Kültürlerarası İletişim 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı

Kültürlerarası İletişim 2018-2019 Vize Ünite 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki yaygınlıklarına, içerdikleri yaşam alanlarına, ömürlerine ve yaptırım güçlerine göre kullanılan normlardan değildir?

A
Örf
B
Kültür
C
Moda
D
Gelenek
E
Âdet
1 numaralı soru için açıklama 
Normlar toplumdaki yaygınlıklarına, içerdikleri yaşam alanlarına, ömürlerine ve yaptırım güçlerine göre farklı adlar alırlar. En kısa süre etkili olan ve en az yaptırım gücü bulunandan başlayarak en güçlü yaptırımla toplumun bütününü kapsayan normlara doğru alışkanlık, moda, âdet, görenek, gelenek, örf ve yasa şeklinde sıralanabilir.
Soru 2

“Toplumsal normlar içinde kuralları ve yaptırımları belirlenmiş ve yazılı olarak kaydedilmiş en güçlü normdur.” Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örf
B
Moda
C
Gelenek
D
Yasa
E
Adet
2 numaralı soru için açıklama 
Yasa, toplumsal normlar içinde kuralları ve yaptırımları belirlenmiş ve yazılı olarak kaydedilmiş en güçlü normdur. Yasalar, toplumun bütünü için geçerli olan, uygulanmasında bireysel, bölgesel, etnik, kültürel vb. farklılıkların dikkate alınmadığı, kurumsallaşmış normlardır.
Soru 3

I. Ötekileştirmeyi desteklemek
II. Ötekini tanımayı teşvik etme
III. Ötekileştirmenin önüne geçmek
IV. Kalıp düşüncelerin etkileşim sürecindeki rolü hakkında farkındalık yaratmak
V. Ön yargıların etkileşim sürecindeki rolü hakkında farkındalık yaratmak
Kültürlerarası iletişim disiplini, yukarıda verilenlerden hangileri için bilgi üretmeye çaba harcamaktadır?

A
I, II, II
B
I, III, IV
C
I, III, IV, V
D
II, III, IV, V
E
I, II, III, IV, V
3 numaralı soru için açıklama 
Kültürlerarası iletişim disiplini, ötekini tanımayı teşvik etmek, ötekileştirmenin önüne geçmek, kalıp düşünce ve ön yargıların etkileşim sürecindeki rolü hakkında farkındalık yaratmak için bilgi üretmeye çaba harcamaktadır.
Soru 4

Etnomerkezcilik terimi ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

A
Rockwood Kluckhohn
B
Richard Porter
C
William Graham Sumner
D
Edward T. Hall
E
Fred L. Strodtbeck
4 numaralı soru için açıklama 
Etnomerkezcilik terimi ilk kez Amerikalı sosyolog William Graham Sumner (1840- 1910) tarafından kullanılmıştır.
Soru 5

İnsanların yabancılarla aralarına, düşmanlık duygularını gösterecek derecede mesafe koymaları nasıl tanımlanır?

A
İlgisizlik mesafesi
B
Aşağılama mesafesi
C
Sakınma mesafesi
D
Yakınlık mesafesi
E
Düşmanlık mesafesi
5 numaralı soru için açıklama 
Genellikle öteki ile arasında mesafe koymak şeklinde ifade edilen tutumlar üç şekilde gerçekleşir. Bunlardan birisi; yabancıyla aralarına, düşmanlık duygularını gösterecek derecede mesafe koyar. Bu mesafeye ise aşağılama mesafesi denir.
Soru 6

Bireyin toplumsal grup hiyerarşisi içindeki konumunu belirleyen toplumsal yaşamın belirleyici unsuru nedir?

A
Toplumsal tabaka
B
Toplumsal statü
C
Toplumsal düşünce
D
Toplumsal sınıflar
E
Toplumsal hayat
6 numaralı soru için açıklama 
Bireylerin mensup oldukları toplumsal tabakalar ve toplumsal sınıflar ile sahip oldukları toplumsal statüler de toplumsal yaşamın belirleyici unsurlarıdır. Aynı toplumsal tabaka ve aynı toplumsal sınıfa mensup bireyler farklı statülere sahip olabilir. Toplumsal statü, bireyin toplumsal grup hiyerarşisi içindeki konumunu belirtir.
Soru 7

Kalıp düşünceler ve ön yargılar, bireye genel kategoriler, değerlendirme ölçütleri ve davranış stratejileri sunarak, yaşamı kolaylaştıran ve karmaşık durumlarla baş edilmesini sağlayan işlev hangisidir?

A
Ruh sağlığı işlevi
B
Bilişsel işlev
C
Toplumsal işlev
D
İletişimsel işlev
E
Önyargı işlevi
7 numaralı soru için açıklama 
Ruh sağlığı işlevi: Kalıp düşünceler ve ön yargılar, bireye genel kategoriler, değerlendirme ölçütleri ve davranış stratejileri sunarak, yaşamı kolaylaştırır ve karmaşık durumlarla baş edilmesini sağlar.
Soru 8

Önyargı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Ön yargılar, kalıp düşüncelerle aynı olarak bireyler, gruplar, ilişkiler ve nesnelerle ilgili değerlendirici tutumlardır.
B
Ön yargı, değerlendirmeyle ilgili tutum harici fikri, kanıyı içeren dar kapsamlı bir kavramdır.
C
Belirli ön yargılarda, birçok fikirden yola çıkılarak gerçekleşen bir etkileşim sonucunda, bir kanı edilmeden önce bir tutum geliştirilmiştir.
D
Ön yargılar, sadece bireyler ile ilgili değerlendirici yargılardır.
E
Ön yargılar, insana özgü, bilinmeyene, yeniliğe ve günlük rutini, alışılmış düşünceve davranış biçimlerini bozabilecek olana karşı dikkatli, mesafeli ve güvensiz olma eğilimine dayanmaktadır.
8 numaralı soru için açıklama 
Ön yargılar, kalıp düşüncelerden farklı olarak, bireyler, gruplar, ilişkiler ve nesnelerle ilgili değerlendirici yargılardır. Ön yargı, değerlendirmeyle ilgili fikri, kanıyı ve tutumu içeren geniş kapsamlı bir kavramdır. Her ön yargıda, bir fikirden yola çıkılarak gerçekleşen bir etkileşim sonucunda, bir kanı edinildikten sonra, bir tutum geliştirilmiştir. Ön yargılar, bireyler, gruplar, ilişkiler ve nesnelerle ilgili değerlendirici yargılardır. Ön yargılar, insana özgü, bilinmeyene, yeniliğe ve günlük rutini, alışılmış düşünceve davranış biçimlerini bozabilecek olana karşı dikkatli, mesafeli ve güvensiz olma eğilimine dayanmamaktadır.
Soru 9

Yaşamın belirli dönemlerine geçiş aşamalarında uygulanan belirli törensel uygulamalar çerçevesinde uyulması gereken bütün normlara ne isim verilir?

A
Örf
B
Moda
C
Gelenek
D
Yasa
E
Âdet
9 numaralı soru için açıklama 
Gelenek, yaşamın belirli dönemlerine geçiş aşamalarında uygulanan belirli törensel uygulamalar çerçevesinde uyulması gereken bütün normları kapsar. Doğum, evlenme ve ölüm gibi yaşamın üç önemli dönüm noktası çevresinde toplanan uygulamalar zamanla değişmekle birlikte, genel kabul görmüş, uzun ömürlü normlardan oluşur.
Soru 10

Gündelik yaşam ile ilgili aşağıdakilerden bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Gündelik yaşam, bireyin toplumsal yaşam içinde diğerleriyle paylaştığı yaşam kesitini ifade eder.
B
Gündelik yaşam, bireyin, onun edimlerinin, tutum, etkileşim ve iletişim biçimlerinin dolaylı yaşandığı dünyadır.
C
Gündelik yaşam terimi bir toplumun üyelerinin gündelik yaşamlarının farklı yönlerini ve farklı davranış örüntüleri ile sıradışılığın ortalamasını ifade eder.
D
Gündelik yaşamın kültürlerarası yönü, çağdaş yaşamın getirdiği olanaklara koşut olarak daralmaktadır.
E
Gündelik yaşamda kültürlerarasılık durumu yalnız yüz yüze karşılaşmalarda ortaya çıkar.
10 numaralı soru için açıklama 
Gündelik yaşam, bireyin, onun edimlerinin, tutum, etkileşim ve iletişim biçimlerinin doğrudan yaşandığı dünyadır. Bu nedenle 1980’li yıllardan beri insan ve toplumbilimleri alanlarında çalışan bilim insanları arasında kültürel ve toplumsal olgularını gündelik yaşam çerçevesi içinde araştırma eğilimi artmaktadır. Gündelik yaşam, bireyin toplumsal yaşam içinde diğerleriyle paylaştığı yaşam kesitini ifade eder. Mensubu olduğu toplumsal kesime, kültüre ve mesleğe bağlı olarak aynı toplumun üyeleri farklı gündelik yaşamlar sürdürürler. Gündelik yaşam terimi bir toplumun üyelerinin gündelik yaşamlarının ortak noktalarını ve ortak davranış örüntüleri ile gündelik rutinlerin ortalamasını ifade eder. Bu ortalamayı göz önünde tutarak bir toplumun gündelik yaşamından söz etmek mümkün olabilir. Gündelik yaşamda kültürlerarasılık durumu yalnız yüz yüze karşılaşmalarda ortaya çıkmaz. Gündelik yaşamın kültürlerarası yönü, çağdaş yaşamın getirdiği olanaklara koşut olarak genişlemektedir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi toplulukla toplumun ortak özelliklerinden biridir?

A
Bir arada bulunma amacı ortadan kalkınca dağılır.
B
Sadece insanları değil kurumları da barındırır.
C
İç işleyişini sağlayan kuralları vardır.
D
Kendisini oluşturanlar arasında çok yönlü ve güçlü bağlar vardır.
E
Kural ve davranış örüntüleri uzlaşma ile belirlenir.
11 numaralı soru için açıklama 
Toplum düzeni demek belirli yapıların belirli bir düzen içinde bulunması anlamına gelir. Bütün toplumlarda neyin nerede ve nasıl olması gerektiği ile ilgili ilke ve kurallar vardır. Toplumdan topluma değişen bu ilke ve kurallar nedeniyle her toplumun düzeni ve işleyişi birbirinden farklıdır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumu diğerlerinden ayırır?

A
Toplumsal kurumlara sahip olması
B
Toplumsal normlarının farklı olması.
C
Toplumsal yaşamı düzenleyen normlara sahip olması.
D
Toplum üyeleri arasında sağlam bağlantılar bulunması.
E
Toplum kurallarına uymayanlara yaptırımlar uygulaması.
12 numaralı soru için açıklama 
Topluluk, belirli amaç için bir araya gelen ve onu oluşturanlar arasındaki bağların çok güçlü olmadığı, amaç ortadan kalkınca dağılan insan grubudur. Toplum ise bireylerin kurumsal bağlantılarını ve birbirleriyle ilişkilerini üzerinde uzlaşılmış belirli kurallar çerçevesinde yürüttükleri bir birliktir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toplumla kültür arasındaki ilişkiyi en açık şekilde açıklar?

A
Toplum üyeleri istediklerinde kültürü değiştirirler.
B
Toplumsal yaşamda yasalar kültürden daha etkilidir.
C
Kültür toplumu yöneten kurallardan ibaret bir bütündür.
D
Kültür ve toplum arasındaki ilişkiyi normlar ve yasalar belirler.
E
Kültür toplum tarafından yaratılmıştır ve toplumun iç işleyişini belirler.
13 numaralı soru için açıklama 
Dünya üzerindeki bütün toplumlar, onları oluşturan insanlara, hemen hemen aynı kurumlara ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallara sahiptir. Onları birbirinden ayıran, bu bireyler ve kurumlar arasındaki bağlantının ve etkileşimin biçimidir. Kültür, insan gruplarının işleyiş şekli ya da yaşam biçimi olarak da tanımlanmaktadır. Kültür, toplumsal yaşamın düzenleme sistemidir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değeri en doğru şekilde ifade etmektedir?

A
Toplumsal değer, toplumsal normların belirlediği tercih edilen tutumlardır.
B
Toplumsal normların zamanla yerleşmesi sonucunda değerler ortaya çıkar.
C
Her toplumsal değer diğerlerine göre daha güçlü olan bir norma karşılık gelir.
D
Toplumsal değer diğerlerine göre tercih edilen fikir, duygu, davranış ve durumdur.
E
Toplumsal değerleri değiştirmeden korumak bir kültürün yaşaması için şarttır.
14 numaralı soru için açıklama 
Toplumlar, seçeneği olan düşünce, davranış ve durumlardan birini diğerlerine tercih ederek kendi değerlerini belirlerler. Değer, diğerlerine göre tercih edilen fikir, duygu, davranış ve duruma denir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal normların işlevlerinden biridir?

A
Toplum üyeleri arasında eşitliği sağlamak.
B
Toplumun üyelerinde davranış modeli sunmak.
C
Toplum üyelerinin yanlış davranışlarını yargılamak.
D
Toplum üyelerinin yabancılarla iletişimini düzenlemek.
E
Toplum üyelerinin kültürlerarası iletişim yeterliğini artırmak.
15 numaralı soru için açıklama 
Toplumlar da bir değeri benimsedikten sonra, toplumsal işleyişi ve bireylerin davranışlarını o değere göre düzenlemek için ilke ve kurallar belirlerler. Bu kurallar bütünü norm olarak adlandırılır. Norm, bir kültürün tercih ettiği düşünce ya da davranış kurallarına göre belirlenen davranış modelleridir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde toplumsal normlar yaptırım güçlerine göre zayıftan güçlüye doğru sıralanmıştır?

A
Alışkanlık-moda-gelenek-görenek-örf-adet-yasa
B
Alışkanlık-adet-moda-gelenek-görenek-örf-yasa
C
Alışkanlık-görenek-moda-örf-adet-gelenek-yasa
D
Alışkanlık-moda-adet-görenek-gelenek-örf-yasa
E
Alışkanlık-örf-moda-adet-gelenek-görenek-yasa
16 numaralı soru için açıklama 
Görenek, alışkanlık, moda ve âdetleri içeren geniş kapsamlı bir normdur. Herhangi bir toplumsal süreç içinde sıraladığımız normlara uygun davranmayı sağlayan bu toplumsal norm, herhangi bir toplumun kültürünü içselleştirmiş bireylerin göstermesi gereken davranışlar ve iş yapma biçimleri olarak tanımlanabilir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal senaryoların işlevlerinden biri değildir?

A
Toplumsal yaşamın kurlarını belirleyerek yaygınlaşmasını sağlamak.
B
Toplumsal yaşamda bireye düşen rolleri ve o rollerin gereğini göstermek.
C
Toplumsal yaşamda sık karşılaşan durumlarda insanlara yönelim sağlamak.
D
Toplumsal yaşamda bireylerin kültüre uygun davranış göstermesini sağlamak.
E
Toplumsal yaşamda bireylere hangi durumda ne yapmaları gerektiğini göstermek.
17 numaralı soru için açıklama 
Normların dışında yaşamı düzenleyen toplumsal senaryolar vardır. Bu senaryolar geleneklerce belirlenen durumlarda, bireylerin toplumdaki konumlarına göre nasıl davranacakları ve ne söyleyeceklerini belirler. Bireyler sadece senaryoda kendileri için biçilmiş rolleri oynar, belirlenmiş replikleri tekrarlar. Çoğunlukla bu senaryoların akışı sorgulanmaz, sadece onlara uygun davranılır. Söz gelimi eve konuk geldiğinde, ziyaretin başlangıcından sonuna uygulanan senaryonun gerekleri yerine getirilir. Her kültürde telefon konuşmasından hasta ziyaretine, yoldaki karşılaşmadan iş görüşmesine kadar hemen hemen her sosyal duruma ilişkin senaryolar bulunur. Bireyler, toplumsal yaşam içinde bulundukları duruma uygun senaryoda kendilerine düşen rolü oynarlar.
Soru 18

Aşağıdaki ifadelerden hangisi biz ve öteki kavramlarını açıklamaktadır?

A
Bazı insanlar öteki, bazı insanlar biz olarak doğar.
B
Toplumsal yaşamda grup içi olmayanlar öteki olarak nitelenir.
C
Aynı bölgede veya yakın yerlerde yaşayanlar biz, uzaktakiler ötekidir.
D
Yabancı bir toplumun kültürünü bilmek, bireyi öteki olmaktan kurtarır.
E
Farklı zamanlarda yaşamış ve birbiriyle tanışmamış insanlar birbirleri için ötekidir.
18 numaralı soru için açıklama 
Toplumları, aynı parçalardan oluşmuş fakat farklı işleyen mekanizmalara benzetebiliriz. Başka bir örnek bilgisayarlar olabilir. Günümüzde aynı elektronik devrelerden yapılmış farklı işletim sistemlerine sahip, pc ya da mac bilgisayarlar vardır. Bir sistemde hazırlanan belgeyi diğer sistemde açmakta zorluk çeker, açmak için bazen bir aracı program kullanırız. Toplumlar da insanlardan ve insanların oluşturduğu kurumlardan ibaret olduğu halde ne dilleri ne yemekleri ne de gelenekleri birbirine uyar. Bir toplumun bireyleri bu yüzden, kültürel paylaşım derecelerine göre, toplumsal yaşam içinde alanlar belirleyerek bu alanın dışında kalanları kendilerinden saymazlar. Aileyi ele alalım. Aile bağları ve ortak kültürü onun bireylerini bir arada tutar. Komşular bu alanın dışında kalır. Bu durumda biz, aile üyeleri, diğerleri ya da ötekiler ise bütün komşulardır. Bir köyü ele alırsak, köy halkının bütün bireyleri biz kavramının içindedir. Onlar ya da diğerleri ise köy dışında kalan herkestir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kalıp düşünce ve ön yargıların toplumsal işlevi değildir?

A
Grup içi uyumu perçinlemek.
B
Grup üyeleri arasında bağlılığı artırmak.
C
Bireyin durumu anlamasını kolaylaştırmak.
D
Grup ya da toplumun iç tutarlılığını artırmak.
E
Grubun diğerleriyle olan sınırlarını belirginleştirmek.
19 numaralı soru için açıklama 
Ötekileştirmenin temelinde onu “anlamamak” yatar. İnsanlık tarihi, anlaşılmayanla ilgili olarak ileri sürülmüş fikirlerle doludur. İnsanlar yüzyıllarca dünyanın öküzün boynuzunda duran düz bir tepsiye benzediğini ileri sürenlere de, cisimlerin salgıladıkları “phlogiston” adlı anlaşılmayan bir madde yüzünden yandıklarını ileri süren Richard Kirwan’a da (1787) inanmıştır. Galileo dünyanın yuvarlak olduğunu gösterene, Joseph Priestly oksijeni bulana kadar dayanaktan yoksun bu fikirler yaşamaya devam etmiştir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gündelik yaşamda karşılaşılan kültürlerarası bir durum değildir?

A
Televizyonda yabancı film izlemek.
B
Tolstoy’un bir romanını okumak.
C
Turistlere hizmet vermek.
D
Evde yabancı dil çalışmak.
E
Günlük tutmak.
20 numaralı soru için açıklama 
Gündelik yaşamda anlaşılmayan birçok durumla karşılaşılır. Onları anlamak için bilgi toplamaya çalışılır, sorulur, soruşturulur. Genellikle yabancılarla olan karşılaşmalarda, anlamadığımızı çevremizdekilere sorarız. Onlar da kendi bildiklerini aktarırlar. “Doğru mu, yanlış mı?” diye sorgulamadan bu bilgilere dayanarak durumu anlamlandırırız. Bu yolla sosyalleşme süreci boyunca diğer kültürler, uluslar ve ülkeler hakkında, diğerlerinden ayırt edici olduğu varsayılan temel nitelikleriyle ilgili düşünceler edinilir. Edinilen bu düşünceler etkileşim süreçlerinde ortaya konur ve yayılarak sorgulanmayan kalıp düşünce haline gelir. Kalıp düşünceler, ilgili oldukları ulus, kültür ya da grup hakkında zihnimizde oluşan resimden başka bir şey değildir. Kalıp düşüncelere sosyal bilimlerde stereotip denir. “Stereotipler, insanları birtakım türlere, tiplere bölmeyi ifade eden zihinsel yapıtlardır. Belli özelliklerin muayyen insanlarda mevcut sanılmasını ifade eder. Bu özelliklerin her zaman gerçeğe ve olumlu kanıtlara dayanmaksızın sadece mevcut bulunması gerektiği kanısına dayanır. Bir başka ifade ile kafamızdaki düşünceleri sadeleştiren birtakım zihinsel ameliyelerdir. Basmakalıp fikirlerdir.”
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...