, veri ambarı ve veri marketi yaklaşımlarının sunduğu betimsel ve kestirimci bilgilerden yararlanarak parametrelerin belirlenmesi konusundaki gelişmeler
D
Türev ve dışbükeylik gerektirmeyen stokastik sezgisel yöntemlerin yaygınlaşması
E
Tamsayılı ve kombinatoryel problemlere özel modelleme ve çözümleme yaklaşımlarının ortaya çıkması
8 numaralı soru için açıklama 
A şıkkında beliritlen durumda bir çözüm aranarak veya optimizasyon yöntemleri ile bulunumaz. Dolayısıyla bu şıkta belirtilen gelişme olarak değerlendirilemez.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletme analitiğinin en üst basamağında yer alır?

A
Karar Analitiği
B
Başlangıç Analitiği
C
Sonuç Analitiği
D
Karar Verme Analizi
E
Başlangıç Analizi
Soru 10

Bir problem için belirlenmiş bir ya da bir kaç amaç doğrultusunda, erişilebilir çözümler arasından diğer hiç bir çözümden daha kötü olmayan çözüm veya çözümlerin belirlenmesi çabalarının bütününe ne ad verilmektedir?

A
Tam Sayımlama
B
Optimizasyon
C
Yöneylem Araştırması
D
Deterministik Arama
E
Minimizasyon
10 numaralı soru için açıklama 
Optimizasyon, bir problem için belirlenmiş bir ya da bir kaç amaç doğrultusunda, erişilebilir çözümler arasından diğer hiç bir çözümden daha kötü olmayan çözüm veya çözümlerin belirlenmesi çabalarının bütününü kapsar.
Soru 11

Bir problemin çözüm uzayındaki tüm çözümlerin tek tek incelenerek en iyi çözümün bulunması sürecine ne ad verilmektedir?

A
Sezgisel Yöntemler
B
Tam sayımlama
C
Olurlu Olmayan Çözüm
D
Bütünsel Optimum
E
Yöntem Bilim
11 numaralı soru için açıklama 
Tam Sayımlama: Bir problemin çözüm uzayındaki tüm çözümlerin tek tek incelenerek en iyi çözümün bulunması sürecine verilen isimdir.
Soru 12

Bir problemin çözüm uzayındaki tüm çözümlerin tek tek incelenerek en iyi çözümün bulunması sürecine verilen isim seçeneklerden hangi kavramı tanımlar?

A
Sezgisel Yöntemler (Heuristics)
B
Tam Sayımlama
C
Yerel ve Bütünsel En iyi (Optimum)
D
Kısmi Sayımlama
E
Deterministik Arama
12 numaralı soru için açıklama 
Tam Sayımlama: Bir problemin çözüm uzayındaki tüm çözümlerin tek tek incelenerek en iyi çözümün bulunması sürecine verilen isimdir. Küçük problemler için uygun bir yaklaşım olabilir. Bazı tam sayılı ve kombinatoryal problemlerin çözüm uzayı üstel (exponential) olarak artmaktadır. Bu problemlerin tam sayımlama (complete enumeration veya exhaustive search) ile çözülmesi olanaksızdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, bir OKDS tasarımının yanıtlaması gereken sorulardan biri değildir?

A
Modelin Kurulması
B
Problemin incelenmesi
C
Modelin çözülmesi
D
Personel planlama
E
Çözümün karar vericiye sunulması
13 numaralı soru için açıklama 
Bir OKDS’nin tasarımı, ele alınan problemin incelenmesi, modelinin kurulması, model parametrelerinin düzenlenmesi, modelle buluşturulması, modelin ve parametrelerinin güncellenmesi, modelin çözülmesi, çözümün karar vericiye sunulması, karar vericinin farklı model ve çözücülerle çalışabilmesi gibi bir dizi sorunun yanıtının verilmesini gerektirir.
Soru 14

Tam sayımlama ve kısmi sayımlamanın kabul edilebilir bir süre içinde çözüm bulamadığı problemlere uygulanan ve en iyi çözümü bulamamakla beraber yüksek-kalitede yani en iyiye yakınlığı tatmin edici düzeyde çözümler döndüren yaklaşımlar hangi yaklaşımlardır?

A
Tam Sayımlama
B
Kısmi Sayımlama
C
Yerel ve Bütünsel En iyi (Optimum)
D
Deterministik Arama
E
Sezgisel Yöntemler (Heuristics)
14 numaralı soru için açıklama 
Sezgisel Yöntemler (Heuristics): Tam sayımlama ve kısmi sayımlamanın kabul edilebilir bir süre içinde çözüm bulamadığı problemlere uygulanan ve en iyi çözümü bulamamakla beraber yüksek-kalitede yani en iyiye yakınlığı tatmin edici düzeyde çözümler döndüren yaklaşımlardır. Gezgin satıcı problemi için kullanılan en yakın komşu sezgiseli en iyi çözüme ortalama performansta %85 oranında yakınsayan basit sezgisel yöntemlere örnek olarak verilebilir. Daha genel amaçlı olan ve farklı problemlerde kullanılabilme özelliğine sahip sezgisel yöntemler meta-sezgisel yöntemler olarak anılmaktadır. Bunların en önemlileri; Evrimsel Algoritmalar, Genetik Programlama, Tabu Arama, Tavlama Benzetimi ve Karınca Kolonileri Optimizasyonu’dur.
Soru 15

Seçeneklerden hangisi bir işletmenin Optimizasyon-yönelimli Karar Destek Sisteminin(OKDS) kullanımını sağlayan bir durum değildir?

A
İşletmelerin kurumsal amaçları konusunda farklı departmanların anlayışlarının farklı olması ve bu farklı amaçlar açısından problemin analizine ve çözümün duyarlılığına ihtiyaç duyulması
B
Karar vericilerin öncelik ve tercihlerinin zamanla değişmesi
C
Rekabet karşısında işletmenin stratejik yönelimlerindeki değişimin kararlara yansıtılması
D
Modele yansıtılan gerçeklerin niceliksel ve niteliksel olması
E
Çözümlerin farklı varsayımlar altında duyarlılıklarının incelenmesi
15 numaralı soru için açıklama 
Bir işletmenin OKDS’den etkili bir şekilde yararlanabileceği bazı durumlar şunlardır: - İşletmelerin kurumsal amaçları konusunda farklı departmanların anlayışlarının farklı olması ve bu farklı amaçlar açısından problemin analizine ve çözümün duyarlılığına ihtiyaç duyulması, - Karar vericilerin öncelik ve tercihlerinin zamanla değişmesi, - Rekabet karşısında işletmenin stratejik yönelimlerindeki değişimin kararlara yansıtılması, - Modele yansıtılan gerçeklerin niceliksel olması; niteliksel gerçeklerin modellerde yer almaması veya son derece sınırlı yer bulması, - Çözümlerin farklı varsayımlar altında duyarlılıklarının incelenmesi, - Bazı bilgi ve parametrelerdeki belirsizliğin içerdiği riskin analizi, - Karar vericilerin kendi kararlarının geçerliliğini ve uygunluğunu görme arzusu, - Kontrol dışı etmenlerin veya rakiplerin olası hamlelerine karşı alternatif planların oluşturulması.
Soru 16

Seçeneklerden hangisi işletme analitiğinin en güçlü düzeyi olan karar analitiğinin taşıdığı bir anlam değildir?

A
Rekabet gücü
B
Deterministik arama
C
Karar problemlerinin karmaşıklığı
D
Kestirimci analitik
E
Betimsel analitik
16 numaralı soru için açıklama 
Karar analitiği, işletme analitiğinin en üst basamağında yer alır. Bunun üç yönlü anlamı vardır. 1. Rekabet gücüne katkısı: Bunlardan ilki yarattığı rekabet avantajı açısından ürettiği bilgilerin diğer analizlerden daha etkili olmasıdır. Bir kararın farklı senaryolara göre sonucunun hangi koşullar altında eniyi çözüme göre nerede konumlandığını görmek, modele yansıtılamayan diğer faktörler yönüyle de değerlendirme yapabilmek, karar kalitesi ve işletmecilik yeteneğine son derece olumlu yansımaktadır. 2. Karar problemlerinin karmaşıklığı: Karar analitiğinin en üst basamakta yer almasının bir diğer anlamı aslında bu tür analizlerin karmaşıklığıyla da yakından ilgilidir. Otomasyona uygun olmayan, karar vericinin yakın etkileşimini gerektiren analizler bu düzeyde yoğunlaşmıştır. Çözümlenmesi güç bazen imkânsız problemlerin sezgiler veya sezgisel yöntemlerle ele alınmasını da gerektiren problemler karar analitiğinin konusunu oluşturmaktadır. 3. Betimsel ve kestirimci analitiğin katkıları: Karar analitiğinin matematiksel ve benzetim modelleri, sezgisel yöntemler ve algoritmaları ancak kullandıkları veri, bilgi ve parametrelerin hassasiyeti, doğruluğu ve tamlığı oranında etkili olabilir. Betimsel analitik, işletme veritabanlarından yararlanarak söz konusu veri, bilgi ve parametreleri tedarik etmektedir. Bazı modeller ise tahmin ve kestirim değerlerinden yararlanmaktadır. Kestirimci analitik bu noktada karar analitiğinin gereksinim duyduğu parametrelere ilişkin kestirim değerlerini (beklenen talep, olasılık dağılımı vb.) sunarak sürece katkı sağlar. Karar analitiğinin başarısı betimsel ve kestirimci analitikte gelinen düzeyle yakından ilgilidir.
Soru 17

Basit LP'nin orijinal karşılığı olan ve doğrusal programlama problemlerinin çözümünde yaygın olarak kullanılan algoritmaya ne ad verilmektedir?

A
Simplex
B
Çözücü
C
Excel
D
Makro
E
VBA
17 numaralı soru için açıklama 
BasitLP’nin orijinal karşılığı Simplex LP olup Simpleks Algoritması denen ve doğrusal programlama problemlerini çözmekte kullanılan çok yaygın bir algoritmadır.
Soru 18

Hiç bir belirsizlik içermeyen problemlere ne ad verilmektedir?

A
Karar problemleri
B
Karar değişkeni
C
Stokastik problem
D
Bulanık problem
E
Deterministik problem
18 numaralı soru için açıklama 
Hiçbir belirsizlik içermeyen problemler belirgin (deterministik) problemler olarak tanımlanmaktadır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir karar analitiğinin gerçekleşmesi için aşılması gereken güçlüklerden biri değildir?

A
Problemlerinin modellenmesinde karşılaşılan güçlükler
B
İşlem tablolarının yöneticilere kolaylıkla yararlanabileceği çözümler sağlaması
C
Model için gerekli veri bulmada karşılaşılan güçlükler
D
Model çözümünde karşılaşılan güçlükler
E
Karar vericiyi analitikle buluşturacak etkili sistemlerin yokluğu
19 numaralı soru için açıklama 
Karar analitiğinin gerçekleşmesi ancak aşağıdaki güçlüklerin aşılmasıyla mümkün olabilir: - Optimizasyon problemlerinin modellenmesinde karşılaşılan güçlükler, - Modellerin çözülmesinde karşılaşılan güçlükler, - Model için gerekli verilerin bulunması ve modelle ilişkilendirilmesinde karşılaşılan güçlükler, - Modellerin manipülasyonunun analitik bir çevikliği olmaması, - Karar vericiyi analitikle buluşturacak etkili sistemlerin yokluğu.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektöründe müşterilerin kredi başvurusunu derecelendiren bir finansal analitik örneğinin sunduğu servislerden birisidir?

A
Kredi faiz maliyetini hesaplamak
B
Kredi talebini toplamak
C
Müşteriye yönelik istihbarat toplamak
D
Ödeme koşullarını belirlemek
E
Piyasa analizi yapmak
20 numaralı soru için açıklama 
Bankacılık sektöründen müşterilerin kredi başvurusunu derecelendiren bir finansal analitik örneği şu servisleri sunmaktadır: • Müşterinin kredi notunu hesaplamak, • Kredi isteğini otomatik olarak kabul veya reddetmek, • Müşteriye güvenle verilebilecek kredi üst limitini hesaplamak, • Verilecek kredi için uygun faiz oranı ve ödeme koşullarını belirlemek
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi görsel analitik araçların sunduğu olanaklardan birisidir?

A
Karmaşık soruların yanıtları ile analitik yöneticilerin yeteneklerini buluşturmak
B
Karar vericileri kullanımı kolay olan ve web üzerinden karşılıklı etkileşimli olarak gerçek verilerle buluşturmak
C
Kurum içi yardımlaşma ve dayanışma olanaklarını geliştirmek
D
Analizlerin çok daha kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak yönetici personelin iş yükünü azaltmak
E
Her türlü elektronik cihazdan yöneticiler arasında işletme içi bilgi paylaşım ve işbirliğini genişletmek
21 numaralı soru için açıklama 
Görsel analitik araçlarının sunduğu olanaklardan bazıları şunlardır: (i) Her düzeydeki karar vericileri veri keşfetme yöntemlerinden ve analitik olanaklardan yararlandırmak üzere, kullanımı kolay ve web üzerinden karşılıklı etkileşimli olarak gerçek verilerle buluşturmak, (ii) Karmaşık soruların yanıtları ile analitik çalışanların yeteneklerini buluşturmak, (iii) Her türlü elektronik cihazdan (tabletler, akıllı telefonlar ve amaca yönelik tüm sayısal ortamlar) erişilebilir ve gerçek verileri kullanan analitik araçlar üzerinden işletme içi bilgi paylaşımı ve işbirliğini genişletmek, (iv) Bilgi-işlem departmanlarından beklenen analizlerin çok daha kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlayarak bilgi-işlem personelinin iş yükünü azaltmak.
Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi kümelemede kullanılabilecek yöntemlerden birisi değildir?

A
Sezgisel yöntemler
B
Optimal yöntemler
C
Yapay sinir ağları
D
İstatistik dışı yöntemler
E
Genetik algoritmalar
22 numaralı soru için açıklama 
Kümelemede kullanılabilecek yöntemler aşağıdaki temel yöntemlerden bir veya birkaçının üzerine inşa edilmiş olabilir. • Sezgisel ve meta-sezgisel yöntemler, • İstatistiksel yöntemler (k-ortalamalar, k-medoids, k-mod vb) • Optimal yöntemler, • Yapay sinir ağları, • Bulanık mantık, • Genetik algoritmalar
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi işlevlerine göre analitik sistem türlerindendir?

A
Finansal analitik
B
Veri analitiği
C
Dijital analitik
D
Betimsel analitik
E
Metin analitiği
23 numaralı soru için açıklama 
Finansal analitik, veri analitiği, dijital analitik ve metin analitiği kullanım alanı ve amçlarına göre nalitik sistemler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte analitik sistemler, sundukları işlevlere göre betimsel (descriptive), tanısal (diagnostic), buluşsal (discovery), kestirimci (predictive) analitik ve karar (prescriptive) analitiği (bazen çözümsel analitik de denir) olarak beş ana başlıkta ele alınabilir. Dolayısıyla doğru cevap D'dir.
Soru 24

Karar destek sistemleriyle ilgili sunum yapma hazırlığında olan bir araştırmacı bilginin görselleştirmesinde özel amaçlı bazı grafikler kullanmak isterse aşağıdaki görselleştirme bileşenlerinden hangisini kullanması uygun olur?

A
Çubuk grafiği
B
Pasta grafiği
C
Dağılım grafiği
D
Kabarcık grafiği
E
Radar grafiği
24 numaralı soru için açıklama 
Görselleştirmede yararlanılan temel bileşenler arasında çizgi grafiği (line chart), çubuk grafiği (bar chart), pasta grafiği (pie chart), dağılım grafiği (scatter plot) ve kabarcık grafiği (bubble chart) ilk gelenlerdir. Özel amaçlı bazı grafikler arasında ise histogram (histogram), gantt diyagramı (gantt chart), pert diyagramı (pert chart), haritalar (maps), kurşun grafiği (bullet graphics), ısı haritaları (heat map), vurgu tablosu (highlight table), radar grafiği (radar graphics) ve ağaç haritası (tree map) sayılabilir. Dolayısıyla doğru cevap E'dir.
Soru 25

Pareto-optimal çözümler grafiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi grafiğin üzerine bir başlık ekleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır?

A
ActiveChart.SetSourceData Source
B
ActiveChart.ChartTitle.Text
C
ctiveChart.Axes(xlCategory).MinimumScale
D
ActiveChart.ChartArea.Left
E
Sheets(“Transport”).ChartObjects.Count
25 numaralı soru için açıklama 
??Z1-Z2 Pareto Grafigi” ifadesi grafiğin üzerine bir başlık eklemektedir. ActiveChart.ChartArea.Left = 0 ve ActiveChart.ChartArea.Top = 0 grafiğin, Excel ekranı üzerinde görüneceği konumu ayarlamaktadır. Dolayısıyla doğru cevap B'dir.
Soru 26

I. Analitik sistemler kurumsal olarak benimsenmiş ve akredidasyonu bulunan sistemlerdir.
II. Analitik sistemler karar analizine ileri analiz araçları ve entegre veri kaynakları olanaklarını ekler
III. Analitik sistemler yalnızca internet-merkezli veri kaynak ve veri akımlarından yararlanır
Analitik sistemler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
26 numaralı soru için açıklama 
Analitik sistemler, işletmedeki bir karar verici, karar problemi veya bir operasyona yönelik raporlama, analiz ve değerlendirme araçlarını, veri ambarı, veri marketi gibi kurumsal veri kaynaklarının olanakları ile birlikte ve/veya internetmerkezli veri kaynak ve veri akımlarından yararlanmak üzere tasarlanmış ve kurumsal olarak benimsenmiş sistemlerdir.
Soru 27

I. Yaygın olarak sorgular ve istatistiksel analizlerle ele alınabilen veri madenciliği problemleridir
II. Hangi veri setlerinin hangi yöntemlerle işleneceği bellidir
III. Karar vericinin tüm aşamalarda sistemle ilişkisinin bulunması zorunludur
IV. Çoğunlukla basit hipotez yönelimli veri madenciliği çalışmalarına yöneliktir
Yapılandırılmış veri madenciliği ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
27 numaralı soru için açıklama 
Yapılandırılmış veri madenciliği: Yaygın olarak sorgular ve istatistiksel analizlerle ele alınabilen veri madenciliği problemleridir. Hangi veri setlerinin hangi yöntemlerle işleneceği bellidir. Karar vericinin tasarım aşaması dışında sistemle ilişkisi yoktur. Betimleyici istatistikler, SQL sorguları, çevrimiçi analitik işleme (OLAP), korelasyon ve varyans analizi buna örnek olarak verilebilir. Süreç otomatikleştirilmeye uygun olarak tasarlanabilir. Ağırlıklı olarak nispeten basit hipotez yönelimli veri madenciliği çalışmalarına yöneliktir.
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal raporların amaçları arasında yer almaz?

A
Kurumsal bir belleğin oluşturulması
B
Bir konuda yetkililerin harekete geçirilmesi
C
Stok ihtiyacının takip edilmesi
D
Analiz sonuçlarının sunulması
E
Departmanların performanslarının takip edilmesi
28 numaralı soru için açıklama 
Raporların en yaygın kullanım amaçları arasında şunlar sayılabilir: - Tüm departmanların beklenen performansta çalıştığından emin olmak, - Durum bilgisi gereksinimini gidermek, - Analiz ve araştırmaların sonuçlarını sunmak, - Yetkilileri bir konuda harekete geçmeye ikna etmek, - Kurumsal bir bellek oluşturmak.
Soru 29

Aşağıdaki analitik sistemlerden hangisinin beceri düzeyi ve işletmeye katkısı daha yüksektir?

A
Kestirimci analitik
B
Tanısal analitik
C
Karar analitik
D
Buluşsal analitik
E
Betimleyici analitik
29 numaralı soru için açıklama 
Analitik sistemler, sundukları işlevlere göre betimsel (descriptive), tanısal (diagnostic), buluşsal (discovery), kestirimci (predictive) analitik ve karar (prescriptive) analitiği (bazen çözümsel analitik de denir) olarak beş ana başlıkta ele alınabilir. Bununla birlikte beceri düzeyi ve işletmeye katkısı en yüksek olan analitik sistem karar analitiğidir.
Soru 30

Aşağıdaki kurumsal raporlama sistem bileşenlerinin hangisinde verilerin kalite ve formata uygunluğu denetlenir ve düzenlenir?

A
Veri göçerimi
B
İşletme Kuralları
C
Güvence
D
Çevrimiçi kayıt işleme
E
Veri sunumu
30 numaralı soru için açıklama 
Kurumsal raporlama sistemlerinin bileşenleri, her işletme için farklılık göstermekle beraber en yaygın olanları şunlardır: Çevrimiçi kayıt işleme (online transaction processing-OLTP): İşletme faaliyetlerine ilişkin gerçek kayıtlarının anında kurumsal veri tabanlarına aktarılması ve saklanmasıdır. Kurumsal kaynak planlama sistemleri, POS (Point-of-Sale) sistemler, web sunucuları, RFID okuyucular OLTP örnekleridir. Veri sunumu: İşletme veri tabanlarından bilgileri raporlama sistemine aktarmakla yükümlü sistemdir. Veri göçerimi (extract, transform, load-ETL): Bu aşamada verilerin kalite ve formata uygunluğu denetlenir ve düzenlenir. Veri depolama (data storage): Veri ve metaverilerin (metadata) saklandığı yerdir. Bir işlem tablosu ortamı olabilmekle beraber genellikle bir veri ambarı veya veri marketi olarak kullanılan bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir. İşletme Kuralları (business logic): İşletme kayıtlarından performans göstergelerinin, kurumsal karnelerin ve gösterge panellerinin nasıl oluşturulacağına ilişkin işletme kurallarının bütünüdür. Yayınlama (publication): Raporların çoğaltılması ve dağıtılmasını içeren sistemdir. Güvence: Raporlama sistemi doğru bilginin, doğru yerde ve doğru zamanda olacağını garantilemelidir.
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi analitik sistemlerde kullanılan analiz araçlarından biri değildir?

A
Veri arama
B
Hesaplamalar
C
Akreditasyon
D
Göstergeler
E
Raporlama
31 numaralı soru için açıklama 
Analitik sistem; veri arama, göstergeler, hesaplama, görselleştirme, raporlama vb. analiz araçları ile geniş anlamıyla veri kaynaklarının olabildiğince kusursuz bir entegrasyonudur. Bununla birlikte kurumsal benimseme ve akreditasyon yönüyle kişisel karar destek ve karar analitiği sistemlerinden ayrılırlar fakat akreditasyon süreci analiz araçları kapsamında yer almamaktadır.
Soru 32

Karar destek sistemleriyle ilgili sunum yapma hazırlığında olan bir araştırmacı bilginin görselleştirmesinde özel amaçlı bazı grafikler kullanmak isterse aşağıdaki görselleştirme bileşenlerinden hangisini kullanması uygun olur?

A
Çubuk grafiği
B
Pasta grafiği
C
Dağılım grafiği
D
Kabarcık grafiği
E
Radar grafiği
32 numaralı soru için açıklama 
Görselleştirmede yararlanılan temel bileşenler arasında çizgi grafiği (line chart), çubuk grafiği (bar chart), pasta grafiği (pie chart), dağılım grafiği (scatter plot) ve kabarcık grafiği (bubble chart) ilk gelenlerdir. Özel amaçlı bazı grafikler arasında ise histogram (histogram), gantt diyagramı (gantt chart), pert diyagramı (pert chart), haritalar (maps), kurşun grafiği (bullet graphics), ısı haritaları (heat map), vurgu tablosu (highlight table), radar grafiği (radar graphics) ve ağaç haritası (tree map) sayılabilir. Dolayısıyla doğru cevap E'dir.
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi işlevlerine göre analitik sistem türlerindendir?

A
Finansal analitik
B
Veri analitiği
C
Dijital analitik
D
Betimsel analitik
E
Metin analitiği
33 numaralı soru için açıklama 
Finansal analitik, veri analitiği, dijital analitik ve metin analitiği kullanım alanı ve amçlarına göre nalitik sistemler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte analitik sistemler, sundukları işlevlere göre betimsel (descriptive), tanısal (diagnostic), buluşsal (discovery), kestirimci (predictive) analitik ve karar (prescriptive) analitiği (bazen çözümsel analitik de denir) olarak beş ana başlıkta ele alınabilir. Dolayısıyla doğru cevap D'dir.
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi yapılandırılmış veri madenciliğinin özelliklerinden değildir?

A
Hangi veri setlerinin hangi yöntemlerle işleneceği bellidir.
B
Doğru hipotezin kullanılması veri bilim insanının sorumluluğunda gerçekleştirilir.
C
Ağırlıklı olarak nispeten basit hipotez yönelimli veri madenciliği çalışmalarına yöneliktir.
D
Süreç otomatikleştirilmeye uygun olarak tasarlanabilir.
E
Karar vericinin tasarım aşaması dışında sistemle ilişkisi yoktur.
34 numaralı soru için açıklama 
Yapılandırılmış veri madenciliği yaygın olarak sorgular ve istatistiksel analizlerle ele alınabilen veri madenciliği problemleridir. Hangi veri setlerinin hangi yöntemlerle işleneceği bellidir. Karar vericinin tasarım aşaması dışında sistemle ilişkisi yoktur. Süreç otomatikleştirilmeye uygun olarak tasarlanabilir. Ağırlıklı olarak nispeten basit hipotez yönelimli veri madenciliği çalışmalarına yöneliktir. Bununla birlikte doğru hipotezin kullanılması karar verici veya veri bilim insanının sorumluluğunda gerçekleştirilmesi yapılandırılmamış veri madenciliğine özgü bir durumdur.
Soru 35

I. Veri erişimin işletme içi bileşeni bilgi süper otobanı da denen İnternet’tir
II. Nesnelerin İnterneti yalnızca verilere değil karmaşık durum ve yöntem bilgilerine erişime olanak tanır.
III. Analitik 3.0 işletmenin teknik, taktik ve stratejik kararlarının tümünde veri analizlerinden faydalanmayı zorunlu kılar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
35 numaralı soru için açıklama 
Veri erişiminin işletme içi ve dışı iki önemli bileşeni vardır. İşletme içindeki bileşen, veri ambarı (data warehouse) ve marketi (data mart) altyapısının ve anlayışının varlığıdır. İşletme dışındaki bileşen ise 1990’ların başında dönemin başkan yardımcısı Al Gore’un bilgi süper-otobanı (information superhighway bazen infobahn) olarak adlandırdığı, bugün beklentilerin çok ötesinde gelişme göstermiş olan İnternet’tir.
Soru 36

I. Analitik sistemler kurumsal olarak benimsenmiş ve akredidasyonu bulunan sistemlerdir.
II. Analitik sistemler karar analizine ileri analiz araçları ve entegre veri kaynakları olanaklarını ekler
III. Analitik sistemler yalnızca internet-merkezli veri kaynak ve veri akımlarından yararlanır
nalitik sistemler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
36 numaralı soru için açıklama 
Analitik sistemler, işletmedeki bir karar verici, karar problemi veya bir operasyona yönelik raporlama, analiz ve değerlendirme araçlarını, veri ambarı, veri marketi gibi kurumsal veri kaynaklarının olanakları ile birlikte ve/veya internet-merkezli veri kaynak ve veri akımlarından yararlanmak üzere tasarlanmış ve kurumsal olarak benimsenmiş sistemlerdir.
Soru 37

Karar ağacı algoritmasıyla ilgili bilgi vermek isteyen bir uzmanın aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması uygun olmaz?

A
Ağacın her ara düğümü bir ayrışma noktasıdır.
B
Bu yaklaşımda amaç tüm alt kümelerin entropilerinin bir olduğu alt ağaçlar yaratmaktır.
C
Başlangıç aşamasında bir kök düğüm oluşturulur ve bir ayrışma özelliği seçilir.
D
Bir eğitim setini özyinelemeli olarak her bir bölüm yalnızca bir sınıf içerecek şekilde bölmek ana fikirdir.
E
Başlangıç ağaç oluşturulduktan sonra doğruluğu arttırmak üzere budama da yapılabilir.
37 numaralı soru için açıklama 
Karar ağaçları sınıflandırma yaparken öznitelikleri (attributes) değerlendirirler. Karar ağaçlarının ana fikri, bir eğitim setini özyinelemeli olarak her bir bölüm yalnızca bir sınıf içerecek şekilde bölmektir. Başlangıç aşamasında bir kök düğüm oluşturulur ve bir ayrışma özelliği seçilir. Ağacın her ara düğümü bir ayrışma noktasıdır. Başlangıç ağaç oluşturulduktan sonra doğruluğu arttırmak üzere budama da yapılabilir. Bununla birlikte bu yaklaşımın amacı tüm alt kümelerin entropilerinin sıfır olduğu alt ağaçlar yaratmaktır.
SONUÇLAR
37 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x