Mali Analiz 2016-2017 Vize Sınavı

Mali Analiz 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cari oranın 2,24; asit-test oranının da 0,85 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Kısa vadeli yabancı kaynaklar duran varlıkları finanse etmiştir.
B
işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü yoktur.
C
işletme kısa vadeli borçlarını ödemede stoklarına bağımlıdır.
D
Dönen varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklardan küçüktür.
E
işletmenin kârlılığı oldukça yüksektir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fon akış tablosunun faaliyetlerden sağlanan kaynaklar bölümünde yer almaz?

A
Fon girişi sağlamayan gelirler
B
Olağandışı kâr
C
Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler
D
Amortismanlar
E
Olağan kâr
Soru 3

Bir ticaret işletmesinde stok devir hızı 15 olarak hesaplanmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Stoklar dönen varlıkların % 15ini oluşturmaktadır.
B
Stokların satılmayan kısmı, satışların % 15i kadardır.
C
Dönen varlıklar stoklardan 15 kat büyüktür.
D
Stoklar yılda ortalama 15 kez satışa konu olmaktadır.
E
Stoklar, duran varlıkların % 15i kadardır.
Soru 4

Karşılaştırmalı tablolar analizinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletmeler arası mali durum ve faaliyet sonuçları karşılaştırılmasını yapmak
B
işletmenin kapanan dönemdeki mali durum ve faaliyet sonuçlarını incelemek
C
işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları bakımından zaman içerisinde gösterdiği gelişmeyi incelemek
D
Bilanço ve gelir tablolarını dikey olarak incelemek
E
Tablolardaki kalemlerin artış veya azalışlarını bulmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun bölümlerinden biri değildir?

A
Geçmiş dönem kârı veya zararı
B
Brüt satış kârı veya zararı
C
Dönem kârı veya zararı
D
Faaliyet kârı veya zararı
E
Dönem net kârı veya zararı
Soru 6

İşletmenin dikey yüzdelerle ifade edilmiş bilançosunda varlık dağılımı incelenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınır?

A
Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların pasif toplamı içindeki payı
B
Dönen varlık ve duran varlık toplamlarının aktif toplamı içindeki payı
C
Otofinansman kalemleri ile dönem kârının özkaynak toplamı içindeki payı
D
Yabancı kaynakların toplam kaynaklar içindeki payının özkaynakların payından farkı
E
Özkaynak grubu kalelerinin kendi grup toplamlarına oranları
Soru 7

Bir ticaret işletmesinin dikey yüzdelerle gösterilmiş bilançosu yukarıdaki gibidir:
Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Net çalışma sermayesi bulunmaktadır.
B
Kısa vadeli borç ödeme gücü iyidir.
C
Ticaret işletmesi olduğu için varlık dağılımı normaldir.
D
Günlük faaliyetleri karşılamada bir sorun yoktur.
E
Duran varlıklarının finansmanında kısa vadeli yabancı kaynak da kullanılmıştır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi fon akım tablosunda yer alan fon kullanımlarından biri değildir?

A
Sermayedeki azalışlar
B
Olağandışı zarar
C
Ödenen temettüler
D
Olağandışı kâr
E
Olağandışı faaliyetle ilgili kullanımlar
Soru 9

Aşağıdaki değişmelerden hangisi nakit ve nakit benzerleri kalemini etkilemez?

A
Ticari alacaklardaki artış
B
Menkul kıymetlerdeki azalma
C
Mali borçlardaki artış
D
Mali borçlardaki azalış
E
Alınan avanslardaki artış
Soru 10

Dönem Karı Zararı :
2016 : 320.000
2017 : 160.000
Bu bilgilere göre Dönem Kârı/(Zararı) kalemindeki mutlak değişimin yönü ve tutarı kaç TL dir?

A
Dönem kârında artış 260.000
B
Dönem zararında azalış 160.000
C
Dönem kârında artış 480.000
D
Dönem zararında artış 480.000
E
Dönem kârında azalış 260.000
Soru 11

"A" işletmesinin cari oranı 3,20 dir. işletme, satıcısına olan 150.000 TL borcunu nakit olarak ödemiştir.
Bu bilgilere göre "A" İşletmesinin cari oranı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Cari oran önceki duruma göre artar.
B
işletmede net çalışma sermayesi noksanı oluşur.
C
Cari oran önceki duruma göre azalır.
D
Alacak devir hızıyla birlikte değerlendirilmelidir.
E
işletmede net çalışma sermayesi oluşur.
Soru 12

Bir ticaret işletmesinde, ticari alacakların hem mutlak hem de yüzde olarak hızlı artış göstermesi faaliyet sonuçları bakımından nasıl yorumlanır?

A
işletmenin satışlarıyla stoklarını eritememesinden dolayı kısa sürede dönen varlık fonlarına ihtiyaç duyar.
B
Alacakların artması enflasyon dönemlerinde fiyat artışlarına karşı bir avantaj sağlar.
C
işletme alacaklarını ipotek yaparak kredi imkanı sağlar.
D
işletmenin alacaklara bağladığı fonların getirisi yüksektir.
E
Fonların üçüncü kişilere bağlı kalması nakit ihtiyacını artıracaktır.
Soru 13

Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Brüt satışlar : 2.200
Satış indirimleri : 200
Net satışlar : 2.000
Satışların maliyeti : 900
Brüt satış kârı : 1.100
Faaliyet giderleri : 400
Faaliyet kârı : 700
Dönem net kârı : 100

Bu bilgilere göre işletmenin faaliyet giderlerinin dikey yüzdesi kaçtır?

A
18,18
B
20
C
57,14
D
100
E
400
Soru 14

Oran analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Oran analizinde kullanılan oranlarda bilanço ve gelir tablosu kalemleri yer alabilir.
B
Oran analizinde sektör ortalamalarının bilinmesi sonuçların yorumlanmasına katkı sağlar.
C
Oran analizinde birden fazla oranın kullanılması analizi daha sağlıklı kılar.
D
Oran analizi yardımıyla işletmenin sadece mali durumu analiz edilebilir.
E
Oran analizi kalemler arasındaki matematiksel ilişkiyi analiz eder.
Soru 15

Aşağıdaki bilgilerden hangisi karşılaştırmalı tablolar analizinin yorum aşamalarından biri değildir?

A
Neden-sonuç ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan durumun gelecekte yaratacağı gelişmelerin belirlenmesi
B
Değişimin nedenlerinin belirlenmesi
C
Neden-sonuç ilişkisinin kurulması
D
Değişimin nedenlerine bağlı olmaksızın ortaya çıkardığı sonucun belirlenmesi
E
Kalemlerin eğilimlerindeki farklarının veya benzerliklerinin ortaya konması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde temel mali tablolar birlikte verilmektedir?

A
Bilanço - Gelir tablosu
B
Fon akış tablosu - Bilanço
C
Özkaynak değişim tablosu - Gelir tablosu
D
Net çalışma sermayesi değişim tablosu -Özkaynak değişim tablosu
E
Satışların maliyet tablosu - Fon akış tablosu
Soru 17

Belirli bir dönemde işletmenin nakit kaynaklarını ve bunların kullanıldığı alanları gösteren tabloya ne ad verilir?

A
Net çalışma sermayesinde değişim tablosu
B
Özkaynak değişim tablosu
C
Fon akış tablosu
D
Nakit akış tablosu
E
Bilanço
Soru 18

Özkaynaklar grubu içerisinde aşağıdakilerden hangisinin ağırlıklı olması istenir?

A
Ödenmiş sermaye
B
Dönem zararı
C
Otofinansman
D
Sermaye yedekleri
E
Esas sermaye
Soru 19

Bilanço toplamı 100 kabul edilip her bir kalemin toplama olan oranı hesaplanmak isteniyorsa yapılmak istenen analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oran analizi
B
Dikey analiz
C
Teknik analiz
D
Trend analizi
E
Yatay analiz
Soru 20

Ticari alacaklar devir hızı oranının sonucu nasıl yorumlanmalıdır?

A
Satış büyüklüğünün aktifin yüzde kaçı olduğu
B
Satışların maliyetinin net satışlar karşısındaki payının yüzde kaçı olduğu
C
Takip eden yıl kaç ayda bir tahsilat yapılacağı
D
Kaç günde bir tahsilat yapıldığı
E
Bir yıl içinde ortalama olarak kaç kez tahsilat yapıldığı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x