Kentsel ve Çevresel Koruma 2016-2017 Vize Sınavı

Kentsel ve Çevresel Koruma 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yenileme Alanı, Yenileme Avan Projesi, Yenileme Uygulama Projesi ve Yenileme Etapları gibi kavramlar aşağıdaki kanunlardan hangisi ile birlikte literatüre girmiştir?

A
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
B
5366 Sayılı Yıpranan Tarihî ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
C
5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
D
648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
E
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkların Korunması Kanunu
Soru 2

“Mimarlık ürünlerinin korunması marjinal bir sorun olarak değil, kent ve ülke planlamasının ana hedefi olarak ele alınmalıdır” maddesinin yer aldığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi
B
Venedik Tüzüğü
C
Amsterdam Bildirgesi
D
Carta Del Restaura
E
Tarihin Korunumu
Soru 3

“Toplumların, kültürlerin özetle insanın ürettiği, şekillendirdiği varlıklardır. Bu varlıklar ait oldukları dönemlerin kültürlerine, üretim ve yaşam biçimlerine, gelenek ve göreneklerine, alışkanlık ve yaşam biçimlerine kısaca insanlık tarihine ışık tutan belgelerdir.”
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür varlığı
B
Kentsel sit
C
Tabiat varlığı
D
Anıt
E
Yapı topluluğu
Soru 4

Koruma kavramını işaret eden ilk yazılı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihin Korunumu
B
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon
C
Amsterdam Bildirgesi
D
Restorasyon Kartası
E
Mimarlık Hakkında On Kitap
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kent kültürünü oluşturan değerlerden biri değildir?

A
Fiziki mekân yapısı
B
Kent dokusu
C
Mekânsal olan tüm imgeler
D
Kentin kokusu
E
Bireysel iş alanları
Soru 6

________ sonrası dönemde koruma anlayışı tek bir eserin, tek bir yapının, tek bir anıtın korunmasından, anıtın bulunduğu çevre ile veya tarihsel çevrenin bir bütün olarak korunması boyutuna kadar bir değişim göstermiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Fransız Devrimi
B
I. Dünya Savaşı
C
II. Dünya Savaşı
D
1960
E
1980
Soru 7

Toplumun tüm doğal ve yapay çevre içinde biriktirdiği belleğe ne ad verilir?

A
Kentsel çeşitlilik
B
Kentsel kimlik
C
Kentsel koruma
D
Kültürel değişim
E
Kentsel çerçeve
Soru 8

Bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetlerle insanın, toplumun bir üyesi olarak yaşadığı ve öğrendiği yeteneklerini sergilediği bütüne ne ad verilir?

A
Kimlik
B
Kültür
C
Bellek
D
Etik
E
Miras
Soru 9

Doğal oluşumları ya da insan eliyle yapılan düzenlemeler sonucu korunacak değere sahip olan doğa parçalarına ne ad verilir?

A
Doğal sit
B
Ören yerleri
C
Kentsel sit
D
Taşınır kültür varlığı
E
Doğal anıtlar
Soru 10

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, topografik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanlardır.
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ören yeri
B
Korunma alanı
C
Kentsel sit
D
Kültürel miras
E
Arkeolojik sit
Soru 11

I. Nüfusun azalması
II. Göç hareketleri
III. Uluslararası sermaye yatırımları
Yukarıdakilerden hangileri kentsel korumayı güçleştiren veya engelleyen faktörler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Kentsel yeniden canlandırma kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevini büyük oranda kaybetmiş, korunmaya değer yapı stoğunun büyük oranda yitirildiği alt bölgelerin yenilenmesidir.
B
Tarihî kentsel alanlarda eskimeye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması, alanın bütünüyle veya büyük oranda yeniden düzenlenmesi
C
Tarihsel özelliğini yitirmiş eski kent mekânlarının farklı fonksiyonlar ve farklı kullanıcılar için yeniden üretilmesi
D
Eskimenin yeni başladığı, özgünlüğünü henüz kaybetmemiş olan tarihî bölgelerin onanırımın yapılarak yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi
E
işlevini yitirerek köhneme sürecine girmiş ve yapı stoğu olarak değerli alanların özgün fonksiyonundan farklı bir fonksiyonla işlevlendirilerek kente kazandırılması
Soru 13

“ ________ ve Güvercinlik Vadisi 1950 yılında açık hava müzesi, 1985 yılında ise UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi kapsamına alınmıştır.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Göreme
B
Hacıbektaş
C
Hatay
D
Efes
E
Aspendos
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi medeniyet tanımının öğelerinden biri değildir?

A
Gelenekler
B
Tarih
C
Ekonomi
D
Dil
E
Din
Soru 15

Zamanla değişen yaşam biçimi nedeniyle tarihî yapının özgün işlevini yitirmesi sonucu ilk yapılış amacından farklı bir işleve hizmet etmek için uyarlanması işlemine ne ad verilir?

A
Temizleme
B
Taşıma
C
Arkeolojik restorasyon
D
Yeniden yapım
E
Yenileme
Soru 16

Koruma-kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek alanlara ne ad verilir?

A
2. Derece arkeolojik sitler
B
Kentsel sit alanları
C
Somut kültürel miras
D
3. Derece arkeolojik sitler
E
Tarihi sit alanları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel boyutlu uluslararası anlaşmalardan biridir?

A
Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin Sözleşme
B
Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi
C
Su Kuşları Yaşama Ortak Alanı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Alanlar Hakkında Sözleşme
D
Kuşların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
E
Silahlı Bir Çatışma Hâlinde Kültür Varlıklarının Korunmasına Dair Sözleşme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bina ölçeğinde koruma teknik ve yöntemlerinden biri değildir?

A
Sağlamlaştırma
B
Temizleme
C
Sağlıklaştırma
D
Taşıma
E
Yenileme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi koruma kavramının misyonlarından biri değildir?

A
Yeni kuşakların tarih belleğinin oluşturulması
B
Tarihle olan bağın kurulması
C
Tarihle olan bağın sürekli yenilenmesi
D
Yerel kültürel mirasın tabiata uygun olarak düzenlenmesi
E
Yerel kültürel mirasın devamlılığı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi somut olmayan kültürel miras tanımı içinde yer alır?

A
Arkeolojik sit alanları
B
Doğal sit alanları
C
Ören yerleri
D
Festival ve şölenler
E
Tarihi sit alanları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x