Kültürlerarası İletişim 2018-2019 Vize Ünite 4 Sınavı

Kültürlerarası İletişim 2018-2019 Vize Ünite 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Herhangi bir korku filminde yere dökülmüş kırmızı bir sıvı büyük olasılıkla kan olarak algılanırken, aynı sıvı bir komedi filminde salça, reçel ya da boya olarak algılanır. “
Bu durum aşağıdaki hangi bağlam ile ilişkilidir?

A
Çerçeve
B
Kültür
C
Teknik yapım
D
Bilişsel süreç
E
Gerçek
1 numaralı soru için açıklama 
Bu durum algıyı yöneten “çerçeve” denilen bağlam ile ilişkilidir.
Soru 2

Hangisi “algı” kavramı için geçerli değildir?

A
Algılamadığımız hiçbir şeyden anlam çıkaramayız.
B
Algılar duygularımızı etkilemez.
C
Algı kavramı, gerçek olanın birey tarafından olduğundan farklı şekilde görüldüğünü ifade eder.
D
Bireyin neyi algılayıp neyi algılamayacağı ya da neyi nasıl algılayacağı kültür tarafından belirlenir.
E
Algılama, duyu organlarımız aracılığıyla çevredeki etkilerin farkına varmaktır.
2 numaralı soru için açıklama 
Algılar duygularımızı etkiler.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kodların içinde oluşturulduğu bağlamlardan biri değildir?

A
Cinsiyet
B
Sosyal statü
C
Yaş
D
Zaman
E
Ses yapısı
3 numaralı soru için açıklama 
Kodlar sadece kendilerini oluşturan işaretler ve ögelerle anlam kazanmaz. Aynı zamanda kodların içinde oluşturulduğu bağlam da taşınacak anlamın yaratılmasında önemli rol oynar.
Soru 4

Geniş bağlamlı kültürlerde algı süzgeci anlam yaratmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyar?

A
Çok miktarda enformasyon
B
Çok miktarda hazır çerçeve
C
Az miktarda enformasyon
D
Orta miktarda enformasyon
E
Az miktarda hazır çerçeve
4 numaralı soru için açıklama 
Geniş bağlamlı kültürlerde algı süzgeci anlam yaratmak için az miktarda enformasyona ihtiyaç duyar.
Soru 5

İletişime katılanlar arasındaki bireysel ilişkiler, onların sözsüz ifadeleri, fiziksel ve toplumsal ortamı da içeren bütün dolaylı mesajlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade etmektedir?

A
Bağlamlama
B
Bağlamsal gösterge
C
Kod
D
Geniş bağlam
E
Bilişsel yapı
5 numaralı soru için açıklama 
İletişime katılanlar arasındaki bireysel ilişkiler, onların sözsüz ifadeleri, fiziksel ve toplumsal ortamı da içeren bütün dolaylı mesajlar bağlamsal göstergedir.
Soru 6

Ortama bağımlı düşünme biçemine sahip kültürlerin üyeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Elde ettikleri verilerle bulundukları ortamı bütün olarak kavrar.
B
Tek tek parçalar üzerinde düşünmez.
C
Parçaların bütün içindeki yerini saptamaya çalışır.
D
Elde ettikleri verileri parçalara ayırıp analiz eder.
E
Bütünden parçaya giden bir düşünce yapısı vardır.
6 numaralı soru için açıklama 
Ortama bağımlı düşünme biçemine sahip kültürlerin üyeleri, elde ettikleri verileri bütün olarak kavrarlar.
Soru 7

Ortamdan bağımsız düşünme biçemi bilimsel olarak aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A
Tümevarım
B
Mantık
C
Analitik
D
Tümdengelim
E
Rasyonellik
7 numaralı soru için açıklama 
Ortamdan bağımsız düşünme biçemi bilimsel olarak Tümevarım olarak isimlendirilir.
Soru 8

Stewart’a göre aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

A
Avrupa kültürlerinde Amerikalılardan farkı olarak fikirler kuramlardan önce gelir.
B
Avrupa kültürlerinde Amerikalılardan farklı olarak kuramlar, fikirler önce gelir.
C
Amerikalılar için dünya fikirlerden değil, gerçeklerden oluşur.
D
Amerikalılar kuramlarını tekrar tekrar doğrulama gereksinimi duyar
E
Avrupa kültürlerinde tümdengelimsel ve soyut biçem benimsendiği için kavramsal bir dünya önem kazanır.
8 numaralı soru için açıklama 
Stewart’a göre Avrupa kültürlerinde Amerikalılardan farkı olarak fikirler kuramlardan önce gelir.
Soru 9

Hsu, Kuzey Amerikan ve Çin kültürlerini karşılaştırıldığında en önemli farklılık olarak aşağıdakilerden hangisini bulmuştur?

A
Dürüstlük
B
Samimiyet
C
Akrabalık ilişkileri
D
Algı biçimleri
E
Bireycilik
9 numaralı soru için açıklama 
Hsu, Çin ve Kuzey Amerika kültürlerini karşılaştırdığında en önemli farklılığı “bireycilik” olarak tespit etmiştir.
Soru 10

Güç aralığı az olan kültürlerin, güç aralığı büyük kültüre sahip ülkelerde çalışan üyeleri, hangisini anlamakta zorluk çekmeyebilir?

A
Ortama ve koşullara göre değişen hitap biçemleri
B
Hiyerarşik toplumsal yapıyı yansıtan ritüeller
C
Yerli halkın bireylerarası yönelimleri
D
İletişim sürecinde informel ve doğrudan tavırlar takınma eğilimi gösterenler
E
Kullandıkları yabancı dilin incelikleri
10 numaralı soru için açıklama 
Güç aralığı az olan kültürler İletişim sürecinde informel ve doğrudan tavırlar takınma eğilimi gösterirler.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi algı kavramını en iyi açıklar?

A
Algı, gözle görünen, kulakla işitilen her şeydir.
B
Algı, duyu organlarımız tarafından çevreden alınan her türlü enformasyondur.
C
Algı, gerçeğin birey tarafından kendi kültürüne göre yeniden oluşturulmasıdır.
D
Algı, çevrenin süzgeçten geçirilerek istenenin alınmasıdır.
E
Algı, her kültürün kendine göre oluşturduğu çevrenden gelen enformasyondur.
11 numaralı soru için açıklama 
Algı kavramı, gerçek olanın birey tarafından olduğundan farklı şekilde görüldüğünü ifade eder. Birinci bölümde öğrendiğimiz gibi, insan bilişi ya da zihni, doğumdan itibaren kültürce şekillenir ve bireyin neyi algılayıp neyi algılamayacağı ya da neyi nasıl algılayacağı kültür tarafından belirlenir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kültürel kodlarla algı arasındaki ilişkiyi açıklar?

A
Bir enformasyonun algılanması için duyu organlarımıza erişmesi yeterlidir.
B
Her ileti kodlardan oluşur ve uygun kanaldan gönderilirse mutlaka algılanır.
C
Bir iletinin algılanması için kodlarının alıcıya ulaşması zorunludur.
D
Algı ancak kodaçımı gerçekleşirse gerçekleşir.
E
Kodlarını açamasak da çevremizdeki bütün enformasyonu algılarız.
12 numaralı soru için açıklama 
Dilini ve alfabesini bilmedikleri ülkelere gidenler arkalarından kendilerine seslenen insanların çağrılarını, yerel işaretleri ya da uyarı levhalarını algılamazlar. Bu durumda olan bireylerin çığlık, kahkaha, ağlama gibi sesler dışında sözel kodlardan ve kültüre özgü sözsüz kodlardan anlam çıkarmaları mümkün değildir. Çünkü başka kültürlere ait hem sözel hem de sözsüz kodlar bireyin kendi kültürü tarafından düzenlenmiş anlamlandırma sürecine giremezler. Bu düzenlemeye kültürlerarası iletişimde “algı süzgeci” denir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ortama bağımlı düşünme biçemine özgü davranıştır?

A
Anlam yaratmak için çok enformasyona ihtiyaç duymak.
B
Ayrıntılarla ilgilenmeyip bütünü anlamaya çalışmak.
C
Bütünü anlamak için az miktarda enformasyona ihtiyaç duymak.
D
Bütünü anlamak için bileşenlerin her biriyle ilgili enformasyon toplamak.
E
Bileşenleri tek tek anlayıp sonra bütünü oluşturmak.
13 numaralı soru için açıklama 
Ortama bağımlı düşünme biçimine sahip kültürlerin üyeleri elde ettikleri verilerle bulundukları ortamı bütün olarak kavramaya çalışırlar ve tek tek parçalar üzerinde düşünmezler. Parçaların bütün içindeki yerini saptamaya çalışır ve bütünün nasıl işlediğini, onun tamamını görerek anlamak isterler.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi düşünme biçemlerinde farklılığı gösterir?

A
Toplumsal olaylara ilgi göstermek.
B
Doğa bilimlerini sevmek.
C
Derslerde başarılı olmak.
D
Çevresinde olan bitenle yakından ilgilenmek.
E
Konuyu bütün olarak anlamaya çalışmak.
14 numaralı soru için açıklama 
Ortamdan bağımsız düşünme biçemi, bireylerin, bütünü oluşturan belirli bileşenleri diğerlerinden soyutlayarak, farklı bağlamlarda değerlendirmelerine olanak sağlar. Özellikle doğa bilimleri, mühendislik ve tıp gibi matematiksel düşünme üzerine kurulu alanlarda ortamdan bağımsız düşünme biçemine sahip olanlar daha başarılı olur. Buna karşılık, ortama bağımlı düşünme biçemine sahip kültürlerin üyeleri, bileşenler arasındaki ilişkiler bağlamında bütünü görebilme yetileri sayesinde toplumsal olgu ve olayları kavramada daha başarılıdır. Bu düşünme biçemi bireylerin toplumsal nitelikli konularda daha duyarlı olmasını, grup içi dengelerin sağlanması ve uyumun sürdürülmesine yönelik iletilerin oluşturulmalarını kolaylaştırır.
Soru 15

Aşağıdaki ifadelerden hangisi algı ile kültür arasındaki bağlantıyı gösterir?

A
Görme, sinir sistemimizde beyin tarafından gerçekleştirilir.
B
Sesler, duyu organlarımızdan kulak tarafından ayırt edilir.
C
Koku alma burunda gerçekleşir.
D
Duyu organlarımız sadece kültürümüzün tanıdığı etkenlere duyarlıdır.
E
Dokunma yoluyla edinilen algılar deride oluşur.
15 numaralı soru için açıklama 
Bilindiği gibi, gözümüze gelen ışınlar göz merceği aracılığı ile bir nokta üzerinde toplanır ve bu noktadaki sinir uçlarını uyararak beyne işaretler gönderir. Bu işaretler beyinde yorumlanarak görüntüye çevrilir. İşte bu çevrilme bilişsel bir süreçtir ve zihnimizin işlemesini sağlayan bilgi donanımıyla ilgilidir. Bu nedenle eğer bir benzetme yapılacaksa gözümüzü, görmeyi sağlayan bilişsel süreçlerle birlikte, kameraya değil yönetmene benzetmeliyiz. Bilindiği gibi, kamera gördüğünü, yönetmen ise görmek istediğini ya da izleyiciye ulaştırmak istediğini görür. İnsanlar, kamera gibi gördüğü gerçeği kaydetmek yerine, kendi gerçekliğini oluşturur. Yönetmen de kameranın teknik olanaklarından, ışıktan ve kurgu sanatından yararlanarak kendi gerçekliğini yaratır. Bu nedenle insanların genel olarak gerçekler dünyasında, ancak kendi gerçeklikleri içinde yaşadığını söyleriz.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi algı süzgeci ile ilgili değildir?

A
İnsanların ancak belirli frekans aralığındaki sesleri duyabilmesi.
B
İnsanların sadece istediği enformasyonu algılaması.
C
İnsanların çevrelerinde olup bitenin farkında olması.
D
İnsanların bazı hayvanların algıladığı enformasyonu algılayamaması.
E
İnsanların bazı renkleri birbirinden ayıramaması.
16 numaralı soru için açıklama 
Yaşadığımız ortamda çevremizi saran uyaranların ve enformasyonun az bir kısmını algılarız. Bunun nedenlerinden biri duyu organlarımızın bütün bu etkenleri algılayabilecek niteliklere sahip olmamasıdır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ortaklaşa davranışçı kültürlerde daha çok gözlenir?

A
İletileri yazılı kanaldan iletmek.
B
Bireylerarası ilişkileri kişisel gereksinimlere göre oluşturmak.
C
Yüz yüze iletişimi medya dolayımlı iletişime tercih etmek.
D
Dil ve yazılı edebiyatı geliştirmek için özel çaba harcamak.
E
Sözlü iletişimde anlamın ayrıntıları için sözcük seçimine dikkat etmek.
17 numaralı soru için açıklama 
Sözel kanal bir taraftan bireylerin kendilerini göstermeleri ve grup içinde yer edinmelerini sağlarken diğer taraftan da grup içi ilişkilerin sağlamlaşması ve “biz” kavramının yerleşmesine katkıda bulunur. Böylece ortaklaşça davranışçı kültürler kendi sürekliliklerini sağlamış olurlar. Bu kültürlerin sözlü edebiyatı daha çok gelişir ve zenginleşir. Söz söyleme sanatına dayalı olarak deyimler, atasözleri ve özlü sözlerin sayısı ve kullanım oranı artar.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sözlü kültürün ürünlerinden değildir?

A
Efsane
B
Hikaye
C
Masal
D
Destan
E
Roman
18 numaralı soru için açıklama 
Sözlü kültür geleneğine sahip toplumlarda sözel kanalın kullanımı yaşamın bütün alanlarında diğerlerinden üstün tutulur. Bu toplumlarda söz, hem yaşamın gereklerinden biri olarak hem de sanatsal anlamda önem verilen bir değer olarak kabul edilir. Bireylerin sözel ifade yetenekleri toplumda kabul görmeleri ve yer edinebilmeleri açısından gerekli ve önemlidir. Hitabet denilen söz söyleme sanatı, siyaset başta olmak üzere birçok alanda bireylerin statü kazanmalarına katkıda bulunur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi geniş bağlamlı kültürlerin iletişim davranışlarındandır?

A
Grup içi iletişimde sadece izleyerek konuşulanları anlamaya çalışmak.
B
Yabancıyla etkileşime girmeden onun hakkında başka kanallardan bilgi toplamak.
C
Bilmediği konularda fikir ileri sürmemek.
D
Kendini ilgilendirmese de her alanda enformasyon toplamak.
E
Sadece uzman olduğu konularda sohbete katılmak.
19 numaralı soru için açıklama 
Söylediği sözlerin içeriğinden çok konuşmalarındaki akıcılık, sözler arasındaki uyum ve tonlamayla sözel kanala yatkın olan kültürlerin üyelerinin dikkatini çeke-bilen hatipler toplumların kanaat önderliğini üstlenir ve toplumun yönlendirilme-sinde önemli rol oynayabilirler. Sözel kanal, özellikle ortaklaşa davranışçı kültürlerde küçük gruplarda iletişimin yaygın olarak gerçekleşmesini sağlar. Aile toplantıları, kahvehane sohbetleri, gruplar halinde geziler ve mümkün olan her durumda insanların bir araya toplanması sonucunda, iletişim küçük gruplarda sözel kanallar aracılığıyla gerçekleşmiş olur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sözel kanalı daha çok kullanma eğilimindedir?

A
Ortaklaşa davranışçı bir kültürün üyesi.
B
Bireyci bir kültürün üyesi.
C
Siyasetçi.
D
Edebiyatçı.
E
Şair.
20 numaralı soru için açıklama 
Görsel kanal hem sözel hem de yazılı kültürlerde kullanılmakla birlikte, kullanım biçemleri farklıdır. Sözel kültürler görsel kanalı yazılı kültürlerden daha yaygın kullanırlar. Söz gelimi radyo dinleme ve televizyon izlenme oranları açısından bakıldığında sözel kültür mensuplarının televizyon izlemeye okumaktan ve radyo dinlemekten daha çok zaman ayırdıkları gözlenir. Birçok izleyici araştırmasında, günün hangi saatlerinde televizyon izlediği sorulan kaynak kişilerin çoğunun izlemeseler bile sadece “ses olsun” diye televizyonlarını sabahtan uyuyuncaya kadar açık tuttukları saptanmıştır. Bu, günün her saatinde biriyle konuşma ihtiyacı duyan ortaklaşa davranışçı kültürlerin yaygın davranışlarından biridir. Kuzey Amerika da dâhil olmak üzere, Batı kültürlerinin çoğunda toplumun orta ve alt tabakalarında, hâlâ ortaklaşa davranışçı niteliklerini koruyan gruplarda, görsel kanal yazılı kanaldan daha yaygın olarak kullanılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...