Maliye Politikası 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Maliye Politikası 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Cari harcamalar azalmıştır.
II. Savaş sanayiine yatırım artmıştır.
III. Toplam harcamalar artmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri 1937-1941 dönemleri arasında uygulanmıştır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

Ekonomik gelişme sürecini genel olarak geleneksel tarım toplumu ile modern sanayi toplumu ayrımını yaparak açıklamaya çalışan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Galbraith
B
Tobin
C
Lewis
D
Smith
E
Marks
Soru 3

1980 sonrasında yurt içi talepte azalma meydana getirmek ve daha fazla ihracat yapılabilmek için tedbir olarak aşağıdakilerden hangisi düşünülmüştür?

A
Göçün durdurulması
B
Eğitimin iyileştirilmesi
C
Turizmin geliştirilmesi
D
Ücretlerin düşürülmesi
E
Tarımın desteklenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki büyüme aralığını gösterir?

A
Doğal büyüme oranı ile yatırımlardaki büyüme arasındaki aralık
B
Potansiyel büyüme oranı ile fiili büyüme oranı arasında bulunan aralık
C
Potansiyel büyüme oranı ile yatırımlardaki büyüme arasındaki aralık
D
Potansiyel büyüme oranı ile tasarruflardaki büyüme arasındaki aralık
E
Doğal büyüme oranı ile tasarruflardaki büyüme arasındaki aralık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçları ile gelirin yeniden dağılımını ifade eder?

A
ikincil gelir dağılımı
B
Birincil gelir dağılımı
C
Mali rant
D
Sektörel gelir dağılımı
E
Stok birikimi
Soru 6

Tüm bireylerin teorik olarak vergi yükümlüsü sayıldığı ve vergi tarifesinin artan oranlı olduğu vergi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişisel gelir vergisi
B
Negatif gelir vergisi
C
Katma değer vergisi
D
Özel tüketim vergisi
E
Veraset ve intikâl vergisi
Soru 7

Bir bireyin belirli sürede akım halinde sahip olduğu parasal değerin toplamına ne ad verilir?

A
Reel gelir
B
Akım gelir
C
Stok birikimi
D
Birincil gelir
E
Nominal gelir
Soru 8

Gini katsayısı B ülkesinde 0,4; A ülkesinde 0,7 ise gelir dağılımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bülkesinde, A'ya göre daha adildir.
B
Kamu gelirlerini bilmemiz gerekir.
C
Karşılaştırma yapılamaz.
D
Ave B ülkesinde gelir dağılımı eşittir.
E
Aülkesinde, B'ye göre daha adildir.
Soru 9

Bir firmanın faaliyetine bağlı negatif dışsallık ortaya çıkması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Marjinal maliyet, ortalama maliyetten büyüktür.
B
Sosyal fayda, özel faydadan büyüktür.
C
Ortalama fayda, özel faydadan büyüktür.
D
Sosyal fayda, sosyal maliyetten büyüktür.
E
Sosyal maliyet, özel maliyetten büyüktür.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümünde kullanılan araçlar ve politikalar arasında toplumun değer yargılarıyla ilgilidir?

A
Vergileme
B
Sosyal kurumlar
C
Pazarlanabilir kirlilik hakları
D
Sübvansiyon
E
Mülkiyet haklarının tesisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Coase teorisinin uygulanabilmesi için gerekli şartlardan biridir?

A
Devletin müdahale etmesi
B
Özel mülkiyetin olmaması
C
Dışsallığın olmaması
D
Pazarlık maliyetlerinin yüksek olması
E
Tarafların sayılarının az olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği sonucunda imzalanan bir anlaşmadır?

A
Dünya Sağlık Örgütü anlaşması
B
İstanbul sözleşmesi
C
Lozan anlaşması
D
Kyoto protokolü
E
Birleşmiş Milletler anlaşması
Soru 13

Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularından bazılarının kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir?

A
Vergi istisnası
B
Vergi muafiyeti
C
Vergi tatili
D
Yatırım indirimi
E
Vergi indirimi
Soru 14

Teşvik uygulamalarında dış kaynak transferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sermaye birikimine katkıda bulunulması amaçlanır.
B
Teknolojik kapasitenin geliştirilmesi amaçlanır.
C
Kamu harcamalarında etkinlik sağlanır.
D
Başarısız olduğunda dışarıya kaynak transferi gerçekleşmiş olur.
E
istihdam olanaklarının genişlemesi amaçlanır.
Soru 15

Bir üreticinin kendi faaliyetleri dışında herhangi bir maliyete katlanmadan, başka ekonomik faaliyetler sonucu birtakım yararlar sağlaması durumuna ne ad verilir?

A
Hızlandırılmış amortisman
B
Teşvik politikası
C
Sosyal fayda
D
Yatırım indirimi
E
Dışsal tasarruf
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi vergisel teşvik araçlarından biri değildir?

A
Yatırım indirimi
B
Hızlandırılmış amortisman
C
Vergi muafiyeti
D
Vergi maliyeti
E
Vergi tatili
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerel yönetimlerin vergi kaynaklarından biri değildir?

A
Motorlu taşıtlar vergisi
B
Eğlence vergisi
C
ilan ve reklam vergisi
D
Çevre temizlik vergisi
E
Emlak vergisi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi genellikle yerel yönetimlere bırakılan vergilerin özelliklerinden biridir?

A
Mükellefleri genellikle tüzel kişiliklerdir.
B
Genellikle yüksek randımanlı vergilerdir.
C
Vergilerin konusu genellikle yerel yönetim sınırları içindedir.
D
Genellikle harcamalar üzerinden alınan vergilerdir.
E
Genellikle artan oranlı bir tarife yapısına sahiptir.
Soru 19

Eyaletlerden oluşan devlet yönetim biçimine ne ad verilir?

A
Üniter sistem
B
Federal sistem
C
Merkezi yönetim
D
Yerel yönetim
E
Oligarşi sistem
Soru 20

Güvenlik ve adalet hizmetlerinin merkezi yönetim tarafından sunulmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu hizmetlerin yarı kamusal mal niteliğinde olması
B
Hizmetlerin sunumu için yoğun kamu harcaması yapılması
C
Bu hizmetlerin tam kamusal mal ve hizmet olması
D
Hizmetlerin lojistik öneme sahip olması
E
Söz konusu hizmetlerin sunumunda yoğun personel kullanılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...