Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik toplumlara dönüşmesi sırasında dört aşamadan söz etmek mümkündür.
Aşağıdakilerden hangisinde yerleşik topluma geçişin aşaması ve açıklaması birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
4. Aşama-Daire Tabanlı Geçici Barınaklar
B
3. Aşama - Dağınık Geçici Kamplar
C
3. Aşama- Mağaralar, Kayalıklar
D
2. Aşama-Mağaralar, Kayalıklar
E
1. Aşama-Köy Devletleri
Soru 2

Endüstri devriminin yarattığı kesintisiz ve hızlı gelişim sürecinin 1. Dünya Savaşı'yla birlikte son bulmasının ardından yaşanan durgunluğun aşıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barok
B
Neo-liberal
C
Fordist üretim
D
Rönesans
E
Post-fordist
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşimin, kent olarak nitelendirilmesinde yerleşime ait ölçütlerden biri değildir?

A
Trafik yoğunluğu
B
Örgütlenme ve uzmanlaşma
C
Toplumsal işbölümü
D
Ekonomik yapısı
E
Nüfus büyüklüğü
Soru 4

Kent merkezlerinin kalabalıklaşması ve yaşam alanları için yetersiz kalmasıyla, zaman içinde artan yörekentlerin kırsal alanlarla birleşmeye başladığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fordist üretim
B
Endüstrileşme
C
Kitlesel yayılma
D
Kentsel yayılma
E
Küreselleşme
Soru 5

Planların iç tutarlığı ilkesi aşağıdakilerden hangisinde en doğru biçimde ifade edilmektedir?

A
Belirsizliklere izin vermeyen arazi kullanımlarının öngörülmüş olması
B
Planın öngördüğü arazi kullanımlarında koruma-kullanma dengesinin sağlanmış olması
C
Planın öngördüğü arazi kullanımlarının bir düzen içinde yer almaları
D
Planın öngördüğü arazi kullanımlarının üst ölçekli plan kararlarına uygun olması
E
Üst ölçekli plan kararlarının alt ölçeğe birebir aktarılması
Soru 6

I. Her ölçekteki plan kendisine göre üst ölçekli olan plan ile tutarlı olması
II. Söz konusu kullanımların ayrıldıkları yerlere uygun olması
III. Üst ölçekli plan alt ölçekte yer alan tüm detayları içermeli
Yukarıdakilerden hangileri kent planlama kararları verilirken birbirlerini desteklemesi ve birbirleriyle karşılıklı besleme ilişkisi içinde olması gereken ölçütlerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II,III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kentsel planlama ve tasarımın konuları arasında yer almaz?

A
Kamusal ortak mekânların geliştirilmesi
B
Toplumsal ve mekânsal bölünmenin ortadan kaldırılması
C
Kentsel yoksulluğun giderilmesi
D
Kentsel hizmetlere eşitsiz erişimi sorunlarının çözülmesi
E
Tarım alanlarının belirlenmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi üst ölçekli plan türleri arasında yer almaz?

A
Mekânsal strateji planı
B
Uygulama imar planı
C
Ulaşım ana planı
D
Uzun devreli gelişme planı
E
Bütünleşik kıyı alanları planı
Soru 9

Uygulama imar planlarının ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A
1/100
B
1/1000
C
1/5000
D
1/25000
E
1/500000
Soru 10

Şehircilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Şehircilik, şehir ve bölge planlama kavramı sonrasında ortaya çıkmıştır.
B
Şehircilik faaliyetleri sadece planlama aşamasıyla sınırlıdır.
C
Şehircilik ile şehir ve bölge planlama kavramları aynıdır.
D
Şehircilik, ihtisaslaşmış ve uzmanlaşmış, teknik ağırlıklı bir disiplindir.
E
Şehircilik, bir kentte yaşayan kentlilerin o kentle olan etkileşimidir.
Soru 11

I. imar uygulaması imar programı kavramı ile yakından ilişkilidir.
II. Belediyeler imar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra en geç üç ay içinde 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar.
III. imar programları, belediye meclisince kabul edildikten sonra kesinleşir.
IV. imar Yasasında Belediye imar programını yapmazsa bunun müeyyidesinin ne olacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.
İmar programı ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II, III
D
I, III, IV
E
I, II, III, IV
Soru 12

Kendisine başvuruda bulunan ve gerekli olanaklara sahip olmayan yerel yönetimlerin kent planlarını hazırlamakla yetkilendirilmiş kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B
il özel idaresi
C
Büyükşehir Belediyesi
D
ilbankA.Ş.
E
içişleri Bakanlığı
Soru 13

Aşağıdaki gösterimlerden hangisi Nazım İmar Planı Gösterimler, 2017’ye göre doğal afetler açısından riskli alanı ifade eder?

A

B

C

D

E

Soru 14

Aşağıdaki planların hangisinde afet riskli alanların gösteriminde sınır belirtilir?

A
Uygulama imar Planı
B
Kalkınma Planı
C
Bölge Planı
D
Mekansal Strateji Planı
E
Çevre Düzeni Planı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi mekânsal analizi diğerlerinden ayıran özelliklerden biridir?

A
Analiz edilebilir olması
B
Görselleştirilebilir olması
C
Depolanabilir olması
D
Öznitelik özellikleri içermesi
E
Konum özellikleri içermesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın konusu ve amacı ile ilişkili olarak anketler, saha çalışmaları, deneyler, gözlemler ve ölçümler yoluyla elde edilen değerler bütünüdür?

A
Yorum
B
Analiz
C
Sonuç
D
Veri
E
Bilgi
Soru 17

I. iki boyutlu durağan gösterimle sınırlı olması
II. Değişken ölçekle gösterilmesi
III. Sürekli güncel tutulabilmesi
Yukarıdaki ifadelerden hangileri görsel basılı haritaların dezavantajlarıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II, III
Soru 18

Belirli bir tasarının (proje) gerçekleştirilmesiyle ilgili düzenlemelere ne ad verilir?

A
Plan
B
Hedef
C
Amaç
D
Niyet
E
Program
Soru 19

I. Mekânsal planlama, üç planlama düzeyi ile tanımlanır.
II. Planlama düzeylerinden birisi; mahalle, komşuluk birimi, topluluk mekânı planlamalarıdır.
III. Planlama düzeylerinden birisi; kent ve ana kent (metropoliten) planlamasıdır.
Mekânsal planlama düzeyi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri Blumenfeld’e göre doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II, III
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x