Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 2018-2019 Final Sınavı

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dahl demokrasi kavramının günlük konuşmalara konu olduğunu, farklı anlamlar kazandığını ve dolayısı ile bilimsel çalışmalarda kullanılmaması gerektiğini savunmuş ve demokrasi yerine çoğunluğun yönetimi diye ________ kavramını önermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Oydaşmacı demokrasi
B
Poliarşi
C
Teokrasi
D
Anarşi
E
Westminster rejimi
Soru 2

Aşağıdaki siyasal karşılaştırma kuramlarından hangisi öncelikle otoriter rejimlerin nasıl ve neden çöktüğü, demokrasiye geçişin nasıl ve neden ortaya çıktığı gibi konuları araştırır?

A
Bağımlılık
B
Neoliberal
C
Kurumsal Yapısal
D
Yeni Yapısalcılık
E
Demokratik Pekişme
Soru 3

Fransız siyasal sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yasaların anayasallık denetimi ile yetkili olan kurum Anayasa Konseyi'dir.
B
iki meclisli sistemlerdendir.
C
Yürütme organını siyasal anlamda Millet Meclisi denetler.
D
Yönetim kültürü yazılı bir anayasa yerine norm, mevzuat ve uygulamalara dayanır.
E
Yürütme organını yargısal anlamda Yönetim Mahkemeleri ile Danıştay denetler.
Soru 4

ABD Anayasası'nda yer alan “ex post facto kanunlar” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir kişinin gerçekleştirdiği dönemde suç sayılmayan eylemine karşı ceza kanununun geriye dönük olarak işlemesinin engellenmesi
B
Anayasanın ilk on maddesinin dokunulamaz olması
C
Seçimlerde en çok oy alan adayın seçimi kazanması
D
Eyalet hükümetlerinin federal hükümetten daha güçlü olması
E
Eyalet mahkemeleri ve federal mahkemeler arasındaki çatışmaların ABD Yüksek Mahkemesi tarafından çözülmesi
Soru 5

Britanya siyasal sisteminin dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
istikrar
B
Korporatizm
C
Çoğunlukçuluk
D
Oydaşmacılık
E
Federalizm
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İsviçre siyasal sisteminin en önemli özelliklerinden biridir?

A
Temsili demokrasi
B
Halkın kanun teklifi
C
Üniteryapı
D
iki partili sistem
E
Bilgeler Kurulu
Soru 7

Tek-parti sistemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yasama, yürütme ve yargı kolları tek bir siyasi parti tarafından mutlak bir şekilde işletilir ve denetlenir.
B
Otoriter rejimler arasında en istikrarlı ve esnek olanıdır.
C
Hakça ve özgürce yapılan seçimlerin yapılmasını sağlar.
D
Devletin kademelerinde görevli bürokratlar aynı zamanada parti üyesidir.
E
Parti siyasi gücü tekelinde tutar ve mahalli idarelere kadar kontrolü sağlar.
Soru 8

________ bir sömürge devletin bağımsızlığını kazanma sürecine verilen addır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Himayeci
B
Paramiliter
C
Dekolonizasyon
D
Neopatrimonyal
E
Korporatizm
Soru 9

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da kurulan totaliter rejimlerin dış politikasını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Revizyonist
B
Statükocu
C
işbirlikçi
D
Barışçı
E
Dinamik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İsviçre'de Kantonların yetki alanlarından biri değildir?

A
Telekomünikasyon
B
Sağlık hizmetleri
C
Eğitim - öğretim
D
Mahalli idareler
E
Kolluk
Soru 11

Avrupa Birliği kurumlan içinde doğrudan halk tarafından seçimle belirlenen tek organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Komisyonu
B
Avrupa Parlamentosu
C
Avrupa Sayıştayı
D
Avrupa Konseyi
E
Avrupa Merkez Bankası
Soru 12

__________ aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum şekli anlamı taşır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Neopatrimonyal
B
Distopya
C
Evrensel
D
Ütopya
E
Endoktrinasyon
Soru 13

İsviçre’de siyasi partiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Siyasi partilerin işleyişi ile ilgili siyasi partiler kanunu vardır.
B
Siyasi partilerin finansmanı Federal Mahkeme tarafından denetlenir.
C
Aşırı sağ eğilimli ve aşırı sol eğilimli partiler fazla sayıdadır.
D
Tüm siyasal partiler ulusal nitelik taşır.
E
İsviçre’nin siyasal rejimi çok partili bir sistemdir.
Soru 14

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa’da bütünleşmenin ilk adımı olarak kabul edilen Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun üyesi değildir?

A
İtalya
B
Hollanda
C
İngiltere
D
Fransa
E
Lüksemburg
Soru 15

Avrupa Birliği’nin merkezi karar verme otoritesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
AB Bakanlar Kurulu
B
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı
C
Avrupa Parlamentosu
D
Avrupa Komisyonu
E
AB Konseyi
Soru 16

Askeri cunta, tek parti yönetimi ve dikta yönetimini bünyesinde barındıran otoriter rejimlere ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
komünist rejimler
B
melez otoriter rejimler
C
ütopik rejimler
D
neo-otoriter rejimler
E
himayeci rejimler
Soru 17

Para birimi olarak Avro'yu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Avro bölgesinde fiyat istikrarını sağlamaktan sorumlu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik ve Sosyal Komite
B
AB Ekonomi Bakanlığı
C
AB Konseyi
D
Avrupa Sayıştayı
E
Avrupa Merkez Bankası
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Friedrich ve Brzezinski’ye göre totaliter rejimlerin belirleyici özelliklerinden biridir?

A
Ekonomik büyümeye önem verilmesi
B
Devletin, kaynakların sınırsız kullanımı üzerinde yetkisi olması
C
Muhalefete baskı yapılması
D
Devletin, vatandaşlarına karşı şiddete başvurması
E
Toplumsal hayatın tüm safhalarının devletin kontrol ve denetimi altında olması
Soru 19

Sağ totaliter ekonomik sistemlerde özellikle işçi hareketlerini kontrol altında tutmak amacıyla işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan yapılara ne ad verilir?

A
Korporasyon
B
Sendika
C
Meslek odası
D
Lonca
E
Sektör
Soru 20

İsviçre'de halkın kanun teklifi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Anayasanın tümünün ya da bir kısmının değiştirilmesi teklif edilemez.
B
Bir vatandaş tek başına teklifte bulunabilir.
C
Federal Mahkeme teklifi inceler.
D
Halkın kanun teklifi için yüz bin vatandaşın imzası yeterlidir.
E
Teklif, resmi Gazete'de yayınlanmaz.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...