Kültürlerarası İletişim 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı

Kültürlerarası İletişim 2018-2019 Vize Ünite 1 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“İnsan ancak _________ elverdiği ölçüde düşünebilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir?

A
Şartların
B
Normların
C
Dilinin
D
Ortamın
E
Kalbinin
1 numaralı soru için açıklama 
İnsan ancak dilinin elverdiği ölçüde düşünebilir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi gezginlerin yazdığı gezi kitaplarına verilen isimdir?

A
Seyahatname
B
Tasdikname
C
Ansiklopedi
D
Bibliyografi
E
Biyografi
2 numaralı soru için açıklama 
Eski dilde “seyyah” denilen gezginlerin yazdığı gezi kitaplarına “seyahatname” denir. Bireysel gözlemleri içeren bu kitaplar bilimsel açıdan olmasa da belirli dönemler hakkında fikir vermeleri bakımından önemli yapıtlar olarak değerlendirilir.
Soru 3

Kuralları olan, çözümlenebilen ve araştırmacıların bireyler arası etkileşimin kültürel kalıplarını kuramsal olarak ifade edebilecekleri bir alan olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İletişim
B
Yalıtım
C
Kalıtım
D
Tasarım
E
Pesimizm
3 numaralı soru için açıklama 
İletişim, kuralları olan, çözümlenebilen ve araştırmacıların bireyler arası etkileşimin kültürel kalıplarını kuramsal olarak ifade edebilecekleri bir alandır.
Soru 4

İnsan toplulukları tarafından, insanın temel gereksinmelerini karşılamak üzere üretilen, yaratılan her türlü insan yapısı ürünler bütünü, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkileşim
B
Hukuk
C
İletişim
D
Kültür
E
Anayasa
4 numaralı soru için açıklama 
Kültür insan toplulukları tarafından, insanın temel gereksinmelerini karşılamak üzere üretilen, yaratılan her türlü insan yapısı ürünler bütünüdür.
Soru 5

XVII. yüzyıldan itibaren “kültür” kavramı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile zıt anlamlı olarak kullanılırdı?

A
Toplum
B
Bireysellik
C
Eşitlik
D
Medeniyet
E
Doğa
5 numaralı soru için açıklama 
Kültür kavramı Orta Çağ’da bilinmiyordu. XVII. yüzyıldan itibaren “kültür” kavramı “doğa” kavramı ile zıt anlamlı olarak kullanıldı.
Soru 6

“XVII. ve XVIII. yüzyıllar düşünülürse, bu dönemde “kültür” kavramı hangi kavramla hemen hemen aynı anlamda kullanılmaktaydı?

A
Felsefe
B
Toplum
C
Uygarlık
D
Varoluş
E
Feminizm
6 numaralı soru için açıklama 
Kültür, doğanın verdikleri dışında, insanoğlunun yarattığı her şey olarak tanımlandı. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda “kültür” ve “uygarlık” hemen hemen aynı anlamda kullanılmaktaydı. Ancak zamanla kültür ve uygarlık kavramları birbirinden ayrılmaya başladı ve uygarlık daha çok insan ürünlerinin maddi tarafını kültür ise maddi olmayan tarafını kavramakta kullanıldı.
Soru 7

İçsel bir eylem olan, sözlü ve sözsüz sembollerin anlam oluşturacak şekilde bir araya getirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İletişim
B
Değişim
C
Evirilme
D
Klonlama
E
Kodlama
7 numaralı soru için açıklama 
Kodlama içsel bir eylemdir, sözlü ve sözsüz sembollerin anlam oluşturacak şekilde bir araya getirilmesini ifade eder.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal iletişim sürecinde “alıcı”nın görevleri arasında yer almaz?

A
Algılama
B
Yorumlama
C
Anlam oluşturma
D
Kodlama
E
Kodaçımı
8 numaralı soru için açıklama 
Kodlama, doğrusal iletişim sürecinde “gönderen”in görevleri arasında yer almaktadır.
Soru 9

Etkileşime katılan tarafların farklı kültürlere mensup olmaları halinde ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür yozlaşması
B
Kültürsüzlük
C
Kültürlerarasılık
D
Kültürlenme
E
Kültürel etkileşim
9 numaralı soru için açıklama 
Kültürlerarasılık, etkileşime katılan tarafların farklı kültürlere mensup olmaları halinde ortaya çıkan durumdur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kültür kavramını ortak sembolik sistem anlayışı ile tanımlamaya çalışanlar tarafından benimsenen görüşler arasında yer almaz?

A
Kültürel ve normatif sistemleri birbirinden ayırmak gerekir.
B
Kültürel ve normatif sistemler bir bütündür, ayrılamaz.
C
Kültür sistem merkezlidir ve kararlara temel oluşturan sistemi ifade eder.
D
Kültür bir tiyatro oyununda sahne ve dekor ile oyuncuların rollerini kapsarken normatif sistem sadece oyuncuların replikleri ve yönetmenin komutlarından ibarettir.
E
Tiyatroda sahneyi, dekoru ve tümüyle senaryoyu oluşturan her şey sembolik olduğu gibi kültür de sembollerden oluşan bir bütündür.
10 numaralı soru için açıklama 
Kültür kavramını ortak sembolik sistem anlayışı ile tanımlamaya çalışanlar kültürel ve normatif sistemleri birbirinden ayırmak gerektiğini savunurlar. Onlara göre, normatif, yani kural koyucu sistem özellikle karar verme ve etkileşim modellerinin incelenmesi için uygundur. Kültür ise sistem merkezlidir ve kararlara temel oluşturan sistemi ifade eder. Başka ifadeyle kültür bir tiyatro oyununda sahne ve dekor ile oyuncuların rollerini kapsarken normatif sistem sadece oyuncuların replikleri ve yönetmenin komutlarından ibarettir.
Soru 11

I. Bilgi ya da enformasyon aktarmak,
II. Sosyal ilişkileri etkilemek,
III. Yararcılık,
IV. Öznellik ve duygusallık,
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iletişimin işlevlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
I ve III
E
I, II, III ve IV
11 numaralı soru için açıklama 
İletişimin birinci işlevi bilgi ya da enformasyon aktarmaktır. Birçok kültürde iletişimin bu işlevi diğerlerine göre üstün tutulur ve iletişimin temel amacı nesnel anlam aktarımını sağlamak olarak görülür. Bu kültürlerin üyeleri iletişim sürecine katıldıklarında iletilerin içeriklerini düz anlamlarıyla algılama ve anlamlandırma eğilimindedir. İletilerin büyük çoğunluğu sözlüdür. İmalar, kinayeler ve anlam kaydırma yoluyla herhangi bir anlam aktarımı hoş karşılanmaz. Onlar için önemli olan, anlamın en kısa, kolay ve yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde, aktarılmasıdır. İletileri içeriklerine göre değil de gönderildikleri kanallara, gönderiliş tarzlarına göre anlamlandırma eğiliminde olan kültürlerin üyeleri de bu yüzden onları soğuk, espriden yoksun, düz ve sert insanlar olarak değerlendirir. İletişim davranışlarının ikinci işlevi, istemli de olsa istem dışı da olsa sosyal ilişkileri etkilemektir. İnsanlar arasında var olan ilişkileri sürdürmek, geliştirmek ya da kesmek yanında yeni ilişkiler kurmak bu işlevlerden bir tanesidir. Yeni ilişki kurmaya ya da var olanı sürdürmeye yönelik iletişim davranışlarında çoğu zaman ileti içeriğinin bir önemi yoktur. İletişim davranışlarının üçüncü işlevi yararcı işlevdir. Birçok iletişim girişiminde amaç, belirli bir içeriği, olayı ifade etmekten çok, “niyet”i aktarmak, istenilir tepki ve davranış değişikliği gerçekleştirmeye çalışmaktan ibarettir. İletişimin dördüncü işlevi, zihni ve psikolojik süreçlerle ilgili olan öznel ve duygusal işlevidir. Protestanlığın egemen olduğu kültürlerde ve Uzak Doğu kültürlerinde yasaklanmış ve tabulaştırılmış olsa da birçok kültürde iletişimin “duygusal işlev”i etkileşim sürecinde önemli rol oynamaktadır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında ilk bilimsel çalışma yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edward T. Hall
B
Şorence Rockwood Kluckhohn
C
Fred L. Strodtbeck
D
Richard E. Porter
E
Ruth Benedict
12 numaralı soru için açıklama 
Ruth Benedict adlı Amerikalı antropolog, Amerika Birleşik Devletleri Savaş Enformasyon Dairesi için gerçekleştirdiği araştırmalar yoluyla Japonların iletişim davranışlarının onların kültürü ile olan bağlantısını anlamaya çalışmıştır. Bu nedenle Benedict kültürlerarası iletişim alanında ilk bilimsel çalışma yapan bilim insanı olarak kabul edilmelidir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin konularındandır?

A
Göç-algılama-modernleşme
B
Eğitim-coğrafi yapı-ekonomi
C
Yönetim-siyaset-bilim
D
Uygulama-turizm-anlaşma
E
Bakım-seyahat-öğretim
13 numaralı soru için açıklama 
Kültürlerarası iletişimin konusu, günlük yaşamın çeşitli alanlarında, yukarıda sıralanan farklı kültürlere mensup insanlar arasındaki etkileşimdir. İnsan etkileşiminin gerçekleştiği ortamlar ve bu ortamları oluşturan diğer bileşenler de kültürlerarası iletişimin inceleme alanına girer. Farklı kültürlerden insanların karşılaşmasına neden olan göç, kültürel değişmeyi hızlandıran modernleşme veya küreselleşme gibi olgularla bu olgularda etkileşimi belirleyen algılama, kültürleşme ve kültürel kimlik gibi kavramlar da kültürlerarası iletişimin konusu içindedir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişim biliminin amaçlarından biridir?

A
Eğitimciler arasındaki iletişim süreçlerini incelemek
B
Yöneticiler arasında gerçekleşen iletişim süreçlerini incelemek
C
Aileler arasında gerçekleşen iletişim süreçlerini anlamak
D
Farklı kültürlere mensup insanlar arasında gerçekleşen etkileşim sürecini bütün yönleriyle anlamak
E
Farklı meslek sahibi kişilerin arasında gerçekleşen iletişimi anlamak
14 numaralı soru için açıklama 
Kültürlerarası iletişim disiplininin amacı, farklı kültürlere mensup insanlar arasında gerçekleşen etkileşim sürecini bütün yönleriyle anlamak, açıklamak ve bu tür iletişim süreçlerinin olası sonuçları hakkında öngörüler geliştirerek etkin iletişimin yollarını aramaktır. Bu amaca ulaşabilmek için sürecin analitik olarak ele alınması, süreci oluşturan bileşenlerin tanınması ve birbirleriyle olan ilişkilerinin betimlenip anlaşılması gerekir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal iletişim sürecinin öğelerinden değildir?

A
Gönderen
B
Kanal
C
Tartışma
D
İleti
E
Alıcı
15 numaralı soru için açıklama 
Doğrusal iletişim sürecinin elemanları ve şeması aşağıdaki gibidir:
Soru 16

“Farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalıdır.”
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

A
Kültürel yeterlik
B
Toplumsal yaşam
C
Algılama
D
Kültürlerarası iletişim
E
İleti
16 numaralı soru için açıklama 
Yukarıda açıklanan tanım kültürlerarası iletişimin tanımıdır.
Soru 17

“Fabrika sahibi ile halkla ilişkiler uzmanı ürünlerinin tanıtımında neler yapılacağı ile ilgili toplantı yapmaktadır. Uzman fabrika sahibine hazırladığı sunum ile ilgili olarak aşağıdaki gibi bir diyalog gerçekleşmiştir: Uzman: Efendim, sunumumu detaylı buldunuz mu? Fabrika Sahibi: Sanki ürünün nasıl tanıtılacağına yönelik olarak daha açıklayıcı bilgiler eklemelisin. Uzman: Siz nasıl isterseniz. O zaman sunum üzerinde biraz daha çalışmayı istiyorum izninizle. Fabrika sahibi: Tabii çok daha iyi olur biraz daha detaylandırırsan.”
Yukarıdaki örnek olayda iletinin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A
İletinin duygusal niteliği
B
İletinin ilişki ve kimlik belirtme niteliği
C
İletinin eskime niteliği
D
İletinin sınırlı olma niteliği
E
İletini baskılama niteliği
17 numaralı soru için açıklama 
İleti sözel ya da sözsüz olabilir. Herhangi bir davranış, yüz ifadesi, tavır ileti işlevi görür. Her iletinin bir içeriği, karşıdaki ile olan ilişkiyi yansıtan bir yönü ve iletiyi gönderenin kimliğini gösteren bir niteliği vardır. Karşıdakinin kim olduğuna bağlı olarak iletinin içeriği, hitap tarzı ve gönderenin tavrı değişir. Birini çağırmak için ileti göndeririz. Bu çağrı içeriktir. Sözle “gel” diyebiliriz, elimizi sallayarak gelmesini isteyebiliriz, bir baş hareketiyle çağırabiliriz. İçerik hep aynıdır. Karşıdakinin kimliğine göre ona nasıl hitap ettiğimiz ve kendimizi nasıl konumlandırdığımız burada önem kazanır. Öğretmenimize sözel olarak “gelin”, “gelir misiniz?” ya da “lütfen gelin” deriz. Burada aramızdaki ilişkinin “sizli bizli” düzeye olduğunu ve öğretmenin bizden daha yüksek bir statüde olduğunu belirtmiş oluruz. İletinin ilişki ve kimlik belirtme niteliği kültürlerarası iletişimde büyük önem taşır. Her topluluktaki ilişki ağları ve bireylerin bu ağlardaki yerleri kültür tarafından belirlenir. Kültürden kültüre de bu yerler farklılaşır. Söz gelişi bir kültürde bireylerin yeri yaşa göre belirlenirken, yaşlı kişiler daha önemli sayılırken başka bir kültürde ekonomik gücü olanlar daha önemli sayılabilir. Aynı durum cinsiyetler için de önemlidir. Bir kültürde kapıdan geçerken kadına öncelik verilir, başka bir kültürde bunun tam tersi, erkek öncelikli olabilir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Edward T. Hall’e göre kültürün tanımıdır?

A
Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı bir biçimde istendik değişiklikler meydana getirmesidir.
B
İnsan toplulukları tarafından, insanın temel gereksinmelerini karşılamak üzere üretilen, yaratılan her türlü insan yapısı ürünler bütünüdür.
C
Geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç ilişkisi içinde anlatmasıdır.
D
insanların başlangıcından beri çeşidi koşullara nasıl uyarlandığını, bu uyarlanma biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini, çeşitli küresel olayların bu uyarlanmaları nasıl dönüştürdüğünü görmesidir.
E
insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri incelemesi ve araştırmasıdır.
18 numaralı soru için açıklama 
Edward T. Hall, kültürle iletişimi birbirinden ayırmaz. Ona göre, kültür insan toplulukları tarafından, insanın temel gereksinmelerini karşılamak üzere üretilen, yaratılan her türlü insan yapısı ürünler bütünüdür.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “kodlama” terimi ile ilgili değildir?

A
İçsel bir eylemdir.
B
Sözlü ve sözsüz sembollerin anlam oluşturacak şekilde bir araya getirilmesini ifade eder.
C
Bir kültür topluluğu içindeki daha küçük grup kültürlerini ifade eder.
D
Kodlar, topluluğun kullandığı dilin kurallarına uygun olarak düzenlenir.
E
Kodlar, topluluk kültürünün normlarına uygun olarak düzenlenir.
19 numaralı soru için açıklama 
Bu anlamların istemli ya da istem dışı olarak bize aktarılmasının önemi yoktur. Eğer duyu organlarımızla bir şeyi algılıyorsak, bu algı zihnimizde anlamlandırılır. Önemli olan, algılama, o algının kodları ve bu kodların açılma sürecinde bulduğu karşılıklardır. Kodlama içsel bir eylemdir ve sözlü ve sözsüz sembollerin anlam oluşturacak şekilde bir araya getirilmesini ifade eder. Söz gelişi matematikte kullandığımız semboller koddur. Kodlar, topluluğun kullandığı dilin kurallarına veya topluluk kültürünün normlarına uygun olarak düzenlenir. C şıkkı ise kodlama ile ilgili değildir ve alt kültürün tanımını ifade etmektedir.
Soru 20

“Bir baloda ilk bakışta birbirini tanımayan ama daha sonra iletişime geçtikçe çocukluk yıllarından arkadaş olduklarını fark eden iki kişi aynı masada yan yana oturmuşlardır. Balo süresince bu eski arkadaşlar birbirleri ile konuşmuş, birbirlerinin sorularına yanıtlar vermiş ve jest ve mimiklerini incelemişlerdir. Her bir soru onları yaşamlarının farklı noktalarına götürmek için fırsatlar sunmuştur. Birbirlerini yeniden tanıyıp anlamaya çalışmışlardır.”
Yukarıda anlatılan örnek olayda iletişim sürecinin hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A
İletişim dinamik bir süreçtir.
B
İletişim tek taraşıdır.
C
İletişim nesneldir.
D
İletişim yanılsamadır.
E
İletişim nesne ile ilgilidir.
20 numaralı soru için açıklama 
İletişim dinamik bir süreçtir. İletişim sürecine katılanlar iletileri algılar, anlamlandırır, yanıt verir, tepki gösterir. Bu yanıt ve tepkiler diğer tarafça algılanıp anlamlandırılır ve karşılığı verilir. Bu döngü sırasında artık hiçbir taraf eskisi gibi değildir. Bundan sonra iletişim başka bir düzeyde gerçekleşir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...