Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı

Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Başlangıcı, Rönesans (15-16. yy) ve Barok (17-18. yy) dönemlerine dayanır.
I. Endüstri devrimi öncesinde pusula, barut ve matbaanın keşfi kentlerin dönüşümünde büyük rol oynamıştır.
II. Endüstri devrimi ile kentsel alandan kırsal alana göç başlamış, kentsel alan değer kaybetmiştir.
Endüstri devrimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Avrupa’da, özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda aşağıdakilerden hangisinin etkisi ile hızla büyüyen kentsel yerleşimlerde ortaya çıkan sorunlar yeni planlama çalışmaları ihtiyacını ortaya çıkarmıştır?

A
Toplumsal hareketlerin
B
Sanayileşmenin
C
Savaşların
D
Yaşam standartlarındaki değişimlerin
E
inşaat teknolojisinin
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insan yerleşimlerinin zaman içerisinde afet tehlikelerine daha açık hale gelmesinin doğrudan nedenlerinden biridir?

A
Artan teknolojik ihtiyaçlar
B
Genişleyen ülke sınırları
C
Yeni devletlerin kurulması
D
Artan ulaşım ve ticaret ihtiyacı
E
Yeni kıtaların keşfedilmesi
Soru 4

Haritalara; istatistiki, görsel ve metin şeklindeki diğer bilgiler de eklenerek oluşturulan karma gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Poster
B
imar Planı
C
Grafik
D
Rapor
E
Akış şeması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi daha çok afet sonrası eylemlere ağırlık veren geleneksel planlardan farklı olan, özel bilgi ve uzmanlık isteyen planlama türlerinden biri değildir?

A
Maruziyet ve zarargörebilirlik
B
iyileştirme
C
Acil durum
D
Sakınım
E
Dirençli toplum
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminin aşamalarından biri değildir?

A
Değerlendirme
B
Riskleri belirleme
C
izleme, güncelleme
D
Arttırma
E
Ölçme
Soru 7

Kopenhag metropoliten alanında 1960'lı yıllardan başlayarak toplu taşın sistemleri ile güçlendirilmiş koridorlar ve kanallar üzerinde kentsel gelişme yönlendirilmeye çalışılmıştır. Şehircilik yazınında ________ olarak bilinen bu gelişme biçiminde koridorlar/kanallar aynı zamanda merkezler ve alt merkezler kademelenmesini de içermektedir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Parmak plan
B
Bölünme yaklaşımı
C
Mekansal düzenleme
D
Kamusal plan
E
Kentsel dönüşüm
Soru 8

Olası zarar ve kayıpları en aza indirmek için belirsizlikleri yönetmeyi sistematik hale getiren anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hasar tahmin modelleri
B
Kriz yönetimi
C
Sivil savunma eğitimi
D
Risk yönetimi
E
Mikrobölgeleme çalışmaları
Soru 9

Plan kararlarıyla yönlendirilen, var olan ya da yeni yapılacak binalara ve bu binaların kendi arasındaki ilişkilere ilişkin olarak geliştirilen kararlar sonucunda ortaya çıkan bina yapım sürecine ________ adı verilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kamulaştırma
B
Arsa seçimi
C
Fiziksel planlama
D
Emlakçilik
E
Yapılaşma
Soru 10


Afet riski taşıyan alanlar hem üst hem de alt ölçek planlarda çeşitli biçimlerde ifade edilir ve buralara özel müdahale biçimleri ve kararlar plan notlarında belirtilerek plan paftalarına da işlenir.
Nazım imar planı gösterimleri 2017’ye göre, aşağıdaki özel gösterim hangi tür riskli alana karşılık gelir?

A
Heyelan alanı
B
Doğal afetler açısından riskli alanlar
C
Yapı yasaklı alan
D
Taşkına maruz alan
E
Yerleşme açısından riskli alan
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de konu ve ölçeklerine göre planlama türlerinin tanımlandığı 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yer almaz?

A
Kentsel Tasarım Projesi
B
Uygulama imar Planı
C
Bütünleşik Kıyı Alanları Planı
D
Risk Azaltma Amaçlı imar Planı
E
Çevre Düzeni Planı
Soru 12

Sürdürülebilirlik kavramı, tanımı ve içeriği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili değildir?

A
Bugünkü ve gelecek kuşaklar
B
Dünyanın biyolojik kapasitesi
C
Sürekli ekonomik büyüme
D
Toplumsal adalet
E
Çevre kirliliği
Soru 13

Günümüzde içişleri Bakanlığı'na bağlı olan Afet ve Acil Durum Başkanlığı ; Afet işleri Genel Müdürlüğü, ________ ile Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak tek bir çatı altında biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş bir yapılanmadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
B
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
C
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
D
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
E
MTA Genel Müdürlüğü
Soru 14

Kent olmayan yerleşim yerlerinin kent olarak tanımlanabilecek yerleşim yerleri durumuna gelmeleri sürecine ne ad verilir?

A
Kentlilik
B
Tarımsal devrim
C
Uygarlaşma
D
Endüstri devrimi
E
Kentleşme
Soru 15

Yineleme periyodu 50 yıl olan taşkının 500 yıl olan taşkından farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Meydana gelme sıklığı (frekansı) daha azdır.
B
50 yılda 1 kez meydana gelir.
C
Taşkın debisi azdır.
D
Etki alanı daha geniştir.
E
Gerçekleşme olasılığı daha düşüktür.
Soru 16

Cumhuriyet öncesi dönem değerlendirildiğinde, ülkenin kentlerinin farklı afetlerden etkilendiği, ancak başta İstanbul olmak üzere kentsel alanlarda en etkili ve hasar verici afetlerin ________ olduğu görülmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tanımlar?

A
Yangın ve toprak kayması
B
Deprem ve yangın
C
Sel ve fırtına
D
Deprem ve tsunami
E
Yangın ve sel
Soru 17

21. yüzyıl kentleri, karşı karşıya oldukları belirsizlik hali ve beklenmedik boyutlardaki tehlikeler nedeniyle aşağıdaki kavramsallaştırmalardan hangisiyle nitelendirilebilir?

A
Dönüşlü Toplum
B
Risk Toplumu
C
Endüstri Toplumu
D
Tarım Toplumu
E
Geç Endüstri Toplumu
Soru 18

Kentsel alanların çevrelerindeki kırsal alanlardan 5 ila 6°C kadar daha sıcak olmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kentsel ısı adası etkisi
B
Kuraklık
C
Sıcak dalgası
D
Küresel ısınma
E
Hava kirliliği
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi su kıtlığı senaryolarında belirtilen en riskli bölgelerden biri değildir?

A
Güney Afrika
B
Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz havzası
C
Orta Amerika
D
Güney Amerika
E
Kuzey Avrupa
Soru 20

Aşağıdaki kent kategorilerinden hangisi, tehlike ve risk olgusunun özel bir boyutuna odaklanmak yerine, risk olgusuyla ilişkili olan belirsizliklere ve beklenmedik durumlara vurgu yapmaktadır?

A
Dijital kent
B
Düşük karbon kenti
C
Dayanıklı kent
D
Ekolojik kent
E
Akıllı kent
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x