Mali Analiz 2016-2017 Final Sınavı

Mali Analiz 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletme idari binasının kira, vergi, bakım, onarım gibi giderleri aşağıdakilerden hangisi kapsamında yer alır?

A
Satılan malın maliyeti
B
Araştırma giderleri
C
Finansman giderleri
D
Genel yönetim giderleri
E
Pazarlama giderleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi firma değerinin tespitinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
indirgenmiş nakit akımları yöntemi
B
Fiyat maliyet yöntemi
C
Fiyat kazanç oranı yöntemi
D
Yerine koyma - ikame değer yöntemi
E
Defter değeri yöntemi
Soru 3

Finansal kaldıraç oranı aşağıdakilerden hangisini ölçer?

A
Maddi duran varlıkların özkaynaklar karşısındaki payını
B
Duran varlıkların finansman kaynağını
C
Alacakların tahsil gücünü
D
Hazır değerlerin yeterliliğini
E
Aktifin yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini
Soru 4

İşletme hissedarlarının ellerindeki kontrolü kaybetmemek için yeni hisse ihracından kaçınması aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

A
Finansman giderlerinin azalmasına
B
Borç oranının artmasına
C
Optimal sermaye yapısının bozulmasına
D
Faiz giderlerinin artmasına
E
Finansal riskin artmasına
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi trend analizinde yorum aşamalarından biri değildir?

A
Kalemlerin eğilimlerindeki farkları veya benzerliklerinin ortaya konması
B
Ele alınan kalemlerin eğiliminin belirlenmesi
C
Neden-sonuç ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan durumun gelecekte yaratacağı gelişmelerin belirlenmesi
D
Belirlenen etkileşimin işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarına etkisinin olumlu ve olumsuz yönlerine dikkat çekilmesi
E
Yorumlanan kalemlerin eğilimlerinin etkileşimlerinin araştırılması ve etkileşim sonucunun uygulanması
Soru 6

Satış hacminin artmasından aşağıdaki kalemlerden hangisi etkilenmez?

A
Satılan malın maliyeti
B
Dönüştürme maliyeti
C
Değişken maliyet
D
Net kâr
E
Sabit maliyet
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi firmanın stratejik analizinde ve değer tespitinde kullanılacak temel faktörlerden nakit çıkışları ile ilgili bir değişkendir?

A
Çalışma sermayesi gereksinimi
B
Sermaye maliyeti
C
Satış büyüme oranı
D
Nakit vergi oranı
E
Mali planlama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesi devir hızının artmasına neden olur?

A
Net kâr marjının artması
B
Ticari alacakların devir hızının azalması
C
Stokların devir hızının artması
D
Duran varlıkların devir hızının artması
E
Ticari borçların devir hızının artması
Soru 9

Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönen varlık toplamı: 2.000
Kısa vadeli yabancı kaynak toplamı: 1.400
Stokları: 500
Menkul Kıymetleri: 300
Hazır Değerleri: 600
Ticari Alacakları: 400
Diğer Alacakları 200

Bu bilgilere göre işletmenin nakit oranı kaçtır?

A
0,18
B
0,38
C
0,43
D
0,64
E
1,07
Soru 10

Aşağıdaki kalemlerden hangisi bilançoda yer almaz?

A
Hazır değerler
B
Menkul kıymetler
C
Stoklar
D
Mali duran varlıklar
E
Satışların maliyeti
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi brüt satış kâr marjının kullanım alanlarından biri değildir?

A
Nakit seviyelerinin öngörüsü
B
Maliyet kontrolü
C
Bütçe hazırlama
D
Stok seviyelerinin belirlenmesi
E
Muhasebe sistemlerinin doğruluğunun değerlendirilmesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi likidite analizinde kullanılan oranlardan biri değildir?

A
Asit-test oranı
B
Kaldıraç oranı
C
Cari oran
D
Stokların çalışma sermayesine oranı
E
Net çalışma sermayesinin faaliyetlerden sağlanan fonlara oranı
Soru 13

İşletmenin kısa vadeli yabancı kaynaklarını sadece dönen varlıkların finansmanında kullandığını aşağıdakilerden hangisi gösterir?

A
Dönen varlık toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklardan fazla olması
B
Duran varlık toplamının kısa vadeli yabancı kaynak toplamından büyük olması
C
Dönen varlık toplamının duran varlık toplamına eşit olması
D
Yabancı kaynak toplamının özkaynak toplamından az olması
E
Dönen varlık toplamının özkaynak toplamından fazla olması
Soru 14

Finansman sisteminde ülkedeki nominal faiz oranının reel faiz oranı ile beklenen enflasyon oranına eşit olmasına ne ad verilir?

A
Genelleştirilmiş Fisher Etkisi
B
Faiz Paritesi Teorisi
C
Yurtiçi Fisher Etkisi
D
Gordon Büyüme Modeli
E
Mali Varlıkları Fiyatlama Modeli
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli borç ödeme gücünün belirlenmesinde gelir tablosu yaklaşımı ile hesaplanan bir finansal orandır?

A
Kaldıraç oranı
B
Faiz gideri karşılama oranı
C
Borcun net maddi değere oranı
D
Borcun özkaynaklara oranı
E
Borçluluk oranı
Soru 16

Stoklar gibi likiditesi göreli olarak daha düşük olan dönen varlık kalemlerinin dönen varlık toplamına dahil edilmemesi durumunda kısa vadeli yabancı kaynakların ödenebilirliğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stokların çalışma sermayesine oranı
B
Cari oran
C
Nakit oranı
D
Asit-test oranı
E
Net çalışma sermayesinin faaliyetlerden sağlanan fonlara oranı
Soru 17

Brüt satış kârının net satışlara oranına ne ad verilir?

A
Aktif kârlılığı
B
Faaliyet kâr marjı
C
Net kâr marjı
D
Satılan malın maliyeti
E
Brüt satış kâr marjı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli borç ödeme gücünü etkileyen bilanço dışı bir unsurdur?

A
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
B
Bina
C
Leasing
D
Özkaynaklar
E
Arsa
Soru 19

Finansal yapının, tam etkin piyasa ve vergilerin olmadığı varsayımıyla, sermaye maliyetini ve işletme değerini etkilemeyeceğini öne süren araştırmacılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Myers
B
Modigliani - Miller
C
Tobin
D
Jensen - Meckin
E
Sharpe
Soru 20

I. Peşin alışlar, gider ödemeleri, üretim ve satışlar şeklinde sıralanabilecek günlük faaliyetleri sürdürmesini sağlar.
II. Kısa vadeli borçları ödemesini sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmektedir?

A
Hazır değerler
B
Özsermaye
C
Net çalışma sermayesi
D
Brüt çalışma sermayesi
E
Dönen varlıklar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x