Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Karar Destek Sistemleri 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yönetsel amaçlar doğrultusunda seçeneklerin oluşturulmasını, anahtar başarım ölçütlerine göre değerlendirilmesini ve
her bir seçeneğin ölçülebilen bütünleşik faydalarından hareketle amaca en uygun olan seçeneğin belirlenmesini gerektiren
karara ne ad verilir?

A
Yönetsel karar
B
Akılcı karar
C
Bilinçli karar
D
Öngörüsel karar
E
Tepkisel karar
1 numaralı soru için açıklama 
Yönetsel amaçlar doğrultusunda seçeneklerin oluşturulmasını, anahtar başarım ölçütlerine göre değerlendirilmesini ve her bir seçeneğin ölçülebilen bütünleşik faydalarından hareketle amaca en uygun olan seçeneğin belirlenmesini gerektiren karara akılcı karar denilmektedir.
Soru 2

Grup çalışmaları için gerekli işbirliği ve iletişim teknolojilerini sunan sistemlere ne ad verilir?

A
Belge-yönelimli KDS
B
Veri-yönelimli KDS
C
Model-yönelimli KDS
D
İletişim-yönelimli ve grup KDS
E
Yöntem bilgisi-yönelimli KDS
2 numaralı soru için açıklama 
Grup çalışmaları için gerekli işbirliği ve iletişim teknolojilerini sunan sistemlere iletişim yönelimli ve grup KDS denir.
Soru 3

İnsanın akıl yürütmesine uygun kuralları geçerli durum bilgileri ile işleme ve yorumlama yeteneğine sahip bilgi sistemlerine ne ad verilir?

A
Ofis otomasyon sistemleri
B
Kişisel bilgi sistemleri
C
Üst yönetim bilgi sistemleri
D
Kayıt işleme sistemleri
E
Uzman sistemler
3 numaralı soru için açıklama 
İnsanın akıl yürütmesine uygun kuralları geçerli durum bilgileri ile işleme ve yorumlama yeteneğine sahip bilgi sistemlerine uzman sistemler denilir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tümüyle karar vericinin yargısına bırakılmış problemlerdir?

A
Yapılandırılmamış problemler
B
Yapılandırılmış problemler
C
Kısmi yapılandırılmış problemler
D
Yarı yapılandırılmış problemler
E
Parçalı yapılandırılmış problemler
4 numaralı soru için açıklama 
Yapılandırılmamış problemler tümüyle karar vericinin yargısına bırakılmış problemlerdir.
Soru 5

Aşağıdaki terimlerden hangisi bir kararın kalitesini arttırmak üzere geliştirilmiş, bir karara veya karar vericiye ve onun beklentilerine göre yapılandırılmış bilgi sistemlerini ifade etmek için kullanılır?

A
Diyalog yönetimi modülü
B
Ar-Ge planlama
C
Muhasebe
D
Finansal Yönetim
E
Karar destek sistemleri
5 numaralı soru için açıklama 
Karar destek sistemleri, şemsiye bir terimdir. Bir kararın kalitesini arttırmak üzere geliştirilmiş, bir karara veya karar vericiye ve onun beklentilerine göre yapılandırılmış bilgi sistemlerini ifade etmek için kullanılır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı karar vericinin özelliklerinden birisi değildir?

A
Kurallara sıkı sıkıya bağlıdır
B
Geleceği öngörür
C
Başarı yönelimlidir
D
İnsancıl ve sanatçıdır
E
Geniş açıdan bakabilir
6 numaralı soru için açıklama 
Yaratıcı karar vericinin özellikleri şu şekildedir: başarı yönelimli, geniş açıdan bakabilen, yenilikçi, insancıl ve sanatçı, düzenli olarak yeni fikirler yaratma, geleceği öngören, fikir adamı.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi problemle yöneticiler arasındaki mesafeyi kısaltarak daha etkin ve çevik çözümlerin önünü açmıştır?

A
Dağıtık karar verebilme
B
Azaltılmış hiyerarşik derinlik
C
Yöntem bilgisi gerektiren işlerdeki artış
D
Güç karar problemleri
E
Karara ilişkin model
7 numaralı soru için açıklama 
Azaltılmış hiyerarşik derinlik, problemle yöneticiler arasındaki mesafeyi kısaltarak daha etkin ve çevik çözümlerin önünü açmıştır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik derinliğin azaltılabilmesi için kazanılması gereken bir kurumsal özelliktir?

A
Azaltılmış hiyerarşik derinlik
B
Dağıtık karar verme
C
Yöntem bilgisi gerektiren işlerdeki artış
D
Artırılmış hiyerarşik derinlik
E
Güç karar problemleri
8 numaralı soru için açıklama 
Dağıtık karar verebilme, hiyerarşik derinliğin azaltılabilmesi için kazanılması gereken bir kurumsal özelliktir. Problemin kaynağına en yakın kişilerin karar süreçlerine katkı yapabilmesine olanak sağlar.
Soru 9

Aşağıda karar verici profillerinin genel özellik ve önceliklerinden hangisi doğrudur?

A
ANALİZCİ (Analiz-merkezli)-Düzenli olarak yeni fikirler yaratma
B
ANALİZCİ (Analiz-merkezli)- Empati yeteneği gelişmiş
C
YARATICI (Düşünce-merkezli)-Problem çözmekten hoşlanma
D
YARATICI (Düşünce-merkezli)- Atak ve aktif yaratılışa sahip
E
OTORİTER (Kural-merkezli)- Kurallara sıkı sıkıya bağlı
9 numaralı soru için açıklama 
ANALİZCİ (Analiz-merkezli) - Problem çözmekten hoşlanma - Optimal peşindi koşma - Denetim üzerine yönelme - Büyük hacimde verilerle çalışma - Çeşitlilikten hoşlanma - Yenilikçi - Analize büyük önem verme YARATICI (Düşünce-merkezli) - Başarı yönelimli - Geniş açıdan bakabilen - Yenilikçi - İnsancıl ve sanatçı - Düzenli olarak yeni fikirler yaratma - Geleceği öngören - “Fikir Adamı” OTORİTER (Kural-merkezli) - Sonuca bakar - Atak ve aktif yaratılışa sahip - Hızla reaksiyon veren - Kurallara sıkı sıkıya bağlı - Sezgilerine güvenen - Sözlü iletişim kullanan İNSANCIL (Davranış-merkezli) - Destekleyici ve ikna edici - Empati yeteneği gelişmiş - İyi bir iletişimci - Toplantıları tercih eden - Analizlerinde veri kullanımı az - “Halk Adamı”
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yöneticileri, bilişsel sınırlarının ötesine geçirecek yollardan biridir?

A
Karar verme sürecini yavaşlatmak.
B
Uygun karar yöntemlerini kullanmak
C
Olası her çözüm yolunu tek tek denemek.
D
Teknoloji yerine geleneksel yöntemleri kullanmak.
E
Zaman planı yapıp sınırlamamak.
10 numaralı soru için açıklama 
Yöneticileri, bilişsel sınırlarının ötesine geçirecek yollardan ikisi şunlardır: i. Uygun karar yöntemlerini kullanmak, ii. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanmak.
Soru 11

İlk amacı en büyükleme ikinci amacı en küçükleme olan iki amaçlı bir problem için elde edilen çözümlerin amaç fonksiyonu değerleri olan (z1,z2) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
(15,4) (10,6)'ya baskındır
B
(7,6) (8,9)'a baskındır
C
(9,2) (10,1)'e baskındır
D
(10,0) ve (7,1) birbirine baskın değildir
E
(7,3) (6,1)'e baskındır
11 numaralı soru için açıklama 
İlk amaç en büyükleme olduğu için ve 15>10 olduğundan, ikinci amaç en küçükleme olduğu için ve 4<6 olduğundan (15,4) (10,6)'ya baskındır.
Soru 12

Hedef programlamada kesin olarak sağlanması gereken kısıtlara ne ad verilir?

A
Esnek kısıt
B
Sapma kısıtı
C
Kırılgan kısıt
D
Hedef kısıtı
E
Karar kısıtı
12 numaralı soru için açıklama 
Hedef programlamada kesin olarak sağlanması gereken kısıtlara kırılgan kısıt denilir.
Soru 13

Bir A ürününün toplam haftalık üretim adedinin 1200 olması hedeflenmektedir. Buna ilişkin yazılabilecek amaç fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
enk z= s2-
B
enk z= s2+
C
enb z= s2-
D
enb z= s2+
E
enk z= (s2-)-(s2+)
13 numaralı soru için açıklama 
Hedef tam olarak belli bir değerin üzerine çıkmak ise hedef kısıtı = olarak tanımlanır ve ne s2+ değişkeninin ne de s2- değişkeninin pozitif değer alması istenmez. Amaç fonksiyonu ise enk z= (s2-)-(s2+) şeklinde oluşturulur.
Soru 14

İlk iki amacın (f1 ve f2) en küçükleme son iki amacın (f3 ve f4) en büyükleme olduğu dört amaçlı problemde w1 birinci, w2 ikinci, w3 üçüncü ve w4 ise dördüncü ağırlığını göstermektedir.
Buna göre ağırlıklı toplam amaç birleştirme yöntemi uygulandığında oluşacak amaç fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
enkz= w1f1+ w2f2+ w3f3+ w4f4
B
enkz= w1f1+ w2f2- w3f3- w4f4
C
enkz= w1f1+ w2f2 -w3f3+w4f4
D
enkz= w1f1- w2f2 -w3f3- w4f4
E
enkz=-w1f1-w2f2+w3f3+w4f4
14 numaralı soru için açıklama 
İlk iki amaç en küçükleme olduğundan amaç fonksiyonu amaç fonksiyonu enkz=w1f1+ w2f2 biçiminde yazılır. Son iki amaç ise en büyükleme olduğundan amaç fonksiyonu enkz=-w3f3-w4f4 şeklinde olur. Ağırlıklı toplam amaç birleştirme yöntemi uygulandığında amaç fonksiyonu enkz= w1f1+ w2f2- w3f3- w4f4 biçiminde yazılır.
Soru 15

6x2 + 7x3<=30 kısıtının LINGO formatında yazımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
6x2 + 7x3<=30
B
6*x2+7*x3=30
C
6x2+7*x3<=30
D
6*x2+7x3<30
E
6*x2+7*x3<=30
15 numaralı soru için açıklama 
6x2+7x3<=30 kısıtının LINGO formatında yazımı 6*x2+7*x3<=30 şeklinde olur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı sayıda seçenek arasından en uygununun belirlenmesine çalışıldığı ve en uygun seçeneği belirlemekte kullanılacak ölçüt sayısının birden fazla olduğu problem türüdür?

A
Yapılandırılmamış problem
B
Çok ölçütlü karar problemi
C
Çok bilinmeyenli problem
D
Yarı yapılandırılmış problem
E
Çok amaçlı problem
16 numaralı soru için açıklama 
Çok ölçütlü karar probleminde, sınırlı sayıda seçenek arasından en uygununun belirlenmesine çalışılmaktadır ve en uygun seçeneği belirlemekte kullanılacak ölçüt sayısı birden fazladır.
Soru 17

“Topluluktaki bireylerin tamamı dikkate alındığında, ekonomik olarak en iyi nokta, topluluktaki her hangi bir bireyin tatmin düzeyini, diğerlerinin tatmin düzeyini bozmadan çok az da olsa artırmanın mümkün olmadığı noktadır.” yukarıda yer alan ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?

A
İdeal çözüm
B
TOPSIS
C
Pareto-Eniyi
D
Ağırlıklı hedef programlama
E
Öncelikli hedef programlama
17 numaralı soru için açıklama 
Çok ölçütlü karar problemleri için Pareto-En iyi tanımı ilk olarak 1906 yılında Pareto tarafından izleyen şekilde verilmiştir. “Topluluktaki bireylerin tamamı dikkate alındığında, ekonomik olarak en iyi nokta, topluluktaki her hangi bir bireyin tatmin düzeyini, diğerlerinin tatmin düzeyini bozmadan çok az da olsa artırmanın mümkün olmadığı noktadır.”
Soru 18

Hedef Programlamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A
Kırılgan kısıtlar, kesin olarak sağlanması gereken kısıtlardır.
B
Hedef programlama yaklaşımı, birden fazla amaç fonksiyonu olan problemler için kullanılabilecek tek çözüm yöntemidir.
C
Amaç fonksiyonu oluşturulurken, hedeflerden istenmeyen yöndeki sapmalar hedeflerin önem derecelerini temsil edecek ağırlık değerleri (wi) ile çarpılır.
D
Hedef programlama türleri; Ağırlıklı hedef programlama ve Öncelikli hedef programlama olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilir.
E
Hedef programlamada kırılgan kısıtlar ve esnek kısıtlar olmak üzere iki tür kısıt yapısı bulunmaktadır.
18 numaralı soru için açıklama 
Hedef programlama yaklaşımı, birden fazla amaç fonksiyonu olan problemler için kullanılabilecek tek çözüm yöntemi değil, yöntemlerinden birisidir.
Soru 19

Aynı esnek kısıta ait negatif ve pozitif sapma değişkenleri aşağıdaki durumlardan hangisinde her iki sapmada sıfır değerini alır?

A
Bu değişkenlerden biri sıfırdan küçük değer almış ise
B
Her iki hedefin negatif değer alması istenmeyen sapmaları var ise
C
Eğer tam olarak hedef değerine ulaşılmış ise
D
Bu değişkenlerden biri sıfırdan büyük değer almış ise
E
Her iki hedefin pozitif değer alması istenmeyen sapmaları var ise
19 numaralı soru için açıklama 
Aynı esnek kısıta ait negatif ve pozitif sapma değişkenlerinin her ikisi birden sıfırdan büyük değer alamaz. Bu değişkenlerden biri sıfırdan büyük değer almış ise diğeri mutlaka sıfır olur. Eğer tam olarak hedef değerine ulaşılmış ise, her iki sapmada sıfır değerini alır.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x