Klasik Sosyoloji Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Klasik Sosyoloji Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

J. Stuart Mill’e göre insan davranışı ve her insanın ahlaki karakterinin bağlı olduğu evrensel yasaları inceleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümdengelim
B
Tümevarım
C
Deney
D
Gözlem
E
Karşılaştırma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Spencer’ın biyolojik ve toplumsal organizmalar ile ilgili savunduğu görüşlerden biri değildir?

A
Her ikisi de bazı parçalarını kaybetse de bütünün kendisi varlığını sürdürür.
B
Büyüdükçe evrimleşirler, yapıları karmaşıklaşır ve farklılaşır.
C
Yapıları farklılaştıkça daha uzmanlaşmış işlevler geliştirirler.
D
Biyolojik organizmaya oranla toplumsal organizmanın yaşamı çok daha uzundur.
E
Biyolojik organizmada bütün parçalar yararına, toplumsal organizmada parçalar bütün yararına var olur.
Soru 3

Toplum yapısının toplumdaki demografik ve sosyal değişkenlerle belirlendiğini, Cumhuriyet, Monarşi ve Despotizm gibi hükümet tiplerinin de rastlantı sonucu değil belirli toplumsal yapı özelliklerinin etkileri ile ortaya çıktığını savunan aydınlanma dönemi düşünürü kimdir?

A
Rousseau
B
Montesquieu
C
Voltaire
D
Diderot
E
Kant
Soru 4

Saint Simon’a göre yeni dinin ahlaki temelini oluşturacak olan yeni toplumsal aşamanın ortaya çıkabilmesi için önce toplumsal bir kargaşa yaşanacak ve yeni düzene geçiş kolay olmayacaktır. Bu geçiş dönemini hızlı ve kolay bir şekilde geçirmenin yolu Saint Simon’a göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni Din
B
Sosyal Politikalar
C
Sosyal Fizik
D
Endüstri Devrimi
E
Sınıfsız Toplum
Soru 5

Auguste Comte’un savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilimsel teoriler ancak olgular ile uyumlu oldukları takdirde bilimsel açıdan değerlidirler.
B
Sosyolojinin bilimsel inceleme nesnesini bilişsel olgular oluşturmaktadır.
C
Bir önermenin anlamlı olabilmesi için gerçeğin en basit şeklindeki ifadesine indirgenebilir olması gerekir.
D
Bilimsel olanla bilimsel olmayan arasındaki ayrım sınanabilirliktir.
E
Toplumsal olguları yöneten evrensel ve değişmez yasalar vardır.
Soru 6

Çalışmaları hem pozitivizmi, hem evrimciliği hem de sosyalizmi içeren, bu açıdan hem muhafazakâr hem de radikal teorilerin gelişiminde etkili olan ve tarihsel materyalizm düşüncesinin öncüsü kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saint Simon
B
Comte
C
Mili
D
Spencer
E
Marx
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Comte’un endüstri toplumuyla ilgili görüşlerinden biridir?

A
Endüstri toplumunda güç, otoriteye sahip olan zenginlerin elinde toplanmaz aksine gücün genele yayılması kaçınılmazdır.
B
Endüstriyel işçi sınıfı yeni bir toplumsal olgu olarak kabul edilebilecek nitelikte bir sınıf değildir.
C
Asıl mesele, üretim araçlarının kamulaştırılması değil, kişisel mülkiyetin keyfi niteliğinden arındırılmasıdır.
D
Üretim sadece sermayedarların ve işverenlerin çıkarları doğrultusunda yapılmaktadır.
E
Endüstriyel işçi sınıfıyla işverenler arasında temel bir çıkar çatışması vardır.
Soru 8

Bütün toplumsal olguların insanların dürtü ve güdülerini yöneten yasalara göre kurulduğunu ileri sürerek etolojik ve psikolojik yasalar dışında toplumsal yasalar olamayacağını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürkheim
B
Mili
C
Saint Simon
D
Marx
E
Spencer
Soru 9

Sosyolojideki monografi araştırmalarının metodolojik köklerini oluşturan ve analiz birimi olarak aileleri kullanan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dürkheim
B
Mili
C
Comte
D
Le Play
E
Spencer
Soru 10

Comte’un bilim sınıflandırması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sosyoloji, kendisinden önceki bilimlerden bağımsız olarak, sadece kendi konusuyla sınırlı bir şekilde gelişmiştir.
B
Daha karmaşık olan bilimler pozitif aşamaya daha basit olan bilimlere oranla daha erken ulaşırlar.
C
Comte’un bilimler hiyerarşisi içinde psikoloji yer almaz.
D
Bilimler özelden genele ve karmaşıktan basite doğru sınırlanırlar.
E
Pozitif evreye ilk giren bilim sosyolojidir.
Soru 11

İngiliz iktisat teorisinde yer alan emek-değer teorisi tartışmaları içinden artı-değer teorisini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karl Marx
B
Emile Dürkheim
C
Max Weber
D
Auguste Comte
E
Herbert Spencer
Soru 12

Marx’a göre işgücünün metalaşması aşağıdaki üretim biçimlerinden hangisinin ayırt edici özelliğidir?

A
Feodal
B
Antik
C
Sosyalist
D
Asyatik
E
Kapitalist
Soru 13

Marx’ın kapitalist sistemde çalışmanın işçinin doğasının bir parçası olmadığı, işçinin işte kendine değil başkasına ait olduğunu dolayısıyla yaptığı işte kendisini gerçekleştiremediği ancak kendisini inkâr ettiği şeklindeki görüşü aşağıdaki kuramlardan hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

A
Din kuramı
B
Sınıf kuramı
C
ideoloji kuramı
D
Ekonomi kuramı
E
Yabancılaşma kuramı
Soru 14

Marx’ın sınıf kuramında geçen “kendi için sınıf kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir sınıfın üretim araçları karşısındaki nesnel konumu
B
Bir sınıfın diğer sınıflarla ittifakı
C
Bir sınıfın öznel olarak kendi çıkarlarının bilincine ulaşması ve kendi sınıfsal örgütlenmesiyle bu çıkarlarının peşine düşmesi
D
Objektif sınıf konumu
E
Bir sınıfın farkında olmadığı kolektif çıkarlara sahip olması
Soru 15

E. Durkheim’a göre aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan toplumsal olgulardan biri değildir?

A
Kolektif bilinç
B
Ahlak
C
Kolektif temsiller
D
Okul
E
Kolektif eğilimler
Soru 16

Emile Durkheim’a göre sosyolojinin çalışma konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal formlar
B
Toplumsal içerikler
C
Toplumsal şekiller
D
Toplumsal olgular
E
Toplumsal eylemler
Soru 17

E. Durkheim’a göre aşağıdakilerden hangisi mekanik dayanışmaya dayalı toplumların özelliklerinden biridir?

A
Cezalandırıcı hukukun uygulanması
B
işbölümünün gelişmiş olması
C
Farklılaşmanın yoğun olması
D
Onarıcı hukukun uygulanması
E
İade edici hukukun uygulanması
Soru 18

E. Durkheim’ın din anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplumsal hayatın bazı yönlerinin kutsal olarak yüceltilmesi dinin gelişimi için yeterli bir koşuldur.
B
Kutsal olanla olmayan ayrımı tüm dinlerde ortaktır.
C
Kutsal olmayan tüm dinlerde aynı iken kutsal olan aynı değildir.
D
Yüce bir tanrıya inanmak tüm dinlerin ortak bir özelliğidir.
E
Kutsal olan tüm dinlerde aynı iken kutsal olmayan aynı değildir.
Soru 19

İflas etmiş bir girişimcinin intihar eylemi E. Durkheim’a göre aşağıdaki intihar tiplerinden hangisine girer?

A
Psikolojik
B
Özgeci
C
Bencil
D
Kaderci
E
Anomik
Soru 20

E. Durkheim bir toplumda yaşayan bireylerin ortak inanç ve duygularını, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade etmektedir?

A
Kolektif disiplin
B
Kolektif kod
C
Kolektif ahlak
D
Kolektif bilinç
E
Kolektif özgürlük
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x