Kültür Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Kültür Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yirminci yüzyılda zaman ve mekâna dair fizik anlayışını değiştiren teoriye ne ad verilir?

A
Ekstrasoler Gezegenler Teorisi
B
Mors alfabesi buluşu
C
Fotoğraf makinesi
D
Bilgisayarın icat edilmesi
E
Rölativite (izafiyet) Teorisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kültürel etkileşimin sonuçlarından sayılabilir?

A
Toplumlarda çok kültürlü oluşumlara rastlanmaz.
B
Kültürler etkilenmelerle melez özellik kazanırlar.
C
Nüfus hareketleri ve göçlerin kültürel etkileşimde etkili olduğu söylenemez.
D
Egemen imparatorluk kültürü, kendi kültürünü yayma politikasıdır.
E
Göçler zorluklarla yaşandığı için yeni bir kültürün keşfedilmesine yardımcı olamamaktadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Romanesk Sanatın özelliklerinden biri değildir?

A
Bölgesel farklılıklara rağmen, tüm Avrupa’yı etkisi altına alan ilk büyük sanat akımı olması
B
Mimari yapılarda masif duvarların ve ayakların tercih edilmiş olması
C
Karolenj ve Otto mimarisinin izlerini taşıması
D
Roma mimarisini referans olarak kabul etmemesi
E
Eski Roma kültürü kökenli olması ve ondan etkiler taşıması
Soru 4

Siyasi ve politik gücün temellerinin irdelendiği Prens adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Machiavelli
B
Masaccio
C
Boticelli
D
Montesquieu
E
Shakespeare
Soru 5

Romalılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Otoriteye karşı hizmet duygusu ve bağlılık taşımışlardır.
B
En büyük özellikleri “gravitas” dedikleri vakar ve ağırbaşlı bir ciddiyettir.
C
imparator Octavianus ile ’principi’ denilen birinci sınıf vatandaşlar tarafından yönetilmeye son vermişlerdir.
D
Her türlü iş, görev ve hizmette kesin ve değişmeyen dürüstlüğe önem vermişlerdir.
E
Eyaletlerde, imparatorluk kültünü, yani Tanrı-Kral düşüncesini yaymışlardır.
Soru 6

Hacı Bektaş-ı Veli’nin şeriat, tarikat, hakikat ve marifet adlarını verdiği ve bu kapılara bağlı kırk makamdan söz ettiği ünlü eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan
B
Battalname
C
Makalat
D
Cumhuriyet
E
Poetika
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel yönetim birimlerinden biri değildir?

A
Vilayet
B
Sancak
C
Kaza
D
Nahiye
E
Belde
Soru 8

19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesinde batılı formlarda şiir ve oyun yazan ilk edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Reşit
B
Agâh Efendi
C
Namık Kemal
D
Şinasi
E
Osman Hamdi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bale sanatının özelliklerinden biridir?

A
Müzik eşliğinde dansla gerçekleştirilen bir sanat olması
B
Dramatik anlatımı içermeyen bir sanat olması
C
Her bale eserinin beste çalışmasıyla ilgili olmaması
D
Bale eserinin dramatik özelliği onun bir öyküye sahip olmasıyla ilintili olmaması
E
Balenin aynı zamanda bir şan sanatı olması
Soru 10

XVIII. yüzyıla girilirken İngiltere’nin (Britanya Krallığı) siyasi, ekonomik ve sosyal durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Britanya Krallığı sömürgeleriyle iyice güçlenir.
B
1688’de ikinci İngiliz Devrimi gerçekleşir.
C
Kralın yetkilerini azaltan bir anayasa hazırlanır ve bir parlamento oluşturulur.
D
İngiltere’de merkantilizmin sonuçları ekonomiyi zayıflatmıştır.
E
1649’da Birinci İngiliz Devrimi gerçekleşir.
Soru 11

Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasındaki sınırları kaldıran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paris Antlaşması
B
Schengen Antlaşması
C
Helsinki Antlaşması
D
Londra Paktı
E
Zürich Antlaşması
Soru 12

Bazı ressamlar şövaleleriyle atölyelerinden çıkarak doğada değişen ışığı bir “an” içerisinde resmetmeye girişmişler, örneğin aynı yeri sabah, öğlen, ikindi güneşi altında ve gece resmederek ışık tonlamalarına göre insanın baktığı şeyi farklı algılayabileceğini vurgulamaya çalışmışlardır.
Yukarıdaki ressamların içinde yer aldıkları sanat akımınına ne ad verilir?

A
Gerçekçilik
B
Dışavurumculuk
C
Kültürel antropoloji
D
Soyut anlatım
E
izlenimcilik
Soru 13

Bir kültürün, başka bir kültürün etkisiyle evrim ve değişim sürecine girmesine ne ad verilir?

A
Ulusal kültürel kimlik
B
Çok kültürlülük
C
Kültürel kimlik
D
Kültürel çatışma
E
Kültürlenme
Soru 14

Şarkiyatçılık ya da doğuculuk da denilen oryantalizm kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğu’yu yücelten büyük hayranlıktır.
B
Doğu kültürlerini ve egzotizmini tanıma eğilimidir.
C
Doğu kültürünü reddetme eğilimidir.
D
Doğulu sanatçılara hayranlık duyma eğilimidir.
E
Doğulu yazarları okuma eğilimidir.
Soru 15

Pablo Picasso aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin öncü kurucularından olmuş ve bu çizgide eserler vermiştir?

A
Kübizm
B
Gerçeküstücülük
C
Dada
D
Varoluşçuluk
E
Empresyonizm
Soru 16

Eski Yunan kültüründe, felsefi hakikatleri dile getiren, izleyicilerde korku, heyecan, vb. duygular yaratan, dramatik özelliğiyle ve kahramanlarıyla dikkat çeken eserlere ne ad verilir?

A
Komedya
B
Tragedya
C
Antigone
D
Poetika
E
Destan
Soru 17

Barok anlatıma renk ve ifade zenginliğiyle duygusallık ve duyarlılık katmaya çalışan, zarif ve inceliğe önem veren anlayış (üslup) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasizm
B
Elitizm
C
Rokoko
D
Romanesk
E
Romantizm
Soru 18

Sanat tarihi geleneğinde mimari mezar anıtlarına ne ad verilir?

A
Künbet
B
Cami
C
Darülkura
D
Darülhadis
E
Kervansaray
Soru 19

Osmanlı kentlerinin oluşumunu sağlayan temel mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medrese
B
imarethane
C
Külliye
D
Mektepler
E
Darülhadis
Soru 20

Karolenj Rönesansı döneminde, ortaçağda el yazması kitapların üretildiği ve kopyalandığı atölyelere ne ad verilir?

A
Meandre
B
Ziggurat
C
Kaligrafi
D
Saray scriptoriumları
E
Kitsch
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...