Kültür Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı

Kültür Sosyolojisi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günümüzde bizim için anlamsız görülen ve işlevlerini yitirmiş birtakım uygulamaların geçmişin kalıntıları olduğu görüşüne dayanan “kalıntılar” kavramı kime aittir?

A
Edward Tylor
B
Ludwig Wİttgenstein
C
Leslie White
D
Ashley Montagu
E
Eric Hobsbavvn
Soru 2

Teknolojik ilerlemelerin kültürün geri kalan kısımlarını ileri doğru çektiği ve kültürel gelişme ile teknolojinin iç içe olduğu görüşünü savunan Amerikalı antropolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Julian Stevvard
B
Ruth Fulton Benedict
C
Radcliffe Brown
D
Leslie White
E
Ashley Montagu
Soru 3

Glokalizasyon kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Küresel olanı yerel olandan daha üstün ve nitelikli görür.
B
Küresel ve yerelin karışım ve harmanını ifade eder.
C
Küresel yerelleşme anlamı ile ilk kez 1980’lerde Japon iş dünyasında kullanılmıştır.
D
Küresel olmadan yerelin, yerel olmadan da küreselin gelişemeyeceğine dikkat çeker.
E
“Küresel düşün yerel davran” sloganıyla hareket eden eğilimleri kapsar.
Soru 4

Aşağıdaki bazı bilgi türleri ile onlara karşılık gelen bilgiler arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Gündelik bilgi - Kolektif bilgi
B
Dış dünyanın algısal bilgisi - Ampirik bilgi
C
Politik bilgi - Kolektif bilgi
D
Felsefi bilgi - Kavramsal bilgi
E
Dinsel bilgi - Simgesel bilgi
Soru 5

Dil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dil anlamların karşılaştığı bir çeşit toplumsal mekândır.
B
Dil yalnızca işlevsel olarak kullanılan bir kültür bileşeni değildir.
C
Dil süreklidir, kullanımları ve biçimi zaman içinde değişmez.
D
Dil, etkileşimin oluşmasını sağlayan düşünsel bir zemindir.
E
Dildeki değişmeler kültürü oluşturan unsurlardaki değişmeleri işaret eder.
Soru 6

Toplumsal yaşamın dinamizmi içinde, özellikle müzik ve sinema gibi alanlarda, anaakım olanın reddi üzerine kurulu, çoğunlukla ergenlik ve gençlik ile ilişkilendirilen kültür biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerel kültür
B
Alt-kültür
C
Genel kültür
D
Yüksek kültür
E
Küresel kültür
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kültür kuramcısı Angela McRobbie’nin kültürel çalışmalarla ilgili yaklaşımını yansıtmaktadır?

A
Tüketimin sadece zevk ve anlam yaratmak olarak algılandığı tüketicilik kavramı eleştirilmelidir.
B
Kültür analizi genişletilmemelidir.
C
Ekonomik indirgemeci analiz biçimler tamamen reddedilmelidir.
D
Yaşanmış deneyimleri konu edinen ve popüler kültürün cansız nesnelerine hayat veren etnografik kültürel analize dönülmelidir.
E
Popüler alan, tüketilen şeylerin aynı zamanda karşıtlarını yaratmamaktadır.
Soru 8

Aynı gösterge farklı kişilerde farklı çağrışımlar uyandırabilir.
Bireylerin duygularıyla, heyecanlarıyla ya da kültürel değerleriyle farklılaşan bu etkileşim sürecini R. Barthes hangi kavramla açıklamıştır?

A
Mit
B
Düz anlam
C
Gösteren
D
Gösterilen
E
Yan anlam
Soru 9

Hegemonya kavramı aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?

A
Louis Althusser
B
Jürgen Habermas
C
Max Horkheimer
D
Antonio Gramsci
E
Walter Benjamin
Soru 10

Kültürü bir mücadele alanı olarak gören ve popüler kültür ürünlerini de en az yüksek kültür ürünleri kadar incelemeye değer gören alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür-Kişilik Ekolü
B
Kültürel Ekoloji Yaklaşımı
C
Kültürel Çalışmalar
D
Chicago Okulu
E
Frankfurt Okulu
Soru 11

I. En eski örneklerinden biri Gılgamış Destanı’dır.
II. Yazıyla başlamıştır.
III. Dans edebi sanatların kapsamına girer.
IV. Masal anlatıcılığı, edebi sanatların atası olarak görülür.
Edebi sanatlar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 12

Ziya Gökalp, AvrupalI uluslar için ortak bir Batı uygarlığından söz edilebileceğini ancak bu uygarlığın içinde farklı kültürler olabileceğini savunuyordu.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Batı uygarlığı, içinde farklı ulusları barındıran bir bütündür.
B
Ulus, bir toplumun kendine özgü varlıklar toplamıdır.
C
Uygarlık, birden fazla ulusu kapsar, dolayısıyla uluslararasıdır.
D
Farklı uluslar, aynı uygarlık çizgisinde buluşabilir.
E
Kültürün yapay, uygarlığınsa doğal üretimlerin toplamı olduğunu savunur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi internetin sanat ve sanat etkinliği üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A
Plak, kaset ve CD gibi veri saklama araçlarının ortadan kalkmaya başlamasıyla müzik endüstrisinin egemenliğinin kırılması
B
Sanat ürünlerine ulaşmada coğrafi sınırların önemini yitirmesi
C
Geleneksel sanat kurulularının güçlenmesi
D
Sanat üreticisi ile tüketicisi arasındaki farkın bulanıklaşması
E
Sanat ürünlerinin fiziksel varlıklarından soyutlanmaya başlamaları
Soru 14

Meral Özbek, arabesk müziğin Türk modernleşmesini karakterize eden önemli bir etken olduğuna inanır (I). Özbek’in cevap aradığı soru, arabesk müziğin Türk modernleşmesinde karşılaşılan bir anomali mi, yoksa gelişmekte olan her ülkede görülebilecek bir modernleşme sancısı mı olduğudur (II). Ona göre arabesk kültürü ve müziği, diğer modernleşmekte olan ülkelerde de örnekleri olan sorunların Türkiye ayağıdır (III). Bu haliyle arabesk, Yunan rembetiko’su, Portekiz fado’suyla aynı kulvardadır IV). Özbek, yargısını güçlendirmek için endüstrileşme nedeniyle köyden kente göçün arabesk kültürün oluşmasında ve yayılmasında oynadığı role dikkat çeker (V).
Metne göre, arabesk kültürünü ve müziğini toplumsal değişimlere bağlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi’nde gerçekleşen modernleşme çabalarının sonuçlarından biri değildir?

A
Hanedan üyelerinin Donizetti’den müzik dersi almaya başlamaları
B
Yurt sergileri’nin düzenlenmesi
C
Operaların sahnelenmeye başlaması
D
Piyanist Franz List’in konserler vermek için İstanbul’a gelmesi
E
Naum Tiyatrosu’nun açılması
Soru 16

Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisi “kültür”, “kültürel kimlik”, “kültürel haklar” kavramlarının toplumsal düşünce alanında yoğun biçimde tartışılmasının kapısını aralamıştır?

A
Soğuk Savaşın sona ermesi
B
Kuzey Afrika’daki bağımsızlık savaşları
C
Fransız Devrimi
D
ispanya iç Savaşı
E
1917 Sovyet Devrimi
Soru 17

Aşağıdaki politikalardan hangisi çok kültürcülük akımı ile karşıtlık içindedir?

A
Fütürizm
B
Küreselleşme
C
Stratifikasyon
D
Asimilasyon
E
Ulus aşırıcılık
Soru 18

Popüler kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Popüler kültürün ortaya çıkışı belli teknolojilerin ortaya çıkışıyla eş zamanlıdır.
B
Halkın bizzat kendi kültürüdür.
C
Kültür endüstrisi tarafından işlenen bir kültürel ürünler bütünü olarak ifade edilebilir.
D
19. yüzyıl romanları ilk popüler kültür ürünleri olarak görülür.
E
Teknoloji yardımıyla geniş kitlelere ulaşması amaçlanan ürünlerdir.
Soru 19

Bir takım gerçek olmayan karakterlerin karşıtlıklar halinde sunularak tekrarlanmasıyla bireyin kendi yaşamlarına dair anlamlandırmalarını şekillendirmesi olarak ifade edilen steorotipleşme kavramı aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir?

A
Jean Baudrillard
B
Theodor Adorno
C
Manuel Castells
D
Jürgen Habermas
E
George Ritzer
Soru 20

Modern dünyada çok fazla uyaran olduğunu ve bu şartların bireyi çevresinde olup bitenlere karşı tepkisiz bıraktığını ifade eden Georg Simmel bu durumu hangi kavramla açıklamıştır?

A
Bezginlik davranışı
B
Hegemonya
C
Semiyotik gerilla savaşı
D
Direnen kimlikler
E
Stereotipleşme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x