Kültür Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı

Kültür Sosyolojisi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta Çağ'ın din merkezli skolastik felsefesinden kopuşun önemli halkalarından biri olan düşünürdür. Avrupa'da aydınlanma düşüncesinin insan merkezli alındığı bir düşünce sistematiğinin öncülerinden olan kişidir. Var olmanın ön koşulunu, var olmanın bilincine bağlamıştır.
Yukarıda anlatılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Martin Heidegger
B
Leonardo Da Vinci
C
Talcott Parsons
D
Max Weber
E
Rene Descartes
Soru 2

Sanatın tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Simgelerin soyut ifadeler kurmak için dönüştürülmeleridir.
B
Yetenekleri olan insanların ürettikleri üst-düzey ifadelerdir.
C
Bir etkileşimin sonucunda, toplumsal ortamda dolaşımda olan simgelerin en estetik, değeri yüksek temsilleri veya en kesinlikli bilgi biçimleridirler.
D
insanın simge üretme becerisinin doruğa çıktığı özel etkinliklerdir.
E
insanı doğanın bir parçası olmaktan çıkaran, onun doğaya egemen olmasını sağlayan etkinliklerdir.
Soru 3

Simmel’in sır üzerine geliştirdiği düşüncesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sır, günümüz dünyasında genel bir norm haline gelmiştir.
B
ilişkiler kurumsallaştıkça ötekine ait bildiklerimiz azalır.
C
Toplumsal ilişkinin kaynağında hem ötekinin sırrına vakıf olma, hem de sırrı saklama ihtiyacı yatar.
D
insan ilişkileri kurumsallaştıkça, gizemi keşfetme olanağı da azalır.
E
Sır, modern dünyaya ait bir olgudur.
Soru 4

Bireyin kendi kültürel değerlerini ön plana alarak başka kültürleri kendi kültürünün değer sisteminden değerlendirerek yargılaması etnik merkezcilik olarak adlandırılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi etnik-merkezcilik ile ilişkili değildir?

A
Heterofobi
B
Sosyal fobi
C
Zenofobi
D
Şovenizm
E
islamofobi
Soru 5

I. Stanley Diamond
II. Lewis H. Morgan
III. Claude Meillasoux
IV. Maurice Gaudelier
Yukarıdakilerden hangileri Marksist Antropolojiyi kuramsallaştıran antropologlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
I,III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 6

Bir kültürün değişmesinde en önemli etkenin diğer kültürlerin maddi ve manevi öğelerinin o kültüre girmesi olduğunu belirten antropolojik okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihsel tikelci yaklaşım
B
Evrimci yaklaşım
C
Yayılmacı yaklaşım
D
Yapısal-işlevselci yaklaşım
E
işlevselci yaklaşım
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kültür olgusunun toplumsal yaşamın dinamizmi içindeki ikili kullanımlarına örnek teşkil etmez?

A
Küresel kültür - Yerel kültür
B
Klasik müzik - Hafif müzik
C
Yüksek kültür - Popüler kültür
D
Ana akım kültür - Alt kültür
E
Halk kültürü - Folk kültür
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Talcott Parsons’ın “Kültürel Sistem” kavramı ile ilgili görüşlerinden biri değildir?

A
Sanat, müzik vb. alanları kapsayan anlatımla ilgili semboller barındırır.
B
Medeniyetler çatışmasına sebep olur.
C
Ahlaki standartlar ve normları kapsar.
D
insanlara birbirleriyle iletişime geçme olanağı sunar.
E
Toplumsal rolleri toplumsal sistem içerisinde kurumsallaştırır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, kültürü bir mücadele alanı olarak ele alan Frankfurt Okulu perspektifinin doğrudan eleştiri alanlarından biri değildir?

A
Devletin baskı aygıtları
B
Meta fetişizmine yol açan sahte ihtiyaçlar
C
Kitle toplumu
D
Kültür endüstrisi
E
Standartlaşmış kültürel ürünler
Soru 10

Emile Durkheim, bir toplumda kültüre işaret eden ortak değerler, düşünceler, ahlâki bilinç ve duygusal yaşamdan söz ederken hangi kavramı kullanmıştır?

A
Organik dayanışma
B
Sınıf çatışması
C
Anomi
D
Toplumsal işbölümü
E
Kolektif bilinç
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Louis Althusser’in tanımladığı şekilde “Devletin İdeolojik Aygıtlarından” biri değildir?

A
Din
B
Yargı
C
Medya
D
Sendika
E
Eğitim
Soru 12

Asimilasyon kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her türlü çoğulculuk ve farklılık ilkesine dayalıdır.
B
Hiyerarşik olarak, değer-üreten ve değer-tanımlayan güç ilişkilerini kapsar.
C
Meşruiyetini, paylaşılan tarih, ortak değerler ve belirli bir yaşam tarzına dayandırmaktadır.
D
Toplumsal yaşamın tüm boyutlarını içeren bir bilincin inşasını ifade eder.
E
Birlik içinde boşluk ve yabancılık fikri üzerinden kurgulanmaktadır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi etno-mekânı oluşturan gruplardan biridir?

A
Gazeteler
B
Film stüdyoları
C
Devlet memurları
D
Turistler
E
Radyo istasyonları
Soru 14

Samuel Huntington'un “Medeniyetler Çatışması” adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tezini açıklamak için dağılan Sovyetler Birliği örneğini vermektedir.
B
Dünya ekonomi politiğinin kolonileşmeyle şekillendiği belirtilmektedir.
C
Kimlik ve medeniyet unsurları ön plana çıkmaktadır.
D
Batı tarafından yönetilenler ve Batı'dan bağımsız olanlar iki gruptan söz eder.
E
iki kutuplu dünya üzerinden ideolojik farklılaşmaya işaret etmektedir.
Soru 15

Gross’a göre aşağıdakilerden hangisi “traditio” kavramının Roma Hukuku’ndaki kullanımlarından biri değildir?

A
Değerli olan bir şey.
B
Birine verilen şey.
C
Belli bir sınıfın sahip olduğu şey.
D
Verene karşı yükümlülük olarak iyi korunması gereken şey.
E
“Armağan”ı alan kişinin, iyi muhafaza etmesi gereken şey.
Soru 16

I. Sadece geçmişe ait değil, aynı zamanda bugüne ve geleceğe ilişkin uygulamalardır.
II. Toplumu oluşturan her kesime eşit mesafededirler.
III. Belli bir zamanda oluşturuldukları için tarihseldirler.
IV. Her zaman modern olanla karşıtlık içindedirler.
V. Sürekli olarak dönüştürülür ve yeniden yaratılırlar.
Gelenek ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve IV
D
I, III ve V
E
II, III ve IV
Soru 17

Geleneksel ve modern kavramları belirli toplumsal ilişkiler içinde belli anlamlar kazanarak karşıt hale gelmişlerdir. Bu karşıtlık aynı zamanda 20. yüzyılın ortalarında geçiş toplumları düşüncesine yol açmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi geçiş toplumlarından biridir?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
İngiltere
C
Türkiye
D
Almanya
E
İsveç
Soru 18

Bizim gerçeklik hakkındaki tasarım ve bilgimizin en önemli yapıtaşları, kişisel yaşamın birliği, dış dünya, dışımızdaki bireyler, onların zaman içindeki yaşamları ve bu yaşamların birbirlerine karşı etkileridir.
W. Dilthey’dan yapılan bu alıntı aşağıdaki bilgi anlayışlarından hangisini açıklamaktadır?

A
Tinbilimsel
B
Özne-nesne ilişkisi içerisinde olan
C
Bilgiyi doğa ile ilişkilendiren
D
Bilgiyi inançla ilişkilendiren
E
Mutlak akılcı
Soru 19

G.Gurvitch’e göre toplumsal gerçeklik hareket halinde olan on ayrı katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlarla kültür öğeleri arasında bir eşleştirme yapılabilir.
Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumsal Örnekler - Giyim tarzı
B
Toplumsal Örgütler - Devlet ve Siyaset
C
Ekolojik ve Morfolojik Katman - Ekonomi
D
Toplumsal Simgeler - Din
E
Toplumsal Simgeler - Dil
Soru 20

Mannheim’a göre, bilim insanının en derin sezgisinin altında bile grubun ya da toplumun kolektif tecrübeleri bulunmaktadır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu düşüncenin bir sonucu olabilir?

A
Bilimsel çalışmalar bazen toplum tarafından engellenebilir.
B
Bilim insanı toplumsal, tarihsel koşullardan sıyrılarak bilim yapamaz.
C
Bilim insanı ancak toplum içerisinde kendi yeteneğini ortaya koyabilir.
D
Bilim insanının çalışmaları ancak toplum tarafından kabul görürse bilimsel olur.
E
insan bilgiye salt akıl varlığı olarak ulaşır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x