Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı

Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Her bölgenin ve yerleşim yerinin afet profili belirlenmeli ve bu profile uygun bölgesel ve yerel ölçeklerde haritalar hazırlanmalıdır.
Yukarıda anlatılan durum hangi tür haritaların hazırlanması ile ilgilidir ?

A
Coğrafi
B
Tarım
C
Tehlike
D
Kent
E
iklim
Soru 2

İmar yasası kapsamında kamusal hizmetler için ayrılan özel mülkiyete ait taşınmazların elde edilmesinde uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamulaştırma
B
Parselleme
C
Planlama
D
Arsa düzenlemesi
E
Şüyulandırma
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde uzun devreli gelişme planları tanımlanmıştır?

A
Sanayi ve çalışma alanlarının yer seçimini belirleyen planlardır.
B
Kıyıları bütünleşik bir yaklaşımla ele alan planlardır.
C
Sektörel nitelik taşıyan planların hayata geçirilmesine yönelik planlardır.
D
Milli parklar, tabiat parkları ve benzeri koruma alanlarına yönelik olarak yapılan ekosistem yaklaşımlı planlardır.
E
Kısa ve uzun dönemde ulaşım türlerine ait sorunlara çözüm önerileri geliştiren planlardır.
Soru 4

Birleşmiş Milletler’e göre 2014 yılı itibariyle dünya nüfusunun yaklaşık % kaçı kentlerde yaşamaktadır?

A
35
B
45
C
54
D
78
E
86
Soru 5

Öngörülen tehlike ve riskler için kendi toplumsal, çevresel, fiziksel yapısını önceden hazırlayabilmiş alternatifli düşünüp gerektiğinde stratejik esnek kararlar üretebilen bir yerel yapısı ve kolaylıkla uygulamaya dönük toplumsal mutabakatı içinde barındıran kent aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A
Çok merkezli kent
B
Mega kent
C
Sürdürülebilir kent
D
Yavaş Kent
E
Dirençli/dayanıkİı kent
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde risk azaltma aşamaları birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Riski paylaşma ve/veya aktarma - En aza indirme - Dışlama
B
Riski en aza indirme - Dışlama - Paylaşma ve/veya aktarma
C
Riski dışlama - En aza indirme - Paylaşma ve/veya aktarma
D
Riski en aza indirme - Paylaşma ve/veya aktarma - Dışlama
E
Riski dışlama - Paylaşma ve/veya aktarma - En aza indirme
Soru 7

I. Aktif faylara yakın olmak
II. Zayıf zemin koşullarına sahip olmak
III. Belirli bir büyüklükte ve şiddete sahip deprem geçmişine sahip olmak
Herhangi bir yerleşimle ilgili olarak yukarıdaki koşullar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?

A
Deprem tehlikesi yüksektir.
B
Depremden zarargörebilirlik fazladır.
C
Depreme dayanıksız binalar oldukça fazladır.
D
Deprem karşısında başa çıkma kapasitesi düşüktür.
E
Yüksek deprem tehlikesi karşısında düşük bir hassasiyete sahiptir.
Soru 8

Enerji tüketimini ve enerji tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarını en aza indirmeyi hedefleyen kent kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya kenti
B
Düşük karbonlu kent
C
Küresel kent
D
Marka kent
E
Dayanıklı kent
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yapılarda deprem sonrası ortaya çıkan tipik taşıyıcı olmayan duvar hasarlarının temel sebeplerinden biri olarak gösterilebilir?

A
Kullanılan malzeme fiyatlarının yüksek olması
B
Yerli malzeme üretiminin yetersiz olması
C
Kolay taşınabilir olmaması
D
Yangın dayanımlarının düşük olması
E
Bina taşıyıcı elemanlarına iyi sabitlenmemiş olması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1970lerde Fordist üretim sisteminde krize yol açan nedenlerden biri değildir?

A
Tüketici talebinin hızla düşmeye başlaması
B
Hammadde fiyatlarının artması
C
Kitlesel üretim sonucunda pazarın belirli bir doygunluğa ulaşması
D
Esnek üretim siteminin geliştirilmesi
E
Petrol krizinin ortaya çıkması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kentin nitelikleri arasında sayılamaz?

A
Karar verme süreçlerinde katılımcı olması
B
Ekolojik ve karbon ayak izinin düşük olması
C
Hizmetlere ulaşmada eşit fırsatlar sunması
D
Özel araç sahibi olmanın ve kullanmanın kolay olması
E
Yeterli düzeyde iş ve gelir olanakları sunması
Soru 12

Can ve mal varlığının kaybedilmesi olasılığını afet öncesinde çok yönlü önlemlerle hafifletme çabaları bir özel planlama kapsam ve yöntemi belirlemektedir
Bu ayrıcalıklı yeni planlama etkinliğine ne ad verilir?

A
Kriz Yönetimi
B
Dirençli Toplum Planlaması
C
iyileştirme Planlaması
D
Acil Durum Planlaması
E
Sakınım Planlaması
Soru 13

I. Ülkenin coğrafi konumu
II. Komşuları ile ilişkileri
III. Hatalı ve uyumsuz fonksiyon kullanımı
IV. Tarihi yapılar
V. Kontrolsüz kentleşme
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye kentlerinin risk havuzları oluşturmasının temel nedenleri arasında gösterilebilir ?

A
Yalnız I
B
Yalnız V
C
I, III ve IV
D
I, III ve V
E
II, III, ve V
Soru 14

Ülkemizde depremlerden sonra gözlenen ________ (düz demir kullanılması, etriye sıklığının özellikle kolon-kiriş birleşimlerinde arttırılmaması, yetersiz çiroz kullanımı vb.) çok tipik yapı üretim hatalarından birisi olarak belirtilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tanımlar?

A
Hatalı beton dökümü
B
Yumuşak kat yapılması
C
Hızlı duvar örülmesi
D
Kaçak kat yapılması
E
Yanlış donatı kullanımı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinin düşük düzeyde kalması yüzünden riski azaltmak zorlaşmaktadır?

A
Başa çıkma kapasitesi
B
Zarargörebilirlik
C
Hassasiyet
D
Tehlike
E
Maruz olma
Soru 16

Uluslararası afet politikaları tarihsel olarak incelendiğinde bir takım uluslararası konferans ve toplantıya rastlanır.
Bu konferansların sonuç bildirgelerine bakıldığında afet politikalarında ortaya konan en güncel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afet sonrasında ortaya çıkan zararların tazminine yoğunlaşma
B
Afet öncesinde önetkin yatırımlarla afet risklerini azaltmaya yoğunlaşma
C
Afet sonrasında yaşanan kayıplara yönelik tepkisel eylemlere odaklanma
D
Afet sonrasında müdahale ve hayat kurtarma konusuna yoğunlaşma
E
Afet öncesi yaşama dönebilmek için gerekli yardımlara ve finansal desteklere yoğunlaşma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi akıllı kent kavramının geniş ve dar tanımları arasındaki farkı en iyi biçimde açıklamaktadır?

A
Teknolojiye daha fazla vurgu yapılması
B
Teknik konular yanı sıra siyasal ve toplumsal konuların da içerilmesi
C
Erken uyarı sistemlerinin kullanılması
D
Okullarda bilgisayar kullanımına vurgu yapılması
E
Hizmet sunumunda otomasyona ağırlık verilmesi
Soru 18

Doğal çevrenin, insan hayatının temel gerekliliklerinin yerine getirilmesi için gereken uygun ortam ve koşulları sağlaması süreçlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürdürülebilirlik
B
Ekosistem hizmetleri
C
Biyoçeşitlilik
D
Karbon ayak izi
E
Ekolojik ayak izi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sakınım planlamasının ana hedeflerinden biridir?

A
Riskleri azaltma
B
Hasar tespit
C
Hızlı kurtarma
D
Yeniden yapılanma
E
Yara sarma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi basılı haritaların özelliklerinden biridir?

A
Her ölçekte tüm detayları göstermesi
B
Dinamik bir yapısının olması
C
Sabit ve belirli bir ölçeğinin olması
D
Harita katmanlarının görünürlüğünün ayarlanabilir olması
E
istendiğinde güncellenebilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x