Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 2018-2019 Vize Sınavı

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Britanya seçim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bazı seçim çevrelerinin tek, bazılarının iki sandalyeden oluşan dar bölgeli, en fazla oyu alan adayların kazandıkları sistemdir.
B
Dar bölgede adayların aldığı oylara göre sıralandığı ve en fazla birinci ve ikinci tercih oylarını alanların seçildiği alternatif oy sistemidir.
C
iki sandalyeli dar bölge sistemi olup, en fazla oy alan partinin adaylarının iki sandalyeyi de kazandıkları sistemdir.
D
Dar bölgede, en fazla oy alan adayın seçimi kazandığı sistemdir.
E
Dar bölgede oyların basit çoğunluğunu alan adayın kazandığı sistemdir.
Soru 2

Bir siyasal olay veya olgu farklı siyasal sistemlerde ortaya çıktığında, onunla aynı anda veya onun hemen öncesinde bir bağımsız değişkenin değiştiği gözlemleniyorsa, o zaman bu bağımsız değişkenle o olgunun bir uyuşması söz konusudur. şeklinde tanımlanan Uyuşma Yöntemi hangi düşünür tarafından ilk kez geliştirilmiştir?

A
Mili
B
Weber
C
Kant
D
Aristo
E
Engels
Soru 3

Üniter devletin tam tersi özellikte olup merkezi hükümetin fevkalade zayıf ve çok az konuda karar alma meşru yetkine sahip olduğu devlet biçimine ne ad verilir?

A
Federasyon
B
Parlamenter Demokrasi
C
Başkanlık Sistemi
D
Konfederasyon
E
Üniter Devlet
Soru 4

Birleşik Krallık'ta Taç’ın çağdaş Britanya siyasetindeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Birliği’ne karşı ülkesini temsil etmek
B
Britanya Devletler Topluluğu’na başkanlık etmek
C
Ulusal siyasal dayanışmanın simgesi olmak
D
Britanya Kraliyet Kilisesi’nin yöneticisi olmak
E
Yürütmenin başı olup Başbakan ve kabineden hesap sormak
Soru 5

Britanya Parlamenter Rejimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Biri iktidar biri de ana muhalefet rolü oynayan iki büyük partiden oluşan bir parti sistemi sayesinde çalışır.
B
Yürütme gücü tek bir parti ve onun oluşturduğu bakanlar kurulunda toplanmaktadır.
C
Yürütme ve yasama yakın ilişki içinde neredeyse kaynaşmıştır.
D
Yasama organı iki meclisten oluşur ve halkın seçtiği alt meclis hemen tüm siyasal iktidarı elinde bulundurmakatadır.
E
Britanya, federal devlet sistemi tasarımına sahiptir.
Soru 6

Britanya siyasal sisteminin dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temsililik
B
Nispi temsil
C
Çoğunlukçuluk
D
istikrar
E
Hakkaniyet
Soru 7

________ , büyük sömürgeci devletlerin sahip olduğu siyasal kurumların çalışma esaslarını betimleyen, onların tarihi evrilişlerini anlatan, hangi tür anayasaların bu yapılarla birlikte oluştuğunu anlatan bir içeriğe sahip oldu.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yapısal-işlevselci Kuram
B
Bağımlılık Kuramı
C
Kurumsal Yapısalcılık Kuramı
D
Ussal Davranış Kuramları
E
Kollektif Eylem Kuramı
Soru 8

Karar alma sürecinde siyasal yapılar arasında karşılıklı etkileşimle ve hatta bağımlılıkla sağlanan bütüne ne ad verilir?

A
Demokrasi
B
Oligarşi
C
Siyasal sistem
D
Küreselleşme
E
Kurumsallaşma
Soru 9

________ , parlamenter rejimlerle başkanlık rejimlerinin bir karması görüntüsünde olan melez rejimler olup yalnızca cumhuriyet ile yönetilen sistemlerde kullanılabilirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Başkanlık rejimleri
B
Oydaşmacı demokrasi
C
Westminster rejimi
D
Yarı-başkanlık rejimleri
E
Otoriter rejimler
Soru 10

Britanya siyasal sisteminde meşru siyasal karar alma mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Britanya Devletler Topluluğu
B
Avam Kamarası
C
Başbakan ve Bakanlar Kurulu
D
Taç
E
Çıkar grupları
Soru 11

Fransa Cumhuriyeti, “Beşinci Cumhuriyet” diye adlandırılan Anayasal düzen ile ne tür bir siyasal rejimi benimsemiştir?

A
Meclis hükümeti rejimi
B
Yarı-başkanlık rejimi
C
Yerel yönetimleri güçlendirme rejimi
D
Bölgesel yönetim rejimi
E
Parlamenter rejim
Soru 12

New Deal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kadınlara oy hakkı ilk kez tanınmıştır.
B
Büyük sermaye sahiplerine yeni olanaklar sağlanmıştır.
C
1950-1960 dönemini kapsamaktadır.
D
Devletin ekonomideki rolü artırılmıştır.
E
Hükümetin Kızılderililerle yaptığı anlaşmaya verilen isimdir.
Soru 13

ABD Yüksek Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yüksek Mahkeme üyeleri Temsilciler Meclisi tarafından seçilir.
B
Yüksek Mahkeme üyeleri kesintisiz on yıl görev yaparlar.
C
Yüksek Mahkeme üyeleri halk tarafından seçilirler.
D
Yüksek Mahkeme üyeleri başkan tarafından görevden alınabilir.
E
ABD Yüksek Mahkemesi’nin dokuz yargıcı vardır.
Soru 14

Fransa'da yasaların anayasallık denetimi ile aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
Bakanlar Kurulu
B
Millet Meclisi
C
Senato
D
Sayıştay
E
Anayasa Konseyi
Soru 15

Fransız yaşamının yönlendiricisi olan en temel kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okul
B
Sendika
C
Meclis
D
Kilise
E
Dernek
Soru 16

ABD siyasal sisteminde seçimler ve partiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Büyük partiler birbirleriyle genellikle seçim ittifakına girerler.
B
Tek turlu dar bölge seçim sistemi uygulanmaktadır.
C
Seçiciler Kurulu seçim hilelerini önlemekle görevlidir.
D
Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti’ye göre siyahlardan ve kadınlardan daha az oy almaktadır.
E
ABD’de seçimlere katılma oranı genellikle yüzde seksen beş düzeyindedir.
Soru 17

ABD'de lobicilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Lobicilik çıkar gruplarının temsilcilerinin Kongre üyeleriyle bire bir görüşerek bir yasa tasarısı lehinde veya aleyhinde oy kullanmalarını sağlamaya yönelik bir eylemdir.
B
Lobicilik gizli ve yasal olmayan bir faaliyettir.
C
Lobicilik ABD’de son otuz yılda ortaya çıkmıştır.
D
Lobicilik Kongre binası dışında büyük otellerin lobilerinde yapılmaktadır.
E
ABD anayasası ancak belirli konularda lobicilik yapılmasına izin vermektedir.
Soru 18

Günümüz Fransız siyasal sisteminin dayanağı olan 1958 Anayasası’nın yapılmasında aşağıdakilerden hangisi öncü olmuştur?

A
Sarkozy
B
General de Gaulle
C
Napolyon
D
Chirac
E
Kral XV. Louis
Soru 19

Fransa’nın Afrika sömürgelerinin bağımsızlık taleplerini karşılayarak onlarla yeni bir işbirliğine giriştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
5. Cumhuriyet
B
4. Cumhuriyet
C
3. Cumhuriyet
D
2. Cumhuriyet
E
1. Cumhuriyet
Soru 20

ABD Anayasasında yer alan “habeas corpus” ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceza kanunlarındaki değişiklikler ancak yürütme organı tarafından yapılabilir.
B
Beyazlar ve siyahlar eşit haklara sahiptirler.
C
Kişisel özgürlüklere hiçbir sınır tanınmaz.
D
Siyasi örgütler siyasal şiddet yoluna başvurmadıkları sürece kapatılamazlar.
E
Yargıçlar bir kişinin hangi hukuki gerekçe ile hapishanede tutulu olduğunu açıklamak zorundadırlar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...