Kültürlerarası İletişim 2016-2017 Vize Sınavı

Kültürlerarası İletişim 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uyaranların duyu organlarınca fark edilip zihinsel süreçlere dahil edilmesine ne ad verilir?

A
Dinleme
B
Algılama
C
Yorumlama
D
Kodlama
E
Anlama
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kodlama kavramını tam olarak açıklar?

A
iletinin semboller yardımıyla başka bir mekâna aktarımı
B
iletinin sözlü ve sözsüz sembollerin anlamlarını birlikte taşıması
C
iletinin kültürce benimsenmiş formatta, alışılmış kanaldan gönderilmesi
D
iletinin duyu organlarınca algılanabilecek kanallara yöneltilmesi
E
Sözlü ve sözsüz sembollerin anlam oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik durumunun temel nedenidir?

A
Kişisel yetenek
B
Davranış kuralları
C
Bilgi eksikliği
D
Deneyim eksikliği
E
iletişim bağlamı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin işlevlerinden biri değildir?

A
Bilgi ya da enformasyon aktarma işlevi
B
Negatif tema oluşturma işlevi
C
Öznel ve duygusal işlev
D
Yararcı işlev
E
Sosyal ilişkileri etkileme işlevi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yükselen değerler karşısında gücünü birden bire kaybetmez?

A
Fedakârlık
B
Zenginlik
C
Namus
D
Misafirperverlik
E
Ahlak
Soru 6

Yaşamın belli dönemlerine geçiş aşamalarında uygulanan belirli törensel uygulamalar çerçevesinde uyulması gereken normlara ne ad verilir?

A
Görenek
B
Örf
C
Alışkanlık
D
Âdet
E
Gelenek
Soru 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişim sürecinin özelliklerinden biri değildir?

A
istemli ya da istem dışı her iletişim süreci bir sonuç doğurur.
B
iletişim sürecine katılanlar bilişsel değişim yaşadıklarından iletişim süreci dönüşürlük özelliği taşır.
C
Duygu ve düşünceleri aktarmak için yararlanılan semboller kültürden kültüre değişir.
D
Farklı kültürde ve benzer bağlamda gerçekleşen iletişim süreçlerinin kuralları aynıdır.
E
iletişim sürecine katılanlar iletileri algılayıp anlamlandırıp yanıt verdiklerinden iletişim süreci dinamiktir.
Soru 8

Toplumsal uyum ve toplumsal sınıflandırma sistemleri olarak, her toplumun kendini korumasını sağlayan işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalıp düşünceler
B
Sakınma
C
ilgisizlik
D
Ötekileştirme
E
Etnomerkezcilik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi değer kavramını en doğru şekilde ifade eder?

A
Bir kültürde tercih edilen kurallardır.
B
Diğerlerine göre tercih edilen fikir, duygu, davranış ve durumdur.
C
Zamanla değişmeyen, nesilden nesile aktarılan davranış kuralıdır.
D
Toplumsal normlar tarafından belirlenen davranış kalıplarıdır.
E
Bir kültürün düşüncesine uygun davranış modelidir.
Soru 10

Kültürlerarası iletişimin konusunun açıklanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Günlük yaşamın çeşitli alanlarında farklı kültürlere mensup insanlar arasındaki etkileşimdir.
B
Aynı kültüre ait insanların arasındaki tek yönlü iletişimdir.
C
Farklı kültürlere ait insanları aynı kültür ortamında birleştirme çabasıdır.
D
Sesle aktarılan anlamların sözcüklere yüklenmesinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir olgudur.
E
insanların konuşmaya gereksinim duymasının sonucuyla ortaya çıkmış bir olgudur.
Soru 11

Enformasyon Sistemleri Kuramı’m ortaya koyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geert Hofstede
B
Louis Althusser
C
Edward T. Hail
D
Jean Baudrillard
E
Slavoj Zizek
Soru 12

Ortak insan etkinliklerinden biri olan savunma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hasta ve hastalığın algılanması, doktor ve ilaca karşı tutumlar her kültürde farklıdır.
B
Doğaya karşı savunma ve dinler arasında ilişki vardır.
C
Savunma sistemi savunma teknolojisini geliştirmiştir.
D
Savunma anlayışı eğitim kurumlarını şekillendirmiştir.
E
Kültürlerarası iletişimde savunma anlayışı iletişim davranışına yansımaz.
Soru 13

Duyu organlarının fiziksel algılama sınırları içinde olan uyaranlardan hangisinin algılanacağını belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Algı ağı
B
Algı süzgeci
C
Algı frekansı
D
Algı periyodu
E
Algı genişliği
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ortamdan bağımsız düşünme biçeminin sonucudur?

A
Bileşenleri bütün içindeki işlevleriyle değerlendirmek
B
Bütünü soyutlayarak bileşenlerinden ayırmak
C
Bütünün bileşenleri arasındaki ilişkileri anlamak
D
Bütünün bileşenlerini birlikte değerlendirmek
E
Bütünün bileşenlerini soyutlayarak başka bağlamlarda değerlendirmek
Soru 15

İnsanoğlunun çocuk veya ergin olarak kendi kültüründe etkinlik kazanması ve eğitim süreci sırasında karşılaştığı bilinçli ve bilinç-dışı şartlandırmalara ne ad verilir?

A
Para dil
B
Bağlamlama
C
iletişim
D
Kültürleme
E
Kodlama
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede'nin Kültürel Boyutlar Kuramı’nda belirtilen boyutlardan biri değildir?

A
Kaygı
B
Belirsizlikten sakınma
C
Güç aralığı
D
Bireycilik
E
Erillik
Soru 17

I. Kişilik
II. Bağlam
III. Kültür
IV. insan doğası
Yukarıdakilerden hangileri Kültürel Boyutlar Kuramı’nın temel kavramlarındandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Enformasyon Sistemleri Kuramı’na göre ortak insan etkinliklerinden biri değildir?

A
Savunma
B
Öğrenme
C
Etkileşim
D
Eğlenme
E
Geçinme
Soru 19

İletişim sürecinde ağırlıklı olarak, yazılı ya da sözel, dilsel mesajlardan yararlanma eğilimi gösteren ve karşılaştıkları herhangi bir durumla ilgili temel nitelikli enformasyonu algılayarak bütüne ulaşmaya çalışan kültürlerin üyeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dar Bağlamlı
B
Sosyal Bağlamlı
C
Ortamdan Bağımsız
D
Kişisel Bağlamlı
E
Geniş Bağlamlı
Soru 20

Antropolog Ruth Benedict tarafından Japon kültürü nasıl adlandırılır?

A
Dans Kültürü
B
Kusur Kültürü
C
Sevinç Kültürü
D
Utanma Kültürü
E
Hüzün Kültürü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...