Mali Analiz 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Mali Analiz 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi brüt satış kârından karşılanmaz?

A
Genel yönetim giderleri
B
Faaliyet giderleri
C
Pazarlama ve reklam giderleri
D
Satışların maliyeti
E
Araştırma geliştirme giderleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli borç ödeme gücünün belirlenmesinde gelir tablosu yaklaşımı ile hesaplanan bir finansal orandır?

A
Borcun net maddi değere oranı
B
Kaldıraç oranı
C
Faiz gideri karşılama oranı
D
Borçluluk oranı
E
Borcun özkaynaklara oranı
Soru 3

İşletmenin bilançosundaki toplam varlık değerinden tüm borçlar (yükümlülükler) düşüldüğünde aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A
işletmenin defter değeri
B
Net pazar değeri
C
Net bugünkü değeri
D
indirgenmiş nakit akım değeri
E
Yerine koyma değeri
Soru 4

Karşılaştırmalı tablolar analizinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilanço ve gelir tablolarını dikey olarak incelemek
B
işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları bakımından zaman içerisinde gösterdiği gelişmeyi incelemek
C
Tablolardaki kalemlerin artış veya azalışlarını bulmak
D
işletmeler arası mali durum ve faaliyet sonuçları karşılaştırılmasını yapmak
E
işletmenin kapanan dönemdeki mali durum ve faaliyet sonuçlarını incelemek
Soru 5

Özkaynaklar grubu içerisinde aşağıdakilerden hangisinin ağırlıklı olması istenir?

A
Otofinansman
B
Esas sermaye
C
Sermaye yedekleri
D
Dönem zararı
E
Ödenmiş sermaye
Soru 6

Belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunların kullanıldığı alanları gösteren tabloya ne ad verilir?

A
Özkaynak değişim tablosu
B
Net çalışma sermayesinde değişim tablosu
C
Nakit akış tablosu
D
Bilanço
E
Fon akış tablosu
Soru 7

Gelecek hesap dönemi içinde tüketilmesi beklenen hammadde stokları bilançonun (finansal durum tablosu) hangi grubunda yer alır?

A
Öz Kaynaklar
B
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
C
Duran Varlıklar
D
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
E
Dönen Varlıklar
Soru 8

Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.
________________________ Dikey Yüzdeler
Dönen Varlıklar %40
Duran Varlıklar %60
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar %45
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar %35
Özkaynaklar %20
Bu verilere göre dönen varlıklar aşağıdakilerden hangisi ile finanse edilmiştir?

A
Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklarla
B
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarla
C
Duran Varlıklarla
D
Özkaynaklarla
E
Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklarla
Soru 9

Cari oranın 2,75; asit-test oranının da 2,50 olarak hesaplanması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Dönen varlıkların devir hızı yüksektir.
B
Net çalışma sermayesinin yüksek oranda stoklara bağlandığını gösterir.
C
işletme, kısa vadeli borçlarını ödemede stoklarına bağımlı değildir.
D
işletme, uzun vadeli borçlarını rahatlıkla ödeyebilir.
E
işletmede net çalışma sermayesi noksanı vardır.
Soru 10

“B” ticaret işletmesinin bazı bilanço verileri şöyledir:
Hazır değerler: 1.500
Banka kredileri: 3.000
Ticari borçlar: 2.500
Menkul kıymetler: 4.000
Stoklar: 5.000
Diğer Borçlar: 1.000

Yukarıdaki verilere göre “B” ticaret işletmesinin cari oranı kaçtır?

A
0.61
B
0,77
C
1,31
D
1,61
E
1,77
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi firmanın stratejik analizinde ve değer tespitinde kullanılacak temel faktörler arasında yer almaz?

A
Departmanlar arasındaki amaçlar
B
Nakit vergi oranı
C
Sabit yatırım gereksinimi
D
Satış büyüme oranı
E
Faaliyet kâr marjı
Soru 12

Finansal kaldıraç oranı aşağıdakilerden hangisini ölçer?

A
Alacakların tahsil gücünü
B
Aktifin yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini
C
Maddi duran varlıkların özkaynaklar karşısındaki payını
D
Hazır değerlerin yeterliliğini
E
Duran varlıkların finansman kaynağını
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi firmaların daha az kurumlar vergisi ödemek için başvurabileceği borç dışı vergi kalkanları arasında yer almaz?

A
Amortisman
B
Yatırım indirimleri
C
Yatırım kredileri
D
Emeklilik fonları
E
Faiz
Soru 14

Trend analizinde, bir işletmenin Brüt Satış Kârı %15 artarken Net Satışları %60 artmakta ise bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Satışlardaki artışın yetersiz olması
B
Olağan giderlerdeki artışın dönem kârına eşit olması
C
Satışların maliyetindeki artışın satışlardaki artıştan büyük olması
D
Finansman giderlerindeki artışın faaliyet kârından büyük olması
E
Satış indirimlerindeki artışın satışlardaki artıştan daha yüksek olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sermaye yapısını ifade etmektedir?

A
işletmeler tarafından kullanılan uzun vadeli fonların karması
B
Kısa vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynakların toplamı
C
Ortakların işletmeye aktardığı borçlar
D
Özkaynakların toplamı
E
Toplam varlıklar ile toplam borçlar arasındaki fark
Soru 16

Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönen varlık toplamı: 2.000
Kısa vadeli yabancı kaynak toplamı: 1.400
Stokları: 500
Menkul Kıymetleri: 300
Hazır Değerleri: 600
Ticari Alacakları: 400
Diğer Alacakları 200

Bu bilgilere göre işletmenin nakit oranı kaçtır?

A
0,18
B
0,38
C
0,43
D
0,64
E
1,07
Soru 17

İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünün belirlenmesinde stokların paraya çevrilmeme riskini ortadan kaldırmak için kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit oranı
B
Likidite (asit-test) oranı
C
Stokların çalışma sermayesine oranı
D
Stokların net çalışma sermayesine oranı
E
Cari oran
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ölçen oranların yer aldığı gruptur?

A
Kârlılık oranları
B
Verimlilik oranları
C
Mali yapı oranları
D
Faaliyet oranları
E
Likidite oranları
Soru 19

Satış hacminin artmasından aşağıdaki kalemlerden hangisi etkilenmez?

A
Net kâr
B
Değişken maliyet
C
Dönüştürme maliyeti
D
Sabit maliyet
E
Satılan malın maliyeti
Soru 20

Brüt satış kârının net satışlara oranına ne ad verilir?

A
Net kâr marjı
B
Aktif kârlılığı
C
Satılan malın maliyeti
D
Faaliyet kâr marjı
E
Brüt satış kâr marjı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x