Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mezhep ve etnik kimlik açılarından büyük farklılıklar gösteren toplumlarda bu farklılıklar dikkate alınarak temsilcilerin yasama organına seçilmeleri temin edildiğinde ortaya çıkan temsili demokrasiye ne ad verilir?

A
Oydaşmacı
B
Çatışmacı
C
Çoğunlukçu
D
Poliarşik
E
Oligarşik
Soru 2

Siyasal sistemler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklarını açıklamaya ve bunların ekonomik bağımlılık ilişkilerinden kaynaklandığı temel savma dayanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Kurumsalcılık Kuramı
B
Kurumsalcılık Kuramı
C
Kolektif Eylem Kuramı
D
Yapısal işlevselci Yaklaşım
E
Bağımlılık Kuramı
Soru 3

Fransız yaşamının en temel yönlendiricisi olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okul
B
Lonca
C
Kilise
D
Dernek
E
Sendika
Soru 4

ABD’de büyük çıkar gruplarının kendi görüşlerini duyurup savunmak ve senato üyelerinin bir yasa tasarısının lehinde ya da aleyhinde oy kullanmasını sağlamak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ne ad verilir?

A
Baskı
B
Lobicilik
C
Sendikacılık
D
Propaganda
E
Reform
Soru 5

Habeas Corpus ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlüklerin belli durumlarda kısıtlanabileceği
B
Yargıcın mahkemede jürinin kararlarına uymak zorunda bulunması
C
Yargıçların bazı kararlarının temyiz edilemeyeceği
D
Suçlulara sonsuz savunma hakkı tanınması
E
Yargıcın bir kişinin hangi hukuki gerekçe ile hapishanede tutuklu olduğunu açıklamak zorunluluğu bulunması
Soru 6

Fransa’da merkeziyetçiliğin ve mutlak monarşinin simgesi haline gelen “Devlet benim” deyişi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Jacques Chirac
B
François Hollande
C
Napoleon Bonaparte
D
De Gaulle
E
14 Louis
Soru 7

Britanya’da parlamenter rejim uygulamasının dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çokluk (plurality) ilkesi
B
Çoğulculuk (pluralism) ilkesi
C
Çoğunlukçuluk (majoritarianism) ilkesi
D
Kabine hükümeti ilkesi
E
Parti disiplini ilkesi
Soru 8

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Britanya siyaseti hangi iki parti arasındaki rekabet ortamında şekillenmektedir?

A
Muhafazakar Parti - işçi Partisi
B
işçi Partisi - Liberal Demokrat Parti
C
Liberal Demokrat Parti - Yeşiller Partisi
D
işçi Partisi - Yeşiller Partisi
E
Muhafazakar Parti - Liberal Demokrat Parti
Soru 9

Otoriter rejimler arasında en istikrarlı ve yapısal açıdan en esnek olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komünist rejimler
B
Askeri cunta yönetimi
C
Tek-parti yönetimi
D
Dikta yönetimi
E
Neopatrimonyal rejimler
Soru 10

İsviçre'de Federal Mahkeme üyesi yargıçlar aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

A
Federal Konsey
B
Federal Meclis
C
Halk
D
Kantonlar
E
Devletler Konseyi
Soru 11

İspanya’daki Franco rejimi, değişen politik ve siyasi dinamiklere uyum gösterirken aşağıdakilerden hangisine başvurmamıştır?

A
Kilise ile yakın ilişkiler geliştirmek
B
Sosyalist ülkelerle yakınlaşmak
C
Özel paramiliter güçler kurmak
D
Sınırlı siyasal katılıma izin vermek
E
Kontrol altında tutalan sendikalar kurmak
Soru 12

İsviçre'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı hangi yılda tanınmıştır?

A
1928
B
1934
C
1957
D
1971
E
1980
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bugünkü Avrupa Birliği’nin temellerini atan Roma Antlaşması’nın hedeflerinden biri değildir?

A
Ekonomik politikaların uyumlaştırılması
B
Ortak pazarın kurulması
C
Ortak bir hukuk sisteminin kurulması
D
Yaşam düzeyinin yükseltilmesi
E
Devletlerarası ilişkilerin sıkılaştırıİması
Soru 14

Avrupa Birliği kurumlan içinde doğrudan halk tarafından seçimle belirlenen tek organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Adalet Divanı
B
Avrupa Komisyonu
C
Avrupa Parlamentosu
D
Avrupa Konseyi
E
Sayıştay
Soru 15

İsviçre’nin sahip olduğu devlet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşruti monarşi
B
Üniter devlet
C
Çoğunlukçu temsili demokrasi
D
Federal devlet
E
Mutlak monarşi
Soru 16

Sovyetler Birliği’nde tarım üretiminin devlet denetimi altına alınmasıyla ortaya çıkan kurumlara ne ad verilir?

A
Kolhoz
B
Kibbutz
C
Çiftçi kooperatifi
D
Kermes
E
Tarım bakanlığı
Soru 17

Totaliter rejimlerin modern çağa ait bir rejim türü olarak değerlendirilmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikinci Dünya Savaşı öncesinde kurulmuş olmaları
B
Şiddete başvurmaları
C
Modern kitle iletişim araçlarını kullanmaları
D
iletişim araçlarını devlet tekeline almaları
E
Demokrasiyle özdeşleşmiş kurumlan ve araçları topyekûn denetim amacıyla kullanmaları
Soru 18

Bir sömürge devletin bağımsızlığını kazanma sürecine ne ad verilir?

A
Patronaj
B
Dekolonizasyon
C
Autogolpe
D
Endoktrinasyon
E
Korporatizm
Soru 19

İngiltere’nin 1961 yılında Avrupa Topluluğu’na katılmak için başladığı müzakereler aşağıdaki ülkelerin hangisi tarafından veto edilmiştir?

A
Belçika
B
Almanya
C
İtalya
D
Fransa
E
Hollanda
Soru 20

Serbest piyasa ekonomisi ile Sovyet tipi ekonominin eleştirisi sonucu ortaya çıkan totaliter rejimlerde yaygın olarak görülen ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adil Düzen
B
Merkantilizm
C
Neo-liberalizm
D
Korporatizm
E
Karma ekonomi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...