Mali Analiz 2015-2016 Vize Sınavı

Mali Analiz 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği ile analiz yapılırken karşılaştırmalar nasıl yapılır?

A
İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları karşılaştırılır.
B
Bilanço ile gelir tablosu kalemleri birbirleriyle karşılaştırılır.
C
İşletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını başka işletmelerle karşılaştırmak için işletmelerin bilançoları ve gelir tabloları yıllar itibariyle karşılaştırılır.
D
İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları sektör ortalamaları ile karşılaştırılır.
E
Bilanço kendi içerisinde, gelir tablosu da kendi içerisinde yıllar itibariyle karşılaştırılır.
Soru 2

Varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini ortaya koyan oranlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mali yapı
B
Verimlilik
C
Likidite
D
Faaliyet
E
Kârlılık
Soru 3

Trend analizinde, bir işletmenin Brüt Satış Kârı %15 artarken Net Satışları %60 artmakta ise bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Finansman giderlerindeki artışın faaliyet kârından büyük olması
B
Satışlardaki artışın yetersiz olması
C
Olağan giderlerdeki artışın dönem kârına eşit olması
D
Satışların maliyetindeki artışın satışlardaki artıştan büyük olması
E
Satış indirimlerindeki artışın satışlardaki artıştan daha yüksek olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi net çalışma (işletme) sermayesinde artışa neden olur?

A
Sermayenin azaltılması
B
Kısa vadeli borçların uzun vadeli borca dönüştürülmesi
C
Kısa vadeli borçlanma
D
Menkul kıymetlerin paraya çevrilmesi
E
Uzun vadeli borç ödenmesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak bilanço ve gelir tablosundan yararlanılarak hazırlanan veya onları tamamlayan, işletme analizine yardımcı raporları ifade etmek için kullanılır?

A
Rapor tipi finansal tablolar
B
Temel finansal tablolar
C
Hesap tipi finansal tablolar
D
Ayrıntılı finansal tablolar
E
Ek finansal tablolar
Soru 6

Tek bir döneme ait finansal tabloların analizinde kullanılabilen ve özü itibarıyla statik bir analiz yapmayı mümkün kılan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay analiz
B
Dikey analiz
C
Trend analizi
D
Teknik analiz
E
Karşılaştırmalı tablolar analizi
Soru 7

Gelecek hesap dönemi içinde tüketilmesi beklenen hammadde stokları bilançonun (finansal durum tablosu) hangi grubunda yer alır?

A
Öz Kaynaklar
B
Duran Varlıklar
C
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
D
Dönen Varlıklar
E
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Soru 8

Duran varlıkların özkaynaklara oranı %125 çıkmıştır.
Bu sonuca göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İşletmenin duran varlıklarının finansmanında özkaynakları yeterlidir.
B
İşletmenin finansman politikalarını ve işletmenin faaliyetlerini finanse edebilmek için özkaynaklardan ne kadar yararlanıldığını açık şekilde göstermektedir.
C
Duran varlıkların finanse edilmesinde yabancı kaynak kullanımına da başvurulmuştur.
D
İşletme varlıklarının yüzde kaçının işletme sahip veya sahiplerince finanse edildiği görülmektedir.
E
İşletmenin özkaynakları verimli bir şekilde kullanılmaktadır.
Soru 9

Varlık - kaynak ilişkisinin incelenmesi kapsamında duran varlıkların aşağıdaki kaynaklardan hangisiyle finanse edilmesi uygun kabul edilir?

A
Öz kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla
B
Mali kaynaklar ve kısa vadeli yabancı kaynaklarla
C
Net çalışma sermayesiyle
D
Sermaye ve kısa vadeli yabancı kaynaklarla
E
Başta kısa vadeli yabancı kaynaklar olmak üzere özkaynaklar veya uzun vadeli yabancı kaynaklarla
Soru 10


Bir işletmeye ait bazı bilgiler yukarıdaki gibidir.
Bu verilere göre dönen varlıklar aşağıdakilerden hangisi ile finanse edilmiştir?

A
Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklarla
B
Duran Varlıklarla
C
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarla
D
Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarla
E
Özkaynaklarla
Soru 11

Dikey yüzdelerle ifade edilmiş gelir tablosunun analizinde aşağıdakilerden hangisi incelenir?

A
Her bir gelir tablosu kaleminin genel toplama göre oransal büyüklüğünün, kalemin özelliği de dikkate alınarak varlık dağılımı ve kaynak dağılımı açısından yeterli ve uygun olup olmadığı
B
Her bir gelir tablosu kaleminin net satışlara göre oransal büyüklüğünün, kalemin özelliği de dikkate alınarak varlık dağılımı ve kaynak dağılımı açısından yeterli ve uygun olup olmadığı
C
Her bir
D
Her bir gelir tablosu kaleminin net satışlara göre gösterdiği değişimin, kalemin özelliği de dikkate alınarak varlık dağılımı ve kaynak dağılımı açısından yeterli ve uygun olup olmadığı
E
Her bir gelir tablosu kaleminin net satışlara göre oransal büyüklüğünün, kalemin özelliği de dikkate alınarak hasılat ve kârlılık açısından yeterli ve uygun olup olmadığı
Soru 12

Finansal analiz ve yorumların doğruluk ve güvenilirliğini artırabilmek için aşağıdakilerden hangisi önemli bir güvence sağlar?

A
Finansal tabloların nakit esasına göre hazırlanması
B
Finansal tabloların iç denetimden geçmiş olması
C
Finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması
D
Finansal tabloların “tahakkuk esası”na göre hazırlanmış olması
E
Finansal tabloların kamuya açıklanması
Soru 13

Dikey analiz tekniğine göre hazırlanmış bilançodaki yüzdeler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Kalemlerin grup veya genel toplam içindeki payını
B
Kalemlerin diğer işletmelerin durumuna göre nispi payını
C
Kalemlerin net satışlar karşısındaki payını
D
Kalemlerin dönem başına göre gösterdiği değişimin nedenlerini
E
Kalemlerin dönem başına göre gösterdiği değişimi
Soru 14

Her 1 liralık kısa vadeli yabancı kaynağa karşılık işletmede stoklar dışında 1 liralık dönen varlığın bulunduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stokların net çalışma sermayesine oranı
B
Asit-test oranı
C
Cari oran
D
Duran varlıkların özkaynaklara oranı
E
Nakit oranı
Soru 15

Trend analizi ile işletmenin borçlanma kapasitesi hakkında geleceğe yönelik tahminlerde bulunmak isteyen bir bilgi kullanıcısı aşağıdaki kalemlerden hangisi arasındaki ilişkiye bakmalıdır?

A
Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
B
Maddi Duran Varlıklar-Net Satışlar
C
Yabancı Kaynaklar - Öz kaynaklar
D
Stoklar- Net Satışlar
E
Ticari Alacaklar- Net Satışlar
Soru 16

İşletmenin iş hacminin kârlılığına ilişkin bilgi veren ve işletmenin esas faaliyetinin ne ölçüde kârlı olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devamlı sermayenin amortismanı
B
Net kâr marjı oranı
C
Toplam varlıkların kârlılığı oranı
D
Faaliyet kârı marjı oranı
E
Özkaynakların kârlılığı oranı
Soru 17

Bir işletmenin birbirini izleyen en az iki veya daha fazla faaliyet dönemine ait finansal tablolarının karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi ve işletmenin mali durumundaki değişmeler ve buna bağlı olarak gelişmeler hakkında neden sonuç ilişkisine göre tahminde bulunmaya olanak veren analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dikey yüzde yöntemi İle analiz
B
Karşılaştırmalı tablolar analizi
C
Eğilim yüzdeleri yöntemi ile analiz
D
Değişim analizi
E
Dinamik analiz
Soru 18

Net çalışma sermayesi değişim tablosunun düzenlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?

A
Özkaynak değişim tablosuna
B
Ek finansal tablolara
C
Karşılaştırmalı bilançolara
D
Nakit kaynaklarına ve kullanımlarına
E
Bilanço ve gelir tablosuna
Soru 19

Stokların net çalışma sermayesine oranı %325 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dönen varlıklar içinde en yüksek payın stoklara ait olduğunu gösterir.
B
Net çalışma sermayesi noksanının olduğu ve bu nedenle günlük faaliyetlerin yürütülmesinde sıkıntılar olabileceği söylenebilir.
C
İşletme, kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek için stoklarının %325'lik kısmını satması gerekmektedir.
D
Net çalışma sermayesinin bütünün stoklardan oluştuğu ve bu nedenle günlük faaliyetlerin yürütülmesinde sıkıntılar olabileceği söylenebilir.
E
Dönen varlıkların büyük oranda stoklardan oluşmasından dolayı net çalışma sermayesi noksanı olduğunu ve dolayısıyla işletmede likidite sıkıntısı olduğunu gösterir.
Soru 20

Trend analizinde “Dönen varlıklarda artış eğilimi varken kısa vadeli yabancı kaynaklarda (KVYK) daha az artış veya azalış eğilimi varsa net çalışma sermayesinin olumlu geliştiği anlamına gelir.”
Böyle bir etkileşime bağlı olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A
Net çalışma sermayesinin olumlu geliştiği söylenemez.
B
Böyle bir etkileşim hem günlük faaliyetlerin devamı hem de borçların ödenmesi bakımından faaliyet sonuçlarını ve mali durumu olumlu yönde etkiler.
C
Böyle bir durum, işletmenin mali gücünü arttıracağı gibi, özkaynakların alacaklılar için bir güvence oluşturacağını gösterir.
D
Böyle bir etkileşim dönen varlıkların dönüş hızının yüksek olduğunu ifade eder.
E
Böyle bir etkileşim, işletmenin satışlarıyla borçlarını ödeyebildiğim gösterir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x