Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2015-2016 Vize Sınavı

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Siyasi otoritenin kültürel çeşitliği hayata geçirebilmek için en temel olarak aşağıdakilerden hangisini yerine getirmesi gerekir?

A
Kültürel çeşitliliği yok saymak
B
Kültürler arası geçişleri zorlaştırmak
C
Azınlığın kültürel var oluşunu çoğunluğun ihlal etmesini önleyecek politikalar üretmek
D
Kültürler arasında hiyerarşi sağlamak
E
Çoğunluğun kültürel var oluşunu çoğunluğun ihlal etmesini önleyecek politikalar üretmek
Soru 2

Kültürel pratikleri yasaklayan veya cezalandıran bazı yasaların kültürel azınlıklara mensup bireylere uygulanmamasına ne ad verilir?

A
Kültürel çeşitlilik
B
Temsil hakları
C
Dış korumalar
D
iç kısıtlamalar
E
Muafiyetler
Soru 3

Karşı kültürün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumun temel kültür unsurlarını paylaşan fakat bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer, norm ve yaşam biçimleri olan grupları kapsar.
B
Bir toplumun ya da ülkenin, her sosyal grubunda, her coğrafi bölgesinde geçerli olan, benimsenen ve yaşanan hâkim unsurlardan ibarettir.
C
Toplumda, sosyo-ekonomik ve politik anlamda yerleşmiş olan ve aile, okul ve diğer örgütler, özellikle de kitle iletişim araçlarıyla naklonulan bütün genel kültürü reddetmek isteyenlerin, değişik alanlarda meydana getirmeye çalıştıkları kapsamlardır.
D
Toplumda yerleşik olan inançlar, konuşulan dil, hukuk, din, ahlâk anlayışı, doğum olayından evlilik ve cenaze törenlerine kadar her alanda oluşan gelenek ve görenekler, çocuk yetiştirme biçimleridir.
E
Bazı hâkim değerleri kapsar fakat kendine özgü yaşama şekilleri, değerleri vardır.
Soru 4

Etnik, ulusal, kültürel ya da dilsel grubun, büyük toplumun kararlarının ve faaliyetlerinin etkisini, kendi ayrı varlığını ve kimliğini koruyup sürdürmek için sınırlandırma isteğine ne ad verilir?

A
iç kısıtlamalar
B
Dış korumalar
C
Muafiyetler
D
Temsil hakları
E
Özyönetim hakları
Soru 5

Temsil hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Azınlıklara mensup kişilerin demokratik çoğulculuk gereği, siyasal alanda aktif rol oynayabilmesini ifade eder.
B
Kota hakkı temsil hakları içinde ifade edilmez.
C
Kültürel grupların üyelerinin ortak kamusal kurumlara girişlerini kolaylaştırmayı ve girdiklerinde de onların bu kurumlar içerisinde kendi kültürel kimlikleri ile yer almalarını amaçlar.
D
Kültürel grupları sadece biçimsel yasal vatandaşlık ile değil, gerçek anlamda da siyasal toplumun bir parçası olarak kabul eder.
E
Azınlıklar devletin sadece yasama organında değil, diğer önemli karar alma ve yürütme ile yargı organlarında belirli bir oranda temsil güvencesi isterler.
Soru 6

Edward Tylor'ın 1871 yılında yayınladığı ve kültür kavramına bilimsel bir içerik kazandırdığı incelemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cultura
B
Culturel Heritage
C
The Origins of Civilisation
D
Primitive Culture
E
The Coming of Post - Industrial Society
Soru 7

Kültür kavramını daha çok teknolojik araç ve gereçleri içeren maddi medeniyet anlamında kullanan millet aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngil izler
B
Fransızlar
C
italyanlar
D
Ruslar
E
Almanlar
Soru 8

Kültürü oluşturan faktörlerden normlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Açıkça ifade edilmiş ve resmen yaptırıma bağlanmış kurallardır.
B
Bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarında birer standart ya da ölçüttür.
C
Belirli rolleri olan kişilerin uymalar gereken kurallar, emirler ve ölçülerdir.
D
Bir hüküm ya da karar vermeden önce bilinmesi gereken genel şartlar ve hükümlerin düşünsel yönüyle ilgilidir.
E
Çağrışım yolu ile duyguları hatırlatıp tahrik eder, böylece belirli fikirlere canlılık verir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kültür çeşitlerinden biri değildir?

A
Alt kültür
B
Maddi kültür
C
Genel kültür
D
Üst kültür
E
Manevi kültür
Soru 10

Yerel kültürlerin, geleneklerin kendilerini küresel sivil toplum içinde daha başarılı bir biçimde kurabilecekleri anlayışı aşağıdaki kavramlardan hangisine dayanır?

A
iç kısıtlamalar
B
Kü-yerel
C
Muafiyetler
D
Yerelleşme
E
Kültürel çeşitlilik
Soru 11

Bireyi veya bireyler grubunu bir takım türlere bölmeyi ifade eden zihinsel yapılara ve basitleştirilmiş betimsel kategorilere ne ad verilir?

A
Gelenek
B
Kaynak
C
Alıcı
D
Mesaj
E
Stereotip
Soru 12

Yabancı ülkeler, halklar ve kültürler ile ilgili daha önceden edinilmiş bilgilere ya da izlenimlere dayalı olarak bireylerin sahip oldukları düşüncelerle yabancı kişiler, gruplar ilişkiler ve nesnelerle ilgili değerlendirmeye yönelik tutumlar kültürlerarası iletişimi etkileyen faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

A
Kalıp düşünceler ve önyargılar
B
Belirsizlik ve kaygı
C
Etnomerkezcilik ve stereotip
D
Empati ve sempati
E
Normlar ve roller
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Robertson’a göre, küreselleşmenin evrelerinden biri değildir?

A
Oluşma evresi
B
Belirlilik evresi
C
Hegemonya evresi
D
ilerleme evresi
E
Başlangıç evresi
Soru 14

Kültürün bir toplumu oluşturan bireylerin değerlerini, takip ettikleri normları, ürettikleri materyalleri, yaşamı şekillerini giyim tarzlarını, dini törenlerini, aile hayatlarını, eğlence adetlerini içerdiğini ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. Giddens
B
D. Arrasse
C
R. Barthes
D
M. McLuhan
E
W. G. Sumner
Soru 15

Miras veya biyolojik yolla aktarılmayan, öğrenerek ve tecrübe edilerek oluşan kazanıma ne ad verilir?

A
iletişim
B
Küreselleşme
C
Kültür
D
Sosyalleşme
E
Empati
Soru 16

İletişim piramidinin en alt basamağında yer alan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
içsel iletişim
B
Örgütsel iletişim
C
Kamu iletişimi
D
Grup ve Takım iletişimi
E
Kitle iletişimi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ikinci küreselleşme aşamalarından biri değildir?

A
Sanayi devrimi
B
Emperyalizm
C
Yeni pazar arayışları
D
Sanayileşme
E
Sömürgecilik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin gerçekleşmesini engelleyen faktörlerden biri değildir?

A
Kalıp düşünceler
B
Geri bildirim
C
Ön yargılar
D
Belirsizlik
E
Normlar
Soru 19

Gelişmiş ülkelerde iç piyasaların doyması, 1970 petrol krizinden sonra dış piyasalara açılma arayışı küreselleşme sürecini ortaya çıkaran aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

A
Sosyolojik
B
Kültürel
C
Teknolojik
D
ideolojik
E
Ekonomik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası reklamlarda merkezileşmemeye gidilmesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Reklamların kabulünün düşük düzeyde oluşu
B
Fiyatın önemli oluşu
C
Reklamlarda duygusallığın yüksek oranda kullanılması
D
Teknoloji kriteri
E
Çok öznel olan reklam kavramları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x