Lojistik Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Lojistik Yönetimi 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin dış kaynak kullanımı yol haritasında yapılan aşamalardan biri değildir?

A
Seçenekleri göz önünde bulunduran modelin seçilmesi
B
Tedarikçi profilinin belirlenmesi
C
İşletmenin dış kaynak kullanımını kapsayan sözleşmenin çerçevesinin belirlenmesi
D
İş içeriklerinin çapraz ilişiklerinin listelenmesi
E
Uygulanabilir raporlama yapısının oluşturulması
1 numaralı soru için açıklama 
İş içeriklerinin çapraz ilişiklerinin listelenmesi stratejik hedeflerin belirlenmesinde gerçekleşir.
Soru 2

Aşağıdakilerden işletme içi yeteneklerin incelenmesinde yapılan adımlardan biri değildir?

A
İşletme dışı rekabete etki eden eksik yeteneklerin listelenmesi
B
İşletme dışı faaliyetlerin maliyet bileşenlerinin belirlenmesi
C
Dış kaynak kullanımı ile ilgili risklerin incelenmesi gerekmektedir.
D
Dış kaynak kullanımının uygulanabilirlik seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir.
E
Faaliyetlerin işletme dışı organizasyonlarda yapılması ile ilgili risklerin belirlenmesi
2 numaralı soru için açıklama 
Dış kaynak kullanımı ile ilgili risklerin incelenmesi işletme dışı yeteneklerin ve rekabet ortamının incelenmesi kısmında yapılır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kara, deniz, demir yolu, su yolu-deniz yolu, boru hattı veya intermodal taşımacılık gibi bütün taşıma türlerinde; sevkiyat, dağıtım, depolama, gümrükleme ve sigorta hizmetlerini gerçekleştiren lojistik hizmeti veren kuruluşlardır?

A
Nakliye şirketi
B
İkinci parti lojistik
C
Üçüncü parti lojistik
D
Freight forwarder
E
Depolama şirketi
3 numaralı soru için açıklama 
Üçüncü parti içerisinde lojistik aracısı olan, Freight Forwarder kavramı, kara, deniz, demir yolu, su yolu-deniz yolu, boru hattı veya intermodal taşımacılık gibi bütün taşıma türlerinde; sevkiyat, dağıtım, depolama, gümrükleme ve sigorta hizmetlerini gerçekleştiren lojistik hizmeti veren kuruluşlardır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi veri tabanları ve danışmanlık hizmetleri gibi sistemler sayesinde lojistik yönetimi hizmetleri sunan işletmelerdir?

A
İkinci grup yönetime dayalı satıcılar
B
Üçüncü grup entegre satıcılar
C
Birinci grup ürüne dayalı satıcılar
D
Dördüncü grup yönetim temelli satıcılar
E
Beşinci grup depolama temelli satıcılar
4 numaralı soru için açıklama 
İkinci grup yönetime dayalı satıcılar; veri tabanları ve danışmanlık hizmetleri gibi sistemler sayesinde lojistik yönetimi hizmetleri sunan işletmelerdir.
Soru 5

İşletmelerin ana faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, maliyetlerini azaltmak, sabit maliyetleri değişken maliyetler haline dönüştürmek, ilgili tedarikçinin yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara erişim hızını yükseltmek için mevcut bir işletme faaliyetinin ilgili varlıkları ile birlikte alanında uzman işletmeye devredilmesi süreci nedir?

A
Yerel kaynakların kullanımı
B
Dış kaynak kullanımı
C
Doğal kaynakların kullanımı
D
Bilgi kaynağı kullanımı
E
Sermaye kullanımı
5 numaralı soru için açıklama 
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing); işletmelerin ana faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, maliyetlerini azaltmak, sabit maliyetleri değişken maliyetler haline dönüştürmek, ilgili tedarikçinin yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara erişim hızını yükseltmek amaçlarından bir veya bir kaçından yararlanmak için, mevcut bir işletme faaliyetinin ilgili varlıkları ile birlikte alanında uzman işletmeye devredilmesi sürecidir.
Soru 6

I. Pazarların genişlemesi
II. Küresel tedarik ve dağıtımın kolaylaşması
III. Kurum odaklı maliyet düşürme programları
Yukarıda verilen nedenler işletmenin hangi faaliyete teşvik etmektedir?

A
Büyüme
B
Küçülme
C
Dış kaynak kullanma
D
Kaliteyi arttırma
E
Esneklik
6 numaralı soru için açıklama 
Lojistik süreçlerin dış kaynaklardan sağlanmasına neden olan teşvikler şunlardır: - Pazarların genişlemesi, - Küresel tedarik ve dağıtımın kolaylaşması, - Kurum odaklı maliyet düşürme programları, - Çalışan maliyetlerinin düşürülmesi, - Yönetimdeki farklılıklar.
Soru 7

- Toplumsal ve sosyal yaşamda oluşan değişimler,
- Teknolojide yaşanan hızlı ilerleme,
- Çok hızlı değişen pazar koşulları,
- Küreselleşme ile oluşan ekonomik değişimler,
- Kültürel değişimler.
İşletmeleri dış kaynak kullanımına yönlendiren nedenler küresel nitelik taşımakla beraber bazı durumlarda işletme hedefleri ile bağlantılıdır.
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle bağlantılıdır?

A
Yönetim kontrolü
B
İşletme içi nedenler
C
İstatistiksel bilgilerin toplanması
D
Karar analizi
E
İşletme dışı nedenler
7 numaralı soru için açıklama 
İşletmeleri dış kaynak kullanımına yönlendiren nedenler küresel nitelik taşımakla beraber bazı durumlarda işletme hedefleri ile bağlantılıdır. Bu anlamda dış kaynak kullanımı, işletme dışı ve işletme içi nedenler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir: İşletme dışı nedenler şunlardır: - Toplumsal ve sosyal yaşamda oluşan değişimler,- Teknolojide yaşanan hızlı ilerleme, - Çok hızlı değişen pazar koşulları, - Küreselleşme ile oluşan ekonomik değişimler, - Kültürel değişmeler.
Soru 8

Kendi kaynaklarını, becerilerini ve bilgisini taşıyıcıların ki ile birleştirip, bunları müşterisine bütünleşik bir tedarik zinciri şeklinde sunan lojistik şirketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üçüncü parti lojistik şirketi
B
İkinci parti lojistik şirketi
C
Dördüncü parti lojistik şirketi
D
Birinci parti lojistik şirketi
E
Depo, antrepo şirketi
8 numaralı soru için açıklama 
Dördüncü parti lojistik, üçüncü parti lojistik gibi çalışan taşıyıcı firmalara sağlanan lojistik hizmetlerini bütünleştirir. Bu bütünleştirme dördüncü parti lojistik işletmesi taşıyıcının ortağı gibi, gerek stratejik düzeyde gerekse operasyonlar düzeyinde olur. Bütünleştirmenin kapsamı bütün tedarik zincirinin yönetilmesi ve optimize edilmesi şeklindedir. Diğer bir deyişle dördüncü parti lojistik firması bir tedarik zinciri bütünleştiricisi özelliğindedir. Dördüncü parti lojistik firması kendi kaynaklarını, becerilerini ve bilgisini taşıyıcıların ki ile birleştirip, bunları müşterisine bütünleşik bir tedarik zinciri şeklinde sunar.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde dış kaynak kullanımı karar verme sürecindeki adımlardan biri değildir?

A
Stratejik hedeflerin belirlenmesi
B
İşletme içi yeteneklerin incelenmesi
C
İşletme dışı yeteneklerin ve rekabet ortamının incelenmesi
D
İşletmenin dış kaynak kullanım yol haritası
E
İşletmenin uyum süreci
9 numaralı soru için açıklama 
İşletmelerde dış kaynak kullanımı karar süreci dört temel adımdan oluşmaktadır: - Stratejik hedeflerin belirlenmesi, - İşletme içi yeteneklerin incelenmesi, - İşletme dışı yeteneklerin ve rekabet ortamının incelenmesi, - İşletmenin dış kaynak kullanım yol haritası. Bu dört adım içerisinde işletmenin uyum süreci yer almadığından doğru şıktır.
Soru 10

Risk altına girmek istemeyen işletmeler, değişim ve değişkenliğe uyum sağlayabilmek, bilgi birikiminden hızla yararlanabilmek için dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. İşletmelerin bu nedenle uyguladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diğer işletmelerle stratejik ortaklıklara dayanan çalışma ağları oluşturmak
B
İlave iş gücü oluşturmak
C
Muhasebe kayıtları oluşturmak
D
Müşteri memnuniyeti oluşturmak
E
Yönetim kontrolü oluşturmak
10 numaralı soru için açıklama 
Risk altına girmek istemeyen işletmeler, değişim ve değişkenliğe uyum sağlayabilmek, bilgi birikiminden hızla yararlanabilmek için dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. İşletmeler birçok faaliyet ve gereksinimlerinin %60’ını işletme dışındaki kaynaklardan temin etmektedirler. İmalatçıların çoğu, markalı mal üreten bir imalatçı ile ortak olarak (bir otomobilin fren sistemi, bir koltuk sistemi gibi) entegre sistemler tasarlayan ve üretip sunan tek bir tedarikçi ortakla çalışmayı tercih etmektedir. Bugün işletmelerin büyük bir bölümü diğer işletmelerle stratejik ortaklıklara dayanan çalışma ağları oluşturmaktadırlar.
Soru 11

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi bilgi teknolojileri riskinden etkilenmez?

A
Tutundurma
B
Dağıtım
C
Taşıma
D
Elleçleme
E
Sipariş işleme
11 numaralı soru için açıklama 
Bilgi teknolojileri riskinden etkilenen faaaliyetler; Dağıtım, taşıma, elleçleme ve sipariş işleme olarak gruplandırılır. Tutundurma bu grubun dışında kalır.
Soru 12

I. Rekabet avantajı sağlar
II. Risk yönetimi maliyetini minimize eder
III. Uzun süre yerine kısa süreli anlaşmalar yapar
IV. İşletme performansını artırır
Yukarıdakilerden hangileri kurumsal risk yönetiminin kurumsal değere etkilerinden biri değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
II, III ve IV
12 numaralı soru için açıklama 
Kurumsal risk yönetiminin amaçlarından birinin de kurum değerini yaratması, koruması ve artırması olduğu belirtilmiştir. Kurumsal risk yönetimi kurum değerini 3 yoldan artırabilmektedir; Bunlar: - Sürdürülebilir rekabetçi avantaj oluşturulmasına yardımcı olur, - Riski yönetmenin maliyetini optimize eder, - İşletme performansını artırmaya yardımcı olur. Zira kurumsal risk yönetiminde odak sadece fiziksel ve finansal kaynaklar değil tüm değer kaynaklarıdır.
Soru 13

I. Stok bulundurma maliyeti
II. Atıl ürün oranı
III. Ürün değeri
IV. Talep ve tedarik belirsizliği
Yukarıdaki riskler lojistik süreçte hangi risk alanına aittir?

A
Kapasite
B
Ödemeler
C
Satın alma
D
Stok
E
Sistem
13 numaralı soru için açıklama 
Atıl ürün oranı, stok bulundurma maliyeti, ürün değeri ve talep/tedarik belirsizliği, stok yönetimini yüksek risk grubuna sokan risk alanlarıdır.
Soru 14

Bir işletmenin ürünlerini; rota ve güzergâh planı oluşturmadan müşteriye göndermesi durumunda hangi lojistik faaliyeti risk altına girer?

A
Bilgi teknolojileri
B
Operasyonel plan
C
Ambalajlama
D
Depolama
E
Taşıma
14 numaralı soru için açıklama 
Taşıma faaliyeti, lojistik süreçte en önemli görevi üstlenmiştir. Ürünlerin istenilen zaman ve yerde olabilmesi müşteri memnuniyetinin temel unsurudur. Lojistik süreçte doğru planlanmış taşıma faaliyeti hedeflenen başarıyı sağlamaktadır. Bir işletmenin ürünlerini; rota ve güzergâh planı oluşturmadan müşteriye göndermesi durumunda taşıma faaliyeti risk altına girer.
Soru 15

Aşağıda verilen yaklaşımlardan hangisi ile işletmeler, risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için önlemler almaya yönelik, çalışma ve planlama faaliyetleri gerçekleştirmektedirler?

A
Risk yönetimi
B
İstatistiksel yaklaşım
C
Sistem yaklaşımı
D
Bilgi yönetimi
E
Stratejik planlama
15 numaralı soru için açıklama 
Risk yönetimi ile işletmeler, risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için önlemler almaya yönelik, çalışma ve planlama faaliyetleri gerçekleştirmektedirler.
Soru 16

Gönderen veya üreticiden malların teslim riskleri, depo için kullanılan bilgi sistemlerine ilişkin riskler, konsolidasyon riskleri, ambalajlama ve etiketleme risklerine ne ad verilir?

A
Kimyasal riskler
B
Fiziksel riskler
C
İklim riskleri
D
Biyolojik riskler
E
Fonksiyonel riskler
16 numaralı soru için açıklama 
Gönderen veya üreticiden malların teslim riskleri, depo için kullanılan bilgi sistemlerine ilişkin riskler, konsolidasyon riskleri, ambalajlama ve etiketleme risklerine fonksiyonel riskler denir.
Soru 17

- Hukuksal
- Politik
- Düzenleme
- Felaket
şeklinde sıralanan riskler aşağıdakilerden hangisinin maddeleridir?

A
Stratejik riskler
B
Dış çevre riskleri
C
Operasyonel riskler
D
Finansal riskler
E
Yönetim riskleri
17 numaralı soru için açıklama 
Risk genel olarak, kontrol edilebilir ve kontrol edilemez riskler olarak iki temel grupta incelenmesine karşın, işletmelerin karşılaşabileceği riskler, temel olarak dört ana başlık ve alt başlıklar altında toplanmaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi başlıca risk yönetim yaklaşımlarının dışındadır?

A
Riskten kaçınma
B
Riski azaltma
C
Risk transferi
D
Risk paylaşımı
E
Riski algılayamama
18 numaralı soru için açıklama 
Başlıca risk yönetim yaklaşımları, riskten kaçınma, riski azaltma, riski elde tutma, risk transferi ve risk paylaşımıdır.
Soru 19

- Sürdürülebilir rekabetçi avantaj oluşturulmasına yardımcı olur,
- Riski yönetmenin maliyetini optimize eder,
- İşletme performansını arttırmaya yardımcı olur.
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Riski elde tutma
B
Kurumsal risk yönetimi
C
Bireysel risk yönetimi
D
Sıfır risk yönetimi
E
Sosyal risk yönetimi
19 numaralı soru için açıklama 
Kurumsal risk yönetiminin amaçlarından birinin de kurum değerini yaratması, koruması ve artırması olduğu belirtilmiştir. Kurumsal risk yönetimi kurum değerini 3 yoldan arttırabilmektedir. Bunlar: - Sürdürülebilir rekabetçi avantaj oluşturulmasına yardımcı olur, - Riski yönetmenin maliyetini optimize eder, - İşletme performansını artırmaya yardımcı olur. Zira kurumsal risk yönetiminde odak sadece fiziksel ve finansal kaynaklar değil tüm değer kaynaklarıdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi taşıma faaliyeti sırasında oluşabilecek risklerden biri değildir?

A
Taşıma araçlarının getirdiği riskler
B
Rota ve güzergâh kaynaklı riskler
C
Havaalanı, gar, liman kapasitelerinin getirdiği riskler
D
Kapasite zorlanması ile ilgili riskler
E
Yüklerin nitelikleri ile ilgili riskler
20 numaralı soru için açıklama 
Taşıma araçlarının getirdiği riskler, Taşıma konsolidasyonu, yükleme, elleçleme vb. faaliyetlerden kaynaklanan riskler, Rota ve güzergâh kaynaklı riskler, Yolların ve coğrafi engellerin getirdiği riskler, Siyasi, idari ve bölgesel yapılanmanın getirdiği riskler, Havaalanı, gar, liman kapasitelerinin getirdiği riskler, Yüklerin nitelikleri ile ilgili riskler, Hava koridoru, denizyolu gibi uluslararası taşıma yapısının getirdiği riskler, Hava sahası, karasuları gibi uluslararası hukuki ve siyasi yapılanmanın getirdiği riskler. Kapasite zorlanması ile ilgili riskler bu grupta yer almadığından bu şık doğrudur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...