Lojistik Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Lojistik Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tedarik zinciri oluşturulmasının temel amacı nedir?

A
Müşteri gereksinimlerini karşılarken işletmeninde kâr elde etmesini sağlamaktır.
B
Kar maksimizasyonu sağlamaktır.
C
Müşteri şikâyetlerini takip etmektir.
D
Tutundurma çalışmalarını etkinliğini arttırmaktır.
E
Üretim yönetimini sağlamaktır.
1 numaralı soru için açıklama 
Tedarik zinciri oluşturulmasının temel amacı, müşteri gereksinimlerini karşılarken işletmeninde kâr elde etmesini sağlamaktır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tedarikçilerden son müşterilere ürün ya da hizmetlerin taşınması için fiziksel, finansal ve bilgi akışını destekleyen yaşam devir sürecini tanımlayan kavramdır?

A
Elleçleme
B
Lojistik
C
Dağıtım kanalları
D
Tedarik zinciri
E
Pazarlama
2 numaralı soru için açıklama 
Tedarikçilerden son müşterilere ürün ya da hizmetlerin taşınması için fiziksel, finansal ve bilgi akışını destekleyen yaşam devir sürecine tedarik zinciri denilmektedir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi satış promosyonları, reklam, satış gücü, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlamayı içeren pazarlama karması elemanıdır?

A
Ürün
B
Fiyat
C
Tutundurma
D
Dağıtım
E
Satış
3 numaralı soru için açıklama 
Satış promosyonları, reklam, satış gücü, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama, pazarlama karması tutundurmanın içeriğinde yer almaktadırlar.
Soru 4

I. Müşteri odaklılığına önem verilmesi
II. Bilgi teknolojilerinin kullanımı
III. Performans yönetiminin sayısallaştırılması
IV. Yüksek dağıtım hızı
V. Çoklu fonksiyonel takımların kullanımı
Yukarıda verilen iyi bir tedarik zinciri yönetiminin sürdürülebilirliği için dikkat edilmesi gerekenler hangi şıkta verilmiştir?

A
I, II, II
B
I, III, IV
C
I, II, III, V
D
I, II, III, IV
E
II, III, IV, V
4 numaralı soru için açıklama 
İyi bir tedarik zinciri yönetiminin sürdürülebilirliği için aşağıda belirtilen beş temel noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir: - Müşteri odaklılığına önem verilmesi- Bilgi teknolojilerinin kullanımı - Performans yönetiminin sayısallaştırılması - Çoklu fonksiyonel takımların kullanımı - Organizasyon dinamiklerine ve insan faktörüne dikkat edilmesi. Soru verilen IV. Yüksek dağıtım hızı bu beş noktada yer almamaktadır.
Soru 5

Günümüzde müşterinin aradığı, bir mamulü kaliteden ödün vermeksizin istediği yerde bulabilmesi ne ile mümkün olmaktadır?

A
İyi bir iş gücü oluşturmakla
B
İşletmeler tarafından iyi ve doğru kurgulanmış tedarik zinciri yönetimiyle
C
Çalışanlara yüksek ücret ödenmesiyle
D
Kalite kontrol yöntemlerinin uygulanmasıyla
E
İnsan kaynakları yönetimiyle
5 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde müşterinin aradığı, bir mamulü kaliteden ödün vermeksizin istediği yerde bulabilmesi işletmeler tarafından iyi ve doğru kurgulanmış “Tedarik Zinciri Yönetimi” ile mümkün olmaktadır. İyi bir tedarik zinciri yönetimi sayesinde işletmeler trendlerin takibini yapabilmekte, müşteri isteklerine en uygun ürünü doğru zaman, yer ve fiyattan sağlayarak rakiplerine karşı avantaj sağlayabilmektedirler.
Soru 6

Müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lojistik yönetimi
B
İnsan kaynakları yönetimi
C
Tedarik zinciri yönetimi
D
Personel yönetimi
E
Ücret yönetimi
6 numaralı soru için açıklama 
“Tedarik Zinciri Yönetimi” müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimi olarak tanımlanmaktadır.
Soru 7

Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek değiş tokuşları gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreci nedir?

A
Taşıma
B
Tedarik
C
Pazarlama
D
Ulaştırma
E
Planlama
7 numaralı soru için açıklama 
Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek değiş tokuşları gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.
Soru 8

Müşteri ihtiyaçlarındaki değişim ve teknolojik değişimden kaynaklanan belirsizlik nedir?

A
Dışsal belirsizlik
B
İçsel belirsizlik
C
Operasyonel belirsizlik
D
Yapısal belirsizlik
E
Teknolojik belirsizlik
8 numaralı soru için açıklama 
İşletmelerin temelde iki tür belirsizlikle karşı karşıya olduğu belirtilebilir: bu belirsizlikler operasyonel ve yapısal belirsizliklerdir. Operasyonel belirsizlik müşteri talebine ilişkin belirsizlikten, tedarikçinin, dağıtıcının ve üreticinin operasyonel performansına ilişkin belirsizlikten kaynaklanır; yapısal belirsizlik ise müşteri ihtiyaçlarındaki değişim ve teknolojik değişimden kaynaklanmaktadır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi son ürünün oluşturulması, dağıtımı ve desteklenmesinde ortak performansları optimize etmek için birlikte çalışan müşteri ve tedarikçilerin birliği olarak tanımlanan kavramın tanımıdır?

A
Bütünleşik Tedarik Zinciri
B
Üretim yönetimi
C
Stok yönetimi
D
Bilgi yönetimi
E
Müşteri hizmetleri
9 numaralı soru için açıklama 
Lojistik Yönetimi Konseyi’ne göre, tedarik zinciri yönetimi müşteri gereksinmelerini karşılamak amacıyla ham maddelerin, süreçteki stokların, nihai ürünlerin ve başlangıçtan tüketime kadar ilişkili bilgilerin maliyet etkin akışının ve depolanmasının planlanması, uygulanması ve kontrol süreci kapsamaktayken, farklı bir görüşe göre bütünleştirme felsefesi olduğu düşünülmektedir. Bu görüş bütünleşik tedarik zinciri yönetimi kavramını karşımıza çıkarmaktadır.
Soru 10

Tedarik zincirinin değişik bağlantı noktaları arasında malların kontrollü hareketine hangi isim verilir?

A
Taşımacılık
B
Tedarik
C
Dağıtım
D
Talep toplama
E
Bilgi akışı
10 numaralı soru için açıklama 
Tedarik zinciri yönetimi fonksiyonları içinde yer alan dağıtım fonksiyonu, mal akışının temelini oluşturan taşımacılık kavramı içerisinde yer almaktadır. Taşımacılık, tedarik zincirinin değişik bağlantı noktaları arasında malların kontrollü hareketidir.
Soru 11

Sipariş performansı, taşıma performansı, atık parça ve geri dönüşler, lojistik performans, maliyet raporları gibi veriler lojistik veri tabanı bileşenlerinden hangisidir?

A
İşletme kayıtları
B
Yönetim
C
Rapor oluşturma
D
Sektör/dış veriler
E
Sipariş işleme
11 numaralı soru için açıklama 
Rapor oluşturma: Sipariş performansı, taşıma performansı, atık parça ve geri dönüşler, lojistik performans, maliyet raporları gibi verilerden oluşmaktadır.
Soru 12

Verilerin bir anlam bütünlüğü içerisinde bir araya gelmesi ile oluşan yapılandırılmış veriler bütününe ne ad verilmektedir?

A
Veri
B
Enformasyon
C
Bilgi
D
Akıl
E
Anlamlandırma
12 numaralı soru için açıklama 
Bilgi hiyerarşisinin ikinci basamağında bulunan enformasyon, verilerin bir anlam bütünlüğü içerisinde bir araya gelmesi ile oluşan yapılandırılmış veriler bütünüdür. Verilere çeşitli yöntemlerle değer eklenmesi sonucu enformasyon oluşur.
Soru 13

I. Bilginin maliyetinde düşüş
II. İş potansiyelinde artış
III. Kararların otomatikleştirilmesi
Başarılı bir bilgi sistemi uygulandığında yukarıda verilen işletmeye sağlanan faydalardan hangileri sağlanmaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II
D
I, III
E
I, II, III
13 numaralı soru için açıklama 
Bilgi sistemlerinden gerçek bir fayda sağlayabilmek için sistemin büyük bir özenle planlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. Başarılı bir bilgi sistemi uygulamasının işletmeye sağladığı başlıca faydalar: - Bilginin maliyetinde düşüş, - İş potansiyelinde artış, - Kararların otomatikleştirilmesi olarak belirtilmektedir. Yani tüm maddeler doğrudur.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar uygulamalarının daha az maliyetle, daha verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi ve firmalar arası veri transferinin hızlandırılması sağlayan sistemdir?

A
EDI
B
EDW
C
WMS
D
RFID
E
IM
14 numaralı soru için açıklama 
EDI, bilgisayar uygulamalarının daha az maliyetle, daha verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi ve firmalar arası veri transferinin hızlandırılması amacıyla geliştirilmiştir. Temel amacı, farklı ortamlarda çalışan uygulama yazılımları arasında belli standartlarda veri transferinin gerçekleştirilmesidir.
Soru 15

Lojistik yönetiminde, planlama organizasyonu ve müşteri memnuniyetinde maksimum verimliliğin sağlanmasında temel ölçüt nedir?

A
Rekabet üstünlüğü
B
Tedarik zinciri
C
Birleştirilen faaliyet bilgileri
D
Üretim faktörleri
E
İşletmeler arası iş birliği
15 numaralı soru için açıklama 
Lojistik yöneticileri, bir organizasyon içinde kaynakların koordinasyonunu sağlayarak bu faaliyetlerin her birinden gelen bilgileri birleştirmektedir. Birleştirilen faaliyet bilgileri, lojistik yönetiminde planlama organizasyonu ve müşteri memnuniyetinde maksimum verimliliğin sağlanmasında temel ölçüt olarak kabul edilmektedir.
Soru 16

Gözlemlerin direk sonuçları kategorileştirilip üzerine bir anlam eklendiğinde ne oluşur?

A
Veri
B
Araştırma
C
Zincir
D
Enformasyon
E
Yönetim
16 numaralı soru için açıklama 
Veri, gözlemlerin direk sonuçlarıdır. Kategorileştirilip üzerine bir anlam eklendiğinde enformasyona dönüşür. Bu enformasyondan tahminler yapılmadığı sürece bilgi ortaya çıkmış sayılmaz. Bilgi, belli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere kullanılan enformasyon ve işlemsel süreçlerin bir birikimi olarak görülmektedir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, kurum içi ticari ve gizli bilgileri kapsayan, kurum içi oluşturulan özel bir web sitesidir?

A
B2B
B
ERP
C
Intranet
D
DSS
E
MIS
17 numaralı soru için açıklama 
İntranet, Kurum içi oluşturulan özel bir web sitesidir, kurum içi ticari ve gizli bilgileri kapsamaktadır. İşletmeler, intranetlerle farklı uygulamalarda kullanılan birbiriyle ilgili veri tabanlarını birbirine bağlayabilmekte ve işletme içi çalışanların kullanımına açabilmekte, çalışanlar da çeşitli İnternet iletişim araçlarıyla (Örneğin, video konferans, e-posta ve diğer.) şirket içi ve şirket dışı çalışanlarla bir araya gelerek elektronik iş akışlarını (e-workflows) belirleyip kontrol edebilmektedirler. Bu nedenle günümüzde İnternet üzerinden pazarlama ve yönetim bilişim sistemlerinde içsel entegrasyonun sağlanmasında intranetler yoğunlukla kullanılmaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonların bilgi yönetimi stratejilerinin amaçlarından biri değildir?

A
Güçlü duygusal satın alma güdülerine hitap edilerek talebi arttırmak
B
Karar almayı etkinleştirmek enformasyonun etkili bir biçimde elde edilmesi, paylaşılması ve kullanılması sağlamak ve zaman israfını önlemek
C
İşletmelerin, performansının, verimliliğinin, rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak
D
Çalışanların ve yürütülen faaliyetlerin verimli olmasını ve araştırma maliyetlerinin ve gecikmelerin azaltılmasını sağlamak
E
Çalışanların bilgi istiflemesini önlerken bilgiyi paylaşmalarını teşvik etmek.
18 numaralı soru için açıklama 
Organizasyonların bilgi yönetimi stratejilerinin birçok amacı, hedefi ve beklenen sonuçları vardır. Hedeflenen amaçlardan bazıları: İşletmelerin performansının, verimliliğinin, rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak, karar almayı etkinleştirmek, enformasyonun etkili bir biçimde elde edilmesi, paylaşılmasını ve kullanılmasını sağlamak ve zaman israfını önlemek, müşterilere yönelik sorumluluğu artırmak ve faaliyetlerin iyileştirilmesini en iyi uygulamaların elde edilmesini sağlamak, çalışanların bilgi istiflemesini önlerken, bilgiyi paylaşmalarını teşvik etmek, çalışanların ve yürütülen faaliyetlerin verimli olmasını ve araştırma maliyetlerinin ve gecikmelerin azaltılması sağlamak, ürün ve hizmetlerin kalitesini yükseltmek, yenilik ve icatları teşvik etmek olarak belirtilmektedir.
Soru 19

Aşağıdaki programlardan hangisi, işletmenin mal kabul, yerleştirme, toplama, ikmal, paketleme, envanter sayımı, ekonomik sipariş miktarı ve emniyet stoku hesaplamaları, taşıma, dağıtım vb. tüm süreçlerin gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmesini sağlar?

A
EDW
B
EDI
C
ERP
D
Depo yönetim sistemi
E
Taşıma yönetim sistemi
19 numaralı soru için açıklama 
Lojistik faaliyetlerin temelini oluşturan depolama faaliyetine ilişkin yazılımlarda, işletmelerin depo alanından, iş gücünden ve yüksek stok maliyetlerinden tasarruf etmesine büyük katkı sağlamaktadır. Depo yönetim sistemine ilişkin yazılımlar ile bir işletmenin mal kabul, yerleştirme, toplama, ikmal, paketleme, envanter sayımı, ekonomik sipariş miktarı ve emniyet stoku hesaplamaları, taşıma, dağıtım ve imha maliyetlerinin takibi, raf ömrü takibi, ürün saklama özellikleri, tedarik süreleri takibi ve güncellenmesi, tedarikçi promosyonları ve mevsimsel fiyat değişikliği takibi, potansiyel stok fazlası ve stok yetersizliği durumlarının takibi gibi depo ya da dağıtım merkezlerindeki tüm süreçlerin gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilmesi sağlanabilmektedir. Depo yönetim sistemi ile ürünler, bu süreçler için taktik seviyede analitik karar desteği de sağlamaktadırlar.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi depo yönetim sisteminin amaçları arasında yer almamaktadır?

A
Periyodik sayımların daha kısa sürede tamamlanabilmesi
B
Fifo (First in First Out, ilk giren ilk çıkar) uygulamalarına imkân vermesi
C
İlave iş gücüne gereksinim duyulmadan eldeki envanterin adreslenmesi
D
Güzergâh belirlenmesi
E
Eldeki envanterler ile ilgili anlık raporlar üretebilmeleri
20 numaralı soru için açıklama 
Depo yönetim sisteminin amaçlarından başlıca şunlardır:
- İlave iş gücüne gereksinim duyulmadan eldeki envanterin adreslenmesi,
- Bilgisayara yapılan girişlerin işleri aksatmaması ve basit yapılabilmesi,
- Eldeki envanterler ile ilgili anlık raporlar üretebilmeleri,- Periyodik sayımların daha kısa sürede tamamlanabilmesi,
- Fifo (First in First Out, ilk giren ilk çıkar) uygulamalarına imkân vermesi şeklinde sıralanmaktadır. Yani bu sistemin güzergâh belirlenmesi amaçlarından biri değildir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...