Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı

Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ için doğrudur?

A
Uzman sistemler, yapay zekâ ile ilgili çalışmalardan biri değildir.
B
Yapay zekânın insan zekâsından üstün olması mümkün değildir.
C
Sembolik bilgi işlemeye değil sayısal bilgi işlemeye dayalıdır.
D
Yapay zekâ, algoritmik problem çözme yöntemidir.
E
YZ sistemleri, sembolik girdi ve gösterimlerle çalışmak zorundadır.
1 numaralı soru için açıklama 
İnsan zekâsı, insanların duyusal deneyimlerini doğrudan kullanmasını ve onlardan yararlanmasını mümkün kılmaktadır. Buna karşın YZ sistemleri, sembolik girdi ve gösterimlerle çalışmak zorundadır.
Soru 2

Bulanık Mantığın tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Dar bir problem alanında uzmanbilgisini kullanarak problem çözmeye yönelik bir bilgi sistemidir
B
Günlük dildeki ifadelere de matematiksel işlemler uygulanabilmesinin yolunu açan bir bilim dalıdır.
C
Bir dilden diğerine kelime ve cümleleri çevirmek için bilgisayar programlarının kullanımını inceleyen bir çalışmayı ifade eder.
D
Konuşulan dilin, bir bilgisayar tarafından anlaşılması ve konuşma sesinin tanınmasıdır.
E
Bilgisayar komutları yerine, kişinin kendi ana dili ile arayüz etkileşime girmesidir.
2 numaralı soru için açıklama 
Bulanık Mantık,günlük dildeki ifadelere de matematiksel işlemler uygulanabilmesinin yolunu açan bir bilim dalıdır.
Soru 3

Yöntembilgisi yönetimi; işletmelerin sahip olacağı teknolojik bir çözüm değil, işletmenin benimsediği bir yöntemdir.
Aşağıdakilerden hangisi YY’nin yaşama geçirilmesinde yararlanılacak teknolojidir?

A
Kurumsal Dedikodu
B
İş Birliği Teknolojisi
C
İletişimin Tek Yönlü Olması
D
Düzenli Yazışma
E
Erişimin Engellenmesi
3 numaralı soru için açıklama 
Yöntembilgisi yönetimi; işletmelerin sahip olacağı teknolojik bir çözüm değil, işletmenin benimsediği bir yöntemdir. Buna rağmen teknolojik çözümlerin niteliği YY’nin başarısını etkiler. YY’nin yaşama geçirilmesinde yararlanılacak üç temel teknoloji vardır. Bunlar: 1. İletişim teknolojileri, 2. İşbirliği teknolojileri, 3. Depolama ve erişim teknolojileri.
Soru 4

Bir kurumun; politika, strateji, taktik, teknik ve yönergelerini etkileme potansiyeli olan yeni bilgi ve içgörülerin geliştirilebilmesi ne olarak adlandırılır?

A
Kurumsal Öğrenme
B
Kişisel Öğrenme
C
Yapay Zeka
D
Mutasyon
E
Stratejik Öğrenme
4 numaralı soru için açıklama 
Bir kurumun; politika, strateji, taktik, teknik ve yönergelerini etkileme potansiyeli olan yeni bilgi ve içgörülerin geliştirilebilmesine kurumsal öğrenme denir. s 199
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi uzmanların bazı temel özellikleri arasında değildir?

A
Gereğinde kurallara uymama
B
Deneyimlerden öğrenme
C
Çabuk ve doğru problem çözme
D
Etkili iletişim ve tanınırlık
E
Problemi tanıma ve modelleme
5 numaralı soru için açıklama 
Uzmanların bazı özellikleri şunlardır: 1. Problemi tanıma ve modelleme, 2. Çabuk ve doğru problem çözme, 3. Bir çözümü açıklama, 4. Deneyimlerden öğrenme, 5. Yöntembilgisini yeniden yapılandırabilme, 6. Gereğinde kurallara uymama, 7. İlişki kurabilme, 8. Bilmediğini bilme.
Soru 6

Uzmanbilgisi, Sembolik Akıl Yürütme, Derin yöntembilgisi, Kendini bilme gibi özellikleri olan sistemler ne olarak adlandırılır.

A
Uzman Sistemler
B
Yapay Sistemler
C
Doğal Sistemler
D
Depolayıcı Sistemler
E
Algoritmik Sistemler
6 numaralı soru için açıklama 
Uzmanlık eğitim, okuma ve deneyimle edinilir ve pratikle geliştirilebilir. Bir uzman sistemin taşıması gereken özelliklerden bazıları şunlardır: 1. Uzmanbilgisi 2. Sembolik akıl yürütme 3. Derin yöntembilgisi (deep knowledge) 4. Kendini bilme (self-knowledge)
Soru 7

I. Kalıcı olma
II. Belgelendirilebilirlik
III. Tutarlılık
IV. Düşük Maliyet
V. Yaygınlaştırılabilirlik
Yukarıdakilerden hangileri yapay zekanın insan zekasından üstün olduğu özelliklerdendir?

A
I, II, III, IV
B
I, III, IV, V
C
II, III, IV, V
D
I, II, IV, V
E
I, II, III, IV, V
7 numaralı soru için açıklama 
Yapay zekanın (YZ) sahip olduğu önemli üstünlükler şunlardır: Kalıcı olma: İnsan zekâsı doğar, gelişir, yaşar ve ölür. Buna karşın YZ, üzerine inşa edildiği bilgisayar sistemleri ve programları varolduğu sürece kalıcıdır. Çoğaltma ve yaygınlaştırma kolaylığı: İnsan zekâsı, eğitim ve usta-çırak ilişkisi gibi yöntemlerle kopyalanabilir ve çoğaltılabilir. Bu yöntemler, uzun bir tecrübe kazanım süreci de gerektirir. Nitekim aynı sebeple uzman insan sayısının arttırılması zor ve yavaştır. Buna karşın bir bilgisayar sisteminde düzenlenmiş yöntembilgisi, o bilgisayardan herhangi bir bilgisayara kolaylıkla kopyalanabilir ve eksiksiz çoğaltılabilir. Düşük maliyet: YZ’nin taşınabilme ve paylaşılabilmesindeki kolaylıklar, yararlanma maliyetini hızla düşürmektedir. İnsanların sunduğu uzmanlık hizmetleri genellikle pahalıdır. Örneğin, uzman bir doktorun muayene ve tedavi ücreti takdir edilen uzmanlık düzeyi ile orantılıdır. Bir doktorun eriştiği uzmanlık düzeyine gelmesi on yıllarla ölçülür. Sözkonusu sürenin doktorun hizmetine maliyet olarak yansıması kaçınılmazdır. Tutarlılık: İnsanın zihinsel performansı hep aynı düzeyde olmaz. Aynı probleme farklı günlerde farklı tepkiler vermesi bilinen bir durumdur. Bu durum, insanların yaptıkları işlerde tutarsız olabilmelerine neden olur. YZ, bir bilgisayar yazılımı olduğu için aynı koşullar altında tutarlılığını değiştirmez. Belgelendirilebilirlik: YZ’nin kararları açıklanabilir ve dolayısı ile belgelendirilebilir. İnsan zekâsının kayıt altına alınması zordur. Örneğin bir insan, karar verebilir ama karar sürecindeki adım ve varsayımlarını daha sonra açıklaması zordur. Hız: YZ, belirli işleri insandan çok daha hızlı bir şekilde tamamlayabilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir uzman sistemin taşıması gereken özelliklerden değildir?

A
Uzmanbilgisi
B
Sembolik akıl yürütme
C
Derin yöntembilgisi
D
Kendini bilme
E
Çalışma belleği
8 numaralı soru için açıklama 
Bir uzman sistemin (US) taşıması gereken özelliklerden bazıları şunlardır: Uzmanbilgisi: Bir US’nin uzmanbilgisi içermesi gerekir. Uzmanların farklı konulardaki görüşlerini içermesi halinde çelişki çözümleme (con ict resolution) yeteneği olmalıdır. Sembolik akıl yürütme: US’nin özelliği; matematiksel işlemler değil, sembolik akıl yürütme yapabilmesidir. Mevcut bulgulardan sonuçlara gidebilmeli (ileri doğru akıl yürütme) veya sonuçlardan sebepleri bulabilmelidir (geriye doğru akıl yürütme). Derin yöntembilgisi (deep knowledge): Bir US’nin içerdiği bilgi uzman olmayanların bilemeyeceği derinlikte veya karmaşıklıkta olmalıdır. Kendini bilme (self-knowledge): US akıl yürütme ve sonuç çıkarma sürecini takip edebilmeli ve verdiği kararları açıklayabilmelidir. US, kendi uygulamalarından öğrenebilmelidir.
Soru 9

Bir populasyon içindeki bireylerin bulundukları ortama uyum sağlama yetenekleri ile orantılı olarak çoğalma şansı bulmaları (seçim), sahip oldukları genetik materyalin (genotype) dolayısı ile özelliklerinin (phenotype) populasyonda yaygınlaşmasını sağlar. yaklaşımı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A
Genetik Gösterim
B
Evrimleşme Düşüncesi
C
Meta-sezgisel yöntemler
D
Permütasyon Gösteriminde Çaprazlama
E
Permütasyon Gösteriminde Mutasyon
9 numaralı soru için açıklama 
Evrimleşme, Darwin’in doğal seleksiyon ile türlerin adaptasyonu görüşüne ve modern genetik biliminin çaprazlama (crossover) ve mutasyon (mutation) anlayışına dayanmaktadır. Bir populasyon içindeki bireylerin bulundukları ortama uyum sağlama yetenekleri ile orantılı olarak çoğalma şansı bulmaları (seçim), sahip oldukları genetik materyalin (genotype) dolayısı ile özelliklerinin (phenotype) populasyonda yaygınlaşmasını sağlar. Populasyon içindeki bireylerin evliliğinin (eşleşme ve çaprazlama), bu anlamda seçilmiş bireylerin sahip oldukları özelliklerinin değiş-tokuş edilerek, uyum değeri daha yüksek ve seçilmiş genetik özelliklerle donanmış yeni bireylerin populasyona katılması ile sonuçlanır. Populasyonda bireyler tarafından hiçbir zaman temsil edilme şansı bulamayan veya seçim ve çaprazlama ile izleyen populasyonlarda kaybolan genetik özelliklerin katkısını sağlamak mutasyonun işlevidir. Çözümlerin problem değişkenlerinin bir listesi olduğu ve genler ve genlerden oluşan kromozomlarla temsil edilmesine fırsat verdiği düşünüldüğünde mutasyon, genler veya kromozomlar üzerinde uygulanabilir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi veri kümesindeki örnekleri bulmak amacıyla doğal evrim sürecinin benzetimini yapmak için bilgisayarları kullanan akıllı bir yöntemdir?

A
Karşılıklı yer değiştirme mutasyonu
B
Genetik operatörler
C
Genetik algoritmalar
D
İterasyon
E
Konum tabanlı çaprazlama
10 numaralı soru için açıklama 
Genetik algoritmalar, veri kümesindeki örnekleri bulmak için doğal evrim sürecinin benzetimini yapmak için bilgisayarları kullanan akıllı bir yöntemdir. Belirli bir problem için çözüm, kromozom olarak temsil edilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yapay zekâ için doğrudur?

A
Uzman sistemler, yapay zekâ ile ilgili çalışmalardan biri değildir.
B
Yapay zekânın insan zekâsından üstün olması mümkün değildir.
C
Sembolik bilgi işlemeye değil sayısal bilgi işlemeye dayalıdır.
D
Yapay zekâ, algoritmik problem çözme yöntemidir.
E
YZ sistemleri, sembolik girdi ve gösterimlerle çalışmak zorundadır.
11 numaralı soru için açıklama 
İnsan zekâsı, insanların duyusal deneyimlerini doğrudan kullanmasını ve onlardan yararlanmasını mümkün kılmaktadır. Buna karşın YZ sistemleri, sembolik girdi ve gösterimlerle çalışmak zorundadır.
Soru 12

Yapay zekâ uygulama alanlarından hangisi kamera gibi algılayıcılarından alınan dijital görsel bilgilerin karar süreçlerinde kullanılabilmesine yönelik çabaların bütünü oluşturmaktadır?

A
Konuşma Anlama
B
Doğal Dil İşleme
C
Görsel Tanıma
D
Robotik ve Duyusal Sistemler
E
Zeki Bilgisayar Destekli Eğitim
12 numaralı soru için açıklama 
Görsel tanıma, kamera gibi algılayıcılarından alınan dijital görsel bilgilerin karar süreçlerinde kullanılabilmesine yönelik çabaların bütünüdür.
Soru 13

İnsanların iş yaparken kullandıkları bilgiler hangi zekânın ürünüdür?

A
Karşılaştırılmalı Zekâ
B
Öğrenilmiş Zekâ
C
Yapay Zekâ
D
Doğal Zekâ
E
Kavram zekâsı
13 numaralı soru için açıklama 
İnsanların iş yaparken kullandıkları bilgiler doğal zekânın (natural intelligence) veya insan zekâsının (human intelligence) çıktıları olup eyleme dönüştüğünde, aynı zamanda bir şekilde kaydedilebilme olasılığı da yaratılmaktadır.
Soru 14

Kurumsal yöntem bilgisinin elektronik metin belgeleri şeklinde anlamlı belgelerin saklandığı ve erişildiği bir ortamı ifade eden kavram hangisidir?

A
Veri
B
Dosyalama
C
Yöntem bilgisi dolabı
D
Kataloglama
E
Bilgisayar Kaydı
14 numaralı soru için açıklama 
Yöntem bilgisi dolabı, kurumsal yöntem bilgisinin elektronik metin belgeleri şeklinde biriktirilmesidir. Yönergeler ve yazışmaların bazıları yöntem bilgisi dolabında saklanmalıdır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kromozomların uyum değerlerinin hesaplandığı genetik algoritmanın adımlarındandır?

A
Başlatma
B
Değerlendirme
C
Seçim ve kopyalama
D
Çaprazlama
E
Durma
15 numaralı soru için açıklama 
Genetik Algoritmanın Adımları A.1 Başlatma: Belirli bir sayıda rassal kromozomlardan bir popülasyon oluştur. En fazla koşulacak iterasyon (jenerasyon) sayısını belirle. A.2 Değerlendirme: Kromozomların uyum değerlerini hesapla. A.3 Durma: En fazla koşulacak iterasyon sayısı aşıldı ise dur. Aksi halde A.4’e git. A.4 Seçim ve kopyalama: Kromozomlardan incelemeye değer olmayanları sil. Mevcut kromozomlardan katkısının daha fazla olacağı düşünülenlerin kopyalarını türet. A.5 Çaprazlama: Mevcut çözümlerin kendi aralarında eşleştirilmesine ve bazı parçalarını birbirlerine aktararak daha iyi çözümlerin oluşmasına zemin hazırla. A.6 Mutasyon: Kromozomda rassal değişiklikler yaparak daha iyi özelliklerin dolayısı ile daha iyi çözümlerin keşfedilmesine fırsat ver. A.2’ye dön.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi uzmanların bazı temel özellikleri arasında değildir?

A
Gereğinde kurallara uymama
B
Deneyimlerden öğrenme
C
Çabuk ve doğru problem çözme
D
Etkili iletişim ve tanınırlık
E
Problemi tanıma ve modelleme
16 numaralı soru için açıklama 
Uzmanların bazı özellikleri şunlardır: 1. Problemi tanıma ve modelleme, 2. Çabuk ve doğru problem çözme, 3. Bir çözümü açıklama, 4. Deneyimlerden öğrenme, 5. Yöntembilgisini yeniden yapılandırabilme, 6. Gereğinde kurallara uymama, 7. İlişki kurabilme, 8. Bilmediğini bilme.
Soru 17

İnsan beyninin çalışma prensiplerinden yararlanan ve beyindeki sinirsel yapıyı taklit ederek problemleri çözmeyi amaçlayan yöntemler, sinirsel hesaplama (neural computing) olarak adlandırılır. Temel işleme ünitesi nörondur. Bir dizi nöron, katmanlar (layers) halinde gruplanır ve birbirlerine bağlanır.
Aşağıdakilerden hangisi beynin bu basitleştirilmiş modelini yapay zekâ bağlamında tanımlamaktadır?

A
Zeki Bilgisayar Destekli Eğitim
B
Akıllı Erkinler
C
Otomatik Tercüme
D
Yapay Sinir Ağları
E
Bulanık Mantık
17 numaralı soru için açıklama 
İnsan beyninin çalışma prensiplerinden yararlanan ve beyindeki sinirsel yapıyı taklit ederek problemleri çözmeyi amaçlayan yöntemler, sinirsel hesaplama (neural computing) olarak adlandırılır. Temel işleme ünitesi nörondur. Bir dizi nöron, katmanlar (layers) halinde gruplanır ve birbirlerine bağlanır. Beynin bu basitleştirilmiş modeline yapay sinir ağı denir. Yapay sinir ağı oluşturulurken, girdiler ve çıktılar için girdi ve çıktı katmanları tanımlanır. Ayrıca bu iki katman arasında ara veya gizli katmanlar kullanılabilir.
Soru 18

Bir kurumun öğrenen bir kurum olup olmadığını anlamanın yolu aşağıdaki koşulların hangisinde yanlış verilmiştir?

A
Tüm faaliyetleri zaman damgalama
B
Problemleri sistemli bir şekilde çözme
C
Problem çözmede yaratıcı olmak
D
Geçmiş deneyimlerinden öğrenme
E
Diğer işletmelerin en iyi uygulamalarından yararlanma
18 numaralı soru için açıklama 
Bir kurumun öğrenen bir kurum olup olmadığını anlamanın yolu aşağıdaki koşulların gözlenmesidir. 1. Problemleri sistemli bir şekilde çözme, 2. Problem çözmede yaratıcı olmak, 3. Geçmiş deneyimlerinden öğrenme, Şekil 8.3 Moodle’ın yöntem bilgisi oluşturma, depolama ve paylaşım olanaklarından bazıları 200 Karar Destek Sistemleri 4. Diğer işletmelerin en iyi uygulamalarından yararlanma, 5. Bilgilerin kurumsal zeminde aktarılmasını hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirme.
Soru 19

Bulanık Mantığın tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Dar bir problem alanında uzman bilgisini kullanarak problem çözmeye yönelik bir bilgi sistemidir
B
Günlük dildeki ifadelere de matematiksel işlemler uygulanabilmesinin yolunu açan bir bilim dalıdır.
C
Bir dilden diğerine kelime ve cümleleri çevirmek için bilgisayar programlarının kullanımını inceleyen bir çalışmayı ifade eder.
D
Konuşulan dilin, bir bilgisayar tarafından anlaşılması ve konuşma sesinin tanınmasıdır.
E
Bilgisayar komutları yerine, kişinin kendi ana dili ile ara yüz etkileşime girmesidir.
19 numaralı soru için açıklama 
Bulanık Mantık,günlük dildeki ifadelere de matematiksel işlemler uygulanabilmesinin yolunu açan bir bilim dalıdır.
Soru 20

Model ve veriden yararlanarak karar vericilerin akıl yürütme sürecine katkı sağlayan sisteme ne ad verilir?

A
Rutin Sistemler
B
Algoritma Sistemleri
C
Yapay Zekâ Sistemleri
D
Yönetim Bilgi Sistemleri
E
Karar Destek Sistemleri
20 numaralı soru için açıklama 
Karar destek sistemleri; model ve veriden yararlanarak karar vericilerin akıl yürütme sürecine katkı sağlar. Hangi modelin hangi verilerle çalıştırılarak karara yönelik ne tür bilgi türetilmesi gerektiği, türetilen veri ve bilgilerin hangi değerlendirmeleri tetiklemekle sonuçlanacağı karar vericinin yargısına bırakılmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x